Hotărârea nr. 431/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, T45, NUMAR CADASTRAL 153381 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, anexe gospodaresti si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, T45, NUMAR CADASTRAL 153381

întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale, anexe gospodărești si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2063 din 12.07.2016;

Având în vedere cererea nr. 90173 din 09.09.2016 prin care domnul

PRISACARIU DANIEL si doamna PRISACARIU ANCA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu —Iasi Zona Galata, Zona Galata, T45, NUMAR CADASTRAL 153381;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 28.11.2016;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 59 din 23.11.2016 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.126604 din 16.12.2016

întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu -lasi, Zona Galata, T45, NUMAR CADASTRAL 153381, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale, anexe gospodaresti si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice;

Suprafata terenului studiat prin PUD este de 540,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 1792/28.04.2016 este deținut de domnul PRISACARIU DANIEL si doamna PRISACARIU ANCA. Accesul la parcela proprietate este realizat din terenul in suprafata de 964,0 mp cu destinatia conventionala de cale de acces, cu numar cadastral (11435-11438-11439-11420-11421-1422-11436-11437-11440)/15, din care este asigurat dreptul de servitute, in cota ideala de 57,61 mp.

Indicatori urbanistici: POT=30%, CUT=0,6 mp/ADCmp, Regim de înălțime:S+P+1E, Hmax.9,0 m masurat de la CTA la cornisa ;

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara; Domnului PRISACARIU DANIEL, din Botosani, Aleea Scipione Badescu nr. 3, sc. B, et. 2, ap.12 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4:    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 431 din 29 decembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

HCL nr. 431/2016 p5Timisescu Maria Cu domiciliul in Municipii lași,

Str Calea Galata, Nr 10, Bl E4A?Sc D Teren Neconstruit


1BROZIE IOAN Cu domiciliul in Municipiul lași,Județul lași, Strada Alecu Donici, Nr. 4,

Nr. Cad. 1(1820/3/13)


MUNICIPIUL IAȘI


138.51

138.40Hrfflbrimi

„ RROJECT

! L@IPDSPLAN URBANISTIC

ÎNTOCMIRE P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUlXlTA\NC DUALA, ANEXE GOSPODĂREȘTI SI IMPREJMUl&E^E TEREN 'OPRIETATE Județul lași, Municipiul lași, Zory^al3T> '-TF. 1533 ’Nr. Cad. 153381 SITUAȚIA PROPUSA. |/bGLEMENTARI UR n\tICE


Zonificare funcționala

Suprafața

MP

Prac.

supr tt>vd£

ConstfucU existente

0,00

o,oo%l

Circulații parcaje

0,00

0.00%\

Teren liber

540.00

100,00% \

Total

540.00

100,00% l1 PROCENT MAXIM DE OCLfIRE TE COEFICIENT MAXIM DE llrifflZARE

3'S|WALTIME MAXIMA A CLA.CIR 4. Wd-TIME MAXIMA A CLADFrPF&jJPUSE L


legenda


□IM 1439-21-11422-T 437-11440)/15


1( .50Jr uu-y,

0,60

3

+9.00

4

+6.60

1.    PROCENT MAXIM DE OCUPARE TEREN

2.    COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE TEREN

3.    ÎNĂLȚIME MAXIMA A CLĂDIRII PROPUSE

4 ÎNĂLȚIME MAXIMA A CLĂDIRII PROPUSE LA CORNIȘA5.50


Etaj 1


Trotuar


Parter


Rigola


L.


Subsol '\i i

----•-?/

X 4-Wl'V


Limita teren ce face obiectul P U D


Aliniere la strada

-    Aliniere laterali si poște rto ara

_ Retragere de la aliniere

3 Circulații pietonale propuse Circulații carosabile propuse


3 Circulații pietonale existente J Proprietăți particulare


Acces Clădire £> Acces Incinta £> Acces Auto

Circulații pietonale    !_ _

SEMNĂTURĂ I CERINȚA REFERATE / EXPERTIZA NR./DATA


NUMELE

SEMNAT

SEF PROIECT

Arh. LADISLAU L.

PROIECTAT

Arh. LADISLAU L. /

DESENAT

Arh. Stag. Covasa-PeTru,    PRlSACARIU DANIEL si

PRISACARIU ANCA

I Județul BotosâOi, Municipiul Botoșani, Aleea Sciptorie badescu, Nr, 3, Et, 2, Ap. 12

ÎNTOCMIRE P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA, ANEXE GOSPODĂREȘTI SI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE Județul lași. Municipiul lași, T45. Nr. Cad. 153381, C.F. 153381

"SITUAȚIA PROPUSA - REGLEMENTARI

URBANISTICE


Proiect nr. I24/2016

FAZA

P.U.D.

U2MUNICIPIUL

■ NSTITUTIA ARHITECTULUI S SERVICIUL URBANIB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232 211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic de detaliu


Ca urmare a cererii adresate de PRISACARIU DANIEL si PRISA sediul in Botoșani, Aleea Scipione Badescu nr.3, sc.B, et. <^a|xl2, 901732 din 08.09.2016, în conformitate cu prevederile Legnh<?>S0/200 amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completărifeujlt următorul:

AVIZ
ANCA cu

strată la nr. ivind

oare, se emite


Nr. 59 din 23.11.1

pentru Planul urbanistic de detaliu pentrn ConstrUir gospodărești si împrejmuire pe teren proprrețate privat imobilul situat in Iași, Zona Galata, T45, NUMAR^CAD)

Inițiatori: domnul PRISACARIU DANflCsi Proiectant: SC PROJET-LOPIS SRL D

Specialist cu drept de semnătură RuRitoct^ Ladislap Lacatusu

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.:Iasi, Zona Galata, T45, NUMĂR CADASTRAL 153381, Suprafata-tecenului stbdiăKprin PUZ este de 540,00 mp, detinut

PRISACARIU DANIEL si PRISA nr. 1792/28.04.2016. Prevederi P.U.Z. apro

•    UTR: LB - locuint


aliniament, in regi

•    funcțiuni predomina

•    H max: 1

•    POT max

•    CUT m

•    retrag retrageri rmpi retrageri mim


Qnform contractului de vanzare cumpărare

. nr. 326/24.05.2004 aprobat anterior:

și colective mici, cu maximum P+3E, dispuse pe izolat si discontinuu.


,e semicolective si colective mici; e inăltime:P+3E;


p.teren;

de aliniament: 10,0 m din ax drum de acces ; față^de limitele laterale: 3,0 m ; ă de limitele posterioare : 5,0 m^R.LTU. propuse: - UTR: LB; ire: izolat si discontinuu; redominante: : locuința individuala; m masurat de la CTA la cornișa, regim de inaltime S+P+1E; T max = 30%;

T max = 0,60 mp.ADC/mp.teren;


•    retragerea minimă față de aliniament = 10,50m fata de axul drumului de acces cu

•    număr cadastral (11435-11438-11439-11420-11421-1422-11436-11437-11440)/15 din care este asigurat dreptul de servitute in cota ideala de 57,61 mp din suprafața de 964,0 mp cu destinația convenționala de cale de accț

•    retrageri minime față de limitele laterale 3,0 m;

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 13,30 m;


•    echipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu toate utilitățile./

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și data de 23.11.2016 se avizează favorabil.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglem spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactita^^datelo înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului âyiz>un 63 alin. (2) lit. g) din l egea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului modificările și completările ulterioare.

(veridicitatea jrmitate cu art. inîsmul, cuPrezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea e


Prezentul aviz este valabil de la dat^ certificatului de urbanism nr. 2063 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.

ilor de construire (DTAC) se respectării întocmai a


e toată durata de valabilitate a labil pina la 12.07.2017) emis de

-Z/J PROJECT

LOPIS


J 22-2508/2004. C U I 1697291S Coni IBAN ROS'MIRO KH'i" W7175A.KKII PR(X RFDIT BANK

Conform P.U.D.

Art. 12. Condiții de echipare edilitara Conform P.U.D.

Art. 13. Spatii libere si spatii plantate Conform P.U.D.

Art.14. împrejmuiri Conform P.U.D.

SECȚIUNEA III POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENURILOR

Art. 15. Procent maxim de ocupare al terenului Conform P.U.D. - POT = 30%

Art. 16.Coeficient maxim de utilizare a terenului Conform P.U.D. - CUT = 0,6- pentru inaltimi S+P+1E


2.4 CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORA

Concomitent cu elaborarea Planului Urbanistic geotehnic de către S.C. PROJECT-LOPIS

Geomorfologic zona amplasamen,

-    regiunea Campia


-    subregiunea: Campl

-    unitatea: Culoarul

sol vegetal cu umpluturi di prăfoase, cu grosime de la argilă-prăfosă foe&sofdă umedă compresibilitate praf nisipos, plastic argila stratificata pa
natura unor prafuri argiloase - argile VlOm- accidental mai groase; lasticitate mijlocie, plastic consistent-vartoasa, cu zire gr.A in grosime de 2,60-2,80 m

in nisip, in grosime de 2.10-2.50m urmat de o

Luan, precum si ipoteza asigur conditi,pentru zpentrî> c


cteristicile fizico-mecanice ale stratului de argila prafoasa, >0/2-85, s-au calculat valorile presiunilor plastice si critice in ime de fundare de 1,10 m de la nivelul terenului amenajat, respectării adâncimii maxime de inghet si in ipoteza fundării >tor presiuni sunt: îlculul feronului la starea limita de deformatie - SLD:ppi =150kPa ateului terentrkn la starea limita a capacitatii portante - SLCP: pCT = 190kPa

Amplasamentul studiat are stabilitatea generală si locală asigurată în contextul

utal nu estesljpus alunecărilor de teren si inundațiilor sau viiturilor de apă din

greb/fiM

Avântkîn vedere natura terenului din amplasament se impune o sistematizare verticalăPROJECT

LOPIS


J 22-25687004. CUI 16972919 ( oul IBAN ROS7M1R(KKKW7'.147U36'J'WI l’R(M R1D1T B \\k


adecvată pentru colectarea apelor meteorice si dirijarea lor spre exterior pentru a evita băltirile sau inundarea.

Studiul topografic a fost realizat de S.C. HOTARNIC S.R.L. prin ing.Pa-releva situația din teren. Cota amplasamentului se afla la +137.95m..+140.19m fata marii. Terenul prezintă o panta cu direcția NV spre SE de cca 2.25 m. Se anexează Ita documentație P.U.D. si ridicarea topografica vizata OCPI lași.


III. SITUAȚIA EXISTENTA

Conform certificat de urbanism nr.2063 din 12.07.2016 terenul ei intravilanul extins al Municipiului lași - Conform P.U.Z. terenul studiat se incadreaza in zona LB - locuințe Semico

Amplasamentul cuprins in perimetrul reglemen redusa, dar aflata in continua dezvoltare, avand in vedere d aprobate in zona.

Evoluția urbana recenta a dus la formârea'tmpr zone den^jficate amplasate in interiorul cvartalului. Operațiunile de densificare au deSojtăbsi preluatcx rețea de drumuri care sunt cuprinse intre străzile Alecu Donici (spre^est^tradaJa^Voinesti[spre sud).

Din analiza situației existente/i dfrfstudiile urbanistic^propuse deja aprobate se pot preciza următoarele:

- pe terenul studiat se dorește cbnfofm<femei de proiect amenajarea parcelei si stabilirea zonei construibile, a accesului auto siă'zprtelQr verzi. Se propune edificarea unei locuințe individuale cu regimul deInatttme^+P+1E.^\ /

at in

aprobat prin HCL326/24^.2004, icolective mici, maxim P+3E.

pna cu densitate nism dejaDE COMUNICAȚIE

auto se realizează din calea de acces, stabilita prin u imbracaminte de macadam si care asigura rin strada Alecu Donici: lasi-Voinesti, ce face legătură cu rețeaua stradala a pna este deservita de transport in comun - autobuze si maxi-

CUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE A

it locuinței, detinut in proprietate individuala de beneficiari are 'mp si este delimitat de: aren neconstruit Nr. Cad. 128136;

<[a nord, cu o cale de acces cu drept de servitute Nr. cad. (11435-11438-11439-11422-11436-11437-11440J/15;


PROJECT

^LOPISJ 22-2568/2004, C U 116972919 Cutii IBAN RO87\lIR(»(KK17a47î75s<>Ki| PRIM RIDII B \\K

-    la sud, teren construit cu Nr.Cad. 1(1820/3/13) - Ambrozie loan;

-    la vest, teren neconstruit cu Nr.Cad.153380 - Lehaci Paul Daniel

Distante fata de limitele terenului:

-    la est - 3,00m fata de teren neconstruit Nr. Cad. 128136;

-    la nord - 5,50m fata de cale de acces cu drept de servitute (10,50 m drumului);

-    la sud - 13,30m teren construit cu Nr.Cad.1(1820/3/13) - Ambrozie loan;

-    la vest - 3,05 m teren neconstruit cu Nr.Cad.153380;


Distante fata de construcțiile invecinate: sud -15,15m fata de anexa Parter situata pbJeren construit < - 25,75m fata de locuința P+1e situata peferentopstruit i sud-est - 15,85m fata de anexa PartșrSîtuâta pe terâr


3.3 SUPRAFEȚELE D


Pe terenul

construirea unei locuirKțe de inaltime S +P+1E. S suprafața de 25,48 mp(4,


UITE SI PE CELE LIBERE

Omp, aflat in proprietatea beneficiarului se solicita prafata construita de 114,45mp(21,19%) si regim e de 269,37 mp(49,89%), teren cedat in

El, DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL,

URBANISTIC

cacteruPzonebeste determinat de funcțiunea principala predominanta, cea de locuire, car £rql rezidentiaTpastrandu-si relația cu celelalte zone ale orașului, prin sos. lasi-

iirtgunctulae vedere al poluării, lipsa dotărilor de folosința zilnica si de cartier âe de circulație, la care se adauga traficul greu si de tranzit, fapt care ampliti i nivelul poluării in zona.PROJECT

/'" LOPISJ 22-25E8/7004 CU I ’69729ÎS luni 1BAS ROS7\UR000007G47j73«K»l PRIM RED1T BANK

3.5 FUNCȚIUNILE CLĂDIRILOR

Conform temei de proiectare, intocmita de proiectantul general in o beneficiarii (PRISACARIU DANIEL SI PRISACARIU ANCA), se propune elabori urbanistic de detaliu pentru autorizarea unei locuințe individuale, pe un teren propH suprafața de 540,00mp, avand aria construita de 114,45mp.

Se interzice amplasarea de unitati de depozitare sau de comMcâte<pot vecinătățile sau sunt incompatibile cu funcțiunile din baza. De asemenea sun funcțiunile comerciale care produc poluare, activitatile productive poluante, cu risc sau incomode pentru traficul auto - prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie/prin


deseurile produse ori prin programul de activitate, construc realizarea de spatii de depozitare pentru vânzarea de subsțar de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile' parcelele adiacente sau orice fel de lucrări de terasament careW apelor pe parcelele vecine sau care împiedica eva6uarba.si colect


jzorii de orice natura,

toxice, lucrări construcțiile de pe ovoace scurgerea

refg apelor meteorice.3.6 REGIMUL JURIDIC ALTE

Conform planșei U04 - Situaua Identificat următoarele tipuri de terenuri:

•    terenuri proprietate publica de int&rșs străzile, trotuarele existente si spatiile verzi aferen tehnicoedilitara;

•    terenuri proprietate p' individuale - din care face parte si t£

Terenul situaMn Municipiul

rilor, in zona studiata s-au


;al: terenul aferent cailor de comunicație ■ erenul aferent construcțiilor de echipare


fizice - terenul aferent locuinței 'diat prin prezenta documentație; ste detinut in proprietate de Prisacariu Daniel sianzafe rijr. 1.792/28.04.2016 autentificat de SPN “Paula tîlNasi.

,00 mfrintravilan extins.

UZIILE^FUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE

ntul stîrdiat are stabilitatea locala si generala asigurata.

et pentru amplasamentul studiat este conform STAS 6054-77 de

dare este catalogat ca teren parțial dificil, fiind alcătuit dintr-un strat de

cafoasa.

asamentul se incadreaza în categoria geotehnică 2, luând în considerare lunctajele’fce'se pot acorda: categoriei de teren, condițiilor privind apa subterana, importanta

îl


PROJECT

LOPIS


J 22-2568.2004 C U I 16972919 toni IBAS RO87M1R(XKKKI704757J6(iiKI| PR(K REDtTBANK


construcției, vecinătățile imediate.

Având în vedere condițiile de amplasament, stratificația terenului, caracteristici mecanice ale stratului de fundare de argila, proiectantul va analiza adoptarea uneikdm următoarele soluții:

o Fundarea directa pe stratul de praf argilos, la o adâncirne^iinimă de la cota cea mai joasa a terenului amenajat și 0,60m sutr6Qta'|3șrdoseliî vederea implementării unei construcții cu subsol, față de cotMșrenujiii amenajat, cu pătrunderea tălpilor fundațiilor minim 0,20m în terertuȚdMmdYre.

o Pe durata excavatiilor se vor realiza sprijiniri cu dulapi, filate și șpraițurbioClinate acolo unde excavatia va depăși 3 m adâncime de la cota naturala a terenului. Având in vedere situarea terenului intr-o z

respectarea NP 120 - 2013 NORMATIV P PROIECTARE, EXECUȚIE Șl MONITORIZA ZONE URBANE.


o Se vor realiza lucrări de restricționa aceasta este necesar a se amplasa și direcționa apa scursă de


MPLUTURI

enerala si locala asigurata; ța accidentelor subterane; sau inundațiilor.


Pânza pro; peste 6,30 m adâncim influențează practic con

Pânza freatica fenomenul p generează,<ru in genecal, nive

țnfomn

slaba, fapt'beimpu.ne ca SntâcVcu aces jel4\dirj stasul mâî

pachetul granular permiabil al cuaternarului la de suprafața, pânza al cărei nivel nu


nata in umpluturi, generata de pierderile din rețele si cărei nivel este in funcție de plafonul argilos si cauzele ce o bogat in precipitații 1,10-5-1,20 m de la suprafața terenului;

1,30-5-1,40 m de la suprafața terenului.


349/1-83 apa subterana prezintă o agresivitate sulfatica foarte anele ce se vor pune in opera in mediul agresiv sau la limitele de sa fie confecționate cu cimenturi si in dozaje conform punctului A3-mentionat.ignzaireatica propriu-zisa cantonata in pachetul de argile grase contractile la peste tâ'mAiu poate veni in contact cu elementele de construcție, decât la perforarea pachetului ,de ateilcuseea ce nu este cazul in contextul actual.

PROJECT

jir LOPIS


J 22-2568(2004. C U I -.6972910 ('oul ]B\.\ RO87\l!RlXKI-M7<W7î7j6<kMt PROC RTD11 BA\K

3.10 PARAMETRII SEISMICI Al ZONEI

Conform normativ P100-1/2013 amplasamentul se caracterizează Perioada de colț (P100-1/2013):

Romania,

MUU

be ■ -p*4

r./n*

Accelerația gravitaționala (P40G

ag = 0.25g;


i-ii'

terenu'


or


fund arenei


i județului lași, ținând seama de geomorfologie și natura


mină variații ale intensității seismice de ± 1 grad seismic.


3.1YANXIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLȚIME, STRUCTURA, STARE}"

analizei efectuate in zona s-a constatat ca construcțiile existente pe sunt construcții aflate in stare buna marea majoritate (construcții relativ

:ate din zidărie de cărămidă sau din cadre cu BCA). Clădirile sunt caraterizate prin parter sau parter si mansarda sau 1 etaj.

(r /a project

LOPIS

J 22-255612004. CUI 15972919 (om IBA.N ROS7M1R(XKKM?0475736(IO<i!. PRO( RITJIT B WKFondul construit existent in zona analizata este constituit din locuințe individuale, cu un regim de inaltime P,P+E sau P+M, cu structuri din zidărie portanta, in stayl&arieJjuna, ce momentan nu necesita consolidări.

3.12 ECHIPAREA EXISTENTA

Amplasamentul permite racordarea la apa - canal, rețeaua tejecli^a si gazfe

naturale.

Noul branșament pentru electricitate va fi pozat aerian, iar cel de gâz sle^

subteran.

Branșamentul pentru alimentarea cu gaze naturale si conducta de presiune redusa se va realiza cu subtraversarea caii de acces din conducta'de'gaz'existenta pe str. Alecu Donici via sos. lași - Voinesti.

Pentru toate branșamentele se va tine seama del structura geotehnica a terenului si de nivelul apelo/^eatice.

4. REGLEMENTARI

4.1. OBIECTIVELE NOI SOLI

Tema de proiectare pentru el către proiectant, in baza datelor furniza aprobate de către Consiliul Local al Municî

Construcția - retrasa de la strada, având aria construita Ac = 114,4STnpr-se inscrie in Normelor de igiena (O.M.S. 119/25M

Legea locuinței stabileSte'ca "reâtaârea-Wuintelor constituie un obiectiv major de interes național pe termen lung al aowifw^iei publice locale". Totodată, sunt reglementate aspectele sociale, ecorlomfce^si juridichal^constructiei si folosirii locuinței.

Astfel pentru,cfester^asCalitathJotsjjirii se va avea in vedere respectarea Legiișe crea cadrul de intimitate necesar, erile Legii Locuinței nr. 114/1996 si a1O.M.S. 119/2014) si la următoarele faze de

tei de organizare a terenului s-a tinut seama de cadrul pacificul si de tradiția zonei, s-au stabilit conform Regulamentului aferent Planului -funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu condiția ca suprafața âca 200 mp ADC, sa nu genereze transporturi grele si sa nu afecteze lsî salubritatea zonei.

amanda ca acestea sa fie dispuse la intersecții si sa se considere ca au o ✓ire de 250m;

admite mansardarea, considerandu-se un calcul CUT un plus de 60% din aria jlnui nivel cQrânt.


PROJECT

LOPISJ 22-25687004, C U 116972919 Cixil JB.V\ RO87MlR<XXW07<M737JMW(ll PRIX R1 IM I B Wk

b)    Utilizări admise cu condiționări

•    Se admit funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu condiția ca

acestora sa nu depaseasca 200 mp ADC , sa nu genereze transporturi grele sin liniștea, securitatea si salubritatea zonei.    \ \    7,

•    Se recomanda ca acestea sa fie dispuse la intersecții si sa^se considere,ckeu/ arie de servire de 250m;

•    Se admite mansardarea, considerandu-se un calcul CUT un ptos,d<W% di> unui nivel curent.

c)    Utilizări interzise:

- Funcțiuni comerciale si servicii profesionale care deoasesc suprafața de 200mp ADC,


generează un trafic important de persoane si mărfi 22.00 si produc poluare.

Activitati poluante, cu risc tehnologic sau incomode prl autovehicule mic pe zi sau transport greu)/priqutilizarea\rn producție, prin deseurile produse ori prein phoqramul de acConstrucții provizorii de orice natura;

Depozitare en-gros;

Depozitari de materiale refolosib Platforme de pre-colectare a de Depozitarea pentru vanzare a unor Activitati care utilizează pentru depozitari publice;

Autobaze si statii intretirî Lucrări de terasamente dexa

relungit după orele

peste 5 i pentru depozitare sistante inflamabile sau toxice; uctie terenul vizibil din circulațiileconstrucțiile de i Orice lucrări dâ care impiedica'

Noua construcție an

provoca scurgerea apelor pe parcelele vecine sau a rapida a apelor meteorice.


sol, parter si 1 etaj.

StentaS structura mixta din zidărie de cărămidă cu simburi din armat;

acoperiș tip șarpanta din lemn; si exterioare durabile, in conformitate cu funcțiunile propuse:

TIS

- pardoselbdirî gresie portelanata, mozaic turnat, parchet jgraveli var plastic de interior, placaje din faianța


îf'idem zugrăveli var plastic de interior, placaje din faianța;

x-timplaria interioara: lemn.Ji PROJECT

^LOPIS


J 22-25682004. C U I 16972919 foni 1B\N R08'\I1R<XKK>07047373«KMI PROf RIDIT BANK

Exterioare:

-    pereți: tencuiala aparenta;

-    timplaria: PVC cu geam termopan;

-    șarpanta va fi acoperita cu invelitori tip lindab.

Instalații:

-    de apa si canalizare la grupurile sanitare si bucătărie;

-    electrica de iluminat si prize;

-    instalație de telefonie;

-    instalație de incalzire in sistem unitar (centrala termica); Amenajări ale incintei:

-    trotuare perimetrale de protecție a clădirii imp

-    alei de acces din dale din beton;


-    suprafața de teren din fata si spatele construcției viu: Buxus sempervirens sau Hibiscus syriacus.

Funcțiunile si finisajele propuse prin tem^-progcșm nu ușor modificate in funcție de soluția finala de laJI.T.A.CjRJnXiumay de construibilitate si aliniamentele stabilite.


4.2. FUNCȚIONALITATEA' CONSTRUCȚIILOR

4.2.1. FUNCȚIONALITATEA


Funcționalitatea ob majore pe cele doua niveluri ă legătură fizica dintre aceste functi

La nivelul terenului, crearea unei grădini pecorative de clădirile.

Funcționalul l    .con'

necesare unei familii de

locuinței) e§tș> asigurata prin separarea funcțiunilor tul vertical reprezentat de scara asigura e dintre niveluri asigura legătură vizuala, ea este asigurata prin amenajările propuse, prin

a si amenajarea celorlalte funcțiuni care insotesc put pentru a asigura condițiile de calitate si confortdrumulukde alinia


RETRAGERI OBLIGATORII

m fata de drum de acces (10.50 m distanta fata de axul cetele laterale invecinate construcția va păstră următoarele minim 13.30m;de limita din dreapta este de 3.00m (Nr. Cad. 128136) si - distanta r. Cad 153380) este de 3.00m; aliniamentele prevăzute prin prezenta documentație riorul proprietății distribuția funcțiunilor asigura condiții optime de de baza


.3. ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

:esul pe amplasament, atât carosabil, cât si pietonal, se va realiza din calea dePROJECT

LOPIS


J 22-2565/2004. C U I 16972919 toni IB\S R()S'MIRiH'Hli7.Ul1?l6.N i| PR(K RID!I B\\K


acces situata la nord de parcela. Accesul la proprietate se face din sos. lași -Voinesti via str. Alecu Donici via cale de acces cu drept de servitute Nr. cad. (11435-11438=44439-11420-11421-11422-11436-11437-11440)/15.

4.2.4. ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA

Obiectivul se va racorda la rețelele de echipare tehnica\existente electricitate, gaze naturale, telefonie) conform proiectelor tehnice respemtece vor ti la faza D.T.A.C. si avizelor emise de către proprietarii echipamentelor ri care se va racorda obiectivul nou propus sunt evidențiate in planșa U3 REGLEMENTARI EDILITARE.
4.2.5. FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI

a)    parcelarea:

Parcela - este construibila:

-    frontul la calea de acces Nr. cad. (11435-11436-11437-11440)/15 este de 16,48 m

-    latimea maxima este de 16,48 m

-    adâncimea parcelei este 32,53 m

-    suprafața parcelei este de 540,0

b)    inaltimea construcțiilor:

-    inaltimea minima a construpfi CTA, inaltimea maxima la comisa este qe

-    construcția respecta condiția zonei


c)    procentul de ocupargjalterenului:

-    procentul de ocupjarqZaTerenului este dă terenului, precum si prevederile
xima este de 9,00 m de la Wor invecinate si a caracterului


4.2.6. AMPLASAREA DE


a)    parcaje: propriu, prin intermedi propune realizarea a 2 se respecte distanta minir

b)    spatii plantat fațada in zonâ^ccesuiui pe perimetralaQte jardiniere amp


i condiții1 lorme ^are ampli


AJE SI SPATII VERZI

istente, parcarea autovehiculelor se va face pe lotul ajate pe amplasament. Conform HCL 425/2007 se lasate pe latura de Vest a parcelei astfel incat sa

de ferestrele locuinței conform OMS 119/2014. ent se prevede a se realiza o gradina decorativa de


asament din calea de acces, o gradina proprie si o plantație pbpprietatii, precum si alte spatii verzi amenajate sub forma de eilor si cailor de acces, conform planșei U2 - SITUAȚIA


jARI URBANISTICE.

acitaVea, SUPRAFAȚA DESFASURATA

Conform^ropunerii stabilite impreuna cu beneficiarul, sunt descriși următorii indici: Ac subsOTxJO.15 mp = 114.45 mp 114.45mp Ad= 279.05 mp


PROJECT

^LOPIS


J 22-2665/2004. CU I 16972919 Cont 1BAN ROS7MIRO.I'i-K1704'-756J<MI PRtX R! 1)11 B.WK

4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

Clădirea a fost executata din materiale durabile si finisaje rezisten normele in vigoare pentru funcțiunile ce le va ingloba.

Orientarea, forma si dimensiunile construcției existente si a determinat compoziția volumetrica a construcției.

Amplasamentul studiat este retras de la calea de acces,/far. toate fatî tratate la același nivel compozițional si estetic.

Accesul direct pentru proprietar si pentru utilajele de stingere' colectare/evacuare a deșeurilor menajere se realizează din calea de acces.

Parcarea autoturismelor se va realiza pe lotul propriu fiind interzisa domeniul public datorita ingustimii caii de acces profilul străzii.

Parcajele (2) se vor realiza pe parcela studiata/bvairespecta HCL 425/2007.

4.5. INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR C

CU CELE EXISTENTE MENȚINUTE

Noul obiect va avea un aspect exterionn concord prin volumetrie si finisaje se va integra in cadrul conștrtiiLexistent)

La realizarea proiectului tehnic se vor ave

•    Conformarea construcției se va care s-au prevăzut regimul de aliniere admisa.

•    Materiale de construcție p

-    pereti:tencuiala de exterior fâ

-    tamplaria: PVC cu rupere de pun


jSȚRUOTtFSI.

)rd\ithZu4ur


J IZ A REA


-    șarpanta este acopj

-    soclu: placaj cu m

-    balustrade din lem

-    trotuare de 0.60m pe'

-    dalaje betonoentru • ConformafeaTatedelor sî

raportului dintre plin si W>xfrîtfquri si Având in vhdere^enȘrgja conformează caracteristiojloK geheța potențialul oferit de formel\a§ relief?

cadrul existerît?funcțiunile inglobate, iar arele:

tabilite in planșa U2 in ruire si inaltimea maxima


inisaje, culori: âron si culoare alba a si geam termopan culoare alb,ocru; ib, culoare maron;


tfuctiei; fale in incinta.

Masarea golurilor: fațadele sunt echilibrate d.p.d.v. a ri in registrul orizontal si cel vertical.

atașamentului, soluția arhitecturala adoptata se fiind utilizate soluții dinamice care sa valorifice lastica arhitecturala se incadreaza in mod fericit cu


4.6/MODAUTATrDEGR'GANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI

(XqAROSAQLEsȘIPIETONALE

^\A)tesprincipala''îte circulație este calea de acces(Nr. cad. (11435-11438-11439-11420-1142M1422^V143^41437-11440)/15), care va avea latimea de 10,00m, din care Srtea^barosabiîcSxaTisde 7,00m, iar trotuarele vor avea 1,00m si o fasie de spațiu verde de SOrrKritne trotuar sîxipfejmuirea terenurilor proprietate privata. De asemenea, vor fi prevazite șanțuri ii Mole-dascurgere a apelor pluviale de pe amplasamente.

îe^ de sud a amplasamentului este amenajata o parcare pentru doua

au ((cule.

\cesul mijloacelor si forțelor de intervenție pentru stingerea incendiilor se realizează \sor dinMeaXte acces, existând posibilitatea de acces la fațada si locuința.
^/I PROJECT

LOPIS


4.7. PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE Al

NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA Rk

ZONEI

Se propune completarea spațiului verde existent pe domeniul public ih amplasamentului cu gard viu (Buxus sempervirens sau Hibiscus syriaci

Având in vedere microrelieful zonei, se va executa o^isteniatizare' judicioasa, pentru a evita băltirile, fenomen ce ar putea fi cauzat de apele metedrice. Soh sistematizare verticala va asigura scurgerea dirijata si controlata a apelor rrfe perimetrului construit.

4.8. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE

CONDIȚIONĂRI IMPUSE DE ACESTA

Aliniamentul construcției relevat prin prezentul de construire propuse.

Construcția a fost amplasata la 5.50m4Qta de limi

de limita din dreapta si 3.00 m fata de cea din stangaPosterior lâ

Calea de acces existenta cu Nr. cad. (K43Sd 1438-11436-11437-11440)/15 are o lățime de 7J)0m^Ampl protecție a liniilor de inalta tensiune.

’ifetatii, avand 3.00m fata 13,30 m.4.9. SOLUȚII PENTRU REABflJ

Se propune sistematizarea irt rapid si controlat pentru evitarea băltirii si degța vedere amenajarea unui loc special de colectare mod regulat de serviciul de Sal


DIMINUAREA POLUĂRII

le meteorice sa se evacueze ji solului. In același scop, se va avea in Ieșiturilor menajere care vor fi preluate in


4.10. PREVEDEREA U AMPLASAMEțITULUI

Prezentul ^tuatu^nu pre amplasamentului.

LICE IN VECINĂTATEA

realizarea unor obiective publice in vecinătatea


terenului si reabilitarea

- cale


va fi tra' garda vor fi ?9.
ITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

zata de condiții speciale având in vedere natura ice existente, condiții care influențează si soluțiile pentru or verzi.

in partea din fata a construcției, vizibil din str. Alecu Donici (11435-11438-11439-11420-11421-11422-11436-11437-11440)/15, ida. Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de 'ate cu un arbore la fiecare 100 mp. Speciile recomandate sunt: ^pentru alte specii se va cere un aviz de specialitate. In măsură in care comandarea unui studiu de amenajare peisagistica.

ILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Regimul de construire al locuinței propuse este izolat, olumetria propusa va trebui sa se dezvolte in dialog direct cu volumele ce racterfeeazâ morfologia zonei studiate, arhitectura si estetica construcției vor trebui sa se


PROJECT

LOPISJ 22-2568.2004. CU I 16972919 Cont 1BAN ROK7MIR{XI(«t7047'»73WKII l’RIX R1 DH BWK

integreze in contextul urban dat de ansamblul construit.

Inaltimea maxima a construcției este de S+P+1E, respectiv 6,50 cornișa si 9,00 m inaltimea maxima, iar lungimea maxima 10,85 m.

4.13 LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE VERTICALA NECESARE

Suprafața terenului zonei analizate in studiul de fata impunesamenajari >n oe ce privește sistematizarea verticala si orizontala a arealului, pentruSîreVenirea sotjfli inii (alunecarea superficiala de suprafața a terenului) si pentru evacuarearaoida a apel -de precipitații, aceasta din urma fiind favorizata si de inclinarea generala a terenuîîisșpresșud

Se va avea in vedere testarea terenului si amenajarea pentru asigurafe^cbtectarii si canalizării apelor pluviale (rigole, canalizare, etc.). Se vor asigura pantele de sctîrgere a apelor si canalizarea acestora.

Prin amenajările ce se vor efectua se va parcelele invecinate.


4.14. REGIMUL DE CONSTRUIRE

•    Indicatori urbanistici Pentru funcția de baza se vor respecta1

POT maxim admis = 30,C CUT maxim admis = 0,^

•    Regim de inaltime Regimul de inaltime este S4

-    inaltimea minima admis

-    inaltimea maxima admisa A:

•    Aliniamente Aliniamentele sun(

REGLEMENTARI URBANISTICE

U2

aracteristici:


-    aliniamente principali, .    , ,

La cale de acces Nr. ca\CU4Ș5-11438-11439-11420-11421-11422-11436-11437-


-    aliniamen\p'F(ncip Ja 10,5Qm\(ata de axul străzii sau la 5,50m fata de limita de

proprietate;

-    aliniamente p\ m fata de limita de proprietaE

jamentul posterior este poziționat la distanta de 13,30

liniamentele laterale sunt stabilite la distanta minima de 3,00 l^aterale ale proprietății

ament: nu sunt admise nici un fel de retrageri fata de


>1GURAREA UTILITĂȚILOR

! cu apa

itarea cu apa a imobilului propus, se impune realizarea unei extinderi a >125x11.8mm pe str. Alecu Donici care va continua mai apoi pe Calea de

T1435-11438-11439-11420-11421-11422-11436-11437-11440)/15 pana in fiului si un branșament de apa din PE-HD, PN 16, PE-80, De 32x3 mm in lungime JaTmobilul propus.


~ ' A PROJECT

LOPIS


J 22 25687004. C U 116972919 ( unt 1BAS R{W7\IIR(KKKK17‘)4737MW1<I| PRO( IU 1)11 BANK


Pozarea conductelor se va face ingropat sub adancimea de îngheț conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism si Autorizație de O lucrarea propriu-zisa se va obține avizul definitiv cu soluția alimentarii cu apa cai toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum si avizele de    rire

subterana pentru rețelele edilitare din zona.

b. Canalizare

Apele uzate menajere provenite de la imobilul propus se evacueaza prin'intepfriediul racordului de canal CR, se impune realizarea unei extinderi a rețelei de canal cu PVC,


na


drepțiDN.110mm pe str. Alecu Donici care va continua mai ap 11438-11439-11420-11421-11422-11436-11437-11440)/1 racord din PVC, De 110 mm in lungime de 10.50 m la condiî extinde din conducta existenta Dn 315 de pe str/AJecu DoniCkc Calea de Acces Nr. cad. (11435-11438-11439-WR1421-1 La căpătui conductei se va monta un cămin de capat.

Materialul din care sunt

agresivitatea solului si o durata mare de

Rețeaua de canalizare va grosime, deasupra se va realiza o umplut

Rugozitatea conductelor este realizate prezintă o mare siguranTaTaJrgnsport g etâ

Căminele de vizitans p&rmiUgcC' acestora, pentru curățirea sievacuen apelor.

Căminele d£ vfcitșre vor fi\eaHzate din beton armat monolit, conform STAS 2448— 82, avand dimensiunile\pfâbiLd^fe^za 1 \x\.5 m sjH = 2,0 m.

Ele vor fi acopente cu^apace deconta carosabile, In teren cu apa subterana g vor fi protejate la exterior prin str\t \ bituh%Jap la interior prin tencuire.

Certificat de Urbanism si Autorizație de Construire pentru avizul definitiv cu soluția de canalizare care va cuprinde toate istructorului, precum si avizele de gospodărire subterana

IerAcces Nr. cad. (11435-tobilului si un propusa a se /a continua mai apoi pe d1436-11437-11440)/15.

rezistenta mare fata de


e un strat de nisip de 15 cm ar lateral de 20 cm.

(Z = 0,03) iar materialul din care sunt are, absoluta a rețelei realizate.

e in scopul supravegherii si întreținerii


pentru controlul cantitativ sau calitativ al


urmate vjT

necess zona.


lucrările proprie detaliile de execufî? pentru^efelele edilîtc. fcflergtaelectrica

Obiecîtvyfsfe^acordeaza la rețeaua electrica de 400V/230V - 50Hz a localității până branșamenbin conformitate cu Avizul de Racordare emis de Societatea de je a Energiei Electrice.

racordare se stabilește de către operatorul de rețea prin fisa de soluție de soluție, după caz, in conformitate cu prevederile reglementarilor emise de petente.
PROJECT

LOPIS


J 22-2568/2004. CUI 16972919 t o.il IBAN ROS7MIR(XXKXI7047,73«KKI| PR(>( RIT3II BANK.

d. Alimentarea cu gaze naturale

După obținerea autorizației de construcție, imobilul va fi racordat la naturale, iar incalzirea se va face prin intermediul unei centrale proprii pe g branșament pana la construcție la o presiune scăzută.

Soluția de racordare se stabilește de către operatorul de rețea prin sau studiu de soluție, după caz, in conformitate cu prevederile reglementariloi autoritățile competente.

4.16. BILANȚ TERITORIAL, IN LIMITA AMPLASAMENTUL

EXISTENT

PRO

PUS

SUPRAFAȚA

[mp]

PROckNT^

-SU^AFATA^

PROCENT

[%]

SUPRAFAȚA PARCELA

540,00

<\100 \

\ș4o,oo

100

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

0,00

\ 114,45

21,19

CIRCULAȚII PARCAJE

0,00

\ o,o&X

\ W0,70

24,20

TEREN LIBER

540/fpZ~

\ A100

0269,37

49,89

TEREN CEDAT

25,48

4,72

limiteh

urbanism, in care se poate construi conform PA

-    aliniamentul stradal spre' si 10,50 m fata de axul caii de acce


zajfî de 5[5Qjn fata de limita de proprietate propusa

îe 3/Tm fata de limita de proprietate laterala est, 50 m fata de limita de proprietate posterioara sud, axim = 0,6;


-    înălțimea

propusa astfel, maxim 9. înălțime S+P+

C.U’.T.).

Di

pietății


n'stritotiilâKprop'use va putea varia în conformitate cu volumetria m\la raaqwsi 6,50 m la comisațcalculata de la C.T.A.), regim de E subsolul contihe: garaje, spatii tehnice, etc nu se include in calculul ții și limita de proprietate, respectiv distanțele față de cele suprafețele, numărul și volumetria clădirilor; suprafețele amenajate; ilor, construcțiilor; numărul locurilor de parcare; pot varia la .U. a P.U.Z. și a aprobat avizelor obținute.

In afahkșijjfrafetei edificabile conform P.U.D. pe limita de proprietate se va construi renul se poate amenaja cu: spații înierbate, plantații diverse; alei și rampe, pietonale plațformSr-tesjase, parcări, spațiu dejoacă; instalații si construcții aferente lor; și altele ctarea Codului Civil.PROJECT

^LOPIS


J 22-2568i?CMM. CUI 16972919 (uni 18 V. IU)S7MIRtXKH(l7il47i75«*WI, l’K! K R1 1)1 r II.WK

V.CONCLUZII

Parcela studiata cu o suprafața de 540 mp, cu front de 16.48 m I cu drept de servitute Nr. cad. (11435-11438-11439-11420-11421-1142 11440)/15 situata in intravilanul Județului lași, in zona de vest a orașului, intrai dinamica accentuata, cu PUZ-uri aprobate si in curs de aprobare neceșita regie concordanta cu celelalte documentații de urbanism si amenajarea teritobujuitkn zona.

Având in vedere dimensiunea acesteia si dorința beneficiarulurde coqstruir^/-a amenajat astfel incat sa respecte si caracterul zonei, reglementările superioare aNKbaoism si dorința acestuia.

Calea de acces cu drept de servitute Nr. cad/44425-11438-11439-11420-11421-11422-11436-11437-11440)/15 nu este reglementata la^irr»enslun7fe~~TOuiime de strada asa incat prin acest studiu s-a propus extinderea drumului existent ihspretefepuLhegfeficiarului.

Cvartalul rezultat va putea fi străbătut de fundati\c\posioilitatea de parcelare a loturilor vecine irigând si zona de mijloc a acesti^a^cu posibilit\ea<împartirii parcelelor de tip rural foarte lungi si inguste si transformării acestora irHQturi^e tip

Rețelele deja executate pe strada-dic apropiere ssanuiWstrada Alecu Donici si anume existenta apei, canalului, electricoe-sk a\azului arafa^ea in zona investițiile sunt finalizate si parcelele eficientizate. Prezența retelejotedilitarein apropiere este un punct forte pentru viabilizarea zonei, inlcusiv a parcelei prcorjetatea^enefîcîarului.23