Hotărârea nr. 417/2016

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare 112762/13.12.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 73/25.02.2011, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin Agenția Națională Pentru Locuințe, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, articolul 6A2;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, articolele 14 și 15;

Având în vedere Procesele verbale nr.105402/19.10.2016 și 124363/12.12.2016 încheiate în ședințele Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se atribuie doamnei Tărăboanță Pulbere Violeta-Claudia și familiei sale locuința cu două camere, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 63, bloc 2, scara A, etaj 2, apartament 11.

Art.2: Se atribuie domnului Călinescu Paul și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Sos Nicolina nr. 115, bloc 1004, tronson 6, etaj 3, apartament 16.

Art.3: Se atribuie doamnei Șerban Ramona și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Sos Nicolina nr. 115, bloc 1004, tronson 6, etaj 5, apartament 26.

Art.4: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bloc 250, scara C, etaj 9, apartament 37, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 326 din 13.10.2016- beneficiar Onuță Nicușor-Marian.

Art.5. Se atribuie doamnei Ciobotaru Mihaela Geanina locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bloc 250, scara C, etaj 9, apartament 37

Art.6. Se atribuie domnului Ilie Vasile Tiberiu locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Dacia nr. 42, bloc 2, scara B, etaj 2, apartament 12.

Art.7: Se aproba continuarea relatiilor contractuale cu domnul Stan Gheorghita pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd. Alexandru cel Bun nr. 70, bloc 250, scara A, etaj 5, apartament 20 și excluderea din contract a fostei soții conform solicitării acestuia.

Art.8: Se reconfirma repartițiile pentru familiile nominalizate în anexa Hotărârii Consiliului Local nr.237/2011 si se prelungesc relațiile contractuale pentru locuințele situate in Sos. Nicolina nr. 109-111, bloc 1004, tronsoanele 3 și 4 ale căror contracte de închiriere vor expira la data de 01.01.2017, cu exceptia celor care vor fi predate catre M.A.I., nominalizate în Protocolul încheiat și înregistrat la Primaria Muncipiului Iași cu nr. 124555/13.12.2016 și la Inspectoratul de Poliție Județean cu nr. 86844/13.12.2016.Relațiile contractuale se prelungesc numai pentru acele familii care indeplinesc conditiile legale, nu au datorii catre furnizorii de utilitati sau la chirie, nu au litigii pe rol pentru rezilierea contractului.

Art.9: Se modifică art.11 din Hotărârea Consiliului Local nr. 326 din 31.10.2016 care va avea următorul conținut:” Se atribuie domnului Iacob Bucos Ovidiu Gabriel și familiei sale locuința cu două camere, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Dacia nr.42B, bloc 4, scara B, etaj 2, apartament 11”.1

Art.10: La încheierea contractelor de închiriere beneficiarii vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în Municipiul Iași, și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau a unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în municipiul Iași, proprietate a unității la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedeținerea unei locuințe), are în vedere și soțul/soția titularului de contract de închiriere precum și membrii de familie majori, (acolo unde este cazul).

Art.11: Beneficiarii repartițiilor se vor prezenta la sediul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri de consiliu local. În caz contrar locuința repartizată va redeveni vacantă și va fi înaintată Comisiei constituite în condițiile Legii 152/1998 pentru a fi propusă spre reatribuire următorului solicitant, în ordinea listei de prioritate. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

Art.12: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, beneficiarilor menționați în prezenta hotărâre ți Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.13: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 417 din 29 decembrie 2016

4 / 4 la H.C.L. nr. 417 din 29 decembrie 2016