Hotărârea nr. 427/2016

HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea SC Citadin SA in administrarea D.A.P.P.P. a unor terenuri proprietatea publica a Municipiului Iasi, conform recomandarilor din Raportului de audit nr. 82423/100150/12.08.2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind preluarea din administrarea SC Citadin SA in administrarea D.A.P.P.P. a

unor terenuri proprietatea publica a Municipiului Iasi, conform recomandarilor din Raportului de audit nr. 82423/100150/12.08.2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 126093/15.12.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 122716/07.12.2016 a SC Citadin SA;

Având în vedere extrasul cu recomandarile din Raportul de audit nr.

82423/100150/12.08.2015;

Având în vedere contractul de inchiriere nr. 15/17.02.2014 incheiat cu SC Horticola SRL;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 84/2016 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba preluarea din administrarea SC Citadin SA in administrarea D.A.P.P.P. a urmatoarelor terenuri, proprietatea publica a Municipiului Iasi, conform recomandarilor din Raportul de audit nr. 82423/100150/12.08.2015:

-    teren situat in Podu Ros - Nicolina nr. 2, suprafata de 28.25 mp;

-    teren situat in Copou - B-dul Carol I nr. 50, suprafața 13.18 mp

Art. 2. Predarea primirea terenurilor mentionate la art. 1, se va face pe

baza de proces verbal incheiat intre SC Citadin SA si D.A.P.P.P.

Art. 3. Consiliul Local se subroga in drepturile SC Citadin SA cu privire la contractul de inchiriere pentru folosinta terenurilor mentionate la art.1, pana la data ajungerii la termen a acestora.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; S.C. Citadin S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5:    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale; S.C. Citadin S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 427 din 29 decembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 427 din 29 decembrie 2016