Hotărârea nr. 416/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant, Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi”, B-dul.Carol I nr.50, Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant, Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi”, B-dul.Carol I nr.50, Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sănătate, Familie, Protecție Copii;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 126357/16.12.2016, întocmit de Serviciul Investiții;

Avand in vedere solicitarea Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi nr.126350/16.12.2016, prin care solicita reractualizarea indicatorilor tehnico-economici privind „Reabilitarea si modernizarea Sectiei A.T.I. si Bloc Operator pentru transplant”.

Având în vedere prevederile studiului de fezabilitate nr.11/2015, reactualizat in decembrie 2016, întocmit de SC REDGRAPH SRL Iasi;

Având în vedere prevederile Legii 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si actualizarile corespunzatoare;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre

autoritatile administratiei publice locale;

1 / 3 la H.C.L. nr. 416 din 29 decembrie 2016

Având în vedere Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale cu rectificările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant, Spitalul Clinic

„Dr.C.I.Parhon” Iasi”, B-dul.Carol I nr.50, Iasi, conform studiului de fezabilitate elaborat

de SC REDGRAF SRL Iasi.

Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Indicatorii tehnico-economici aprobati prin Hotărârea Consiliului Local nr. 401/2015 se abroga.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Gabriel Mihai Surdu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 416 din 29 decembrie 2016

ANEXA nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 416 din 29 decembrie 2016

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant, Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi”, B-dul.Carol I nr.50, Iasi

Estimarea costurilor investitiei s-a realizat in conformitate cu HG 28/2008 in baza studiului de fezabilitate realizat de SC REDGRAPH SRL Iasi pentru acest obiectiv de investitie.

Valoarea totala a investitiei este:

Total General = 15.773,85 mii lei, inclusiv TVA Din care:C+M = 9.192,59 mii lei, inclusiv TVA

Valoare TVA = 2.628,98 mii lei

Durata de executie a lucrarilor este de 18 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

3 / 3 la H.C.L. nr. 416 din 29 decembrie 2016