Hotărârea nr. 43/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Carpati intre bl. 910-912 în suprafată de 166 25 mp

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării terenului din Iași, str. Carpati intre bl. 910-912 în suprafată de 166,25 mp

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 februarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 18543/19.02.2015 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Adresele nr. 29142/47753/78155/2015 prin care SC MOBI SOP LUX SRL, solicită cumpărarea terenului situat în Iași str. Carpati intre bl. 910-912, în suprafată de 166,25 mp, pentru care a fost incheiat contractul de concesiune nr. 149/22.04.2005;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 63877/13.07.2015 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.;

Având în vedere Procesul verbal nr. 5925/20.01.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția 909/24.09.2015;

Având în vedere prevederile art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba vânzarea terenului situat în Iași str. Carpati intre bl. 910-912, având suprafata de 166,25 mp, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi, însușit prin H.C.L. nr. 11/2015.

Art.2. Se însușește raportul de evaluare, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași, str. Carpati intre bl. 910-912, având suprafata de 166,25 mp, care stabileste prețul de 137,02 euro/mp, respectiv de 22.780 euro pentru întreaga suprafață de 166,25 mp, echivalentul a 102.064 lei.

Art.3. Se constituie comisia de vânzare a terenului situat în Iași, str. Carpati intre bl. 910-912, având suprafata de 166,25 mp, în următoarea componență:

Președinte:    Surdu Gabriel Mihai

Membru:    Boișteanu Paul Corneliu

Membru:    Dangă Marius Sorin

Membru:    Leonte Constantin

Membru:    Bulgariu Cătălin

Membru:    Anca Preda

Membru:    Palaga Letiția

Membru supleant: Matasaru Petre Daniel

Membru supleant: Harabagiu Gabriel

Membru supleant: Boca Florin

Comisia va vinde terenul la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art.2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, pct.(2), alin e) și g) din Legea 571/2003, privind codul fiscal.

Art.4. Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale.

Art.5. În situatia în care proprietarul constructiei nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.6. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7.Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8.Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Comisiei de vânzare menționată la art. 3 al prezentei hotărâri, SC MOBI SOP LUX SRL cu sediul în Iași, str. Carpati intre bl. 910-912 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Comisia de vânzare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 43 din 29 februarie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 43 din 29 februarie 2016