Hotărârea nr. 411/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Iasi la implementarea proiectului european „InnovaSUMP - Inovare în Planurile de mobilitate urbană durabilă pentru un transport cu emisii scăzute de carbon” finantat prin programul INTERREG Europe

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Iasi la implementarea proiectului

european „InnovaSUMP - Inovare în Planurile de mobilitate urbană durabilă pentru un transport cu emisii scăzute de carbon” finantat prin programul INTERREG Europe

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 decembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 125743/15.12.2016;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 314/2005 privind

participarea municipalității ieșene la programe și schimburi de experiență internaționale; Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu

modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Iași, in calitate de partener, la implementarea proiectului ”InnovaSUMP - Inovare în Planurile de mobilitate urbană

durabilă pentru un transport cu emisii scăzute de carbon”, finanțat prin Programul Operational de Cooperare Teritorială INTERREG EUROPE.

Art.2 Se aprobă organizarea și desfășurarea activităților din proiect, asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului menționat în contextul aplicării principiului rambursării, precum și cofinanțarea proiectului cu suma de 3.000 €, reprezentând 2% din bugetul total al proiectului alocat Municipiului Iasi (în valoare de 150.000€) si a tuturor costurilor conexe si neeligibile ale proiectului care ar putea reveni Municipiului Iasi in calitate de partener.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Serviciului Relatii Internationale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Relatii Internationale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Nr. 411 din 29 decembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 411 din 29 decembrie 2016