Hotărârea nr. 419/2016

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 265/03.01.2013 încheiat între Municipiul Iaşi şi Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 265/03.01.2013 încheiat între

Municipiul Iași și Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.125315/14.12.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 125067/14.12.2016 formulată de Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 277/29.11.2012, precum și contractul de comodat nr. 265/03.01.2013 încheiat între Municipiul Iași și Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași;

Având în vedere prevederile art.124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea perioadei de folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 10, bloc B2, subsol, utilizat de către Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași cu destinația de birouri-sediu administrativ, cu un nou termen de 4 ani (48 luni), începând cu data de 01.01.2017.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul adițional ce se va încheia la contractul de comodat nr. 265/03.01.2013 în baza prezentei hotărâri.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași , Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Gabriel Mihai Surdu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 419 din 29 decembrie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 419 din 29 decembrie 2016