Hotărârea nr. 42/2016

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iaşi şi instituţia Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat

între Municipiul Iași și instituția Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 februarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în unanimitate în plenul ședintei privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iași și instituția Avocatul Poporului, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, consemnată și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere nota de fundamentare nr.18264/19.02.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 70/25.02.2011, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 91/29.02.2012, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 80/28.03.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 52/28.02.2014, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 52/26.02.2015, precum și contractul de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iași și instituția Avocatul Poporului ;

Având în vedere solicitarea nr. 10838/01.02.2016 formulată de instituția Avocatul Poporului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iași și instituția Avocatul Poporului , pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Instituției Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Iași și Instituției Prefectului Județului Iași

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 42 din 29 februarie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 42 din 29 februarie 2016