Hotărârea nr. 421/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 97 din 05.12.2006 pentru terenul in suprafata de 85,44 mp, situat in Iasi, Bulevardul Socola, nr.3, sc.A, bl. D2,ap.3-4, parter si scara B, ap.1, parter

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 97 din 05.12.2006 pentru terenul in suprafata de 85,44 mp, situat in Iasi, Bulevardul Socola, nr.3, sc.A, bl. D2,ap.3-4, parter si scara B, ap.1, parter

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.121363/05.12.2016, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere cererea de prelungire a contractului de concesiune, nr.93248/16.09.2016 depusa de DORFMAN HARY-administrator SC OTIOLA SRL ;

Având în vedere Contractul de concesiune cu nr.99 din 05.12.2006 incheiat intre SC OTIOLA SRL si Municipiul Iasi ;

Având în vedere Procesul verbal nr.119221 din 24.11.2016 al comisiei de analiza a solicitarilor de concesiune stabilita prin Dispozitia nr. 1048 din 27.09.2016;

Având în vedere Referatul al Comisiei de stabilire a redeventelor datorate in contractele de concesiune nr. 124374/12.12.2016 ;

Având în vedere Procesul verbal de negociere redevente nr. 124379./12.12.2016 ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 373 din 30.10.2006 prin care s-a aprobat concesionarea directa a terenului, situat in Iasi, B-dul Socola, nr.3, sc.A,ap.3 - 4 si sc.B, ap.1, parter, catre SC OTIOLA SRL, in vederea extinderii spatiului comercial existent;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2016 privind insusirea

inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba prelungirea contractului de concesiune nr.97 din 05.12.2006 pentru terenul in suprafata de 85,44 mp, situat in Iasi, B-dul Socola, nr.3, sc.A,ap.3 - 4 si sc.B, ap.1, parter, incheiat intre SC OTIOLA SRL si Municipiul Iasi, pentru o perioada de 5 ani .

Art.2 Se însușește raportul de evaluare, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași , B-dul Socola, nr.3, bl. D2, scara A si B, parter, în suprafată de 85,44 mp, care stabileste prețul de piata dupa cum urmeaza :

1.    B-dul Socola, nr.3, bl. D2, scara A, parcela CR 2062 -teren in suprafata de 66 mp valoare de piata 16.430 euro (adica 74.124 lei) cu o valoare unitara de 248,94 euro/mp ;

2.    B-dul Socola, nr.3, bl. D2, scara B, parcela CR 2075 -teren in suprafata de 19,44 mp valoare de piata 3.083 euro (adica 13.725 lei) cu o valoare unitara de 158,60 euro/mp

Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 85374/03.09.2016-19.513 euro(adica 87.849 lei)

Art.3 Durata concesiunii se stabilește pentru o perioada de 5 ani,potrivit art. 2 alin.(2) din contractul de concesiune nr. 97 din 05.12.2006, respectiv pana la data de 02.12.2021.

Art.4 Redevența valorică a concesiunii va fi de 1.500 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății .

Art.5 Se aprobă contractul de concesionare conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului .

Art.7 Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară.

Art.8 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.9 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; SC OTIOLA SRL avand CUI 5268170,inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 22/ 315/02.02.1994 reprezentata prin DORFMAN HARY-administrator și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale;SC OTIOLA SRL .

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 421 din 29 decembrie 2016

ANEXA NR. 2

la Hotararea Consiliului Local nr. 421 din 29 decembrie 2016

CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr............./................

I.    TEMEIUL LEGAL AL CONTRACTULUI

Art. 1. Contractul se încheie în baza următoarelor prevederi legale:

Art. 136 alin 1 și 5 din Constituția Românie;

Art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locală, republicată, cu modificăruile și completările ulterioare;

Art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificarile și ulterioare;

HCL nr. 83/2016 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași; Procesul verbal nr. 119221 din 24.1.2016 al Comisiei de analiza a solicitarilor de

concesiune a unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi , constituită prin Dispozitia Primarului nr. 1048/27.07.2016

Procesul verbal de negociere redevente nr. 124379./12.12.2016

HCL nr........................... privind prelungirea concesiunii terenului proprietate privată a

Municipiului Iași, in suprafata de 85,44 mp, situat in Iasi, Bulevardul Socola, nr.3, sc.A, bl. D2,ap.3-4, parter si scara B, ap.1, parter

II.    Părțile contractante

Între: 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent reprezentat prin Primar - , pe de o parte, și

2. SC OTIOLA SRL avand CUI 5268170, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 22/ 315/02.02.1994 reprezentata prin DORFMAN HARY-administrator, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

la data de .........................., la sediul concedentului, în temeiul Legii nr. 215/2001

republicată, al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr...........................s-a încheiat

prezentul contract de concesiune.

III.    Obiectul contractului de concesiune

Art. 1

Obiectul contractului este concesionarea unui teren in suprafata de 85,44 mp, situat in Iasi, Bulevardul Socola, nr.3, sc.A, bl. D2,ap.3-4, parter si scara B, ap.1, parter, identificat prin schița ce face parte integrantă din contract.

Art. 2

(1)    Durata concesiunii este 5 ani de la data semnarii prezentului document si pana la data de 05.12.2021.

(2)    Contractul de concesiune nu mai poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

IV.    Redevența

Art. 3 Redevența este de 1.500 Euro/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății. Redeventa se poate modifica conform hotararilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu. Pe perioada derularii relatiilor contractuale redeventa nu va fi mai mica decat valoarea acesteia in lei, la data incheierii prezentului act, respectiv 6.780 lei.

V. Plata redevenței

Art. 4 (1) Plata redevenței se face prin contul concedentului nr. RO31TREZ40621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria concedentului.

(2)    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2016.

(3)    Începând cu anul 2017, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

(4)    Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe și impozite.

(5)    Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

(6)    Prezentul contract constituie titlu de creanță și titlu executoriu.

VI. DREPTURILE PARTILOR

Art. 5 Drepturile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul contractului de concesiune.

Art. 6 Drepturile concedentului

(1)    Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

(2)    Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

(3)    Concedentul are dreptul de a executa orice lucrari, de interes public, pe care acesta le considera a fi necesare, conditionat de obtinerea autorizatiilor si avizelor necesare;

(4)    Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei functie de hotararile de consiliu local sau functie de legislatia in domeniu.

VII. Obligațiile părților

Art. 7 - Obligațiile concesionarului

(1)    Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a imobilului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

(2)    Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii.

(3)    Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii. Concesionarul poate inchiria parti din bunul concesionat, cu acordul concedentului, jumatate din valoarea inchirierii revenind acestuia.

(4)    Concesionarul este obligat să plătească redevența.

(5)    Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

(7)    Concesionarul are obligatia intretinerii bunului concesionat pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune .

(8)    Concesionarul are obligatia de a a permite accesul proprietarului bunului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

(9)    Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

(10)    Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

(11)    La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, imobilul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

(12)    În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

(13)    Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

(14)    Concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate.

(15)    În cazul concesionării de terenuri, concesionarul are obligația de a notifica concedentului intenția de înstrăinare a construcției edificate pe terenul concesionat cu cel puțin 15 zile anterior înstrăinării.

(16)    Transmiterea concesiunii asupra terenurilor, în condițiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 - republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se poate face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redeventei.

Art. 8 - Obligațiile concedentului

(1)    Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2)    Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VIII. Încetarea/rezilierea contractului de concesiune

Art. 9

(1) Prezentul contract de concesiune încetează/se reziliaza în următoarele situații:

a)    prin acordul de voință al părților;

b)    la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

c)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

d)    la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

e)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune

f)    în cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

g)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

h)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, reprezentand contravaloarea lucrarilor executate in vederea aducerii bunului la starea fizica de la data concesionarii, in situatia in care constructia nu este finalizata;

(2)    La încetarea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și libere de orice sarcini. In situatia in care constructia este finalizata, atunci aceasta trece in proprietatea Municipiului Iasi, fara pretentii financiare din partea concesionarului.

(3)    Neexecutarea obligațiilor contractuale, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

IX. Răspunderea contractuală

Art. 10

(1)    Pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează majorări de întârziere.

(2)    Forța majoră apără de răspundere, în condițiile legii.

X. Litigii

Art. 11

a)    Litigiile de orice fel ce decurg din executarea sau incetarea prezentului contract de concesiune va fi solutionata de catre parti pe cale amiabila.

b)    In măsura în care partile nu ajung la o solutie pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

XI. Alte clauze

Art. 12

Schimbarea situației juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

Art. 13

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

Art. 14

Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor părți prin semnarea unui act adițional.

Art.15

La încetarea contractului de concesiune din culpa concesionarului bunurile vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

- bunul de retur, constând in terenul concesionat, se va reintoarce, în posesia concedentului ; in situatia in care pe acesta exista o constructie finalizata, aceasta va trece in proprietatea Municipiului Iasi iar concesionarul nu va avea pretentie asupra acesteia; in situatia in

carebunurile proprii, constand din bunuri achizitionate de concesionar, ce pot fi ridicate fara a

afecta funcționarea imobilului pot reveni concedentului, în măsura în care acesta își manifestă intenția de a le prelua, în schimbul unei compensații banesti; in caz contrar concesionarul isi va ridica bunurile.

XII. Definiții

Art. 16

(1)    Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2)    Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract privind concesionarea terenului in suprafata de 85,44 mp, situat in Iasi, Bulevardul Socola, nr.3, sc.A, bl. D2,ap.3-4, parter si scara B, ap.1, parter, s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte. Bunul se consideră predat la data semnării prezentului contract de concesiune.

CONCEDENT,    CONCESIONAR,

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI IAȘI    SC OTIOLA SRL

PRIMAR,

Mihai CHIRICA

Director General D.E.F.P.L.

Maria APETROAEI

Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalitatii in solidar cu intocmitorul inscrisului

Director Oficiul Juridic

Cristina Daniela OTELEANU

Am luat cunostinta de acest inscris official si imi asum responsabilitatea asupra legalitatii

Director D.A.P.P.P.

Letiția PALAGA

Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalitatii in solidar cu intocmitorul inscrisului

Director Executiv D.E.F.P.L.

Daniela DONCILA

Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalitatii in solidar cu intocmitorul inscrisului

Șef Serviciul Juridic

Doina FLORESCU

Am luat cunostinta de acest inscris official si imi asum responsabilitatea asupra legalitatii

cons. S.A.S.C.

Gabriel ADASCALITA

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

9 / 9 la H.C.L. nr. 421 din 29 decembrie 2016