Hotărârea nr. 432/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T164, NUMĂR CADASTRAL 142024, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţă individuală pe teren proprietate privată persoană fizică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ZONA BUCIUM T164, NUMĂR CADASTRAL 142024,

întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuință individuală pe teren proprietate privată persoană fizică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.12.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3431 din 09.12.2014;

Având în vedere cererea nr. 98724 din 26.10.2015 prin care doamna RUSU ELENA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA BUCIUM T164, NUMĂR CADASTRAL 142024;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 408 din 18.09.2015;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 07.04.2016;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 99/PUZ/2016 ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr.73 din 16.12.2016 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.126612 din 16.12.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ZONA BUCIUM T164, NUMĂR CADASTRAL 142024, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuință individuală pe teren proprietate privată persoană fizică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 866,00 mp conform contractului de vânzare cumpărare nr. 98 din 17.01.2007.

Indicatori urbanistici:UTR - L1: POT=30%, CUT=0,6mp.ADC/mp.teren, Regim de înălțime:P+E(M), Hmax.=6,0 m masurata de la CTN la cornisa.

Anexa 3 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara; Doamnei RUSU ELENA, cu domiciliul in IAȘI, SOS. NICOLINA NR. 89, BL.988A, SC.C, ET.2, AP.9 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4:  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Nr. 432 din 29 decembrie 2016

Total consilieri locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

HCL nr. 432/2016
de acces 136.02


P+E(M)

6.0

30%

0.6CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI VIZAT SPRE NESCHIMBARE \ \ ANEXA

-JHOPUZ

3 din1220


J31.M l-

i clădire propusa


1

2

3

4


-^UPRAfVA

PROCE^IN DIN TOTAL

'VuPRAFATA

\ mp

XR<XENȚ^!N WtPTW.

1 .Suprafața construita (clajjpcaneA) 2.Suprafata amenajata (^feoleCi, partaja)

3.Suprafața plantata (grădini dafetadaX «.Suorafata fotos>pCTM*^.iffiatNr°tua!V-TOTAL tep^JFiuJona studiate           V

0,1» /

8M,0y

f 866,00

0,00% X

0,00%

0,00%

0,00% ^00,00% rm     .7.

256,30

L 173^0/ \410,5b^'

123,

^5o,oo% 47,40% 2,60% 100,00%


sihiat&jn țes ui tr/dițional\u


li^uală și colectivă


locuire ffWi

girn de construire continuu sau

■:__


1.0— ^WMTci-ry”" ,      bandatfe—tăndade

r          circulație circulație


PROFIL stradal propus DE


."ALEXANDRU-C STIAN            0745.1530.72 BENEFICIAR, AMPLASAME

div\lual de arhitectura           www.atelienildearhitediuaro RUSU ELENA

pioiectaiei@atelieruklearlutecluia.io_ Bucium T164, extravilan mun lasj, jud. lași


PROIECT

D11Z2O15


FAZA

B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232 211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro

Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonal


Ca urmare a cererii adresate de RUSU ELENA cu sediul i

BL.988A, SC.C, ET.2, AP.9, înregistrată la nr. 98724 din 26.10. prevederile l.ceii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și ur și completările ulterioare, se emite următorul:
pentru Planul urbanistic zonal pentru Extjn construire locuință individuală pe teren proprîeță imobilul situat in Iași, ZONA BUCIUM Inițiator: RUSU ELENA Proiectant: BIA IGNATEL C. ALEXA Specialist cu drept de semnătură Amplasare, delimitare, suprafață NUMĂR CADASTRAL 142024, detinut de RUSU ELENA confor 17.01.2007.

Prevederi P.U.G. - R.

Extravilan municipl

Prevederi P.U.Z.

regim de c funcțiuni &r H max = POT CUT max


int^vijan municipiul Iași pentru tă, persoană fizică, generat de CADASTRAL 142024;


RUR:


IGNATEL C. ALEXANDRU-CHRISTIAN îp P.U.ZzIasi, ZONA BUCIUM T164, renu i studiat prin PUZ este de 866,00 mp, pde vanzare cumpărare nr. 98 din


- R.L.

truire:


robâtâ anterior:

ojcumentatii urbanistice aprobate;

:- UTR: LI - zona locuințe individuale si colective; iscontinuu;

locuințe individuale;

la CTN la cornișa, regim de inaltime P+1E(M);


mp. C/mp.teren;


fagâ\ea mîrurrtă^față de aliniament = 5,00m fata de limita de proprietate si

I caii de acces;

față de limitele laterale 3,00m; e față de limitele posterioare = 3,00 m;

l accese: accesul se realizează dintr-o cale de acces spre strada Mihail


rnea;

ipare tehnico-edilitară: zona parțial echipata cu toate utilitățile.


în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 16.12.2016 se avizează favorabil.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anex^tă^și vizată spre neschimbare.                                                     x/X.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor ș/y£ndicitateă\'x înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în confornjitdfe^bu-’X 63 alin. (2) lit. u) din Legea nr. 350/2QQI privind amenajarea teritoriului și urbanismjXcuA j modificările și completările ulterioare.                                              / )

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numa\îryScopuI aprobării

P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărf+qnde construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligațivitate^r&wectăjiii întocmai a prevederilor acestuia.                                       \\


Prezentul aviz este valabil de '   ‘                              .    .   . va|abj|jțate a certificatului de urbanism nr.

09.12.2017) emis de PRIMAR

valabil pina laVOLUMUL 2- REGULAMENT LOCAL DE URBANISMCAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism aferent PUZ reprezintă o piesa de baza in aplicarea PUZ, el>t§jind si reglementările din PUZ. Prescripțiile cuprinse in RLU sunt obligatorii pe intreg teritoriul ce fa

2. BAZA LEGALA A ELABORĂRII

Prezentul regulament a fost elaborat in baza Legii nr. 50/1991, cu completările si modificaN^ulțgrioâre pbțvifyd  "Autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor”, a Legii 350/2001, a GhiduKii fie elaborare PUZ 010/2000, a Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin H aplicare al RLU, aprobat prin ordin MLPAT nr. 21 /N/10.04.2000, a GM 007/2000.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Elementele de regulament ale PLANULUI URBANISTIC ZONAL, se refera exclusiv la te\n municipului lași, județul lași, ce se constituie ca PUZ - ” ÎNTOCMIRE PUZ( - beneficiar Rusu Elena, si se aplica unitatii teritoriale de referința delimitate p parte integranta din prezentul regulament si care are următoarele limite si vecini: la cad.: 16500/2/5, la est V 6744/10, la sud calea de acces DE 11(6739/1), la vest Nr. cad.':itdat in extravilanul A pe teren privat)" g'lșmentari ce face d. 132348 si Nr.

0/2/9.CAPITOLUL II - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPA 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII NATURAL SI CONSTRUIT

Autorizarea executării construcțiilor si amenjarilor pe enurile abri funcțiunile si in condițiile stabilite de lege si de prezentul Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole di construcții si amenajari specifice localităților, cu respecta Utilizarea funcționala a terenurilor s-a reprezeijtajZgrătjcjin P.U.Z. funcționala.

Autorizarea executării construcțiilor si amenajMpr arhitectural, conformare si amplasare goluri, raport gd depreciaza valoarea peisajului, este inte/zi Reguli pentru asigurarea protecției s^ni 1. Colectarea si indepartarea reziduuritqrXi profeți îndepărtarea apelor uzate - menajere si i posibilității de racordare la sis pentru colectarea, tratarea si e Este interzisa raspindirea neorgăpi naturale de apa a apelor uzate me sanitara a surselor si Instalațiile mici de irfd amplaseaza la cel pufîrkj teritoriale.

In situația in care colectare si Preco lectar ea-rezMuu rilorJAREA PATRIMONIULUI


e/din extravilan este permisa pentru


vilan\eățe permisa pentru toate tipurile de


in' planșa de Reglementari - Zonificare


asament, funcțiune, volumetrie si aspect


materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica, etc. -


ariîtara a solului:

țrjdl/se va face prin rețea de canalizare a apelor uzate. In lipsa ublice nalizare, unitățile sunt obligate sa-si prevada instalații proprii elor menajere nevatamatoare populației.

I (curți, grădini, străzi, locuri riverane, etc...) sau in bazinele jfefe srtr^uBjriale. Este interzisa deversarea apelor uzate in zona de protecție trâje de alimentare cu apa.

r\zate de tipul haznalelor vidanjabile si instalațiilor de preepurare se efi mai apropiata locuința si se intretine in unitățile inspecției sanitare


sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta soluții individuale de


rfeztduurildf, cu luarea masurilor de protejare a mediului.

nâje>re, stradale se face in recipiente acoperite si menținute in buna stare, amplasate in concfifii/alubr^, ijrt_șpecial aritdnajate. Administrarea locala va asigura prerecolectarea si evacuarea reziduurilor stradale.

Sistemul Mivîdkfal de îndepărtare a reziduurilor menajere este permis numai in localitati rurale, cu condiția i( dez>o|taTikjnsectelor si rozătoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de reziduuri menajere se va roduca disconfort vecinilor si sa nu impurifice sursele locale de apa,

mpelș! fie depozitare controlata a reziduurilor menajere si stradale, ca si cele pentru depozitarea reziduurilor tf^uWal^, se amplaseaza pe terenuri avizate de organele teritoriale de specialitate, in nici un caz pe malul apelor, nXde zonale de locuit, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 536/23 06.1997.

2. AprotHzio'fyarea cu apa potabila a localităților si a construcțiilor aflate in afara intravilanului

Pentru aprovizionarea cu apa potabila a populației se pot folosi:
Surse subterane - ce indeplinesc condițiile de calitate din Standardul de Stat - Apa potabila

Surse de suprafața - ce indeplinesc condițiile de calitate din Standardul de Stat - Apa potabila - categoria I de folosința si numai după tratare - apa potabila.


Sursele, construcțiile si instalațiile centrale de alimentare cu apa potabila si rețelele de distribuție se prin instituirea:

Zonelor de protecție sanitara cu regim sever

Zonelor de restricție conform reglementarilor in vigoare Asigurarea unor cantitati minime de apa potabila pentru a sarisface nevoile gospodărești si pubtipe' 501 / om / zi - instalații locale 1001 / om / zi - instalații centrale In caz de calamitate trebuie asigurat un necesar minim de apa potabila corespunzătorul^ întreținerea si buna funcționare a instalațiilor locale de alimentare cu apa (izvoare, fintirîty^asig perimetrelor de protecție sanitara si amenajarea igienica a instalațiilor care consta in: Amplasarea in amonte de orice sursa poluata împrejmuirea pe o raza de 3 m Taluzarea terenului din jur in panta (4 - 5 cm la m) spre exterior si impermealizare b Impermealizarea pereților pentru impiedicarea infiltrațiilor laterale Asigurarea cu ghizduri circa 70 cm deasupra solului si 60 cm sub nivelul solului Distribuția apei trebuie sa fie continua.


Se interzic racorduri, comunicații si legaturi ale rețelei de apa pota'hil Salubritate - generalități

jX interesului public se pune tot mai


Atât in scopul protecției mediului natural si antropic cit șLJn scopul\șp' accentuat problema imbunatatirii serviciului de salubritate. Astfel, se vor cauta soluții de amplasare eficienta a plat existente, poziționarea judicioasa de containere si re>pi Colectarea deșeurilor menajere si stradale se va pubele moderne, cu rotile sau cu saci din material plastic. Soluționarea problemelor legate de salubrizar documentațiile urbanistice.

gosp'qdcH’esti sau de suplimentare a celor șortăre prealabila,

zona, sau gospodărie individuala prin


ie/de zonificarea funcționala prevăzută in


avea in vedere normele si actele normative in le localității nu vor afecta cadrul - urbanistic,


La poziționarea si dimensionarea punct vigoare precum si caracterul zonei, funcțional si compozițional.

Se vor evita de asemenea, depozitările in\nîRla e ale gunoiului, mai ales in zonele reziduale, zonele verzi plantate, protejate in albiile apptbr^etc... In\pavz/contrar se vor lua masurile necesare, faptele in cauza fiind sancționate drastic conform legilpr^\yi Intervențiile serviciului de salubrizat specializate. De asemenea, activiști poluarea mediului sau Asigurarea serviciului^ rezultate in urma studii


degradeze i


ari dqjâlarea orelor de depozitare si colectare cu orele prin utilaje rizare vor fi de natura sa nu creeze probleme de sanatate, inea civilizata.

mărită indeaproape, aducindu-i-se imbunatatiri prin adoptarea soluțiilor icijld experiența tarilor avansate.

NTĂ CONSTRUCȚIILOR SI APARAREA INTERESULUI PUBLIC5. REGULI CU R IRE L        ________________________________________________________

Autorizarea exec nstructWQi^u a amenajărilor in zonele expuse la riscuri naturale cu excepția acelora ecteldbcicestora este interzisa conform articolului 10 din R.L.U.

șxecut^rii conătfQctnlQr in zonele expuse la riscuri tehnologice precum si in zonele de servitute si de


lor de alimMare cu energie electrica, conductelor de gaze, canalizare, cailor de comunicație infrastructura este interzisa. Fac excepție construcțiile si amenajările care au drept ire'ă cricurilor tefTnologice sau limitarea efectelor acestora.

a exbcytăH<constructiilor generatoare de riscuri tehnlogice se va face in baza prevederilor articolului 12 igurar^a^chiparii tehnico - edilitare in localitate se va face conform articolului 13 din R.L.U.

executării construcțiilor se va face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției si dominanta a zonei conform articolului 14 din R.G.U.

u alte pr\du$e petroliere, rețele
in urm


Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția respectării indicilor maximi admiși ai P.O.T.si C.U.T. stabiliți prin documentațiile de urbanism si precizați in Certificatul de urbanism vezi art. 15 si Anexa nr. 2 din R.L.U.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publica se va face in baza documentațiilor de urbanism conforme cu art. 16 din R.L.U.

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor si a recomandărilor punctele cardinale.

Autorizarea executării construcțiilor in zona drumului public se poate face cu avizul conform al organelq specialitate ale administrației publice pentru:

Construcții si instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de eXpl Parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanți si resurse de energie (inclusiv magazine, restaurante, etc.);

Conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, Ktpi termice, electrice, de telecomunicații si infrastructuri ori alte instalații ori constructrkde

In sensul prezentului Regulament, prin zona drumului public se intelege ampriza,TrsjilfMp sîgdrata si fisiile de protecție.

Amplasarea construcțiilor fata de aliniament

Autorizarea executării construcțiilor se face in condițiile respectar/Tfe de urbanism si stabilita prin Certificatul de urbanism, conform art.'23'^i Aliniament - linia de demarcație intre terenurile apartinind domenteju (linia gardului, a lotului,etc.) Regim de aliniere - linia construcțiilor car Fata de aliniament construcțiile pot fi amplasate sau ăiipi

Pe aliniament

Retras de la aliniament in cazurile: înscriere in regimul de aliniere existent Lărgirea drumului, alinierea construcțiilor noi fii Obținerea unor distante (benzi) de protecție: 5 -Facilitatea creerii unor piețe, degajamente, alveole in Obținerea lățimii minime a frontului la str Unitățile productive sau construcțiile ^d prevăzute in prescripțiile specifice U.T.R. Pentru fiecare situație in parte, se va asig caracterului general al străzii, solicite explicitarea modului de tpsVipr cuprindă cel puțin trei construcții ă(iri Distante minime obligatorii fata Autorizarea executării nstructiilor limitele laterale si poșferi 2,00m - daca sunt ferece;

0,60m - daca nu precum si asigură teritoriale de 4 m in c servicii, 6 m in<ca vecina,


Lde aliniere prevăzut in documentațiile


partinind domeniului privat r/ste fronturile construite ale clădirilor oârele situații:


inierea existenta (spre interiorul parcelei)unor construcții cu circulație pietonala intensa in cazul parc&lQjo'bdp forma geometrica neregulata oductive sau servicii, vor respecta retragerile


ta fronturilor stradale in funcție de situația vecinătăților si a azul zonelor protejate ca prin Certificatul de urbanism sa se rontul construit existent, prin prezentarea desfășurării care sa


ite'tejate/ale si fata de limita posterioara a parcelei

fe, permisă numai daca se respecta distantele minime obligatorii fata de


p necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii a prevăzută se majoreaza la:

LXc^e o loctHQtâ^sp amplaseaza fata de limita unei proprietăți existente cu funcțiune productiva,


se amplaseaza fata de un calcan al unei unitati productive existente pe parcela


prtesde producție sau din unitati productive izolate se retrag fata de limita parcelei cu H/2, dar nu fa)a cazului in care parcela invecinata este ocupata de locuințe, distanta minima majorindu-fee cuplările de calcan intre locuințe si clădiri cu funcțiune productiva. Se interzice construirea de clădiri ptibnș productiva poluanta, mai ales in zona centrala sau perimetrala acesteia, evitarea apariției de noi calcane din considerente estetice si economice.

Amplasarea'tonstructiilor pe aceeași parcela. Distante minime obligatorii

Distantele intre clădirile nealaturate pe aceeași parcela trebuie sa fie suficiente pentru a permite intretinerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel incit sa nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturala, insorire, salubritate, securitate in caz de seism.                             /\

Distantele minime acceptate sint egale cu jumătate din inaltime la comisa a clădirii celei mai inalte


mai puțin de 3 m.

Anexele locuințelor se pot cupla la calcan cu alte clădiri sau pe limita de proprietate cu/cofiditia respectării, prevederilor Codului Civil.

In cazul zonelor de producție si in incintele unităților productive izolate, distanta minima intrexiferițeje^orpLÎKi oe clădiri va fi de H/2 dar nu mai puțin de 3m.

 • 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII      /\..

Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor de orice fel este permisa numai

exista posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform ^^atieî^orTStfUGtPei si cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiilor.

se asigura accese pieton a le corespunzătoare importantei si destinației construptfek \ /

Rețeaua de drumuri precum si retragerea construcțiilor fata de drumurile pubkqeXe va race\conform actelor normative care statueaza direct sau indirect acest domeniu: Legea nr. 37/1975 si NohriștMdepanamental pentru elaborarea studiilor de circulație din localitati si teritoriul de influenta - C 242 /1993.

Organizarea circulației se va face in conformitate cu propunerile din documentațiile urbanistice P.U.G. si P.U.Z.

realiza de către investitor, edilitare aflate in serviciul


 • 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA public, sunt proprietate publica a orașului sau județului, dacșlegea nugi spune altfel.

 • 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

Se vor menține actualele parcele, in special in zonele undeXmănșjunile\păKcelelor si trama strad a la dete rmi n a caraterul specific al zonei.                        \

■nsionate incXșă permită amplasarea clădirilor in bune pectare&prevederilor legale din Codul Civil.


Regimul de inaltime al construcțiilor:

Autorizarea executării construcțiilor se zfec^cu respecî&rșaXgimului de inaltime prevăzut in documentațiile u rba n istice.

Regimul de inaltime va rezulta din inaltime\me3î&7a zonei^fara ca diferența de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri clădirile imediat invecihaK //

In situații excepționale, in functie^dNtestinatie^si d/zona care le include, construcțiile pot avea si inaltimi mai mari cu condiția ca soluțiile adoptate^aXjbsfificateoirrpunct de vedere funcțional, compozițional - urbanistic. Inaltimea construcțiilor se stabilexte\si''p^'ba^a criteriilor de funcționalitate, silueta localității, închiderea câmpului vizual prin capete de perspectiva, n^cesitafea^btmerii unor dominante compoziționale, etc.

Limitarea regimului deXtalțime se poate datora unităților tehnologice sau productive (unitati industriale, agrozootehnice, depozite,(gc^mdarte-eemu^ate, construcții aferente, transportul feroviar, etc) sau in zona de protecție a acestora, lucrări tehn1isQZZx^îîare~sXrLG^rul zonei unităților cu destinație speciala.

Aspectul exterior^k^nstrubWTx

Autorizarea executemxistru^ permisa numai daca aspectul exterior nu depreciaza cu aspectul general al zonei.         \\

Prescriptijte'yaqj^ari arrrbqizărea construcțiilor noi ce cele invecinate (finisaje, ritmari plin - gol, registre, regim de inaltime; detalii ^e arhitectuFa/tipul acoperirii si al invelitorii, etc... ), imbunatatirea aspectului compozițional si arhitedti^aKmnyfoIpsi^a^de^materiale noi si moderne, racordarea funcționala intre clădiri sau intre clădiri si amenajarite^xterroare cu caracter public.


XWIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI ÎMPREJMUIRI >i phntaje:


ecutarii construcțiilor va dispune obligativitatea menținerii sau creerii de spatii verzi si plantate in inatia si capacitatea construcției.

ca pe suprafețele neocupate cu clădiri sau rezervate pentru realizarea obiectivelor de utilitate

publica ăase'asigu re:


toâre sau


Plantarea cel puțin a unui arbore la fiecare 200 mp de teren in zonele de protecție si amenajarea de spatii verzi plantate pe circa 40 % din suprafața de aliniament si clădiri

Plantarea cel puțin a unui arbore la fiecare 100 mp in zona rezidențiala si de dotări, cu exceptj nelor cu destinație speciala

Dezvoltarea suprafețelor plantate va cuprinde toate nivelurile urbane (parc, grădini) si funcțional

- turism, aliniament, scuaruri, protecție).

In cadrul Bilanțului Teritorial al unei localitati se considera ca zona verde numai suprafețele cu o latura de 15 m.

împrejmuirile:

In cazul clădirilor retrase fata de aliniament se recomanda garduri cu partea interi superioara de 1,20 cm, dublate spre interior cu gard viu (sau numai gard viu). Gardurile dintre proprietăți pot fi realizate pe o inaltime de 1,60 - 2,00 m din mat^i elemente de vegetație, funcție de opțiunile proprietarilor.

Se pot adopta, acolo unde este cazul, soluții de imprejmuire prin folosir^a^etgmentei jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.) Pentru unitățile productive sau care desfasoara activitati sau servicii publice se reco o inaltime de 0,6 m spre circulația publica sau garduri opace fata de limitele laterale si p 2,20 - 2,60 m pentru asigurare impotriva intruziunilor.

Se recomanda ca indiferent de soluțiile adoptate, acestea sa facXobi arhitecti sau peisagisti, ce vor fi supuse aprobărilor legale.

Anexele locuințelor se pot cupla la calcan cu alte clădiri sau p\licita prevederilor Codului Civil.


cu baza plina la are, cu inaltime dereiate cu condiția respectării


CAPITOLUL III- ZONIFICAREA FUNCȚIONALA Teritoriul studiat ce face obiectul PUZ-ului are o sup Reglementările zonei se pot studia si in planșa afpfe/rta Pe baza acestui regulament se vor elibera autori

gtylamentulbkțjpbanistic.


CAPITOLUL IV-PREVEDERI LA NIVELUL UNITA SECȚIUNEA I • UTILIZARE FUNCTI ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE -locuințe individuale cu maxim P+1E(sa (cuplat sau izolat) si anexe aferente; -echipamente publice specifice -împrejmuiri, căi de acces pietokța -micro-obiective tehno-edilîtare solare, sisteme de incălzire geoten\al^, po exclusiv proprietatea pș_pare sunt a ARTICOLUL 2 - UTIIzlZ -se admite mansardar volumul unui a curent;

ri/lm regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu


ie, spații plantate;

rgiei electrice: centrale eoliene de mici dimensiuni, panouri căldură de dimensiuni mici; toate aceste obiective vor fi deservi


CONDIȚII

istente)cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel


ILIZARE

iurTkinafara celor menționate la articolele 1 si 2 din secțiunea I.

SECTIU^EÂ ll?C

;6nditii de

WlPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTldQtUL 4 /

:ARACTERj>

STICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

ConformARTICOLUL 3 - INT Sunt inalte fu arcela se considera construibila daca este accesibila dintr-un drum public sau de la fi accidental carosabil cu latimea minima de 4,00m.

le) este de minim 866 mp si front de 12 m;

2. Parțtejfele trebuie sa aiba forme regulate avand de regula părțile laterale perpendiculare pe strada sau pe fe/ietonala majora.

L 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

amplasa conform aliniamentelor stabilite in planșa de regulament.

 • 5.1. Regimul de aliniere al construcțiilor este reprezentat in planșa de reglementari cu linie roșie si are următoarele distante: Regimul de aliniere principal este la distanta de 9.5m din axul caii de acces;

 • 5.2. Clădirile nu se vor retrage de la alinierea stabilita prin regulamentul PUZ si pot avea “ieșinduri” (c pana la 2,0 m si retrageri locale de pana la 2,0 m.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI P PARCELELOR

 • 6.1. In cadrul parcelei, regimul de aliniere lateral este la 3,Om.

6.2. Regimul de aliniere posterior este la 3,Om;

 • 6.3. In toate cazurile se va tine seama de condițiile de protecție fata de incendiu si al ARTICOLUL 7 - CIRCULAȚII SI ACCESE

 • 7.1. Accesul mijloacelor de stingere a incendiilor se va putea face cu ușurința pe Calea dp^cceX

 • 7.2. Se va solicita de către administrația locala, in cadrul documentațiilor de eliberare a planul de sistematizare verticala a intregii zone, urmarindu-se in mod spec exterioare de maxim 15 cm, asigurarea pantelor de scurgere a apelor pluviale acestora, interzicerea dirijării apelor pluviale către parcele invecinate.

ARTICOLUL 8 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • 8.1. Staționarea vehiculelor se va face in interiorul parcelelor,_ sau in spatiile de parcare comune special amenajate. Se recomanda gruparea parcajelor, prin cooperare.

 • 8.2. Staționarea autovehicoîelor atat in timpul lucrărilor de corist clădirilor se va face in afara drumurilor publice.

ARTICOLUL 9 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A C


tMzatiei de construire inaltimi de trepte , si canalizarea


urareaMgstaratii'Cpt si in timpul funcționarii


IRILOR


Maxim 6,0 m de la CTA. In culoarele rezervate rețelelor electri

ARTICOLUL 10 ■ ASPECTUL EXTERIOR AL CLA

10.1. Aspectul clădirilor va exprima caracterul si ^pjăzerîtștiyitatea funbti ii, va răspunde exigentelor actuale ale itorilor si zonei.


iriăUimeaXeSubordonează normelor specifice. • 9.1. Inaltimea la streasina a clădirilor va fi cea prevăzută ifi arhitecturii europene si va fi subordonat cerințelor ăkprest^idluTi

 • 10.2. Volumele construite vor fi simple si se vor ar

  H6 imediate.


  ur^kla același nivel cu fațada principala.

  tfeș, imitații de materiale sau utilizarea improprie a


 • 10.3. Fațadele posterioare si laterale vor fi tratate arhit Se interzic imitații stilistice după arhitecturi ine zonei, îlițăre existente si se vor cauta soluții pentru a suplini lipsa unor vXuale ridicate de transportul energiei. Nu se admit rețele de uri electrice decât in zonele anexe, inaccesibile publicului larg si uXrea apelor pluviale de pe suprafețele de teren neconstruit prin rigole nului se va realiza astfel incat scurgerea apelor de pe acoperișuri, copertina si iX un sistem intern de canalizare - fara sa afecteze proprietățile invecinate. se racordeze la utilitățile publice.

SI SPATII PLANTATE

Lplantate vor respecta bilanțul teritorial propus.

iv cele pentru circulația pietonala, se vor amenaja ca spatii verzi pe cat posibil in amenajare peisagistica, indiferent de suprafața acestora.

nrteqbilizarea exagerata a terenului pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția

TICOIZUL 13 -ÎMPREJMUIRI

pj^jmuirile spre strada vor fi transparente la 1,50 m din care un soclu de maxim 0,3m. jrnuirile vor fi dublate de gard viu.

 • 13.3. Nu ite utilizarea sub nici o forma a sârmei ghimpate sau a împrejmuirilor din zidărie.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM ADMISIBIL DE UTILIZARE A TERENULUI (POT)

 • 14.1 Procentul de Ocupare a Terenului va fi maxim 30%;

 • 14.2 Se va admite de către administrația locala, construcția de imobile noi, cu depășirea POT - ului justificate prin întocmirea de Planuri Urbanistice Zonale ce se vor aviza in Consiliul Județean lași si de către Consiliul Local lași.

ARTICOLUL 15 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

 • 15.1. Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi maxim 0,6;

 • 15.2. Se va admite de către administrația locala, construcția de imobile noi, cu depășirea