Hotărârea nr. 429/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale nr. 61463, 124512/2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative

propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale nr. 61463, 124512/2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr 125649/15.12.2016 întocmită de D.A.P.P.P.;

Având în vedere Prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul civil,

republicata;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Având în vedere Prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesele verbale de sedinta nr. 61463, 124512/2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate în procesele verbale de ședința nr. 61463,124512/2016, privind:

-    Atribuirile de locuințe;

-    Diverse solicitări locative (preluări/prelungiri/întocmiri/reînnoiri contracte de închiriere, includeri/excluderi din contracte de închiriere, schimburi de locuințe, extinderi de locuințe etc), cuprinse în ANEXA NR.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3:    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 429 din 29 decembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 429/ 29.12.2016

privind aprobarea solicitărilor locativepropuse de Comisia socială constituită în

condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de ședința nr. 61463,

124512/2016

Se aproba atribuirea locuintei din str. Bularga nr. 14A, et.3, ap.48 domnului Plesca

Victor si familiei sale in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind

derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificările si completarile ulterioare;

•    Se revoca atribuirea locuintei din Str.Bularga 14A, ap.50, et.3 domnului Costea Dumitru si familiei sale;

•    Se aproba atribuirea locuintei din str. Bularga nr. 14A, et.3, ap.50 domnului Trucmel Marius Nicolae si familiei sale in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

•    Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din Str. Bularga nr.14A, parter, ap.08, domnului Costea Dumitru si familiei sale.

•    Se aproba atribuirea apartamentului nr.39, et.2 din str.Bularga nr.14A către domnul Pangal Liviu George si familia sa conditionat de prezentarea declaratiei notariale cu privire la acordul privind masurile ce urmeaza a fi intreprinse la imobilul din B-dul N. Iorga nr.7A, bl. M2; locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale;

•    Se aproba atribuirea apartamentului nr.45 din str.Bularga nr.14A către către Alupi Ovidiu, Alupi Liliana, Alupi Georgiana, conditionat de prezentarea declaratiei notariale cu privire la acordul privind masurile ce urmeaza a fi intreprinse la imobilul din B-dul N. Iorga nr.7A, bl. M2; locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale;

•    Se aproba atribuirea apartamentului din str. Canta nr. 60B, parter, ap.15 doamnei Barliga Angela si familiei sale. Locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate. contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str.Canta nr.60B, et.3, ap.68 domnului Dobrea Alexandru; locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire conditionat de respectarea clauzelor contractuale;

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str.Canta nr.60B, et.1,ap.32 catre domnul Mihailescu Dan si familia sa conditionat de prezentarea declaratiei notariale cu privire la acordul privind masurile ce urmeaza a fi intreprinse la imobilul din B-dul N. Iorga nr.7A, bl. M2; locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale;

•    Se aproba atribuirea apartamentului nr.16 din bulevardul Dacia nr.6-10, bl.SA6, sc.A, et.5, ap.16 către familia Chilu Ioan si Anca Elena ocupanta pozitiei nr.8 in lista de prioritate pentru atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2016;

•    Se aproba atribuirea apartamentului nr.4 din str.Mușatini nr.49, bl.V3, sc.A, et.3, ap.4 către familia Bucur Constantin Mariu si Adriana Vasilica, ocupanta pozitiei nr.17 in lista de prioritate pentru atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2016;

•    Se aproba atribuirea locuintei din B-dul Chimiei nr.89, bl.14, et.3, ap.13 doamnei Huma Ingrid si familiei sale in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

•    Se aproba atribuirea locuintei din B-dul Chimiei nr.85, bl.16, et.1, ap.05 familiei Sprinceana Liviu si Ana Maria, ocupanta pozitiei nr.8 in lista de prioritate pentru atribuirea unei locuinte sociale in anul 2016;

•    Se aproba atribuirea locuintei din B-dul Chimiei nr.87, bl.15, p, ap.03 familiei Romaniuc Marius-Viorel si Alina Elena, ocupanta pozitiei nr.9 in lista de prioritate pentru atribuirea unei locuinte sociale in anul 2016;

•    Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din Sos. Rediu Tătar nr. 8A, bl.482D, tr. 1, et. 7, ap. 29 domnului Parasca Emil si familiei sale, chiriasi ai imobilului din Iasi, str. Gandu nr.4;

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str. Ciurchi nr.121C, bl.Q2, sc.B, et.2, ap.3 către familia Varzari Sergiu ocupanta pozitiei nr.15 in lista de prioritate pentru atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2016;

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str. Decebal, nr. 1, bl. Decebal Cantemir, et. 3, ap. 76 catre doamnele Ciubotaru Elena si Pieptu Eugenia conditionat de prezentarea declaratiei notariale cu privire la acordul privind masurile ce urmeaza a fi intreprinse la imobilul din B-dul N. Iorga nr.7A, bl. M2; locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale;

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str. Decebal, nr. 1, bl. Decebal Cantemir, p, ap. 4 domnii Vizitiu Dan, Vizitiu Corneliu si Vizitiu Mihai conditionat de prezentarea declaratiei notariale cu privire la acordul privind masurile ce urmeaza a fi intreprinse la imobilul din B-dul N. Iorga nr.7A, bl. M2; locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale;

•    Se aproba atribuirea locuintei B-dul Nicolae Iorga nr. 39, bl. H2, et. 9, ap. 11 familiei Munteanu Cezar, ocupanta pozitiei nr.11 in lista de prioritate pentru atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2016;

•    Se aproba solicitarea doamnei Cojocaru Petronica de prelungire a contractului de inchiriere pentru locuinta din Tomesti, bl.22, sc.B, et.1, ap.5 si excluderea din contract a fiicei, Taru Alina Irina, conditionat de respectarea angajamentului de plata privind plata penalitatilor;

•    Se aproba solicitarea domnului Balan Cristian Mihai de prelungire a contractului de inchiriere pentru locuinta din Sos. Sarariei nr.3 si excluderea din contract a fratelui, Pintilie Nicusor;contractul de inchiriere va fi incheiat pentru o perioada de 1an, cu posibilitate de prelungire;

•    Se aproba solicitarea domnilor Șelțer Cezar Adrian Nicolae și Șelțer Cezar Constantin privind reinnoirea contractului de inchiriere pentru locuinta din str. L. Catargi nr.20 si preluarea acestuia in calitate de titulari;

•    Se aproba solicitarea domnului Curelariu Adrian de prelungire a contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Romana nr. 37A, bl.M1, et. 4, ap.3 pentru o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea conventiei de plata privind achitarea penalitatilor;

Se aproba solicitarea doamnei Ciobotaru Emilia privind preluarea in calitate de titulara a contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Albinet nr.4 de catre nepoata, Ciobotaru Adelina; doamna Ciobotaru Emilia va avea calitatea de membru in contractul de inchiriere;

Se aproba solicitarea domnului Radu Radu Ionel privind prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Decebal nr.1, bl. Decebal Cantemir, et. 2, ap.57 pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea conventiei de plata privind achitarea debitelor.

Se aproba solicitarea domnului Darie Aurel privind prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Decebal nr.1, bl. Decebal Cantemir, et. 1, ap.36;

Se aproba solicitarea doamnei Butugan Mariana privind prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Decebal nr.1, bl. Decebal Cantemir, et.1, ap.42, pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea conventiei de plata privind achitarea penalitatilor.

Se aproba solicitarea domnului Paun Ioan privind preluarea in calitate de titular a contractului de inchiriere pentru locuinta din sos. Nicolina nr.8, bl. 937A, et. 7, ap. 25 si prelungirea contractului de inchiriere pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire;

Se aproba solicitarea domnilor Bobu Ioan Emil si Bobu Constantin privind preluarea in calitate de titulari ai contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Gradinari nr.6, bl. A4-5, et.2, ap.2; contractul de inchiriere va fi incheiat pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea conventiei de plata incheiata pentru achitarea penalitatilor.

Se aproba solicitarea doamnei Corodeanu Angelica privind prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Decebal nr.1, bl. Decebal Cantemir, et.3, ap.95, pentru o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale;

Se aproba solicitarea doamnei Murad Constanta privind prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Vovidenie nr.23 si includerea in contract a nepotilor-Calin Dragos Andrei si Calin Larisa Gabriela;

Se aproba solicitarea domnului Fechet Pavel privind prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Mr. Eremia Popescu nr.18 pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea angajamentului privind achitarea creantelor bugetare datorate Municipiului Iasi;

Se aproba solicitarea doamnei Alamaru Elana Irina privind prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta din str.14 Decembrie 1989 nr.2, et 1, ap.1 si includerea in contract a fiilor- Alamaru Alexandru Gabriel si Alamaru Irinel Cosmin;

Se aproba solicitarea doamnei Apachitei Paula privind includerea in contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, str. Pacurari nr. 82 a nurorii- Apachitei Madalina.

Se aproba solicitarea doamnei Gaureanu Florica privind includerea in contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, str. Cuza Voda nr.40, a fiicei, Paicu Laura Isabela.

Se aproba solicitarea domnului Breaban Constantin privind includerea in contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, str. Pacurari nr.104 a fiicei, Breaban Paula Giorgiana.

Se aproba solicitarea doamnei Rapanu Victoria privind includerea in contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, str. I.C.Bratianu nr.22 a nepotului Variciuc Vasile, conditionat de prezentarea declaratiei notariale de catre acesta;

Se aproba solicitarea doamnei Scripcaru Gabi privind excluderea din contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, str. Decebal, bl. Decebal Cantemir, et.1, ap.49, a nurorii- Iancu Alexandra si includerea in contract a nepotului, Iancu George Nicolas.

Se aproba solicitarea familiei Calistru Gheorghe si Margareta privind includerea in contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, sos. Rediu Tatar nr.8A, bl.482 D, tr.I, et. 5, ap.23, a nurorii- Ganea Ramona si a nepotului, Ganea Ianis Petru, conditionat de achitarea debitelor inregistrate la plata chiriei si a cheltuielilor de intretinere.

Se aproba solicitarea doamnei Roman Maria privind prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta din Iasi, str. Decebal nr.1, bl. Decebal Cantemir, et.1, ap.26 si includerea in contract a fiicei- Roman Virginia. contractul de inchiriere va fi incheiat pentru o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungir, conditionat de respectarea clauzelor contractuale;

Se aproba solicitarea doamnei Chelciuc Iuliana privind excluderea din contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, b-dul Socola nr. 4B, bl. Q1, sc. B, et. 3, ap. 17 a fiului-Chelciuc Florin;

Se aproba solicitarea doamnei Chirila Ionela privind includerea in contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, sos. Stefan cel Mare nr.10 a fiicei- Mereuta Alina Ionela si a nepotului, Zglobiu Alin Mihai.

Se aproba solicitarea domnului Serban Dragomir privind includerea in contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, str. Vantu nr.4 a fiicei- Serban Alina.

Se aproba prelungirea pentru o perioada de 3 ani a contractelor de inchiriere pentru spatiile de locuit aflate in proprietatea publica si privata a Municipiului Iasi, pentru chiriasii care au respectat clauzele contractuale si nu inregistreaza debite la plata chiriei si a cheltuielilor privind intretinerea;

Se aproba solicitarea domnului Ciobeica Georgel privind prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta din Iasi, str. M. Sadoveanu nr.3 si excluderea din contract a fiului-Ciobeica Adrian Constantin.

Se aproba solicitarea domnului Morariu Doru Petru privind prelungirea contractului de

inchiriere pentru locuinta din Iasi, str. Lapusneanu nr.7B, TR.2, et.2, ap.4 si includerea

in contract a nurorii - Morariu Laura.

•    Se aproba solicitarea doamnei Burlacu Florentina privind extinderea spatiului de locuit cu 1 camera in suprafata de 11,96mp si baie de 3,51mp;

•    Se aproba scoaterea din circuitul locativ a spatiului situat in Iasi, str. Ipsilanti nr.35 datorida faptului ca imobilul nu mai prezinta siguranta in exploatare;

•    Se aproba scoaterea din circuitul locativ a spatiului situat in Iasi, str. Sf. Teodor nr.32.

•    Se aproba atribuirea spatiului din Sos. Nicolina nr.84, bl.999A, parter catre S.C. ASA S.R.L. conditionat de prezentarea declaratiei notariale cu privire la acordul privind masurile ce urmeaza a fi intreprinse la imobilul din B-dul N. Iorga nr.7A, bl. M2; locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale;

•    Se aproba atribuirea spatiului din Iasi, str. Cuza Voda nr.40 catre familia Spiridon Ion si Elena in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; contractul de inchiriere va fi incheiat pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire. conditionat de respectarea clauzelor contractuale;

•    Se aproba solicitarea domnului Gheorghe Eduard de atribuire cu prioritate a unei locuinte in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; se atribuie locuinta din str. Cuza Voda nr.11, compusa din : camera - 9,25

mp, camera - 30,05 mp, bucătărie - 9,5 mp, baie 3,7 mp, grup sanitar de 2 mp si boxa de 5,6 mp; se reintroduce in circuitul locativ aceasta locuinta ;

Se aproba schimbul de locuințe dintre familia Răileanu Laura și familia Dorin Violeta Cristina; Fam. Răileanu Laura va prelua locuința din b-dul Chimiei nr. 103, bl. 10, sc. B, et. 3, ap. 15, iar familia Dorin Ioan și Violeta Cristina va prelua locuința din șos. Rediu Tătar nr. 8A, bl. 482D, sc. B, P, ap. 3, condiționat de achitarea debitelor existente''.

După aprobarea repartitiilor, dosarele de locuințe ale solicitanților din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuințelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuințe, vor fi scoase din evidența care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalității atribuirea unei locuințe convenabile/sociale în baza Legii114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarii repartitiilor de locuințe sociale, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații de venit (soț/soție, alți membri majori ai familiei), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declarația de venituri va fi însoțită de adeverințe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soț/soție și alți membri majori ai familiei; Potrivit Legii 114/1996, beneficiază de repartizarea locuințelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie.

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință socială sau din fondul locativ de stat atribuită în conditiile Legii 114/1996.

Beneficiarii repartitiilor de locuințe convenabile vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință convenabilă, atribuită în condițiile Legii 114/1996.

Beneficiarii repartițiilor mentionate trebuie sa se prezinte la sediul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 20 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 20 de zile anterior menționat.

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu

7 / 7 la H.C.L. nr. 429 din 29 decembrie 2016