Hotărârea nr. 414/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 223/31.07.2014, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 103/29.04.2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 223/31.07.2014, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 103/29.04.2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 decembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Nota de Fundamentare inregistrata sub nr. 129061 din data de

23.12.2016;

Avand in vedere Adresa inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 128967/23.12.2016, prin care domnul Macovei Silviu Nicu demisioneaza din calitatea de persoana imputernicita sa reprezintele interesele Municipiului Iasi in cadrul Adunarii Generale ale Actionarilor la SC Ecopiata SA;

Avand in vedere propunerea formulata si adoptata in unanimitate in plenul sedintei Consiliului Local privind desemnarea domnului Vasile Tiron in calitate de membru al

Adunarii Generale a Actionarilor la SC Ecopiata SA ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 223/31.07.2014, privind desemnarea unor persoane imputernicite sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul Adunarii Generale ale Actionarilor la societatile la care care Municipiul Iasi este unic actionar;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 103/29.04.2016, privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. Fotbal S.A., prevazuta in Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr. 223/31.07.2014;

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozitiile art. 37 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozițiile Secțiunii a II -a „ Despre adunările generale”, precum si celelalte dispozitii din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si complețarile ulțerioare;

Avand in vedere fapțul ca Municipiul Iasi are calițațea de unic acționar la S.C. Ecopiața S.A.;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se constata incetarea de drept a calitatii de membru în Adunarea Generală a Actionarilor din cadrul S.C. Ecopiata S.A a domnului Macovei Silviu Nicu ca urmare a demisiei acestuia.

Art.2. Se aproba desemnarea domnului Vasile Tiron in calitate de membru al Adunarii Generale a Actionarilor la SC Ecopiata SA.

Art.3. (1) Hotararea Consiliului Local al Municipiului lasi nr. 223/31.07.2014, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 103/29.04.2016 se modifica si completeaza in mod corespunzator.

(2) Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 223/31.07.2014, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 103/29.04.2016 raman neschimbate.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, domnului Macovei Silviu Nicu, domnului Vasile Tiron, Direcției Generale Tehnice și Investiții, S.C. Ecopiata S.A. Iasi, Directiei Juridice, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Serviciului Resurse Umane și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Ecopiata S.A. Iasi, Serviciul Resurse Umane si Directia Generala Tehnica si Investitii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Nr. 414 din 29 decembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 414 din 29 decembrie 2016