Hotărârea nr. 420/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 22,17 mp, având nr. cadastral 340 înscris în cartea funciară 120860 a UAT Iaşi, situat în Iaşi, strada Petre Ţuţea nr. 29, bloc 917, tr.3, parter

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 22,17 mp, având nr. cadastral 340 înscris în cartea funciară 120860 a UAT Iași, situat în Iași, strada Petre Țuțea nr. 29, bloc 917, tr.3, parter

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 125402/14.12.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 113690/10.11.2016 formulată de numiții Moroșan Ioan și Moroșan Maria;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 121670/05.12.2016 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 83/31.03.2016 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Procesul verbal nr. 124934/13.12.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția 1047/27.07.2016;

Având în vedere prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba vânzarea terenului situat în municipiul Iași, situat în Iași, strada Petre Țuțea nr. 29, bloc 917, tr.3, parter, județul Iași, în suprafată de 22,17 mp, având nr. cadastral 340 înscris în cartea funciară 120860 a UAT Iași, proprietate privată a Municipiului Iași.

Art.2 Se însușește raportul de evaluare nr. 121670/05.12.2016 întocmit de SC Diaconu și Asociații SRL, prin care se stabilește valoare fără TVA a terenului menționat la art.1 din prezenta hotărâre, estimat la prețul de 2435 Euro (109,82 euro/mp), echivalentul a 10963 lei (la cursul valutar de 4,5027 lei/1 Euro valabil la data de 05.12.2016).

Art.3 Se mandatează comisia pentru vânzarea bunurilor proprietate privată a municipiului constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 212/15.07.2016 să organizeze și să desfășoare procedura de vânzare a terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4 Comisia va vinde terenul la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art. 2 al prezentei hotărâri. Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin (2) lit f) din Legea 227/2015, privind codul fiscal. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.5 Proprietarul constructiei edificată pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut la art. 123 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată.

Art.6 În situatia în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Generale Economice și de Finante Publice Locale; Comisiei de vânzare; domnilor Moroșan Ioan și Moroșan Maria, ambii cu domiciliul în Suceava, Bulevardul George Enescu nr. 4, bl.GZ7, sc.C, et.1, ap.6, județul Suceava și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Generală Economică și de Finante Publice Locale;Comisia de vânzare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Gabriel Mihai Surdu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 420 din 29 decembrie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 420 din 29 decembrie 2016