Hotărârea nr. 413/2016

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 152/15.05.2015, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 226/31.08.2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 152/15.05.2015, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 226/31.08.2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 decembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Nota de Fundamentare inregistrata sub numarul 126495/16.12.2016;

Avand in vedere adresa inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 126022/15.12.2016, prin care Partidul National Liberal a transmis reprezentantul in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Citadin S.A. Iasi, in persoana domnului Cazacu Stefan Andrei;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 152/15.05.2015, privind desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. Citadin S.A. la care municipiul este unic actionar;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 226/31.08.2016, privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la

S.C. Citadin S.A. prevazuta la Articolul 1 alin. (1) din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 152/15.05.2015;

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozitiile art. 37 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozițiile Secțiunii a II -a „ Despre adunările generale”, precum si celelalte dispozitii din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si complețarile ulțerioare;

Avand in vedere fapțul ca Municipiul Iasi are calițațea de unic acționar la S.C. Cițadin

S.A.;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului lasi nr. 152/15.05.2015, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 226/31.08.2016, in sensul ca se desemneaza domnul Cazacu Stefan Andrei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. Citadin S.A, la care Municipiul Iasi este unic actionar.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului lasi nr. 152 din 15.05.2015, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 226 din 31.08.2016 raman neschimbate.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, domnului Cazacu Stefan Andrei, Direcției Generale Tehnice și Investiții, S.C. Citadin S.A.

Iasi, Directiei Juridice, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Serviciului

Resurse Umane și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către

S.C. Citadin S.A. Iasi, Serviciul Resurse Umane si Directia Generala Tehnica si Investitii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de

Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Nr. 413 din 29 decembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 413 din 29 decembrie 2016