Hotărârea nr. 415/2016

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea HCL 250/29.09.2016, pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea si modificarea HCL 250/29.09.2016, pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în unanimitate în plenul sedinței consiliului local privind inlocuirea Domnului Blanaru Adrian (PSD), avand calitatea de membru supleant in Consiliul de Administratie la Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi cu Domnul Dumitru Tomorug, consemnat ți in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Sănătate Familie Protectie Copii ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 124737 intocmit de Serviciul Investitii;

Avand in vedere adresa nr.125158/14.12.2016 a Partidului National Liberal de nominalizare a reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale spitalelor;

Avand in vedere prevederile Legii 95/2006, privind Reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completariile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere HG 56/2009 ce reprezinta Normele metodologice de aplicare a OUG 162/2008;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba inlocuirea Domnului Blanaru Adrian (PSD), avand calitatea de membru supleant in Consiliul de Administratie la Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi cu Domnul Dumitru Tomorug.

Art.2. Se completeaza art.1, pct.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 250/2016, care va avea urmatorul continut:

„Se aprobă desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ce se constituie la nivelul spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale”:

2. Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi

Dobrea Alexandru (PNL) in calitate de membru Alexa Antonica (PNL) in calitate de membru supleant.

Art.3. Se completeaza art.2, pct.4 din Hotărârea Consiliului Local 250/2016, care va avea urmatorul continut:

“Se aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ce se constituie la nivelul spitalelor publice din reteaua sanitara a Ministerului Sanatatii, care au solocitat acest lucru”:

4. Institutul Regional de Oncologie

Angheluta Dragos (PNL) in calitate de membru

Ignat Etienne (PNL) in calitate de membru supleant.

Art.4. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Generale Tehnice si Investitii; Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi; Institutului Regional de Oncologie ți Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.5. Punerea in aplicare a prezentei hotarari va fi asigurata de Direcția Generală Tehnică si Investitii.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei Hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 415 din 29 decembrie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 415 din 29 decembrie 2016