Hotărârea nr. 430/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere››

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția «Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere»

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 127116/19.12.2017 întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții «Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere» pentru anul 2017, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Tehnice si Investitii; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3:    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Directia Generala Tehnica si Investitii; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 430 din 29 decembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

ANEXA la H.C.L. nr. 430 / 29.12. 2016

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

«Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere» în anul 2017

Suprafață totală pavaje

Lungime totală borduri mari Lungime totală borduri mici Ridicări la cotă capace cămine Inlocuire capace rame existente Valoare estimată totală cu T.V.A. 20% - din care C+M cu T.V.A. 20%

Durata de realizare estimată

200.000 mp 100.000 m

100.000 m 4000 buc 400 buc

24.336.574 lei 23.756.804 lei

24 luni


Valorile estimate au drept bază prețuri și tarife la nivelul anului 2016.

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu

3 / 3 la H.C.L. nr. 430 din 29 decembrie 2016