Hotărârea nr. 426/2016

HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente ‘’Sf. Spiridon’’ in administrarea Consiliului Local Iasi prin D.A.P.P.P. a imobilului situat in b-dul T. Vladimirescu nr. 79A

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind preluarea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente ‘'Sf.

Spiridon'' in administrarea Consiliului Local Iasi prin D.A.P.P.P. a imobilului situat in b-dul T. Vladimirescu nr. 79A

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sanatate, Familie si Protectia Copilului a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 126248/16.12.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 97406/28.09.2016 a Spitalului Clinic Judetean de Urgente ‘'Sf. Spiridon'' Iasi;

Având în vedere raportul de expertiza tehnica a imobilului situat in b-dul T. Vladimirescu nr. 79A, nr. 42147/15.09.2016;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 84/2016 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba preluarea din administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgente ‘'Sf. Spiridon'' in administrarea Consiliului Local Iasi prin D.A.P.P.P. a imobilului situat in b-dul T. Vladimirescu nr. 79A, incepand cu data de 01.04.2017.

Art. 2. Spitalul Clinic Județean de Urgente Sf. Spiridon va preda imobilul lipsit de sarcini, fara datorii catre furnizorii de utilitati si fara chiriasi.

Art. 3. Pana la demararea lucrarilor de reabilitare a imobilului din b-dul T. Vladimirescu nr. 79 A, spatiile vor avea destinatie de locuinte de necesitate.

Art. 4. Predarea primirea imobilului mentionat la art. 1, se va face pe baza de proces verbal.

Art. 5. Prezenta hotarare modifica in mod corepunzator Contractul de administrare incheiat intre Municipiul Iasi si Spitalul Clinic Judetean de Urgente ‘'Sf. Spiridon'' Iasi.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei Generale Tehnice si Investitii; Spitalului Clinic Judetean de Urgente ‘'Sf. Spiridon'' și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7:    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale; Spitalul Clinic Judetean de Urgente ‘'Sf. Spiridon”.

(2) Aducerea la cunoștința asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

publică a prezentei Hotărari va fi


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 426 din 29 decembrie 2016

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 426 din 29 decembrie 2016