Hotărârea nr. 410/2016

HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 decembrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale-Activitatea de Impozite si Taxe Locale inregistrat sub nr.

175304/21.09.2016;

Avand in vedere amendamentul propus si formulat in plenul sedintei Consiliului Local si adoptat in unanimitate privind reducerea impozitului pe cladiri rezidentiale reevaluate in ultimii

trei ani anterior anului fiscal de referinta pentru persoane juridice la 0,08%;

Avand in vedere amendamentul propus si formulat in plenul sedintei Consiliului Local si adoptat in unanimitate privind reducerea impozitului pe spectacole si impozitul pentru alte manifestari artistice la 0,1%;

Avand in vedere respectarea principiului transparentei si publicitatii drept pentru care proiectul de hotarare a fost publicat pe pagina de internet a Primariei si afisat la sediul autoritatii publice locale;

Avand in vedere prevederile Constitutiei Romaniei;

Avand in vedere prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

1/ 169 la H.C.L. nr. 410 din 29 decembrie 2016

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 126/1995 republicata privind regimul materiilor explozive cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 481/2004, republicata, privind protectia civila cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 1846/2408/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 5, alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 20/208/2015 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 9, alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementarilor de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere dispozitiile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica ;

Tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2017 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de

conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se stabilesc impozitele si taxele locale si alte sume care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2017, dupa cum urmeaza:

Anexa nr. 1

I.    Impozitul pe cladiri - persoane fizice.

II.    Impozitul si taxa pe cladiri - persoane juridice

III.    1.1. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, categoria de folosinta terenuri cu constructii - persoane juridice/persoane fizice.

III. 1.2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii - persoane juridice/persoane fizice.

III.    2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in extravilan - persoane juridice/persoane fizice.

IV.    Impozitul pe mijloacele de transport - persoane juridice/persoane fizice.

V.    Impozitul pe spectacole - persoane juridice/persoane fizice.

VI.    Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - persoane juridice/persoane fizice.

VII.    Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator -persoane juridice/persoane fizice.

VIII.    Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice.

IX.    Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice.

X.    Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului asupra mijloacelor de transport conform art. 456, alin. (2); art. 464, alin. (2); art. 469, alin. (2) ; art. 485 , alin(1) ; art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

XI.    Conditii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv conform art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

XII.    Criterii de incadrare a cladirilor situate in intravilan in categoria cladirilor neingrijite conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

XIII.    Criterii de incadrare a terenurilor situate in intravilan, altele decat cele agricole, in categoria terenurilor neingrijite conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Anexa nr. 2 - Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala

Anexa nr. 3 - Alte taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice - taxe folosinta teren pentru chioscuri, porticuri, panouri publicitare, cai de acces, organizari de santier, teren agricol, concesionari etc.

Anexa nr. 4

4.1.1.    Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice: tonete capsulate, activitati agrement, activitati economice

4.1.2.    Taxe pentru eliberarea/vizarea autorizatiilor privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica si a celor sanitare de functionare.

4.2.    Taxe speciale: Serviciul Avize Mici Intreprinzatori

Anexa nr. 5

5.1.    Taxe speciale - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor.

5.2.    Taxe locale - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor.

Anexa nr. 6

Taxe speciale privind mentinerea in stare de functionare a fondului de adapostire existent si asigurarea protectiei populatiei prin adapostire.

Anexa nr. 7

Taxe speciale - Serviciul Asociatii Proprietari

Anexa nr. 8

Taxe locale - Directia Tehnica.

Anexa nr. 9

Taxe locale - Birou Registru Agricol.

Anexa nr. 10, 11, 12

Taxe locale - Directia de Administrare a Patrimoniului Pubic si Privat.

Anexa nr. 13

Taxe locale - Directia de Dezvoltare Urbana, Birou Organizare Evenimente Speciale, Centru de Informare pentru Cetateni,- Secretariat Tehnic

Anexa nr. 14

Regulament privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se instituie taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice.

Anexa nr. 15

Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a scutirilor si reducerilor pentru persoanele fizice ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara, ori constau in exclusivitate din indemnizatia de somaj/ajutor social sau in cazul unei calamitati naturale.

Anexa nr. 16

Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a scutirilor si reducerilor de la plata impozitului/taxei pe cladiri conform prevederilor art. 456, alin. (2), lit. m) si n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarilre ulterioare, si in Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si

completarile ulterioare.

Anexa nr. 17

Taxe extrajudiciare de timbru.

Anexa nr. 18

Taxe speciale de salubrizare

Anexa nr. 19

Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat

bugetului local al Municipiului Iași, conform art. 456 alin. (2) și art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Art.2 (1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite la pct. XI, Anexa nr. 1/ hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017.

(2)    Terenurile care intra sub incidenta alin.1, se stabilesc prin hotarare a consiliului local cu precizarea elementelor de identificare a acestora cat si a proprietarilor.

(3)    Hotararea prevazuta la alin. 2 are caracter individual si cuprinde materia impozabila si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, adoptata in baza proceselor verbale de constatare intocmite de catre compartimentul de specialitate conform pct. XI, Anexa nr. 1/hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017.

(4)    Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin. 3.

Art.3 (1) Impozitul pe cladiri pentru cladirile neingrijite, situate in intravilan, se

majoreaza,astfel:

-    cu    300%,

pentru

punctajul

final

intre

30,00

si

59,99;

-    cu    400%,

pentru

punctajul

final

intre

60,00

si

79,99;

- cu 500%, pentru punctajul final intre 80,00 si 100,00, punctaj stabilit conform pct. XII, Anexa nr. 1/hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017, care contine si criteriile de incadrare a cladirii in categoria cladirilor neingrijite.

(2) Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite, altele decat cele agricole, situate in intravilan,    se    majoreaza,    astfel:

-cu    250%,    pentru    punctajul    final    de    50,00;

-cu 500%, pentru punctajul final de 100,00, punctaj stabilit conform pct. XIII, Anexa nr.

1/hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017, care contine si criteriile de incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite.

(3) Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin.1 si alin. 2, se stabilesc prin hotarare a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

(4) Hotararea prevazuta la alin.3 are caracter individual si cuprinde materia impozabila si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, adoptata in baza fisei de evaluare intocmita de catre compartimentul de specialitate conform pct. XII si/sau XIII din Anexa nr. 1/hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017, dupa caz.

(5) Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul

administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin.4.

Art.4 Anexele 1 - 19 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 (1) Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei termenului de plata si pana la inclusiv ziua platii cu exceptiile prevazute de lege.

(2) Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna si poate fi modificat prin acte normative.

Art.6 Creantele fiscale restante - pe tipuri de creante principale si accesorii - aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2016, pana la limita maxima de 40 lei, se anuleaza, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 266, alin. 5, 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Art.7 (1) Organul fiscal renunța la stabilirea creanței fiscale și nu emite decizie de impunere ori de cate ori constata incetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice și nu exista succesori (art. 96, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

(2) Organul fiscal renunta la stabilirea creantelor fiscale si nu emite decizie de impunere in situatia in care creantele fiscale principale datorate de contribuabil bugetului local sunt pana la limita maxima de 20 lei, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 96, alin. 2, 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Art.8 (1) Organul fiscal are obligatia sa publice pe pagina de internet a Municipiului lasi lista debitorilor persoane fizice si persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local Iasi (art. 162 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

(2) Lista se publica trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare si cuprinde obligatiile fiscal restante la sfarsitul trimestrului si neachitate la data publicarii listei, al caror plafon este:

-pentru persoane fizice = 5 000 lei

-pentru persoane juridice = 10 000 lei.

(3) Inainte de publicare, obligatiile fiscale restante se notifica debitorilor conform procedurilor de comunicare a actelor administrative fiscale.

(4) In termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale datorate, organul fiscal opereaza modificarile pentru fiecare debitor care si-a achitat aceste obligatii.

Art.9 Prezenta hotarare intra in vigoare cu data de 01.01.2017.

Art.10 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, serviciilor interesate și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.11 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Generala Economica a Finantelor Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 410 din 29 decembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

CONSILIUL LOCAL IASI    ANEXA 1

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE IASI

IMPOZITE SI TAXE - PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE

I. IMPOZITUL /TAXA PE CLĂDIRI PERSOANE FIZICE

TIPUL CLADIRII

Nivel Lege nr. 227/2015

%

Nivel an 2016

%

Nivel an 2017

%

Temei de drept

0

1

2

3

4

a) cladiri rezidentiale si cladiri-anexa

0,08 - 0,2

0,081

0,081

b) cladiri nerezidentiale reevaluate/ construite/dobandite in ultimii 5 ani

anteriori anului de referinta, respectiv

incepand cu 01.01.2012

0,2-1,3

0,21

0,21

c) cladiri nerezidentiale reevaluate/construite/dobandite inainte de ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, respectiv inainte de 01.01.2012

2

22

22

Legea nr. 227/2015

d) cladiri nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agriculturii

0,4

0,43

0,43

e) cladiri cu destinatie mixta

Impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential

I.1. IMPOZITUL / TAXA PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

Tipul clădirii

Valori impozabile an pe mp de suprafață construită desfășurată

conf. Legii nr. 227/2015 lei/mp

Majorare anul 2017 fata de anul 2016

%

Valori impozabile an 2017 pe mp de suprafață construită desfășurată lei/mp

Temei de drept

Cu

instalații de apă,

canalizare, electrice și încălzire (conditii cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire

Cu

instalații de apă,

canalizare, electrice și încălzire (conditii cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice si încălzire

Cu

instalații de apă,

canalizare, electrice și încălzire (conditii cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice si încălzire

0

1

2

3

4

5

6

7

A. Clădire cu cadre din beton armat

sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1000

600

-

-

1000

600

Legea

nr.

227/2015

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

300

200

-

-

300

200

Legea

nr.

227/2015

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

200

175

-

-

200

175

Legea

nr.

227/2015

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din

125

75

-

-

125

75

Legea

nr.

227/2015

piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol,

demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri

prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

-

-

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

Legea

nr.

227/2015

F. In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

-

-

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Legea

nr.

227/2015

În cazul persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de

impozitare de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă (lei) se determină

prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a clădirii (mp) cu valoarea impozabilă corespunzătoare (lei/mp). Valoarea impozabilă se ajustează funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate cu coeficienții de corecție următori: 2,50 pentru zona A; 2,40 pentru zona B; 2,30 pentru zona C si 2,20 pentru zona D. Suprafața construită desfășurată se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință și suprafețele scărilor și teraselor neacoperite. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente coeficientul de corectie se reduce cu 0,10.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,40.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință, cu

30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință și cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

I.2. IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRILE NEREZIDENTIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA

PERSOANELOR FIZICE

În cazul clădirilor nerezidențiale, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:

a)    valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

b)    valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

c)    valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință. Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform literelor a), b), c) de la prezentul punct, impozitul/taxa se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile a clădirii, determinata conform punctului I.1.

I.3.IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRILE CU DESTINATIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul/taxa se calculează în condiții similare celui stabilit pentru clădirile rezidențiale, conform punctului I.1.

Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

a)    în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul/taxa se calculează în condiții similare celui stabilit pentru clădirile rezidențiale;

b)    în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul/taxa pe clădiri se calculează în condiții similare celui stabilit pentru clădirile nerezidențiale.

Impozitul/taxa pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Orice persoană care dobândește, construiește, reevaluează, extinde, îmbunătățește, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, are obligația de a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al administrației publice locale în termen de 30 zile de la momentul în care s-au produs acestea. Depunerea peste termenul de 30 zile sau nedepunerea declarațiilor de impunere, constituie contravenții și se sancționează cu amendă conform legii.

Dacă încadrarea clădirii în funcție de zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului/taxei pe clădiri, impozitul/taxa se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul în care o clădire este înstrăinată, demolată, desființată sau distrusă în cursul unui an fiscal, impozitul/taxa pe tot anul respectiv este datorat de persoana care a deținut dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Impozitul pe clădiri este anual si se plateste în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilitătii contractului prin care se constituie

dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporțional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligatia să depună o declaratie la organul

fiscal local în a carui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 inclusiv a

lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune,

închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, la care anexează o copie a acestui contract.

În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.

În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri, persoana in cauză are

obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a carui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

Plata cu intarziere a taxei/ impozitului pe clădiri atrage dupa sine majorari de intarziere.

Taxa pe clădiri se plateste lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori

folosință

Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 5%. Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 lei (RON) inclusiv se platește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza municipiului Iași, suma de 50 lei (RON) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Persoanele fizice care au în proprietate clădiri rezidențiale, nerezidențiale sau clădiri cu

destinație mixtă au obligația să depună declarații de impunere în termen de 30 de zile la data dobândirii si datorează impozitul pe clădiri începând cu data de 01 ianuarie a anului următor.

În cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri, prevăzute la art. 456, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoanele depun documente justificative la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale.

II. IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

TIPUL CLĂDIRII

Nivel Lege nr.

227/2015

%

Nivel an 2016

%

Majorare an 2017 fata de an 2016

%

Nivel an 2017

%

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

a)    cladiri    rezidentiale

reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

0,08 - 0,2

0,2

-40

0,08

Legea nr.

227/2015

b) cladiri nerezidentiale reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

0,2-1,3

0,95

-

0,95

c) cladiri rezidentiale / nerezidentiale nereevaluate

in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

5

5

-

5

d) cladiri nerezidentiale

utilizate pentru activitati din domeniul agricol

0,4

0,4

-

0,4

e) cladiri cu destinatie mixta

Impozitu impozitului c scop rezide suprafate

l se determina prin insumarea alculat pentru suprafata folosita in ntial, cu impozitul calculat pentru folosita in scop nerezidential.

Impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare aprobata de consiliul local asupra valorii impozabile a cladirii. Impozitul/taxa astfel calculate se stabilesc la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Impozitul pe clădiri este anual si se plătește în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv.

Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

Plata cu intarziere a impozitului/taxei pe cladiri, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, conform alin.II, lit. a)/lit. c)/tabel, cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin.II, lit. b)/lit. c)/lit. d)/tabel.

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

a)    ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

b)    valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

c)    valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

d)    valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

e)    în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

f)    în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal pana la primul termen de plata din anul de referinta.

In cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului valoarea impozabila a cladirii nu se actualizeaza o data la 3 ani.

Pentru cladirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol persoanele juridice trebuie sa depuna la organul fiscal, ca anexa la declaratia de impunere: declaratie pe proprie raspundere ca aceste cladiri sunt utilizate numai pentru activitati din domeniul agricol, fisa bunului imobil eliberata de Biroul de carte funciara si statutul societatii din care sa reiasa ca au prevazut ca obiect de activitate, agricultura.

Impozitul pe cladiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.

În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care se datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii.

În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.

În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin.II, lit. a)/lit. b)/tabel, după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință, la care anexează o copie a acestui contract.

În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

În cazul persoanelor juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. Impozitul anual pe cladiri datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

III. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

III.1. Impozitul /taxa pe terenurile situate in intravilan (lei /ha )

III.1.1. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, precum si pentru terenurile inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de pana la 400 m 2, inclusiv.

Zona în

cadrul

localității

Nivel Lege nr. 227/2015

lei/ha

Nivel pentru

an 2016 lei/ha

Majorare an 2017 fata de Legea nr. 227/2015 si fata de an 2016 %

Nivel

pentru anul 2017 lei/ha

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

A

6878 - 17194

8597

-

8597

Legea nr.

227/2015 privind Codul fiscal

B

5199 - 12998

6499

-

6499

C

3558 - 8894

4447

-

4447

D

1690 - 4226

2113

-

2113

III.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, pentru suprafata care depaseste 400 m- persoane juridice/persoane fizice

Nota: - nivelul impozitului/taxei pe terenurile amplasate in intravilan la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, pentru suprafata care depaseste 400 m2 pentru anul 2017 este acelasi cu cel din anul 2016;

-nivelul reprezinta limita minima obligatorie.

Nr.

Crt.

Categoria de folosinta teren

intravilan

Nivel Lege nr. 227/2015 lei/ha

Majorare an 2017 fata de

Legea nr. 227/2015 si fata de an 2016

%

Nivel an 2017 lei/ha

Temei de drept

Zona

A

Zona B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Teren arabil

28

21

19

15

-

-

-

-

28

21

19

15

2

Pasune

21

19

15

13

-

-

-

-

21

19

15

13

3

Faneata

21

19

15

13

-

-

-

-

21

19

15

13

Legea nr. 227/2015

4

Vie

46

35

28

19

-

-

-

-

46

35

28

19

5

Livada

53

46

35

28

-

-

-

-

53

46

35

28

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

28

21

19

15

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

0

-

-

-

0

15

13

8

0

8

Drumuri si cai ferate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.2. Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in extravilan - persoane juridice/persoane fizice

Nr.

crt.

Categoria de folosinta

Nivel Lege nr.

227/2015

lei/ha

Majorare an 2017 fata de Legea nr. 227/2015 si fata de an 2016 %

Nivel an 2017 lei/ha

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1

Teren cu constructii

22 - 31

-

31

2

Teren arabil

42 - 50

-

50

Legea nr. 227/2015

3

Pasune

20 - 28

-

28

4

Faneata

20 - 28

-

28

5

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1.

48 - 55

-

55

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

0

6

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1.

48 - 56

-

56

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

0

7

Padure sau

alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1.

8 - 16

16

7.1.

Padure in varsta de pana la 20 ani si padure cu rol de protectie

0

0

0

8

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

1 - 6

-

6

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

26 - 34

-

34

9

Drumuri si cai ferate

0

0

0

10

Teren neproductiv

0

0

0

Nota: - nivelul impozitului/taxei pe terenurile amplasate in extravilan pentru anul 2017 este acelasi cu cel din anul 2016.

Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de folosința terenuri cu construcții, precum si terenurile inregistrate in registrul agricol la alta

categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de pana la 400 m2, inclusiv, este

anual si se stabileste prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare.

In cazul in care in intravilan, in urma delimitarii zonelor, sunt terenuri care nu au fost cuprinse in

nicio zona, acestea se considera a fi in zona A potrivit prevederilor pct. 9. (1) /Titlul IX din HG nr.

1/2016 privind Normele metodologice de aplicarea a Legii nr. 227/2015.

111.1.2.    Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, pentru suprafata care depaseste 400 m2 este anual si se stabileste prin

inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare si categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii (I), respectiv 5.

111.2.    Impozitul/taxa pe terenurile situate in extravilan este anual si se stabileste prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii, respectiv pentru zona A = 2,50; zona B = 2,40; zona C = 2,30; zona D = 2,20.

Avand in vedere ca pentru terenurile amplasate in extravilan nu exista zonare, coeficientul de corectie corespunzator rangului localitati este cel aferent zonei A de impozitare, respectiv 2,50.

In situatia in care, prin hotarare adoptata de catre consiliul local se stabileste zonarea terenurilor amplasate in extravilan, impozitul datorat de contribuabili se calculeaza anual prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii, respectiv pentru zona A = 2,50; zona B = 2,40; zona C = 2,30; zona D = 2,20.

Impozitul pe teren se plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv.

Taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative

Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul pe intregul an este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

Dacă încadrarea terenului în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul modificării categoriei de folosință a terenului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinței, și datorează impozitul pe teren conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

a)    impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

b)    în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadență, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

c)    atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de

leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care

atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datoreaza de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, dupa caz, în condiții similare impozitului pe teren. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra terenului, taxa se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune inchiriere, administrare sau folosinta asupra terenurilor.

Taxa pe teren se plătește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosință.

În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.

În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularilor dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta.

Ca exceptie, in cazul contribuabililor persoane juridice pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform pct. III.2 din prezenta numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

-are prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;

-are inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate agricultura (facturi de venituri si cheltuieli din desfasurarea activitatii agricole, notele contabile si balantele de verificare din lunile in care s-au inregistrat in evidenta contabila, facturile privind veniturile si cheltuielile din desfasurarea obiectului de activitate agricultura).

În cazul persoanelor juridice/persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. Impozitul anual pe teren datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.

IV. IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

a) Mijloace de transport cu tractiune mecanica

Nr.

Crt.

Mijloace de transport cu tractiune mecanica

Nivel Lege nr. 227/2015 lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta

Majorare an 2017 fata de Legea nr. 227/2015 si fata de an 2016

%

Nivel an 2017 lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

|    I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1.

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3, inclusiv

8

-

8

2.

Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3

9

-

9

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv

18

-

18

Legea nr.

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv

72

-

72

227/2015

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv

144

-

144

6.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3

290

-

290

7.

Autobuze, autocare, microbuze

24

-

24

8.

Alte vehicule cu tractiune mrcanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv

30

-

30

9.

Tractoare inmatriculate

18

-

18

II. Vehicule inregistrate

Nivel Lege nr. 227/2015 lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta

Majorare an 2017 fata de Legea nr. 227/2015 si fata de an 2016

%

Nivel an 2017 lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta

Legea nr. 227/2015

I.Vehicule cu capacitate cilindrica

1.1.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4800 cm3

2 - 4

-

4

1.2.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4800 cm3

4 - 6

-

6

2.

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

50 - 150 lei/an

-

50 lei/an

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.

Pentru atașe taxa anuală se stabilește la nivelul de 50% din taxa datorată pentru motociclete, motoscutere, scutere.

Nota: - nivelul impozitului pe mijloacele de transport pentru anul 2017 este acelasi cu cel din anul 2016.

b) Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 tone - persoane juridice/persoane fizice

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Nivel Lege nr. 227/2015

Majorare an 2017 fata de Legea nr. 227/2015 si fata de an 2016

%

Nivel an 2017 lei/an

Ax(e)

motor(oare) cu

sistem de suspensie pneumatică

sau

echivalentele

recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e)

motor(oare) cu sistem de suspensie

pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e)

motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică

sau

echivalentele

recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

doua axe

1

Masa de cel puțin de 12 tone, dar mai mica de13 tone

0

133

-

-

0

133

2

Masa de cel puțin de 13 tone, dar mai mica de14 tone

133

367

-

-

133

367

3

Masa de cel puțin de 14 tone, dar mai mica de15 tone

367

517

-

-

367

517

4

Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mica de18 tone

517

1 169

-

-

517

1 169

5

Masa de cel puțin de 18 tone

517

1 169

-

-

517

1 169

II

trei

axe

1

Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mica de17 tone

133

231

-

-

133

231

2

Masa de cel puțin de 17 tone, dar mai

231

474

-

-

231

474

mica de19 tone

3

Masa de cel puțin de 19 tone, dar mai mica de 21 tone

474

615

-

-

474

615

4

Masa de cel puțin de 21 tone, dar mai mica de 23 tone

615

947

-

-

615

947

5

Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone

947

1 472

-

-

947

1 472

6

Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mica de 26 tone

947

1 472

-

-

947

1 472

7

Masa de cel puțin de 26 tone

947

1 472

-

-

947

1 472

III

patru axe

1

Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone

615

623

-

-

615

623

2

Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mica de 27 tone

623

973

-

-

623

973

3

Masa de cel puțin de 27 tone, dar mai mica de 29 tone

973

1 545

-

-

973

1 545

4

Masa de cel puțin de 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1 545

2 291

-

-

1 545

2 291

5

Masa de cel puțin de 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1 545

2 291

-

-

1 545

2 291

6

Masa de cel puțin de 32 tone

1 545

2 291

-

-

1 545

2 291

Nota: nivelul impozitului pe mijloacele de transport pentru anul 2017 este acelasi cu cel din anul 2016.

c) Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone -persoane juridice/persoane fizice

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Nivel Lege nr. 227/2015 lei/an

Majorare an 2017 fata de Legea nr. 227/2015 si fata de an 2016

%

Nivel an 2017 lei/an

Ax(e)

motor(oare)

cu sistem de suspensie pneumatică

sau

echivalentele

recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte

sisteme

de

suspensie

pentru

axele

motoare

Ax(e)

motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau

echivalentele

recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

1

Masa de cel puțin de 12 tone, dar mai mica de14 tone

0

0

0

2

Masa de cel puțin de 14 tone, dar mai mica de16 tone

0

0

0

0

3

Masa de cel puțin de 16 tone, dar mai mica de18 tone

0

60

0

60

4

Masa de cel puțin de 18 tone, dar mai mica de 20 tone

60

137

60

137

5

Masa de cel puțin de 20 tone, dar mai mica de 22 tone

137

320

137

320

6

Masa de cel puțin de 22 tone, dar mai mica de 23 tone

320

414

320

414

7

Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone

414

747

414

747

8

Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mica de28 tone

747

1 310

747

1 310

9

Masa de cel puțin de 28 tone

747

1 310

747

1 310

II

2+2 axe

1

Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de25 tone

128

299

128

299

2

Masa de

299

491

-

-

299

491

cel puțin de 25

tone, dar mai mica

de26 tone

3

Masa de cel puțin de 26 tone, dar mai mica de 28 tone

491

721

491

721

4

Masa de cel puțin de 28 tone, dar mai mica de 29 tone

721

871

721

871

5

Masa de cel puțin de 29 tone, dar mai mica de 31 tone

871

1 429

871

1 429

6

Masa de cel puțin de 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1 429

1 984

1 429

1 984

7

Masa de cel puțin de 33 tone, dar mai mica de 36

1 984

3 012

1 984

3 012

tone

8

Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1 984

3 012

1 984

3 012

9

Masa de cel puțin de 38 tone

1 984

3 012

1 984

3 012

III

2+3 axe

1

Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1 579

2 197

1 579

2 197

2

Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2 197

2 986

2 197

2 986

3

Masa de cel puțin de 40 tone

2 197

2 986

2 197

2 986

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1 395

1 937

1 395

1 937

2

Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1 937

2 679

1 937

2 679

3

Masa de cel puțin de 40 tone, dar mai mica de 44 tone

2 679

3 963

2 679

3 963

4

Masa de cel puțin de 44 tone

2 679

3 963

2 679

3 963

V

3+3 axe

1

Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

794

960

794

960

2

Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone

960

1 434

960

1 434

3

Masa de cel puțin de 40 tone, dar mai mica de 44

1 434

2 283

1 434

2 283

tone

4

Masa de cel puțin de 44 tone

1 434

2 283

1 434

2 283

Nota: nivelul impozitului pe mijloacele de transport pentru anul 2017 este acelasi cu cel din anul 2016. d) Remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la lit. c) - masa totala maxima autorizata

Nr.

Crt.

Masa totala maxima autorizata

Nivel Lege nr. 227/2015 lei/bucata

Majorare an 2017 fata de Legea nr. 227/2015 si fata de an 2016

%

Nivel an 2017 lei/bucata

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1.

Pana la 1 tona, inclusiv

9

-

9

Legea nr. 227/2015

2.

Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

-

34

3.

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

-

52

4.

Peste 5 tone

64

-

64

e) Mijloace de transport pe apa

Nr.

Crt.

Nivel Lege nr. 227/2015 lei/bucata

Majorare an 2017 fata de Legea nr. 227/2015 si fata de an 2016

%

Nivel an 2017 lei/bucata

0

1

2

3

4

1.

Luntre, barci fara motor, scutere de apa folosite pentru pescuit si uz personal

21

-

21

2.

Barci fara motor, folosite in alte scopuri

56

-

56

Legea nr. 227/2015

3.

Barci cu motor

210

210

-

4.

Nave de sport si agrement

Intre 0 si 1119

-

Intre 0 si 1119

• deschise fara punte

-

-

167

• cu punte fara cabina de locuit

-

-

251

• cu cabine de locuit pana la 6 locuri inclusiv

-

-

301

• cu cabine de locuit intre 7 - 13 locuri inclusiv

-

-

418

• cu cabine de locuit intre 14 - 41 locuri inclusiv

-

-

668

• cu cabine de locuit peste 41 de locuri

-

-

1 119

• iahturi

-

-

1 119

5.

Scutere de apa

210

-

210

6.

Remorchere si impingatoare:

x

-

x

• pana la 500 CP, inclusiv

559

559

• peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv

909

909

• peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv

1 398

1 398

peste 4000 CP

2 237

2 237

7.

Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta

182

-

182

8.

Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

x

-

x

• cu capacitate de incarcare pana la 1500 tone

182

182

inclusiv

• cu capacitate de incarcare de peste 1500 tone si

280

280

pana la 3000 tone, inclusiv • cu capacitate de incarcare de peste 3000 tone

490

490

Nota: nivelul impozitului pe mijloacele de transport pentru anul 2017 este acelasi cu cel din anul 2016

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în

România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de

transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport.

In cazul mijloacelor de transport cu tractiune mecanica mai mici de 12 tone impozitul se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu nivelurile prevazute de lege.

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai

mare de 12 tone si a unei combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri

rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone impozitul se stabileste in suma fixa in lei/an in functie de numarul axelor, de greutatea bruta incarcata maxima admisa, de sistemul de suspensie cu care sunt dotate, respectiv nivelurile prevazute de lege.

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul se stabileste in functie de masa totala maxima autorizata, prin inmultirea nivelurilor prevazute de lege.

In cazul mijloacelor de transport pe apa impozitul se stabileste pe bucata conform nivelurilor prevazute de lege.

Impozitul asupra mijloacelor de transport se plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Plata cu intarziere a impozitului pe mijloacele de transport atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

a)    impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârșitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;

b)    locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în

posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente;

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii

declarației fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor documente.

În cazul persoanelor juridice si fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. Impozitul asupra mijloacelor de transport anual datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport pentru care impozitul este datorat aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijloacele de transport cumulat al acestora

V. IMPOZITUL PE SPECTACOLE PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă are obligația de a plăti impozitul pe spectacole, după cum urmează:

a)    o cotă de impozit egală cu 0,1% în cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

b)    o cotă de impozit egală cu 0,1% în cazul oricărei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

Contribuabilii care datoreaza impozitul pe spectacole au obligația de:

-    a înregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate ale autorități administrației publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul, și de a afișa tarifele la casele de vânzare a biletelor, precum și la locul de desfășurare a spectacolelor, interzicându-li-se să încaseze sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;

-    a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente;

-    a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;

-    a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectator, a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole;

-    a se conforma oricăror altor cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și inventarul biletelor de intrare și a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și Sportului.

Plata cu intarziere a impozitului pe spectacole atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand

cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare

celei în care a avut loc spectacolul.

VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

I.Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Nivel Lege nr.

227/2015

Lei/m.p. sau fractiune de m.p.

Majorare an 2017 fata de Legea nr.

227/2015 si

fata de an 2016

%

Nivel an 2017

Lei/m.p. sau fractiune de m.p.

1

2

3

4

a)în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

de pana la 32 lei inclusiv

32

b)în cazul oricărui alt panou, afișaj sau oricarei alte structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate

de pana la 23 lei inclusiv

23

Nota: - nivelurile taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru anul 2017 se situeaza la nivelurile taxei pentru anul 2016;

- nivelurile reprezinta limita maxima.

Taxa se stabileste prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului cu suma aprobata de consiliul local.

Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Plata cu intarziere a taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sunt obligate să depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj.

2. Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate - persoane juridice (cotă aplicată la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate)

Nivel Lege nr.

227/2015

Majorare an 2017 fata de Legea nr. 227/2015 si fata de an 2016

%

Nivel an 2017

%

1

2

3

4

Între 1 %-3%

-

2,34

Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se declară și se plătește de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate.

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

3. Taxa pentru distribuirea sub orice forma de fluturași si materiale publicitare promoționale - pentru dimensiuni pana la 147/210( format A5)

- persoane juridice/persoane fizice ( lei/100buc )

Nivel an 2016 (lei/100 buc)

Nivel an 2017 (lei/100 buc)

1/100

1/100

Taxa pentru distribuirea sub orice forma de fluturasi si materiale publicitare

promoționale se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care s-a realizat distribuirea. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative

Contribuabilii - persoane juridice/persoane fizice care distribuie sub orice forma fluturași sau materiale publicitare promotionale in calitate de platitori de taxa au obligația de a depune anticipat declaratia conform modelului anexat in vederea stabilirii taxei.

Verificarea, intocmirea notelor de constatare se va face de catre Serviciul Corp Control Primar si se vor transmite catre Serviciul Constatare Impunere si Executare Persoane Juridice in termen de 48 ore, in vederea aplicarii sanctiunii contraventionale pentru nedepunerea declaratiei si a efectuarii controlului fiscal la sediul contribuabilului.

VII. Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator este în sumă de 40 lei/an/buc., conform art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 Persoane Juridice/Persoane Fizice

Nr.

Crt.

Echipamente si utilaje

Nivel an 2016 lei/echipame nt sau utilaj

Majorar e an

2017

fata de 2016

Nivel an 2017 lei/echipame nt sau utilaj

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1.

Autocositoare

40

-

40

2.

Autoexcavator ( excavator pe autoșasiu)

40

-

40

3.

Autogreder sau autogreper

40

-

40

4.

Buldozer pe pneuri

40

-

40

5.

Compactor autopropulsat

40

-

40

6.

Excavator cu racleți pentru săpat șanțuri, excavator cu rotor pentru săpat șanțuri sau excavator pe pneuri, săpător șantier

40

40

7.

Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat

40

40

2.

Freză rutieră

40

-

40

Legea

nr. 227/2015

3.

Încărcător cu o cupă pe pneuri ( ifron I.F. 80, TIH)

40

-

40

4.

Instalație autopropulsată de sortare - concasare

40

-

40

5.

Macara cu greifer

40

-

40

6.

Macara mobilă pe pneuri

40

-

40

7.

Macara tun autopropulsată

40

-

40

8.

Mașină autopropulsată pentru oricare din următoarele:

X

-

X

8.1.

Lucrări de terasamente

40

-

40

8.2.

Construcția și întreținerea drumurilor

40

-

40

8.3.

Decopertarea îmbrăcăminții asfaltice la drumuri

40

-

40

8.4.

Finisarea drumurilor

40

-

40

8.5.

Forat

40

-

40

8.6.

Turnarea asfaltului

40

-

40

8.7.

Înlăturarea zăpezii

40

-

40

9.

Șasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne

40

-

40

10.

Tractor pe pneuri

40

-

40

11.

Troliu autopropulsat

40

-

40

12.

Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor

40

-

40

13.

Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

40

-

40

14.

Vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri

40

-

40

15.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

40

-

40

16.

Vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri

40

-

40

17.

Motostivuitor

40

-

40

18.

Autocastor

40

-

40

19.

Minibagher

40

-

40

20.

Motoferestrau, circular sau gater, moara sau urluitoare

40

-

40

21.

Instalatii pentru distilarea amestecului fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului ,

Alambic sau cazan

40

40

22.

Moara sau urluitoare

40

-

40

23.

Instalatii pentru obtinere vopsele

40

-

40

24.

Vehicul cu tractiune animala

40

-

40

Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament detinut sau utilizat de

contribuabili - persoane juridice/persoane fizice si se achită până la data de 31 martie a anului de referință.

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Procedura

privind modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator conform art. 486 alin. (2), alin. (3) din

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Prezenta procedura stabileste modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza Municipiului Iasi unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator existente în patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor fizice la data de 1 ianuarie a fiecarui an.

Consiliul local poate institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator existente în patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor fizice, conform art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Taxa se aplica echipamentelor si utilajelor precizate in anexa la hotararea de consiliu local.

Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament aflat in patrimoniul

contribuabililor -persoane juridice/persoane fizice si se achită până cel târziu la data de 31 martie a anului de referință. Pentru dobandirile dupa data de 1 ianuarie taxa se datoreaza cu intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit vehiculul, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

Pentru cele dobandite incepand cu data de 1 martie taxa se achita in cel mult 30 de zile de la data dobandirii. In cazul instrainarii taxa stabilita in sarcina fostului proprietar se da la scadere pe baza actului de instrainare cu incepere de la intai a lunii urmatoare celei in care s-a facut instrainarea. Contribuabilii au obligatia depunerii documentelor justificative in vederea radierii din evidentele fiscale.

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative. Fiecare proprietar declara pe proprie raspundere ca detine in proprietate astfel de echipamente sau utilaje conform ITL - 016.

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

VIII.SANCTIUNI

9

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Nivelurile conform Legii nr. 227/2015

Nivelurile pentru anul 2017

Art. 493 din Legea

nr.

227/2015

Contravenția prevăzută la alin. (2), lit.a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,    vânzarea,

evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 lei la 1578 lei.

Contravenția prevăzută la alin. (2), lit.a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 lei la 1578 lei.

Conform art. 493, alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal “Contravențiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările și completările ulterioare.”

IX. SANCTIUNI

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Nivelurile conform Legii nr. 227/2015

Nivelurile pentru anul 2017

(5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv:

Art. 493 din

Legea nr. 227/2015

Contraventia prevazuta la alin. (2), lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1 116 lei, iar cele de la lit. b) cu amenda de la 1 116 lei la 2 784 lei. Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,    inregistrarea,    vanzarea,

evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1 300 lei la 6 312 lei..

Contraventia prevazuta la alin. (2), lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la    1 116 lei, iar cele de la lit. b) cu

amenda de la 1 116 lei la 2 784 lei. Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,    inregistrarea,    vanzarea,

evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1 300 lei la 6 312 lei.

Conform art. 493, alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal “Contravențiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările și completările ulterioare.”

X. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI, A IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN, A IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CONFORM ART. 456, ALIN. (2); ART. 464, ALIN. (2); ART. 469, ALIN. (2) ; ART. 476 ALIN. (2);

ART. 485 ALIN. (1); ART. 487 DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

X.1. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI CONFORM ART. 456, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

a) scutiri pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, conform procedurii din anexa nr. 19;

b)    scutiri pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice, conform procedurii din anexa nr. 19;

c)    scutiri pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, conform procedurii din anexa nr. 19;

d)    scutiri pentru clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ , conform procedurii din anexa nr. 19;

e)    scutiri pentru clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 19;

f)    scutiri pentru clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 19;

g)    scutiri pentru clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 19;

h)    scutire pentru clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia, conform procedurii din anexa nr. 19;

i)    scutiri pentru clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul, conform procedurii din anexa nr. 15;

j)    scutire pentru clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 19 ;

k)    scutire/reducere pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, conform procedurii din anexa nr. 15;

l)    scutiri pentru clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

m)    scutiri/reduceri pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 16;

n)    scutiri pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 16;

p) scutiri pentru clădirile deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugărești și de societățile cooperative agricole, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

r) scutiri pentru clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform procedurii din anexa nr. 19;

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe cladiri se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative, cu exceptia scutirii de la lit. i) care se acorda cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul.

Scutirile si reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

X.2. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN CONFORM ART. 464, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

a)    scutire pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public,_conform procedurii din anexa nr. 19;

b)    scutire pentru terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 19;

c)    scutire pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 19;

d) scutiri pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, conform procedurii din anexa nr. 19;

e) scutiri pentru terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, conform procedurii din anexa nr. 19;

f)    scutiri pentru terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrative , conform procedurii din anexa nr. 19;

g)    scutiri pentru terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani, conform procedurii din anexa nr. 15;

h)    scutiri pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 19 ;

i)    scutire pentru suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric conform procedurii din anexa nr. 19

j) scutiri/reduceri pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, conform procedurii din anexa nr. 15;

k)    scutiri pentru terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

l)    scutiri pentru terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Național folosite pentru pășunat;

m)    scutiri pentru terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricții de utilizare;

o)    scutire pentru terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;

p)    scutiri pentru terenurile, situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice, conform procedurii din anexa nr. 19 ;

q)    scutiri pentru suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor, conform procedurii din anexa nr. 19 ;

Scutirile si reducerile de la plata impozitului/taxei pe teren se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative, cu exceptia scutirii de la lit. g) care se acorda cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul.

X.3. SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CONFORM ART. 469, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

a) mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol pe baza de documente justificative (cerere privind acordarea scutirii de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport, statutul entitatii din care sa reiasa ca are ca obiect de activitate agricultura, declaratie pe proprie raspundere ca mijlocul de transport este utilizat in domeniul agricol).

Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative,

Scutirile la plata impozitului asupra mijloacelor de transport se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

X.4. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR CONFORM ART. 476 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

a)    lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;

b)    lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanțate de

proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii;

c)    lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d)    lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, lucrări în care se desfășoară operațiuni de regenerare urbană coordonate de administrația locală, în perioada derulării operațiunilor respective.

Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative,

Scutirile si reducerile de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

X.5. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA TAXELOR SPECIALE CONFORM ART. 485 ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b)    persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

c)    instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

d)    fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

e)    organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

f)    persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative,

Scutirile si reducerile de la plata taxelor speciale se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

X.6. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA ALTOR TAXE LOCALE CONFORM ART. 487 DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de

război;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

c)    instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

d)    fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

e)    organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.

Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative,

Scutirile si reducerile de la plata altor taxe locale se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

XI. CONDITII PRIVIND MAJORAREA IMPOZITULUI PENTRU TERENURILE AGRICOLE NELUCRATE TIMP DE DOI ANI CONSECUTIV ART. 489, ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500 %, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin prezenta.

Terenurile cu destinatie agricola sunt: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive

care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola.

Terenurile necultivate sunt acele terenuri agricole care sunt lăsate necultivate în mod voit, dar

trebuie să fie întreținute, adică fără buruieni sau gunoaie, astfel încât să fie respectate bunele condiții de agromediu, cunoscute si sub denumirea de parloage.

Ogoarele reprezinta suprafetele de teren arabil care au fost lucrate in toamna anului anterior sau in primavara anului curent si nu au fost insamantate, in scopul refacerii solului.

Terenurile agricole nelucrate reprezinta orice suprafață de teren arabil, pajiști permanente, culturi permanente cu destinație agricolă care a fost utilizată anterior ca suprafață agricolă sau alte tipuri de terenuri neagricole, extravilane sau intravilane, care nu mai este lucrat, nu participă la sistemul de rotație a culturilor.

Fiecare proprietate situata in intravilanul localitatilor se identifica prin adresa acesteia, individualizata prin denumirea proprie a strazii si a numarului de ordine atribuit.

Fiecare proprietate situata in extravilanul localitatilor, atat in cazul cladirilor, cat si in cel al terenurilor cu sau fara constructii, se identifica prin numarul de parcela, acolo unde aceasta este posibil, sau prin denumirea punctului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este inregistrata in registrul agricol.

Toti proprietarii de terenuri agricole de pe raza Municipiului Iasi sunt obligati sa asigure cultivarea acestora si protectia solului.

Fac exceptie de la evaluarea terenurilor agricole nelucrate, terenurile apartinand siturilor arheologice.

Proprietarii de terenuri care nu isi indeplinesc obligatiile vor fi somati anual, in scris de catre Municipiul Iasi, sa execute aceste obligatii.

ldentificarea proprietarilor si a terenurilor agricole nelucrate, se va face in urma verificarilor si constatarilor pe teren de catre compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului, pe baza datelor din registrul agricol, a informatiilor primite de la alte institutii abilitate, cum sunt: A.P.I.A. Iasi, D.J.A. Iasi, Politia Locala Iasi, alte asemenea si la sesizarea cetatenilor. In urma constatarilor si a informatiilor obtinute se va intocmi un proces verbal de constatare a situatiei existente in fiecare an.

Daca se constata de catre organul competent ca terenul agricol nu a fost lucrat timp de doi ani consecutiv, conform proceselor verbale de constatare a situatiei existente, compartimentul de

43/ 169 la H.C.L. nr. 410 din 29 decembrie 2016

specialitate intocmeste un referat si il inainteaza organului fiscal, care in baza acestuia promoveaza o hotarare de consiliu local privind majorarea impozitului pe terenul respectiv.

Terenurile agricole nelucrate se stabilesc prin hotarari de consiliu local care au caracter individual (art. 2, alin. 2/3 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017).

XII. CRITERII DE INCADRARE A CLADIRILOR SITUATE IN INTRAVILAN IN CATEGORIA

CLADIRILOR NEINGRIJITE CONFORM ART. 489, ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR DIN MUNICIPIUL IASI Adresa ......................................................................Data: ...................

I.Acoperis

Invelitoare

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradări

0

□ degradari minore

Invelitoarea lipseste si/sau este degradata partial (maxim 10% din suprafata totala). Suficienta reasezarea materialului invelitorii si remedieri locale.

2

□ degradari medii

Invelitoarea lipseste si/sau este degradata in proportie mare (10-30% din suprafata totala), coamele sunt neetanse. Necesita inlocuire si fixare.

7

□ degradari majore

Invelitoarea lipseste si/sau este degradata peste 30% din suprafata totala, coamele sunt neetanse. Curburi, rupturi majore. Necesita inlocuire totala.

12

• Indiferent de materialul din care este alcatuita: tigla, tabla, sindrila etc.

Cornișa - Streasina - Atic

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradari

0

□ degradari minore

Elementele de inchidere sunt desprinse si degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficienta reparatia punctuala.

2

□ degradari medii

Elementele de inchidere sunt desprinse si degradate partial (10-30% din lungime). Umiditate vizibila pe alocuri. Necesita inlocuire si refacere partiala.

7

□ degradari majore

Elementele de inchidere sunt desprinse si degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibila. Necesita inlocuire totala. Risc pentru trecatori.

12

• Indiferent daca este streasina orizontala, inclinata sau infundata

Jgheaburi, burlane si elemente de tinichigerie

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradari

0

□ degradari minore

Sunt necesare reparatii punctuale si/sau curatirea jgheaburilor

2

□ degradari medii

Jgheaburi si burlane deteriorate partial (neetanse si deformate) si/sau infundate (de exemplu cu elemente vegetale). Necesita inlocuire partiala.

7

□ degradari majore

Jgheaburi si burlane deteriorate in totalitate

12

sau lipsa (chiar si partial). Lipsa tubului de racord la reteaua de canalizare. Necesita inlocuire totala.

• Indiferent din materialul din care sunt alcatuite, impreuna cu decoratia specifica (daca exista) etc.

2.Fatade

Tencuiala

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradari

0

□ degradari minore

Degradari punctuale si incidentale ale tencuielii. Fara igrasie. Posibila remedierea punctuala.

2

□ degradari medii

Degradari locale ale tencuielii(10-30% din suprafata fatadelor). lgrasie usoara. Suprafetele se retencuiesc si rezugravesc.

7

□ degradari majore

Portiuni de tencuiala ce cad, se desprind si/sau sunt puternic umede, tencuiala degradata peste 30% din suprafata. Suprafetele se refac total.

12

• Se vor lua in considerare balcoanele, socluhsi alte elemente componente ale fatadelor,daca acestea exista.

Zugraveala

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradari

0

□ degradari minore

Zugraveala exfoliata incidental. Posibila remediere punctuala.

2

□ degradari medii

Zugraveala exfoliata partial (10-30% din suprafata fatadelor). Suprafetele se rezugravesc.

3

□ degradari majore

Zugraveala exfoliata si/sau decolorata peste 30%din suprafata. Suprafetele se refac si se rezugravesc in totalitate

4

• Se vor lua in considerare si ornamentele balcoanele, soclul/etc. componente ale fațadelor spre strada,daca acestea exista.

Tamplarie

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradari

0

□ degradari minore

Vopsire defectuoasa (scorojita), usoara uzura a materialului. Nu lipsesc elemente de tamplarie. Tamplaria se revopseste si se remediaza punctual.

2

□ degradari medii

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile si/sau defecte (cel putin un element). Nu lipsesc elemente. Reparatii si inlocuire.

3

□ degradari majore

Materiale componente puternic deteriorate si deformate. Elemente de tamplarie lipsa (cel putin un element). Necesita inlocuire completa.

4

Elemente de tamplarie: ferestre (impreuna cu obloane si jaluze, daca este cazul), usi (impreuna cu vitrine), porti de acces.

Elemente decorative

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradări

0

□ degradari minore

Elemente decorative incomplete si/sau afectate in timp de factoriatmosferici si biologici si/sau neconforme cu caracterul

zonei.

2

□ degradari medii

Elemente decorative care lipsesc de pe fatade, inclusiv cele indepartate in mod

abuziv.

3

□ degradari majore

Elemente decorative desprinse,care

prezinta risc de cadere. Elemente de

tinichigerie care lipsesc. Risc major pentru trecatori.

4

• Indiferent din materialul din care sunt alcatuite : stuc, piatra, fier, tabla, polistiren etc. 3.Deficiente structurale vizibile din exterior

Șarpanta

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradari

0

□ degradari medii

Cosuri de fum cu caramizi desprinse, care prezinta rise de cadere. Cosuri de fum care prezinta elemente de decoratie !ipsa.

7

□ degradari majore

Elemente din lemn rupte si/sau lipsa,deformari majore ale structurii sarpantei. Cosuride fum si/sau lucarne lipsa partial sau total.

12

• Se vor lua in considerare si cosurile de fum, lucarnele, etc. Componente ale sarpantei.

Pereti

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradari

0

□ degradari medii

Elemente lipsa pe suprafete mai mari (colturi de cladire, soclu). Se vor face completari cu elemente in baza unui proiect tehnic autorizat.

7

□ degradari majore

Crapaturi de dimensiuni mari, structura slabita si/sau deformata, elemente componente ale structurii verticale lipsa partial sau total.

Cladire ruina.

24

• Indiferent de materialul din care este compusa structura verticala: zidarie din caramida, zidarie din piatra, lemn, beton, etc.

4.Imprejmuire_

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradari

0

□ degradari minore

Zugraveala si/sau vopsitoria imprejmuirii sunt exfoliate incidenta.l Posibila remedierea punctuala.

2

□ degradari medii

Elemente decorative componente !ipsa. iar zugraveala si/sau vopsitoria imprejmuirii sunt exfoliate in proporti e de peste 10% din suprafata.

3

□ degradari majore

împrejmuirea prezinta deformarari ,

4

degradari,inclinaristructurale

vizibile. lmprejmuirea lipseste

partial.

• Indiferent de materialul din care este alcatuita imprejmuirea si de elementele sale decorative.

Cauzele degradărilor_

□    degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apa, igrasie, trecerea

timpului, etc._

□    degradari cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare in intretinerea unei

cladiri._

□    degradari intentionate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislatiei in vigoare, a

R.L.U. etc._

• In evaluarea imobilelor se vor identifica si cauzele probabile ale degradarilor (una sau mai multe variante)

Observatii imobil

Definiția generala a categoriilor de degradari

Degradari minore.

Exista degradari Ia care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparatiile Ia diferite elemente sau locuri. Degradarile sunt in cea mai mare parte doar de suprafata. in spatele degradarilor minore nu se ascund degradari majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al cladirii se pastreaza.

Degradari medii.

Degradarile trebuiesc indepartate cat mai curand. Volumul degradarilor cuprinde pana Ia 50% din suprafata sau corp de constructie. In spatele degradarilor medii nu se ascund degradari majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al cladirii este afectat partial.

Degradari majora.

Aceste degradari sunt grave si trebuiesc remediate imediat, pentru a se evita degradarea continua. Volumul degradarilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproapeintregul corp de constructie; presupune fisuri mari care influenteaza structura imobilului. Corpurile de constructie trebuiesc reabilitate sau refacute. Caracterul arhitectural al cladirli este in pericol de a se pierde si/sau este distrus in mod intentionat.

Calculul punctajului in urma evaluarii

Punctajul total

Dupa completarea fisei de evaluare se va calcula punctajul total (insumand punctajele din coloana din dreapta corespunzatoare nivelului de degradare).

Punctajul de referinta

In cazul in care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluarii (de exemplu constructiile cu acoperis tip terasa nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al invelitorii si a sarpantei sau constructiile care nu sunt imprejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al imprejmuirii), punctajul maxim al respectivelor categorii neevaluate se va scadea din punctajul maxim de 100 puncte al fisei de evaluare. Rezultatul obtinut astfel reprezinta punctajul de referinta.

Punctajul final

Punctajul final reprezinta valoarea exprimata in puncte (cu doua zecimale) in urma impartirii punctajului total la punctajul de referinta inmultumit cu 100. Punctajul se calculeaza pentru fiecare imobil evaluat in parte.

Categoria de impozitare a clădirii_

□    supraimpozitare cu 300% pentru punctajul final cuprins intre 30,00 si 59,99.

□    supraimpozitare cu 400% pentru punctajul final cuprins intre 60,00 si 79,99.

□    supraimpozitare cu 500% pentru punctajul final cuprins intre 80,00 si 100,00.

PUNCTAJ TOTAL

PUNCTAJ

REFERINTA

PUNCTAJ FINAL

CATEGORIE

IMPOZITARE

Compartimentul de specialitate, respectiv Institutia Arhitectului Sef si Politia Locala, identifica imobilele de natura cladirilor neingrijite, intocmeste fisa de evaluare conform celor de mai sus, stabileste punctajul final si il inainteaza organului fiscal care in baza acestuia determina categoria de impozitare si promoveaza o hotarare de consiliu local privind majorarea impozitului pe cladiri.

Cladirile neingrijite se stabilesc prin hotarari de consiliu local care au caracter individual (art. 3, alin. 3/4 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017).

REGISTRUL AGRICOL

XIII. CRITERII DE INCADRARE A TERENURILOR SITUATE IN INTRAVILAN, ALTELE DECAT CELE AGRICOLE, IN CATEGORIA TERENURILOR NEINGRIJITE CONFORM ART. 489, ALIN.

(5) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

1.PotrIvit prezentului punct, terenul est e o intindere de pamant delimitata (considerata

dupa relieful sau dupa situarea sa in spatiu).

2.Terenul neingrijit reprezinta terenul care desi se afla intr-un cartier construit si locuit nu este

ocupat de cladiri si, de obicei, este neingradit, pe care nu s-au efectuat lucrari de prelucrare a

solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic si pe care de regula exista abandonate

deseuri (din constructii, vegetale, etc.). Pe terenul neingrijit este crescuta din abundenta

vegetatie erbacee si neerbacee necultivata care apartine diverselor specii si familii (buruiana) din

categoria arborilor, arbustilor si plantelor anuale si multianuale.

3.Fisa de evaluare Ia vedere a aspectului terenului situat in intravilanul Municipiului Iasi

1. Invelitoare

Punctaj

□ intretinut (cosit)

0

□ neintretinut (necosit)

50

2. Depozitari de deșeuri

Punctaj

□ fara depozitari de deseuri

0

□ cu depozitari de deșeuri

50

Total punctaj ..........................................................

Calculul punctajului in urma evaluării

Punctajul total

Dupa completarea fisei de evaluare se va calcula puntajul total (insumand punctajele din coloana din dreapta corespunzatoare).

Punctajul de referinta

Punctajul de referinta este 100 puncte.

Punctajul final

Punctajul final reprezinta valoarea exprimata in puncte (cu doua zecimale) in urma impartirii punctajului total la punctajul de referinta, inmultit cu 100. Punctajul final se calculeaza pentru fiecare imobil evaluat in parte.

Punctajul final

Categoria de impozitare a terenului_

□    supraimpozitare cu 250% pentru punctajul final de 50

□    supraimpozitare cu 500% pentru punctajul final de 100

4. Fac exceptie de Ia evaluare terenurile neingrijite pentru care proprietarii detin autorizatie de construire valabila, in vederea construirii/amenajarii terenului si care au anuntat inceperea lucrarilor Ia Inspectoratul de Stat in Constructii si Ia Municipiul Iasi, cat si terenurile neingrijite apartinand siturilor arheologice.

5.    In vederea identificarii terenurilor din intravilanul Municipiului Iasi care intra In categoria

celor neingrijite, Politia Locala Iasi si angajatii din cadrul aparatului propriu al primarului cu atributii in acest sens, efectueaza verificari pe raza unitatii administrativ teritoriale, intocmeste nota de constatare (insotita de fotografii ale terenului identificat) si fisa de evaluare, prevazuta Ia pct. 3 din prezenta.

6.    Dupa identificarea si evaluarea terenului, proprietarul acestuia este somat de catre cei care au realizat identificarea ca in termen de 15 zile lucratoare sa execute lucrari de intretinere (cosire, igienizare. colectare a deseurilor, etc.) si in continuare sa-l mentina in conditii de ingrijire.

7. Dupa expirarea termenului de 15 zile lucratoare de Ia somare, daca se constata, in urma verificarilor ulterioare pe teren, ca proprietarul nu a efectuat lucrarile de intretinere necesare, Politia Locala Iasi si persoanele din cadrul compartimentelor de specialitate cu atributii, vor incheia o nota de constatare in care va fi consemnata mentinerea terenului in categoria celor considerate, potrivit prezentei anexe, ca fiind neingrijite. In acest caz, notele de constatare, fisele de evaluare, fotografiile, orice alte inscrisuri care atesta faptul ca terenul este neingrijit, datele de identificare a terenului si a proprietarului, vor fi transmise catre organul fiscal care va stabili categoria de impozitare si promoveaza o hotarare de consiliu local de majorare a impozitului pe terenul respectiv.

Terenurile neingrijite se stabilesc prin hotarari de consiliu local care au caracter individual (art. 3, alin. 3/4 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017).

8. Daca, in interiorul termenului de 15 zile lucratoare, proprietarul terenului s-a conformat recomandarilor privind ingrijirea terenului, se incheie procesul verbal privind conformitatea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

ANEXA 2

CONSILIUL LOCAL IASI

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE IASI

TAXE SPECIALE - art. 484 din Codul fiscal

Taxă pentru emiterea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscala Persoane Juridice/Persoane Fizice

Toți contribuabilii persoane juridice și fizice datorează o taxă pentru emiterea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscala, după cum urmează :

1.    Pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în aceeași zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 20 lei;

2.    Pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în termen de 24 de ore de la data depunerii cererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 10 lei.

Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale Iași -Activitatea de Impozite si Taxe Locale pentru cresterea calitatii serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporale si necorporale (tehnica de calcul, mobilier, soft, etc.), materiale( birotica, consumabile, etc.), obiecte de inventar.

Certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.

Regulament

privind stabilirea taxei speciale din ANEXA 2 conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor juridice/persoanelor fizice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale.

Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.

Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin regulamentul aprobat de autoritățile deliberative se vor stabili domeniile de activitate și condițiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

Hotărârile luate de autoritățile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele juridice/persoanele fizice plătitoare, vor fi afișate la sediul acestora și publicate pe pagina de internet sau în presă.

Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestație în termen de 15 zile de la afișarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întrunește și deliberează asupra contestațiilor primite.

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele juridice/persoanele fizice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont

distinct, deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înființate.

Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de infiintare, intretinere si functionare a acestor servicii conform destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal cresterea calitatii serviciului.

Toți contribuabilii persoanele juridice/persoanele fizice datorează o taxă pentru eliberarea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscala, după cum urmează :

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în aceeași zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 20 lei;

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în termen de 24 de ore de la data depunerii cerererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 10 lei.

Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile

realizate vor fi utilizate de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale pentru

cresterea calitatii serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporale si necorporale (

tehnica de calcul, mobilier), materiale ( birotica, consumabile), obiecte de inventar.

Certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

CONSILIUL LOCAL ANEXA 3 DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE SERVICIUL VENITURI DIN CONTRACTE

ALTE TAXE LOCALE

TAXELE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE

Nr.

crt.

Denumire taxa

Nivel taxa

an 2016

Majorare

an 2017

fata de an 2016

Nivel taxa an 2017

Temei de drept

1.

a) Taxa folosința teren spatii comerciale (chiosc, portic, panou publicitar, totem , steaguri, sageti indicatoare) valoare minima

17 lei/mp/luna

-

17 lei/mp/luna

L227/2015

( art.486 , alin. 1)

L215/2001 republ.

b)Valorile ce depasesc valoarea minima 17 lei/mp/luna

Nivel an 2015

-

Nivel an 2016

L227/2015

( art.486 , alin. 1)

L215/2001 republ.

2.

Taxa folosinta teren pentru cai de acces

8 lei/mp/luna

-

8 lei/mp/luna

L227/2015

( art.486 , alin. 1)

L215/2001 republ.

3.

Taxa folosinta teren destinat pentru organizari de santier

6 lei/mp/luna

-

6 lei/mp/luna

L227/2015

( art.486 , alin. 1)

L215/2001 republ.

4.

Taxe de concesionare pentru contractele a caror obligatii de plata sunt stabilite in lei (redeventa)

Nivel an 2015

-

Nivel an 2016

OUG54/2006

5.

Taxa folosința teren

3 lei/mp/an

-

3 lei/mp/an

L227/2015

agricol/vatra de stupina

( art.486 , alin. 1) L215/2001 republ.

6.

Taxa folosinta teren pentru aparate de autoservire instalate

Nivel an 2015

-

Nivel an 2016

L227/2015 ( art.486 , alin. 1) L215/2001 republ.

PROCEDURA

Conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal , articol 486 - alin 1

1. Contracte de folosinta teren spatii comerciale/chioscuri , cai de acces , panouri publicitare, totemuri , aparate de autoservire bauturi calde , sageti indicatoare, steaguri , cabine telefonice si organizari de santier

•    Taxa folosința teren spatii comerciale/chiosc - contracte intocmite de catre Serviciul GIS Cadastru, Biroul Achizitii publice, Serviciul Avize Mici Intreprinzatori

Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea contractelor prin intocmirea de acte aditionale. Spatiile comerciale/chioscurile sunt constructii provizorii amplasate in baza autorizatiilor de constructii.Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In situatia in care un chiosc amplasat in baza autorizatiei de constructie este vandut de un lichidator / executor/ proprietar , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru persoana care a cumparat respectiva constructie in baza procesului verbal de adjudecare /contractului de vanzare - cumpararea autentificat la un birou notarial .Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa din ultimul act aditional/contract /nota de constatare la care se vor aplica majorarile anuale stabilite prin HCL.

In cazul in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar, teren ce a fost ocupat, inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte procedeaza la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , inspectorul din cadrul Serviciul Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru terenul pe care este amplasat constructie autorizata. Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa din ultimul act aditional/contract /nota de constatare la care se vor aplica majorarile anuale stabilite prin HCL.

Toate cererile de prelungire/intocmire a contractelor de folosinta teren chiosc vor fi directionate catre Biroul Avize Mici Intreprinzatori in vederea analizarii acestora de catre Comisia privind analiza situatiei amplasamentelor temporare pe locuri publice si a functionarii agentilor economici pe raza municipiului Iasi si dupa aprobarea acestora inspectorii din cadrul Serviciului Venituri din Contracte vor intocmi contracte/acte aditionale/note de constatare.

In cazul suprafetelor constatate ca fiind mai mari decat suprafetele din autorizatia de construire se pot intocmi note de constatare la valoarea de 17 lei/mp/luna pana la luarea unei decizii cu privire la intrarea in legalitate sau desfiintarea suprafetelor neautorizate.

•    Taxa folosinta teren cai de acces - contracte intocmite de catre Serviciul GIS

Cadastru in baza certificatelor de urbanism. Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an. Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In situatia in care un apartament transformat in spatiu comercial este vandut de un lichidator / executor/proprietar , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru cale de acces pentru noul proprietar in baza contractului de vanzare cumparare autentificat la notariat sau a procesului verbal de adjudecare. Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa din ultimul act aditional/contract /nota de constatare la care se vor aplica majorarile anuale stabilite prin HCL.

Atunci cand contractul de folosinta teren cale de acces a fost incheiat cu o persoana fizica/juridica ce a detinut contract de inchiriere/comodat sau orice alta forma de inchiriere pentru apartamentul transformat in spatiu comercial, persoana ce renunta la respectivul contract , inspectorul din cadrul serviciului Venituri din Contracte va incheia contract de folosinta teren cale de acces cu persoana proprietara a apartamentului transformat in spatiu comercial.

In cazul in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar, teren ce nu a fost eliberat , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei . Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , Serviciul Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru respectiva constructie autorizata. Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa din ultimul act aditional/contract /nota de constatare la care se vor aplica majorarile anuale stabilite prin HCL.

In situatia in care suprafata de teren pentru care s-a incheiat un contract de folosinta teren cale de acces se micsoreaza , Serviciul GIS Cadastru va comunica Serviciului Venituri din Contracte noua suprafata de teren ocupata si acesta va proceda la modificarea contractului de folosinta teren (incepand cu data adresei ) prin act aditional cu noua suprafata de teren ocupata de calea de acces.In cazul in care suprafata de teren pentru calea de acces se mareste Serviciul GIS Cadastru va intocmi un nou contract cu noua suprafata totala .

•    Taxa folosința teren destinat pentru organizări de șantier - contracte intocmite de Serviciul GIS Cadastru in baza certificatelor de urbanism. Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an . Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la datele 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar, teren ce nu a fost eliberat , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat cu organizarea de santier se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei .

Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru organizare de santier.

Atunci cand suprafata de teren pentru care s-a incheiat un contract de folosinta teren organizare de santier se micsoreaza , Serviciul GIS Cadastru va comunica Serviciului Venituri din Contracte noua suprafata de teren ocupata si acesta va proceda la modificarea contractului de folosinta teren (incepand cu data adresei ) prin act aditional cu noua suprafata de teren ocupata de organizarea de santier .In cazul in care suprafata de teren pentru organizare de santier se mareste Serviciul GIS Cadastru va intocmi un nou contract cu noua suprafata totala .

•    Taxa folosinta teren pentru amplasare de panouri luminoase , totemuri, steaguri, sageti indicatoare si cabine telefonice - contracte intocmite de catre Serviciul GIS Cadastru in baza certificatelor de urbanism. Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an. Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la datele 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar, teren ce este ocupat , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei .Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren .

•    Taxa folosinta teren pentru amplasare aparate de autoservire -

contracte intocmite de Biroul Achizitii publice in urma organizarii de licitatii . Inspectorii din cadrul Serviciului Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an. Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la datele 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv sau lunar , functie de scadenta prevazuta in contractul initial . Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

2. Contracte de folosinta teren agricol/vatra de stupina

Taxa folosinta teren agricol/vatra de stupina - contractele se intocmesc de catre Serviciul GIS Cadastru

Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita semestrial pana la datele 30 iunie, 31 decembrie inclusiv. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In situatia in care suprafata de teren pentru care s-a incheiat un contract de folosinta teren agricol/vatra de stupina se modifica , Serviciul GIS Cadastru va comunica Serviciului Venituri din Contracte noua suprafata de teren ocupata si acesta va proceda la modificarea contractului de folosinta teren (incepand cu data adresei ) prin act aditional cu noua suprafata de teren ocupata de terenul fosinta agricola/vatra de stupina.

In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar, teren ce a fost ocupat , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei .

Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , Serviciul GIS Cadastru va intocmi contract de folosinta teren agricol.

In cazul in care exista titlul de proprietate pe terenul folosinta agricola/vatra de stupina contractul isi va pierde valabilitatea cu data emiterii titlului de proprietate ( fara a mai fi necesara emiterea unei dispozitii de incetare a contractului ) si inspectorul va proceda la notificarea beneficiarului despre incetarea contractului .

Inspectorul va proceda la restituirea sumelor achitate de catre beneficiar de la data emiterii titlului si pana in momentul constatarii existentei acestuia.

Incetarea contractelor de folosinta teren agricol/vatra de stupina se poate realiza fara a se mai intocmi dispozitia de incetare a contractului in baza cererii beneficiarului incepand cu data inregistrarii acesteia insa dupa efectuarea in prealabil a controlului in teren pentru a se constata daca terenul a fost adus la starea initiala.

3. Contracte de concesionare

Contractele de concesiune sunt intocmite de D.A.P.P.P. in baza Hotararilor de Consiliu Local sau de catre Biroul Achizitii Publice ca urmare a organizarii unor licitatii.

Evidenta si urmarirea acestor contracte se face in cadrul Serviciului Venituri din Contracte.

Anual , in cazul contractelor ce au redeventa stabilita in lei, se intocmesc si se transmit adrese de instiintare concesionarilor referitor la contravaloarea redeventei pentru anul respectiv.

In diferite situatii de modificari ce apar pe perioada derularii contractelor se intocmesc acte aditionale in baza HCL initiate de D.A.P.P.P.

In cazul incetarii sau pierderii valabilitatii contractelor de concesionare se va proceda la intocmirea documentatiei de restituire/transfer a garantiei achitata conform prevederilor contractuale , dupa caz.

In situatia in care se constata ca nu au fost respectate prevederile art.36 din Legea 50/1991, referitor la obtinerea autorizatiei de construire, se va anunta concesionarul de faptul ca concesiunea si-a pierdut valabilitatea.

In contractele ce au redeventa stabilita in lei aflate in derulare in cadrul Servciului Venituri din Contracte , prin articole distincte, partile contractante au convenit majorarea taxei prin aplicarea anual a coeficientului de majorarea stabilit prin Hotararea Consiliului Local. Scadenta se stabileste prin contract, contract intocmit in baza HCL sau ca urmare a licitatiei.

Pentru plata cu intaziere se datoreaza majorari de intarziere calculate conform prevederilor contractuale sau legislatiei in domeniu.

Incetarea contractelor de concesiune se poate realiza fara a se mai intocmi dispozitia de incetare a contractului in baza cererii beneficiarului incepand cu data inregistrarii acesteia insa dupa efectuarea in prealabil de verificari de catre D.A.P.P.P. pentru a se constata starea terenului.

In cazul in care exista titlul de proprietate pe terenul concesionat contractul isi va pierde valabilitatea cu data emiterii titlului de proprietate si inspectorul va proceda la notificarea beneficiarului despre incetarea contractului .

Inspectorul va proceda la restituirea sumelor achitate de catre beneficiar de la data emiterii titlului si pana in momentul constatarii existentei acestuia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

MUNICIPIUL IASI CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4.1.1


ALTE TAXE LOCALE DIN CADRUL BIROULUI AVIZE MICI ÎNTREPRINZĂTORI PENTRU ANUL

2017

Nr.

crt.

Denumirea

taxei

Nivel taxa an 2016

Procent

de

majorar e fata de

2016

Valoare propusa pentru 2017 (lei)

Temei

de

drept

1

2

3

4

5

6

1.

Taxa pentru utilizarea temporara locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Municipiului Iasi) pe care sunt amplasate terase sezoniere, comercianti flori naturale , module ( ce comercializeaza produse alimentare preambalate si nealimentare), rulote :

Zona A:

Zona B:

Zona C:

Zona D :

57 lei/mp/luna 28 lei/mp/luna 21 lei/mp/luna 15 lei/mp/luna

0

57 lei/mp/luna 28 lei/mp/luna 21 lei/mp/luna 15 lei/mp/luna

art.486 din Legea 227/2015 Legea 273/2006

H.C.L. 72 / 2009

H.C.L. 73 / 2010 H.C.L.

25 / 2003

2.

Taxa pentru utilizarea temporara locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Municipiului Iasi) pe care sunt amplasate lazi frigorifice, frigidere si frigete sezoniere, module (ce comercializeaza alte produse decat alimentare preambalate si nealimentare ) :

Zona A:

Zona B:

Zona C:

Zona D :

24 lei/mp/luna 15 lei/mp/luna 12 lei/mp/luna

7 lei/mp/luna

0

24 lei/mp/luna 15 lei/mp/luna 12 lei/mp/luna

7 lei/mp/luna

art.486 din Legea 227/2015 Legea 273/2006 H.C.L. 25 / 2003

H.C.L. 72 / 2009

3.

Taxa pentru utilizarea temporara locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Municipiului Iasi) pentru desfasurarea altor activitati (parcuri de agrement, circuri, amplasari automate, alte evenimente si activitati cu carater temporar, etc.) :

24 lei/mp/luna

0

24 lei/mp/luna

art.486 din Legea 227/2015 Legea 273/2006

A. Procedura de intocmire a contractului de folosinta teren/actului aditional pentru utilizarea temporara a locurilor publice de pe raza Municipiului Iasi

1.Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabilește modul de intocmire a contractului de folosința teren / actului aditional pentru utilizarea temporara a locurilor publice (pentru amplasare module, terase

59/ 169 la H.C.L. nr. 410 din 29 decembrie 2016

sezoniere, rulote, comert flori naturale, amplasare frigidere / lazi frigorifice / frigete sezoniere, ampasari automate, alte structuri de vanzare, desfasurarea altor activitati).

Prezenta procedură se aplică pe raza Municipiului Iasi.

2.Reglementari

H.C.L. nr. 355 / 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 25 / 2003 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 72 / 26.02.2009;

H.C.L. nr. 73 / 25.02.2010;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea 273/2006.

3.    Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice pentru emiterea contractelor de folosinta / actelor aditionale pentru utilizarea temporara a locurilor publice pe raza Municipiului Iasi.

4.    Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de utilizare temporara a locurilor publice;.

Documentele necesare obtinerii contractului de folosinta teren / actului aditional sunt:

• cerere tip cod BAMI PO 01/F1, BAMI PO 01/F2, BAMI PO 01/F3, BAMI PO 01/F4;

• copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;

• copie dupa certificatul constatator eliberat de O.R.C., daca este cazul;

• copie dupa statutul societatii, daca este cazul;

• contractul de folosinta anterior/actul aditional anterior, in original (in cazul preluarilor/prelungirilor de contracte);

• cererea de reziliere din partea fostului titular de contract (in cazul preluarilor de contracte);

• copie dupa actul de detinere al modulului/rulotei/alte structuri de vanzare;

• copie dupa autorizatia de functionare vizata pe anul in curs(in cazul teraselor sezoniere, figidere/frigete/lazi frigorifice);

• certificat de atestare fiscala prin care se atesta faptul ca nu exista debite restante (eliberat de catre DGEFPL Iasi sau primaria din localitatea unde este sediul social al firmei, respectiv ANAF, dupa caz);

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni ;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul emiterii contractelor de folosinta / actelor aditionale pentru utilizarea temporara a locurilor publice, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora ;

Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se deplaseaza la amplasament pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare si a starii terenului, in sensul in care este liber de sarcini si permite amplasarea unor structuri de vanzare sau daca terenul este ocupat (dupa caz).

Se intocmeste centralizatorul cu cererile ce urmeaza a fi supuse atentiei Comisiei de analiza a situatiei amplasamentelor temporare pe locuri publice si a functionarii agentilor economici pe raza Municipiului Iasi.

Comisia analizeaza solicitari privind amplasarea de module/rulote/amplasamente flori naturale/ terase sezoniere/frigidere si frigete/structuri de vanzare pentru comert ambulant, automate, preluarea/prelungirea contractelor de folosinta teren incusiv pentru porticuri si chioscuri, relocarea / dezafectarea structurilor de vanzare amplasate pe domeniul public al Municipiului Iasi. Comisia solutioneaza fiecare cerere in parte, dupa specificul acesteia, iar solutiile propuse se avizeaza pe baza de referat de catre Primarul Municipiului Iasi.

Pentru dosarele complete , avand si aprobarea Comisiei, contractul de folosinta/actul aditional redactat se inainteaza, de catre Biroul Avize Mici Intreprinzatori, catre Serviciul Juridic, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale si conducerii Municipiului Iasi, pentru aprobare.

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului care se expediaza prin intermediul Centrului de Informatii pentru Cetateni; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii.

Contractele de folosinta/ actele aditionale se returneaza impreuna cu dosarul la DGEFPL - Serviciul Venituri din Contracte, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti. La data emiterii acestora, DGEFPL - Serviciul Venituri din Contract trimite solicitantilor comunicarile prin care li se aduce la cunostinta faptul ca a fost emis contractul de folosinta / actul aditional si care sunt conditiile de a intra in posesia acestora.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale de catre DGEFPL -Serviciul Venituri din Contracte , serviciu caruia ii revine sarcina de a urmari inacasarea taxelor corespunzatoare si de a lua masurile legale ce se impun in cazul in care se constata nerespectarea obligatiilor privind plata taxelor de folosinta teren de catre beneficiarii contractelor/actelor aditionale.

Termenul maxim pentru eliberarea contractelor de folosinta/actului aditional este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii completarilor solicitate si a aprobarii referatului Comisiei.

Contractele de folosinta / actele aditionale eliberate , impreuna cu dosarele-suport, se returneaza de catre Centrul de Informatii pentru Cetateni la Serviciul Venituri din Contracte si Biroul Avize Mici Intreprinzatori in vederea arhivarii conform procedurilor operationale aprobate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

ANEXA NR. 4.1.2

TAXA PENTRU ELIBERAREA/VIZAREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU ANUL 2017

Nr.

crt.

Denumirea

taxei

Nivel taxa an 2016 (lei)

Nivel conf. Legii

227/2015

Procent

de

majorar e fata de 2016

Valoarea

propusa

pentru

anul

2017

Temei

de

drept

1

2

3

4

5

6

7

1.

Taxa pentru eliberarea

autorizatiilor sanitare de funcționare

20 lei

0 - 20 lei

0

20

art.475 alin.1 din Legea nr.227/2015

2.

Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica pe raza municipiului Iasi (grupele CAEN 561-restaurante, 563 - baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932- alte activitati recreative si distractive) pentru o suprafata de pana la 500 mp, inclusiv

tip 1-3:

tip 4-7,

10:

tip 9, 11: tip 8,12 -

154

4000

lei/an

2796

lei/an

2096

lei/an

1398

lei/an

0-4000 lei

0

0

0

0

4000

2796

2096

1398

art.475 alin.3 din Legea nr.227/2015 H.C.L. 120 / 19.03.2007 cu modificarile si completarile ulterioare, H.C.L. 481 / 2007

H.C.L. 480 / 2007

H.G. 843 / 1999 O.G. 99 / 2000 R

3.

Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica pe raza municipiului Iasi (grupele CAEN 561-restaurante, 563 - baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932- alte activitati recreative si distractive) pentru o suprafata mai mare de 500 mp5

tip 1-3:

tip 4-7,

10:

tip 9, 11: tip 8,12 -

154

6000

4194

3144

2097

0-8000 lei

0

0

0

0

6000

4194

3144

2097

art.475 alin.3 din Legea nr.227/2015 H.C.L. 120 / 19.03.2007 cu modificarile si completarile ulterioare, H.C.L. 481 / 2007

H.C.L. 480 / 2007

H.G. 843 / 1999 O.G. 99 / 2000 R

4. braserie ;

5. pizzerie ;

6. berarie ;

7. bar(bar de zi, bar de noapte, cafe-bar, cafenea, disco-bar, video-bar, discoteca, bar-biliard, snack-bar ;

8. fast-food ;

9. unitati tip bufet, bodega, birt, rotiserie ;

10. unitati tip pub si bistro ;

11. cabaret;

12. unitati tip cofetarie, patiserie(cofetarii, bombonerii, patiserie-placintarie, simigerie-covrigarie-gogoserie) ;

13. ceainarie ;

14. restaurante cu caracter social (cantina-restaurant si restaurant cu autoservire);

15. terasa / gradina de vara.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

ANEXA NR. 4.2

TAXELE SPECIALE DIN CADRUL BIROULUI AVIZE MICI ÎNTREPRINZĂTORI PENTRU ANUL 2017

Nr.

crt.

Denumirea

taxei

Nivel taxa

an

2016

Procent

de

majorare fata de 2016

Valoare

propusa

pentru

2017

(lei)

Temei

de

drept

1

2

3

4

5

6

1.

Taxa pentru eliberarea avizului de principiu

8

0

8

Legea 227/2015 Legea 273/2006 H.G. 348/2004 H.C.L. 209 / 1997

2.

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare si viza anuala a acestora pentru agentii economici ce functioneaza pe raza municipiului

Iasi (cu exceptia grupelor CAEN Rev.2 : 561, 563, 932)

110

0

110

OG 99 / 2000 R Legea 273/2006 Legea 227/2015 H.C.L. 120 / 2007 cu modificarile si completarile ulterioare H.C.L. 481 / 2007

H.C.L. 480 / 2007.

3.

Taxa pentru acordul privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in municipiul Iasi

525 lei/10 minute sau subdiviziuni

0

525

lei/10

minute

sau

subdivizi

uni

Legea 478/2003

H.G. 954/2001 O.U.G. 195/2005 H.C.L. 366/2006 Legea 273/2006 Legea 227/2015

4.

Taxa pentru serviciile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului

50 lei

0

50 lei

O.U.G. 44/2008 H.C.L.172/2008 Legea 273/2006 H.C.L.

281/2008-art.3,4

B. Regulament privind procedura de intocmire a avizului de principiu

1.Domeniu de activitate

Prezentul regulament stabilește modul de emitere al avizelor de principiu pentru deschiderea punctelor de lucru, pentru evenimente speciale, amplasare parcuri de distractii si pentru comercializare produse si servicii de piata in zone publice pe raza Municipiului Iasi.

2.Reglementari

H.C.L. nr. 355 / 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 cu modificarile ulterioare;

Legea 650 / 2002 privind aprobarea O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale;

H.G. nr.348/2004.

3.    Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice emiterii avizelor de principiu pentru deschiderea punctelor de lucru, pentru evenimente speciale, alte manifestari, amplasare parcuri de distractii si pentru comercializare produse si servicii de piata in zone publice pe raza Municipiului Iasi.

4.    Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de comercializare produse si servicii de piata in zone publice, deschideri puncte de lucru, evenimente speciale, alte manifestari si amplasari parcuri de

distracții pe raza Municipiului Iași;

Documentele necesare obtinerii contractului de folosinta teren / avizului de principiu sunt:

•    cerere tip cod BAMI PO 03/F1, BAMI PO 03/F2, BAMI PO 01/F5 si BAMI PO 01/F6;

•    copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;

In functie de solicitare cererea tip va fi insotita de urmatoarele acte:

•    copie dupa certificatul constatator eliberat de O.R.C., daca este cazul;

•    planul de incadrare in zona scara 1:1000 (daca este cazul);

•    copie dupa autorizatia ISCIR de functionare (daca este cazul);

•    copie dupa contractul de inchiriere cu SC ECOPIATA SA, daca este cazul;

•    copie dupa actul de detinere a spatiului (act de proprietate spatiu /act de proprietate teren + autorizatie de construire spatiu, contract cale de acces, contract de inchiriere valabil pe anul in curs, contract de comodat, copie dupa autorizatia de construire privind schimbarea destinatiei spațiului - daca este cazul, etc);

•    certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca nu exista debite restante la bugetul local (eliberat de catre DGEFPL Iasi sau primaria din localitatea unde este sediul social al firmei);

•    contract prestari serviciii cu SC SALUBRIS SA/avizul operatorului de salubritate, daca este cazul;

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni ;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul emiterii avizelor de principiu pentru deschiderea punctelor de lucru, pentru evenimente speciale, alte manifestari, amplasare parcuri de distractii si pentru comercializare produse si servicii de piata in zone publice pe raza Municipiului Iasi, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora, inclusiv al existentei si valabilitatii aprobarilor necesare (din partea SC ECOPIATA SA sau a Comisiei de analiza a situatiei amplasamentelor temporare pe locuri publice si a functionarii agentilor economici pe raza Municipiului Iasi, daca este cazul);

Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se deplaseaza la amplasament pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare (daca este cazul).

Pentru dosarele complete, inspectorul de specialitate cu atributii in acest domeniu, conform fisei postului, redacteaza avizul de principiu si il inainteaza conducerii Municipiului Iasi, pentru aprobare, pe baza de borderou.

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului, care se expediaza prin intermediul Centrului de Informatii pentru Cetateni ; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii.

Avizele de principiu se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii pentru Cetateni, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti. La data emiterii acestora, se trimit solicitantilor comunicarile prin care li se aduce la cunostinta faptul ca a fost emis avizul de principiu care sunt conditiile de a intra in posesia acestuia.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale.

Pentru circuitul documentelor inspectorul de specialitate intocmeste borderouri de evidenta si opereaza aceste etape in programul informatic de evidenta al biroului si in programul SOBIS al institutiei .

Termenul maxim pentru eliberarea avizelor de principiu este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii completarilor solicitate la registratura municipalitatii.

Avizele de principiu eliberate , impreuna cu dosarele-suport, se returneaza de catre Centrul de Informatii pentru Cetateni la BAMI in vederea arhivarii conform procedurilor operationale aprobate.

C. Regulament privind procedura de eliberare a autorizatiei de functionare si viza anuala a acesteia pentru agentii economici ce functioneaza pe raza municipiului Iasi

1.Domeniu de activitate

Prezentul regulament stabilește modul de emitere al autorizațiilor de funcționare si viza anuala a acestora pentru agentii economici ce functioneaza pe raza Municipiului Iasi.

2.Reglementări

H.C.L. nr. 355 / 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 120 / 19.03.2007 cu modificarile si completarile ulterioare;

H.C.L. nr. 480 / 2007;

H.C.L. nr. 481 / 2007;

O.G. nr. 99 / 2000 republicata;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.

3.Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice pentru autorizarea comertului de produse si servicii de piata pe raza Municipiului Iasi.

4.Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de autorizare a comertului de produse si servicii de piata , inclusiv pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica pe raza Municipiului Iasi.

Documentele necesare obtinerii autorizatiei de functionare/vizei anuale sunt:

•    cerere tip cod BAMI PO 02/F1 Rev.2;

•    copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.recodificat cod CAEN Rev.2;

•    copie dupa certificatul constatator (activitati cod CAEN Rev.2) sau anexa la certificatul de inregistrare - pentru punctul de lucru, eliberat in baza Legii 359/2004;

•    copie dupa actul de detinere al spatiului (act de proprietate spatiu /act de proprietate teren + autorizatie de construire spatiu si schitele anexe, contract cale de acces incheiat cu Municipiul Iasi valabil pe anul in curs, contract de inchiriere valabil pe anul in curs, contract de comodat, copie dupa autorizatia de construire privind schimbarea destinatiei spatiului -daca este cazul);

•    cartea funciara a imobilului cu schitele anexe din care sa rezulte anul construirii, suprafata, destinatia solicitata (spatiu comercial, alimentatie publica) si copie dupa extrasul de carte funciara, pentru informare, actualizat la zi;

•    copie dupa autorizatia sanitara de functionare/notificarea (referat) eliberata de DSP Iasi si autorizatie sanitara veterinara/ document de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor eliberata de DSVSA Iasi, daca este cazul;

•    copie dupa autorizatia de securitate la incendiu eliberata de ISUJ Iasi, daca este cazul;

•    declaratia tip cf. anexei nr.2 din H.G. 843/1999 (pentru unitatile de alimentatie publica);

•    acordul locatarilor cu viza asociatiei de proprietari pentru unitatile de alimentatie publica aflate la parterul blocurilor de locuinte;

•    autorizatia de functionare in original (in cazul vizarii anuale);

•    dovada achitarii taxei pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica;

•    certificatul de atestare fiscala prin care se atesta faptul ca nu exista debite restante la bugetul local (eliberat de catre DGEFPL Iasi si directia de finante publice locale / primaria din localitatea unde este sediul social al firmei );

•    contract prestari servicii cu SC SALUBRIS SA/avizul operatorului de salubritate. Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul emiterii autorizatiilor de functionare si vizei anuale a acestora, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora.

Documentatia depusa de solicitant trebuie sa ateste faptul ca acesta este comerciant autorizat in conditiile legii si are aprobarile necesara (daca e cazul) pentru a desfasura exercitii comerciale pe raza Municipiului Iasi, respectiv are acte doveditoare pentru a functiona la punctul de lucru in Municipiul Iasi.

Inspectorul de specialitate inregistreaza in programul de evidenta al biroului solicitarile primite.

Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se deplaseaza la punctul de lucru ce urmeaza a fi autorizat pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare (daca este cazul).

Pentru dosarele complete se intocmeste autorizatia de functionare/ se opereaza viza anuala, se inainteaza actul redactat de catre Biroul Avize Mici Intreprinzatori, catre Serviciul Juridic, Secretar Consiliul Local si conducerii Municipiului Iasi, pentru aprobare.

Pentru circuitul documentelor inspectorul de specialitate intocmeste borderouri de evidenta si opereaza in programul informatic de evidenta al biroului si in programul SOBIS al institutiei circuitul documentelor intocmite.

În cazul în care există sesizări privind autorizarea agenților economici de pe raza Municipiului Iași, inspectorul de specialitate, conform fișei postului, colaborează împreună cu serviciile de specialitate pentru rezolvarea acestora, întocmește rapoarte privind deplasările în teren și a modului de rezolvare a acestora, redactează răspunsurile corespunzătoare către cei interesați, pe care la trimite spre avizare conducerii instituției și ținând o evidentă strictă a acestor sesizări împreună cu documentațiile aferente. Răspunsurile la sesizări se expediază prin intermediul CIC.

Pentru încasarea corectă a taxelor datorate la bugetul local a persoanelor juridice (agenți economici) care desfășoară la sediul social și/sau la punctele de lucru deschise pe raza Municipiului Iași activitatea de alimentație publică (grupa CAEN 561, 563 si 932 cf. Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea CAEN), în conformitate cu prevederile art. 473, alin.3 din Legea nr. 227 / 201 privind Codul fiscal, se vor parcurge următorii pași:

-În luna decembrie a fiecărui an se va solicita de la ORC situația actualizată cu toți egenții economici care desfășoară activitatea de alimentație publică pe raza Municipiului Iași;

-Pe baza situatiei primite de la ORC, în perioada ianuarie-februarie a fiecarui an se trimit notificări tuturor agentilor economici în cauză.

-Din baza de date a BAMI se va scoate un raport privind situația autorizațiilor de funcționare emise pentru activitatea de alimentație publică și vizele anuale ale acestora care se va trimite în format electronic împreună cu lista agenților economici în aceeași perioadă și celor implicați în activitatea de control, respectiv Serviciul Corp Control Primar, Poliția Locala Iași și DGEFPL - Serviciul Control Fiscal.

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului, care se expediaza prin intermediul Centrului de Informatii pentru Cetateni; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii.

Autorizatiile de functionare/vizele anuale emise se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii pentru Cetateni, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti. La data emiterii acestora, se trimit solicitantilor comunicarile prin care li se aduce la cunostinta faptul ca a fost emisa autorizatia de functionare/viza anuala si care sunt conditiile de a intra in posesia acestora.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale de catre personalul Serviciului Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Termenul maxim pentru eliberarea autorizatiilor de functionare /vizelor anuale este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii completarilor solicitate la registratura municipalitatii.

Dosarele suport ale autorizatiilor de functionare/vizelor anuale se returneaza Biroului Avize Mici Intreprinzatori in vederea arhivarii conform procedurilor operaionale aprobate.

D. Regulament privind procedurile de intocmire a acordului privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in municipiul Iasi

1.Domeniu de activitate

Prezentul regulament stabileste modul de emitere al acordului privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in Municipiului Iasi.

2.Reglementari

H.C.L. nr. 355 / 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 366 / 2006;

Legea nr. 478 / 2003;

H.G. nr. 954 / 2004;

O.U.G. nr. 195 / 2005;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.

3.    Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice pentru emiterea acordului privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in Municipiului Iasi.

4.    Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de autorizare a desfasurarii si organizarii jocurilor de artificii pe raza Municipiului Iasi.

Documentele necesare obtinerii acordului pentru organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii sunt:

• cerere tip cod BAMI PO 06/F1;

• copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;

• copie dupa actul de identitate (buletin/carte de identitate);

• planul de incadrare in zona scara 1:1000 (daca este cazul);

• certificatul de atestare fiscala prin care se atesta faptul ca nu exista debite la bugetul local (eliberat de catre DGEFPL Iasi sau administratia financiara din localitatea unde este sediul social al firmei);

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni cu minim 30 de zile inaintea desfasurarii evenimentului;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul emiterii acordurilor pentru desfasurarea si organizarea jocurilor de artificii , verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora.

Documentatia depusa de solicitant trebuie sa ateste faptul ca acesta este autorizat in conditiile legii si are aprobarile necesara (daca e cazul) pentru a organiza si desfasura jocuri de arificii pe raza Municipiului Iasi;

Inspectorul de specialitate inregistreaza in programul de evidenta al biroului solicitarile primite.

Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se deplaseaza la punctul de lucru ce urmeaza a fi autorizat pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare (daca este cazul).

Pentru dosarele complete se intocmeste acordul de functionare, se inainteaza actul redactat de catre Biroul Avize Mici Intreprinzatori, catre Serviciul Juridic, Secretar Consiliul Local si conducerii Municipiului Iasi, pentru aprobare.

Pentru circuitul documentelor inspectorul de specialitate intocmeste borderouri de evidenta si opereaza in programul informatic de evidenta al biroului si in programul SOBIS al institutiei circuitul documentelor intocmite.

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului. Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 3 de zile lucratoare.

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 3 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii.

Acordurile de functionare emise se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii pentru Cetateni, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti. La data emiterii acestora, se trimit solicitantilor comunicarile prin care li se aduce la cunostinta faptul ca a fost emis acordul de functionare si care sunt conditiile de a intra in posesia acestora.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale de catre personalul Serviciului Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Termenul maxim pentru eliberarea acordurilor de functionare este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 3 de zile de la data inregistrarii completarilor solicitate la registratura municipalitatii.

Dosarele suport ale acordurilor de functionare/vizelor anuale se returneaza Biroului Avize Mici Intreprinzatori in vederea arhivarii conform procedurilor de sistem aprobate.

E. Regulament privind procedurile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice pentru obtinerea inregistrarii in Registrul Comertului si autorizarii persoanelor fizice autorizate/

intreprinderilor individuale/ intreprinderilor familiale

1.Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabilește modul de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in vederea obtinerii inregistrarii si autorizarii functionarii in Registrul Comertului conform prevederilor O.U.G. nr. 44 / 2008 si O.U.G. nr. 38 / 2009 pe raza Municipiului Iasi.

2.Reglementări

H.C.L. nr. 355 / 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 281 / 2008(art.3,4);

O.U.G. nr. 44 / 16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;

O.U.G. nr. 38 / 22.04.2009;

Ordinul nr. 337 / 20.04.2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala -

CAEN;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.

3.    Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si stabileste modul de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in vederea obtinerii inregistrarii si autorizarii functionarii in Registrul Comertului conform prevederilor O.U.G. nr. 44 / 2008 si O.U.G. nr. 38 / 2009 pe raza Municipiului Iasi.

4.    Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor persoanelor fizice de a se inregistra in Registrul Comertului si de obtinere a autorizarii functionarii lor sub una din cele 3 forme de organizare prevazute de OUG nr.44/2008 si anume: PFA / II / IF;

Documentele necesare inregistrarii la ORC sunt:

•    cerere tip cod BAMI PO 04/F1;

•    cerere de inregistare in registrul comertului si de autorizare a functionarii;

•    documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii PFA / II / IF, conform anexei din O.U.G. nr. 44 / 2008 si O.U.G.nr.38 / 2009. Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni ;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul asistentei si reprezentarii persoanelor fizice la ORC, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora ;primesc si ordoneaza documentatia pentru înregistrare si autorizare; remit cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii, însotita de documentatia de sustinere, la registrul comertului competent, efectueaza corespondenta cu acesta în scopul obtinerii înregistrarii si autorizarii, precum si pentru primirea certificatului de înregistrare si a celorlalte acte, în original; remit solicitantului actele în original primite de la registrul comertului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii din partea acestuia; actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hârtie; acorda solicitantilor asistenta privind operatiunea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii.

Cererea de reprezentare, cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii si documentatia de sustinere pot fi remise la registrul comertului competent în format electronic, utilizând Sistemul de autorizare si înregistrare online si/sau pe suport hârtie, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu continut declarat, ori direct la registrul comertului.

În scopul liberului acces al cetatenilor la servicii publice administrative de calitate, se pot primi cereri de reprezentare si se pot presta servicii de asistenta, indiferent de sediul profesional al solicitantului si de registrul comertului caruia i se adreseaza acesta.

Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii trebuie formulata in termen de 15 zile de la incheierea acordului de constituire in cazul intreprinderilor familiale, iar in cazul persoanelor fizice autorizate, respectiv intreprinzatori persoane fizice titulari ai unei intreprinderi individuale, solicitarea se va face inceperea activitatii economice.

Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si dupa caz a certificatului de inscriere mentiuni este de 3 zile lucratoare, respectiv 5 zile lucratoare calculat de la data inregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate.

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri in vederea obtinerii autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului conform O.U.G. nr. 44 / 2008 va acorda asistenta si reprezentare si pentru cazurile prevazute de art.14: schimbarea sediului profesional si a obiectului principal de activitate, se inregistreaza in registrul comertului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008 si a prezentei proceduri; punctele de lucru se inregistreaza in registrul comertului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008 si O.U.G.nr.38 / 2009 si a prezentei proceduri;

pentru desfasurarea unei activitati pentru care nu s-a cerut inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii este necesara obtinerea acestora potrivit dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008, O.U.G.nr.38 / 2009 si a prezentei proceduri; modificarea acordului de constituire a intreprinderii familiale se declara, in termen de 15 zile de la incheierea actului aditional, la registrul comertului la care este inregistrata intreprinderea familiala.

Pentru dosarele incomplete, declarate amanate de catre ORC, se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului ; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei.

Termenul de rezolvare in aceste cazuri este de maxim 5 zile lucratoare calculat de la data inregistrarii la ORC a completarilor cerute de aceasta.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale.

Termenul maxim pentru comunicarea documentelor obtinute de la ORC este de 2 zile de la

primirea acestora ; acestea se pot trimite solicitantului si prin posta , cu confirmare de primire - in termen de maxim 2 zile de la obtinerea lor de la ORC Iasi.

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri, actualizeaza baza de date privitoare la toate solicitarile primite si rezolvate si arhiveaza dosarele-suport potrivit procedurilor de sistem aprobate.

Taxele se achita la eliberarea actelor administrative corespunzatoare, cu exceptia taxei pentru asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in vederea obtinerii inregistrarii si autorizarii functionarii in Registrul Comertului care se achita anticipat la depunerea dosarului.

Veniturile realizate din taxele din anexa 4.2 vor fi utilizate pentru investitii si dotari (obiecte de inventar, materiale, furnituri de birou, tehnica de calcul - imprimante multifunctionale si calculatoare, echipament de climatizare, consumabile, etc) in cadrul Directiei Juridice, pentru achizitii active fixe corporale si necorporale, pregatire profesionala a salariatilor, achizitii de servicii (reparatii / service, arhivare, dezafectari amplasamente de pe domeniul public, alte servicii).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

Anexa 5 - Taxe speciale

-lei-

Nr.

crt.

Denumire taxă

Nivelul taxei pentru anul 2016

Nivel

conf.

Legii nr.

227/2015

Majorare

pentru

anul

2017

Nivelul

taxei

pentru

anul

2017

Baza

legală

0

1

2

3

4

5

6

1

Taxă pentru oficierea căsătoriei sâmbăta

74

74

Legea

2

Taxă pentru oficierea căsătoriei duminica

194

---

---

194

227/2015

-art.484

3

Taxa procesare dosar ( altele decât cele de naștere,căsătorie ,deces )

9

---

---

9

Legea

273/2006

-art.30

REGULAMENT TAXE SPECIALE

În cadrul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași sunt percepute 3 taxe, după cum urmează :

-    Taxa pentru oficierea căsătoriei sâmbăta ;

-    Taxa pentru oficierea căsătoriei duminica ;

-    Taxa pentru procesare dosar (altele decât cele de naștere ,căsătorie, deces) .

Aceste taxe se încasează la casieria deschisă la sediul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași , din strada Vasile Alecsandri nr. 8 și sunt gestionate de Compartimentul Financiar, Contabil și Buget.

Taxele pentru oficierea căsătoriilor civile în zilele de sâmbătă și duminică, zile considerate de repaus săptămânal conform legislației muncii sunt utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare .

Sumele încasate pentru oficierea căsătoriei sunt depuse în contul Primăriei Municipiului Iași, deschis la Direcția Generală a Finanțelor Publice - Trezoreria Municipiului Iași ( IBAN :

RO16TREZ40621360206XXXXX ) .

Sumele încasate reprezentând taxa procesare dosar -altele decât cele de naștere, căsătorie, și deces sunt depuse în contul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași, deschis la Direcția Generală a Finanțelor Publice-Trezoreria Municipiului Iași ( IBAN:RO16TREZ40621360202XXXX).

Taxa pentru procesarea oricărui dosar de stare civilă, mai puțin cele de naștere, căsătorie și decese, este destinată a acoperi cheltuielile materiale de stare civilă necesare pentru a procesa și răspunde cererilor , taxa este menținută la o valoare minimă pentru ca serviciile să fie accesibile tuturor cetățenilor .

-lei-

Nr.

crt.

Denumire taxă

Nivelul taxei pentru anul 2016

Nivel

conf.

Legii nr. 227/2015

Majorare

pentru

anul

2017

Nivelul

taxei

pentru

anul

2017

Baza

legală

0

1

2

3

4

5

6

1

Taxă divorț pe cale administrativă

500

500

Legea

227/2015

-art.486

Pentru îndeplinirea procedurii de desfacere a căsătoriei,cetățenii trebuie să prezinte următoarele documente :

-    Actele de identitate ale celor doi soți (copii și original)

-    Certificatele de naștere ( copie și original)

-    Certificatul de căsătorie ( copie și original)

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru depunerea dosarului de desfacere a căsătoriei pe cale administrativă soților li se acordă un termen de 30 de zile de gândire.

După expirarea termenului, ofițerul de stare civilă verifică dacă soții stăruie în ceea ce privește desfacerea căsătoriei,solicitându-se în acest sens o declarație scrisă.După primirea numărului certificatului de divorț,ofițerul de stare civilă eliberează fiecăruia dintre cei doi soți un certificat de divorț.

Conform Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 art.486,alin(4) sumele încasate pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă sunt depuse în contul Primăriei Municipiului Iași, deschis la Trezoreria Municipiului Iași (RO57TREZ40621180250XXXXX).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

ANEXA nr.6

TAXA SPECIALA DIN CADRUL BIROULUI PROTECTIE CIVILA , S.S.M. - TAXA PROTECTIE CIVILA

Privind mentinerea in stare de functionare a fondului de adapostire existent si asigurarea protectiei prin

adapostire pentru populatia Municipiului Iasi conform art. 45 alin. 1 din Legea nr. 481 / 2004 privind

protecția civila.

Nr.

crt.

Denumirea taxei

Nivel taxa an

2016( lei)

Procent de majorare fata de 2016

Valoare

propusa

pentru 2017

(lei)

Temei de drept

1

2

3

4

5

6

1.

Taxa protecție civila

- Construcții cu suprafata construita desfasurata pina la 150 mp

166

0

166

Legea

nr.481/2004;Legea nr. 273/2006; art.484 din Legeanr.227/2015;

HCL nr. 138/1997,

HCL nr.462/2006; HCL nr. 198/2007

- Construcții cu suprafata construita desfasurata intre 150 mp si 600 mp

331

0

331

- Constructii cu suprafata construita desfasurata intre 600 mp si 1000 mp

1.103

0

1.103

-Constructii cu suprafata construita desfasurata mai mare de 1000 mp

1.103 plus 1.000 pentru fiecare 1.000 mp in plus

0

1.103 plus 1.000 pentru fiecare 1.000 mp in plus

2.

Taxa inchiriere adaposturi special construite

1 leu/mp pe luna

0

1 leu/mp pe luna

Legea nr.481/2004 art.45 alin.6;Legea nr. 273/2006;art.484 din Legea 227/2015;

Referat

nr.16778/06.03.2007; HCL nr.198/03.05

2007.

Regulament de incasare a taxei pe linie de protectie civila:

-Taxa pe linie de protectie civila se achita anticipat odata cu solicitarea autorizatiei de constructie. Sumele incasate se folosesc pentru lucrari de intretinere si reparatii adaposturi de protectie civila (conform art.2 din HCL nr.138/21.07.1997) si pentru investitii si dotari in cadrul Biroului de Protectie Civila , SSM al Municipiului IasI .(mobilier, tehnica de calcul, costume de protectie, etc).

-    Taxa de inchiriere a adaposturilor special construite (conform art.45 alin.6 din Legea nr.481/2004) se achita in avans pe 1 an calendaristic de la data inchirierii. Fondul rezultat din taxa de inchiriere a APC-urilor va fi utilizat pentru igienizarea, repararea si dotarea APC-urilor special construite , altele decit cele inchiriate

-    Taxele vor fi calculate in prealabil de personalul Biroului de Protectie Civila ,SSM.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

ANEXA 7

Anexa privind taxele speciale

SERVICIUL ASOCIAȚII PROPRIETARI

Nr.

crt.

Denumirea

taxei

Nivelul

taxei

-lei-

Majorare față de

anul

precedent

Temeiul

De drept

Destinația pe cheltuieli

Taxa a fost precizată în:

1.

Taxă specială

pentru

atestarea

administratorilor

de imobile

100

NU

Taxa    specială

constituită conform Legii nr.

273    din

29.06.2006 art.

30 coroborat cu

Legea    nr.

227/2015 .

Veniturile obținute din taxa specială    se

utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente efectuate (materiale consumabile,etc.) necesare pentru susținerea examenelor de atestare.

Regulament de atestare    și

evaluare periodică    a

administratorilor de imobile -persoane fizice

2.

Taxă specială

pentru

evaluarea periodică    a

administratorilor

de    imobile

persoane fizice

20

NU

Taxa    specială

constituită conform Legii nr.

273 din data de 29.06.2006, art. 30.

Veniturile obținute din taxa specială    se

utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente efectuate (materiale consumabile,etc.) necesare pentru susținerea examenelor de atestare.

Regulament de atestare    și

evaluare periodică    a

administratorilor de imobile -persoane fizice

3.

Taxă speciala

pentru

autorizarea

operatorului

economic

1000

lei

NU

Taxa    specială

constituită conform Legii nr.

273    din

29.06.2006 art.

30 coroborat cu

Legea    nr.

227/2015 .

Veniturile obținute din taxa specială    se

utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente efectuate (materiale consumabile,etc.) necesare pentru susținerea examenelor de atestare.

Regulamentul

privind

autorizarea

persoanelor

juridice

specializate

pentru

activitatea de administrare a

imobilelor

REGULAMENT PRIVIND PRIVIND TAXELE SPECIALE

CAPITOLUL I

PREVEDERI LEGALE

Art. 1. Prevederi legale:

Legea nr. 227/2015 (Cod Fiscal) actualizată, CAP VII, Art. 484 Taxe speciale alin. 1, 2 și 3:

(1)    Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a localității, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale.

(2)    Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(3)    Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 30, alin. 2 și alin. 6:

Taxele speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale

(2). Cunatumul taxelor speciale se stabilește anual, iar venituriile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționarea a acestor servicii.

(6). Taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la persoanele fizice sau juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale.

Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în M. O. Nr. 490/23.07.2007:

Pentru activitatea de administrare care include activități de administrare tehnică, de contabilitate și casierie, asociația de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru funcția de administrator de imobile, fie poate încheia contract de administrare cu persoane juridice specializate și autorizate, care au ca obiect de activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarif sau contract (art. 35).

Persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorității administrației publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.

(2) Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari” (art. 54 alin. 1 și 2).

H. G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în M. O. Nr. 43/18.01.2008:

Asociația de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcția de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate și autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării întreținerii, investițiilor și reparațiilor asupra proprietății comune (art. 22 alin. 2).

Persoanele fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităților publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.

Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată și este valabil CAPITOLUL II

PLĂTITORII DE TAXE SPECIALE

Art. 2. Plătitorii de taxe speciale sunt persoanele fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile și care sunt atestate-autorizate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităților publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.

Atr. 3. Conform regulamentelor aprobate, persoanele care solicită atestarea calității de administrator de imobile vor adresa o cerere Primarului Municipiului Iași. La cerere solicitantul va anexa și dovada achitării unei taxei speciale* pentru atestarea administratorilor de imobile (taxă care va fi achitată la casieria Primăriei).

CAPITOLUL III

ÎNCASARE, CONSTITUIREA, COLECTAREA ȘI UTILIZAREA TAXELOR SPECIALE

Art. 4. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice - administratori de imobile - care beneficiază de serviciile oferite de instituția//serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu și potrivit Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice să obțină calitatea de administrator de imobile la asociațiile de proprietari.

Art. 5. Taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la persoanele care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale.

Art. 6. Încasare, constituirea, colectarea și utilizarea taxelor speciale se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

Birou Versanți, Monumente, taxe locale

anul fiscal 2017

Nr.

crt.

Denumire impozit, taxă

Nivel an 2016 lei

Propunere procent de majorare

Valoare

propusă

2017

lei

Temei de drept

0

1

2

3

5

6

1.

Taxe speciale:

- verificare condiții tehnice și avizare construcții în zonă de versant

110

110

Legea nr. 227/2015 art. 5,38, 39, din Legea nr.

- verificare condiții tehnice și avizare construire în zona podului

110

-

110

273/2006

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI DE VERIFICAREA A CONDIȚIILOR TEHNICE ȘI AVIZARE CONSTRUCȚII ÎN ZONĂ DE VERSANT ’

9

1.    Verificarea documentației prezentate.

2.    Editarea corespondenței în cazul dosarului incomplet.

3.    Identificarea amplasamentului folosind hărți, trapeze.

4.    Documentarea pentru identificarea lucrărilor de consolidare existente, a soluției constructive folosite și a modului de funcționare.

5.    Deplasarea pe amplasamentul viitoarei construcții.

6.    Identificarea lucrărilor de consolidare existente și corelarea amplasamentului viitoarei construcții cu acestea.

7.    Anexarea planului de situație al zonei de construcție și figurarea lucrărilor de consolidare existente și impunerea condițiilor necesare protejării funcționării în condiții optime.

8.    Redactarea avizului.

9.    Supunerea avizului verificării de către membrii Comisiei municipale pentru urmărirea stabilității versanților alunecători:

-    contactare,

-    informare și prezentare materiale,

-    concluzii, inclusiv proces verbal.

10.    Transmiterea avizului la registratura generală.

11.    Fondurile obținute din încasarea taxei se vor dirija către activitatea pentru urmărirea stabilității versanților alunecători;

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI DE VERIFICARE A CONDIȚIILOR TEHNICE ȘI AVIZARE CONSTRUIRE ÎN ZONA PODULUI

1. Verificarea documentației prezentate.

2.    Editarea corespondenței în cazul dosarului incomplet.

3.    Identificarea amplasamentului.

4.    Documentarea pentru identificarea utilităților existente pe pod sau pasaj.

5.    Deplasarea la lucrarea de artă vizată.

6.    Verificarea stării tehnice a lucrării de artă și a disponibilității de instalare a noii rețele pe pod sau în zona podului.

7.    Redactarea avizului cu impunerea condițiilor tehnice.

8.    Transmiterea avizului la registratura generală.

9.    Fondurile obținute din încasarea taxei se vor dirija spre activitatea de urmărire a comportării podurilor în exploatare și executarea lucrărilor de întreținere poduri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

ALTE TAXE LOCALE PROPUSE DE BIROUL STRĂZI MUNICIPALE PENTRU ANUL 2017

Nr.

crt.

Denumirea taxei

Nivel an 2016

RON

Propunere procent de majorare

Valoare

propusă

2017

RON

Temei de drept

1.

Taxa acces autovehicule pe

străzile unde circulația este

interzisă în ambele sensuri (greutate cuprinsă între 1,5 t si 2,5)

280

280

L 227/2015

HCL 198/2000 modificată și completată

2.

Taxa acces autovehicule cu greutate mai mare de 2,4 t care circulă în interiorul perimetrului    format    de

centura de tranzitare a municipiului

550

550

L 227/2015

HCL 198/2000 modificată și completată

3.

Taxă transport agabaritic

1.105

1.105

L 227/2015

HCL 198/2000 modificată și completată

4.

Taxa aviz Comisie municipale de circulatie și/sau desfăsurarea    activităților

comerciale

110

110

L 227/2015

HCL 198/2000 modificată și completată

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

TAXE LOCALE - BIROUL REGLEMENTARE TRANSPORTURI URBANE PENTRU ANUL 2017

Nr.

crt.

Denumirea taxei

Taxă 2016

Procent

majorare

Valoare

2017

Temei legal

1

2

3

4

5

6

A. 1

rransport persoane/mărfuri/bunuri în regim de taxi, în regim de închiriere, a serviciului de

închirieri autovehicule și activitatea de dispecerat taxi

Pentru transportatorii persoane fizice, asociații familiale sau persoane juridice :

50 lei/5 ani

50 lei/5

a) Taxă de eliberare a autorizației de trans

ani

port și de vizare a acesteia(pentru transportul în

60 lei

60 lei

regim de taxi și în regim de

30 lei/an

închiriere)

100

30 lei/an

b) Taxa pentru eliberarea

lei/an/autove

100

autorizației taxi.

hicul

lei/an/auto

Legea nr. 38/2003

1.

vehicul

modificată    și

c) Taxă pentru vizarea anuală a autorizației taxi.

60 lei

0%

60 lei

completată

Ordinul M.I.R.A. nr.

356/2007

d) Taxă pentru accesul în locurile de așteptare ale clienților (în cazul transportului

30 lei/an

30 lei/an

H.C.L. nr. 151/2008

în regim de taxi)

60 lei

60 lei

e) Taxă pentru eliberarea copiei conforme în cazul

60 lei

60 lei

transportului în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.

50 lei

50 lei

f) Taxă pentru vizarea anuală a copiei conforme în cazul transportului în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.

g) Taxă pentru eliberarea autorizației de dispecerat taxi.

h) Taxă pentru vizarea anuală a autorizației pentru dispecerat taxi.

i) Taxă pentru eliberarea duplicat la orice fel de autorizație pentru transport în regim de închiriere, în regim de taxi, a serviciului de închiriere și pentru dispecerat taxi.

B. Acordarea autorizațiilor de transport de către autoritatea de autorizare pentru următoarele servicii de transport public local- de persoane efectuat cu : troleibuze, tramvaie, pe cablu; de

mărfuri: în regim contractual, cu tractoare cu remorci sau semiremorci;

cu vehicule speciale

destinate serviciilor funerare, alte servicii de transport public local, definite conform legii.

1

a)    Eliberare autorizație

b)    Eliberarecopie conformă

c)    Eliberare duplicat

d)    Modificare

Prelungire

Suspendare la cerere

50 lei

35 lei

20 lei

25 lei

0%

0%

0%

0%

50 lei

35 lei

20 lei

25 lei

Ordinul nr. 207/2007 al    Președintelui

Autorității Naționale de Reglementare pentru    Serviciile

Comunitare    de

Utilități Publice

H.C.L. nr. 61/2008

C. Înregistrare ve

hicule lente

1.

Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare.

56lei

0%

56 lei

O.G. nr. 195/2002 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L. nr. 13/2007

Nota fundamentare privind taxele locale pentru anul 2017

Biroul Reglementare Transporturi Urbane eliberează documente pentru care se percep taxe în

conformitate cu prevederile legilor specifice și hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Iași,

specificate în anexa 8.3, și anume:

1.    Transport persoane/mărfuri/bunuri în regim de taxi, în regim de închiriere, a serviciului de închirieri autovehicule și activitatea de dispecerat taxi:

a)    Taxă pentru eliberarea autorizației de transport și de vizare a acesteia (pentru transportul în regim de taxi și în regim de închiriere)

b)    Taxa pentru eliberarea autorizației taxi.

c)    Taxă pentru vizarea anuală a autorizației taxi.

d)    Taxă pentru accesul în locurile de așteptare ale clienților (în cazul transportului în regim de taxi).

e)    Taxă pentru eliberarea copiei conforme în cazul transportului în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.

f)    Taxă pentru vizarea anuală a copiei conforme în cazul transportului în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.

g)    Taxă pentru eliberarea autorizației de dispecerat taxi.

h)    Taxă pentru vizarea anuală a autorizației pentru dispecerat taxi.

i)    Taxă pentru eliberarea duplicat la orice fel de autorizație pentru transport în regim de închiriere, în regim de taxi, a serviciului de închiriere și pentru dispecerat taxi.

2.    Acordarea autorizațiilor de transport de către autoritatea de autorizare pentru următoarele servicii de transport public local de persoane efectuat cu : troleibuze, tramvaie, pe cablu; de mărfuri: în regim contractual, cu tractoare cu remorci sau semiremorci; cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, alte servicii de transport public local, definite conform legii:

a)    Eliberare autorizație

b)    Eliberare copie conformă

c)    Eliberare duplicat

d)    Modificare

e)    Prelungire

f)    Suspendare la cerere

3.    Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare.

Pentru anul 2017 propunem mentinerea taxelor la nivelul anului 2016, conform anexei nr. 8

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 8.4


CONTRAVENȚII ȘI TAXE LOCALE PROPUSE DE CĂTRE SERVICIUL ENERGETIC SI DE UTILITATI PUBLICE PENTRU ANUL 2017

Nr.

crt.

Denumirea

taxei

Nivelul taxei valabil pentru anul 2016 lei

Majorarea propusa fata de nivelul din lege si fata de

anul 2016

0 %

Nivelul taxei propus pentru anul 2017

lei

Temei

de

drept

1

2

6

7

8

1.

Cap. I

11.    Agenții economici care își desfășoară activitatea în tonete capsulate sau chioșcuri trebuie să expună la loc vizibil certificatul unic de înregistrare și să aibă în permanență, la locul de desfășurare a activității, actele de funcționare în copie; persoanele fizice și juridice care își desfășoară activitatea în spații comerciale au obligația să aibă în permanență la locul de desfășurare a activității actele de funcționare în copie și să le prezinte organelor de control la solicitarea acestora;

12.    Să doteze lucrătorii cu mătură, făraș și unelete pentru dezăpezire;

Cap. II

4.    Comercializarea ambulantă a covrigilor și altor produse de panificație.

Cap. VII

5.    Nerespectarea programelor de circulație de către conducătorii mijloacelor de transport în comun fără motive tehnice sau de altă natură, bine întemeiate, în condițiile specifice transportului în comun.

6.    Călătoria pe scări, aparate de tracțiune și alte mijloace de transport în comun, cât și urcarea și coborârea în timpul mersului și forțarea ușilor.

7.    Blocarea ușilor de urcare a mijloacelor de transport prin staționarea în imediata apropiere a acestora după urcare.

8.    Fumatul. scuipatul, consumul de semințe și înghețată aruncarea de hârtii și resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun.

10.    Consumul de alimente și băuturi alcoolice în mijloacele de transport în comun;

11.    Difuzarea de muzică în mijloacele de transport în comun la un nivel ce depășește limitele admise de normativele în vigoare.

Cap. X

17. Lipsa de la locul desfașurării activității a documentelor justificative legale în

120 +240

0 %

120 + 240

O.G. 21/2002 H.C.L. 172/2002

copie sau în original unde este cazul (buletin de identitate, certificat de producător , certificat de sănătate) certificat de sănătate a animalelor, buletine de verificare metrologică a mijloacelor de cântărire, actele societății, aviz de principiu, autorizație sanitară, autorizație sanitar - veterinară etc.) precum și refuzul nejustificat de a le prezenta la cererea persoanelor îndreptățite;

2.

Cap. I

2. Să întrețină curățenia pe trotuarele și spațiile verzi aferente imobilelor și locurile de parcare pe care le deține sau le folosesc, să curețe zăpada și gheața imediat după depunere sau până la ora 10.00 dimineața de pe trotuarele și rigolele din fața imobilelor pe care le dețin sau administrează. Zăpada sau gheața rezultată se depozitează la o distanță de 0.30m de bordura carosabilului. În cazul formării poleiului, trotuarele vor fi presărate cu nisip sau rumeguș.

De asemenea, acolo unde la parterul imobilelor funcționează agenți economici, obligațiile prevăzute mai sus revin acestora pe toată durata funcționării acestora. În restul timpului această obligație revine asociațiilor de locatari-proprietari și respectiv locatarilor.

Este interzisă aruncarea zăpezii și a gheții din curți, alei, trotuare sau alte spații pe străzi;

6. Să preia în gestiune proprie toate unitățile de înmagazinare a deșeurilor puse la dispoziție de unitatea specializată (containere, europubele, pubele);

9. Să asigure curățenia geamurilor și vitrinelor, înlocuirea celor sparte, asigurarea iluminării vitrinelor pe timp de noapte, întreținerea firmelor și fațadelor clădirilor, magazinelor, tonetelor, chioșcurilor unde își desfășoară activitatea;

Cap. II

5.    Vânzarea ambulantă sau consumul semințelor în locuri publice și în mijloacele de transport în comun;

6.    Tăiatul lemnelor pe străzi, trotuare, spații verzi și locuri virane;

8.    Accesul sau staționarea autovehiculelor pe spații verzi, alei pietonale, trotuare cu excepția locurilor special amenajate și semnalizate corespunzător;

9.    Folosirea pentru pășunat a spațiilor verzi și a locurilor de agrement de pe domeniul public al municipiului;

12.    Mutarea mobilierului urban (bănci, coșuri de gunoi, bariere etc.) de la locurile unde au fost amplasate, precum și folosirea altor căi de circulație în afara celor construite în acest scop;

13.    Degradarea sau murdărirea clădirilor , lifturilor, mijloacelor de transport în comun, a împrejmuirilor, spațiilor verzi, băncilor din parcuri, indicatoarelor, panourilor de reclamă, aleilor, coșurilor de gunoi și a altor dotări asemănătoare precum și utilizarea lor în alte scopuri decât cele pentru care au fost construite.

17. Amplasarea bătătoarelor pentru covoare la mai puțin de 6m de imobile;

190-370

0 %

190-370

Cap. IV

3.    Depozitarea reziduurilor rezultate din creșterea animalelor și păsărilor în alte locuri. stabilite decât cele stabilite de Primăria Municipiului Iași;

4.    Deținerea și creșterea animalelor și păsărilor de curte indiferent de numărul acestora în clădiri sau lângă clădiri cu mai multe apartamente.

În gospodăriile individuale din zonele permise creșterea și întreținerea animalelor se va face în limita consumului familial, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri;

5.    Nerespectarea distantei de 10 m a amplasamentului adăpostului (cușca) câinelui față de apartamentele învecinate în curțile de folosință comună precum și ținerea acestora dezlegați ziua și noaptea;

Cap. VI

3. Circulația cu biciclete, motociclete sau autovehicule în parcuri și pe zone verzi, distrugerea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace;

Cap. X

2.    Utilizatorii piețelor, Bazarului, Talciocului precum și cei ai Târgurilor au obligația de a menține curațenia în perimetrul în care își expun produsele spre vânzare precum și în spațiile de circulație adiacente acestora. Nerespectarea curațeniei de către persoanele fizice și juridice care realizează acte de comerț in aceste locuri publice precum și de către toți cetațenii aflați în .perimetrul acestora constituie contravenție;

3.    Prezentarea spre vânzare a produselor pe coșurile de gunoi precum și folosirea de mese improvizate pentru expunerea produselor;

4.    Utilizarea mobilierului urban și a dotărilor specifice în alte scopuri decât cele pentru care au fost construite;

5.    Distrugerea, murdarirea sau modificarea mobilierului, instalațiilor și dotărilor specifice piețelor,bazarului etc.;

6.    Comercializarea produselor pe căile de acces destinate circulației pietonilor sau vehiculelor și blocarea sau ocuparea căilor de acces, de intervenție în mod nejustificat;

9.    Depozitarea butoaielor și a altor ambalaje pe platouri, în boxe sau aglomerarea nejustificată a acestora în spațiile destinate expunerii și vânzării produselor;

10.    Nerespectarea programului de funcționare a piețelor, a regulilor stabilite de administrația acestora, precum și dormitul în piețe peste noapte;

13.    Ocuparea de către o persoană sau un grup de persoane a unui spațiu cu mult mai mare decât este necesar expunerii produselor proprii precum și exercitarea de presiuni asupra vecinilor în scopul evitării concurenței;

14.    Comercializarea neautorizată a băuturilor alcoolice respectiv vânzarea

acestora la pahar precum și consumarea acestora în incinta piețelor;

15.    Vânzarea ambulantă neautorizată de preparate alimentare calde sau reci (covrigi, gogoși, porumb fiert etc.) precum și a altor produse alimentare și nealimentare (produse textile, produse cosmetice, țigări etc.) pe căile de acces pietonal din incinta piețelor.

16.    Comercializarea neautorizată a ciupercilor din flora spontană, a florilor și fructelor de pădure precum și a plantelor medicinale;

18. Comercializarea animalelor de companie în afara locurilor special amenajate (câini, pisici etc.);

25. Folosirea platourilor, parcărilor, căilor de acces auto și pietonale pentru practicarea jocurilor recreative (fotbal, tenis, table etc.);

Cap. XI

Art. 1

6. Neîntreținerea curățeniei pe terenul aferent imobilului și a gardului care îl împrejmuiește;

Art. 2

2.    Neexecutarea la timp și în bune condiții a lucrărilor de întreținere și reparații interioare și exterioare ce revin în sarcina sa, reparația tencuielii pe întreaga suprafață a încăperii închiriate, igienizare, reparația ușilor și ferestrelor, parchetului sau dușumelei precum și a tavanului;

4.    Depozitarea de produse toxice sau inflamabile în alte spații decât cele special amenajate;

5.    Neîntreținerea stării de curățenie a terenului aferent spațiului închiriat (spațiu verde, alei, trotuare, teren în indiviziune );

Art. 3

1. Depozitarea de către persoane fizice sau juridice a gunoaielor în locuri neamenajate în acest scop;

3.    Depunerea decedaților în capela cimitirului fără certificatul de îmbălsămare;

3.

Cap. I

4. Să asigure igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, prin activități de curățenie, dezinsecție și deratizare cu firme de specialitate agreate de Primăria Iași;

7. Asociațiile de locatari-proprietari, agenți economici, instituții publice de orice fel au obligația să asigure colectarea deșeurilor din hârtie și material plastic în vederea reciclării acestora, în termen de 30 de zile de la punerea la dispoziție de către Direcția de Salubritate din cadrul Primăriei Iași a unităților de înmagazinare speciale a deșeurilor. Administratorul asociației de locatari-proprietari va imputa

260-500

0 %

260-500

amenda locatarilor vinovați de nerespectarea prezentului aliniat.

Pentru aducerea la îndeplinire a aliniatului precedent Direcția de Salubritate din cadrul Primăriei Iași va acorda o reducere cuprinsă între 5 și 10% din valoarea taxei de salubritate.

10. Agenții economici, inclusiv deținătorii de tonete capsulate și chioșcuri vor amplasa la fiecare acces din stradă la punctul de lucru sau sediu unde își desfășoară activitatea a unui coș pentru ambalaje și țigări.

Procurarea acestora se va face în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;

Cap. II

21. Distrugerea și deteriorarea prin lovire sau incendiere a containerelor, europubelelor, coșurilor de hârtii stradale, băncilor, indicatoarelor de circulație, panourilor de afișaj, cabinelor telefonice, refugii de călători, piesele din parcurile de joacă pentru copii și alte asemenea dotări amplasate pe domeniul public; Persoana contravenientă va fi obligată la repararea integrală a prejudiciului cauzat;

23. Degradarea prin orice mijloace a corpurilor, reflectoarelor, accesoriilor sau instalațiilor pentru iluminatul public;

Cap. IV

6.    Circulația liberă a câinilor pe raza municipiului Iași precum și a celor conduși fără botniță și lesă; accesul câinilor în parcuri, locurile de joacă pentru copii și în cimitire;

7.    Necurățirea de către proprietarii câinilor a excrementelor lăsate în locurile unde circulația acestora este permisă;

Cap. V

1.    Neprezentarea graficelor de colectare a reziduurilor menajere și a graficelor de salubrizare stradală spre avizare la Inspectoratul de Protecție a Mediului, Inspectoratul de Sănătate Publică și la Primăria Municipiului Iași;

2.    Neînștiințarea Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iași asupra modificărilor de orice fel, ce intervin în graficele de colectare a reziduurilor menajere cât și în graficele de salubrizare stradală;

3.    Nerespectarea notificărilor transmise de către Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Iași privind executarea unor lucrări suplimentare sau neexecutarea totală sau parțială a unor lucrări curente;

6.    Necolectarea în aceeași zi a reziduurilor rezultate din executarea lucrărilor de reparații și salubrizare stradal;

7.    Negolirea conform graficelor stabilite a coșurilor stradale;

8.    Neluarea măsurilor de acoperire și etanșeizare a autovehiculelor de transport a reziduurilor menajare și stradale pentru a evita pierderea și împrăștierea acestora

pe căile publice;

9. Neluarea măsurilor de spălare și dezinfecție a autocontainerelor, zilnic în sezonul cald și săptămânal în sezonul rece iar a mijloacelor de transport gunoi săptămânal atât vara cât și iarna;

11.    Neigienizarea prin spălare și dezinfectare a europubelelor.

Europubelele vor fi amplasate la cel puțin 5m de la imobilele de locuit

12.    Permiterea în orice scop a accesului de către unitatea de salubrizare a persoanelor străine pe rampa de depozitare a reziduurilor;

14.    Nepunerea la dispoziția asociațiilor de locatari-proprietari, agenți economici, instituții publice de orice fel a unităților de înmagazinare speciale (inscripționate distinct) pentru colectarea deșeurilor din hârtie și material plastic;

15.    Neefectuarea în condițiile legii a serviciului de ecarisaj.

Firmele specializate care desfășoară activități de deratizare și dezinsecției au următoarele obligații:

16.    Să dețină autorizațiile necesare și să obțină avizul Primăriei Iași pentru lucrările pe care le efectuează la obiectivele din subordinea Primăriei Iași;

17.    Să depună la sfârșitul fiecărei luni raportul privind efectuarea operațiunilor de dezinsecție și deratizare;

18.    Să respecte condițiile impuse în urma avizării precum și condițiile privind calitatea lucrărilor de dezinsecție și deratizare.

Cap. VI

6.    Distrugerea de zone verzi amenajate cu arbuști, trandafiri, arbori, flori anuale, bienale sau perene;

7.    Neîntreținerea zonelor verzi din jurul imobilelor prin cosit și strâns resturi vegetale;

8.    Împrăștierea, aruncarea sau folosirea de substanțe chimice toxice sau momeli otrăvite pe terenurile agricole cât și in pădurile care aparțin municipiului Iași;

Cap. IX

1.    Racordarea de către abonați la rețelele de termoficare a unor instalații consumatoare fără avizul prealabil al Regiei Autonome de Termoficare, extinderea instalațiilor existente prevăzute în contractele încheiate, restabilirea legăturii întrerupte de personalul regiei ca urmare a neachitării facturii de consum sau nerespectării avizului dat.

2.    Deteriorarea instalațiilor publice de distribuție și a racordurilor termice prin acțiune directă sau inundații ale subsolurilor și canalizării termice;

3.    Deteriorarea aparatelor de măsuri, control, manevră, precum și a căminelor unde acestea sunt amplasate;

4.    Neacordarea posibilităților de acces a personalului regiei la instalațiile interioare din incinta tehnică a beneficiarului în scopul controlului, înregistrării

260-500

260-500

consumului sau pentru executarea lucrărilor de intervenții, întreținere și reparații a instalațiilor publice;

5.    Executarea și modificarea instalațiilor interioare de încălzire, apă caldă menajeră fără acordul scris al Regiei Autonome de Termoficare, precum și folosirea apei calde menajere la spălarea autovehiculelor;

6.    Intervenția neautorizată în instalațiile centralelor sau punctelor termice și rețelelor termice secundare;

Cap. X

I.    Comercializarea neautorizată în piețele agroalimentare a bunurilor nealimentare;

7.    Parcarea sau accesul autovehiculelor în zonele unde acestea sunt strict interzise (pe aleile pietonale din incinta piețelor, în parcările rezervate, pe trotuare sau platformele piețelor);

8.    Ocuparea si staționarea nejustificata pe platourile, căile de acces în spațiile existente în incinta piețelor de către autovehicule, mijloace cu tracțiune animală si alte vehicule precum și accesul acestora în afara orelor de program;

II.    Refuzul de plată a taxelor legale datorate pentru folosința spațiilor sau serviciilor;

12. Declararea în fals a cantităților de marfă introdusă în piață precum și ascunderea mărfii în scopul evitării plății taxelor legale datorate;

19.    Lipsa contractelor încheiate de către societățile comerciale care dețin spații în incinta piețelor cu toți furnizorii de utilități publice (energie electrică, apă-canal, energie termică, gaz metan, salubritate etc.);

20.    Expunerea spre vânzare a autovehiculelor în exteriorul târgului de mașini în scopul evitării plății taxelor legale;

21 Blocarea circulației sub orice formă la târgul de mașini, cherestea și obor;

23 Depozitarea în incinta piețelor, în parcările și pe străzile adiacente piețelor, bazarului, târgurilor, oborului a bunurilor materiale de orice fel ca: utilaje, ambalaje, tonete, chioșcuri, mese, construcții metalice, materiale de construcție de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel degradate, avariate, dezmembrate total sau parțial, cu sau fără numere de înmatriculare sau abandonarea acestora în aceste locuri;

Cap. XI - art.1

3.    Neexecutarea la timp și în bune condiții a lucrărilor de întreținere, reparație sau înlocuire a elementelor de constructii și instalații din folosința exclusivă;

4.    Neexecutarea la timp a reparațiilor și înlocuirea elementelor de construcție și instalații deteriorate din folosința comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare (indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau exteriorul

260-500

340-1400

260-490

260-500

340-1400

260-490

clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, sanctiunile vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de construcție, de instalație, obiectele și dotarile aferente;

- art.3

4. Deshumarea decedaților înainte de 7 ani fără avizul eliberat de DSP Iași

4.

Cap. I

14. Să ia măsurile de împrejmuire și salubrizare a terenurilor pe care le dețin, în calitate de proprietari sau administratori;

Cap. II

2.    Depozitarea de materiale, ambalaje, mărfuri pe arterele de circulație, trotuare, spații verzi, parcuri și alte locuri publice;

3.    Arderea/incinierarea de resturi vegeta1e, menajere, cauciucuri, mase plastice sau a altor categorii de deșeuri în curți, pe străzi, pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului cât și pe terenuri proprietate privată;

11. Spălarea autovehiculelor și executarea de reparații auto, mecanice și de tinichigerie pe domeniul public (carosabilul străzilor, parcări, trotuare, zone verzi) precum și pătarea acestora cu combustibili, lubrifianți, vopsele;

14. Circulația autovehiculelor pe drumurile publice fără a fi curățite;

Cap. VI

1.    Tăierea ori scoaterea din rădăcini, fără aprobarea serviciilor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iași, de arbori, puieți ori lăstari cu sau fără ridicarea acestora;

2.    Însușirea de arbori doborâți de fenomene naturale sau de arbori care au fost tăiați sau scoși din rădăcini, fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași;

4.    Cosirea fără autorizație a ierbii de pe domeniul public;

Cap. VIII

9. Neamplasarea unor panouri la punctele de lucru care să indice:

-denumirea și adresa Iucrării;

-denumirea beneficiarului;

-denumirea proiectantului;

-denumirea constructorului;

-număr Autorizație de Construcție;

-eliberată de:

-termen de execuție:

-data începerii și data finalizării;

Cap. X

22. Neluarea de către administrator a măsurilor de ordine și curățenie, precum și de întreținere a acesteia în piețe, târguri, obor, bazar;

360-590

0 %

360-590

23.    Depozitarea în incinta piețelor, în parcările și pe străzile adiacente piețelor, bazarului, târgurilor, oborului a bunurilor materiale de orice fel ca: utilaje, ambalaje, tonete, chioșcuri, mese, construcții metalice, materiale de construcție de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel degradate, avariate, dezmembrate total sau parțial, cu sau fără numere de înmatriculare sau abandonarea acestora în aceste locuri;

24.    Repararea vehiculelor de orice fel în incinta piețelor sau în parcările adiacente acestora;

Cap. XI

Art.3, pct. 2. Executarea de lucrări funerare fără respectarea autorizației, în afara programului stabilit de către D.A.P.P.P. sau de către persoane neautorizate;

5.

Cap. I

3. Să păstreze curățenia la locurile de depozitare a rezidurilor menajere, în curțile interioare, căi de acces și pe celelalte terenuri pe care le dețin;

13. Să întrețină în stare de funcționare și perfectă curățenie spațiile comune, subsolurile, anexele sanitare (băi, wc-uri, spălătorii, uscătorii) și locurile de joacă pentru copii. Locurile de joacă pentru copii vor fi luate în administrare de către asociațiile de locatari-proprietari;

240- 1.160

0 %

240- 1.160

6.

Cap. I

1. Să întrețină în stare corespunzătoare imobilele pe care le dețin cu orice titlu prin efectuarea lucrărilor de zugrăvire și vopsire a părților exterioare ale clădirilor, înlocuirea jgheaburilor și burlanelor degradate precum și efectuarea altor lucrări de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;

Cap. XI

Art.1

3.    Neexecutarea la timp și în bune condiții a lucrărilor de întreținere, reparație sau înlocuire a elementelor de constructii și instalații din folosința exclusiva;

4.    Neexecutarea la timp a reparațiilor și înlocuirea elementelor de construcție și instalații deteriorate din folosința comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare (indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, sanctiunile vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructie, de instalatie, obiectele și dotarile aferente;

340 - 1.400

0 %

340 - 1.400

7.

Cap. II

7. Expunerea prin lipire a afișelor sau anunțurilor publicitare în alte locuri decât pe panourile de afișaj precum și scrierea pe clădiri sau monumente de cuvinte obscene, lozinci de orice fel sau desenarea de însemne de orice natură;

18. Nedeclararea către unitatea de salubritate a tuturor persoanelor ori a volumului de deșeu (mc) în vederea stabilirii tarifului aferent pentru colectarea

570 - 1.150

0 %

570 - 1.150

O.G. 21/2002 H.C.L. 172/2002

reziduurilor menajere;

19.    Staționarea pe o perioadă mai lungă de 5 zile a autovehiculelor avariate sau defecte pe carosabilul străzilor, împiedicând executarea lucrărilor de salubrizare;

20.    Staționarea autovehiculelor pe arterele principale de circulație în timpul căderilor abundente de zăpadă între orele 22.00-6.00.

24. Pozarea supraterană a instalației pentru gaze naturale fără acceptul proprietarului de imobil și a celorlalți factori legali (Primăria Municipiului Iași și Distrigaz - sucursala Iași);

Cap. III

1.    Neîmprejmuirea incintelor de construcții sau reparații a șantierului lucrărilor în execuție și neluarea măsurilor de salubrizare și întreținere a curățeniei in jurul imprejmuirilor;

Rulotele ori containerele mobile de construcții cu orice destinație se vor amplasa numai în interiorul incintelor iar când acest lucru nu este posibil, acestea se pot amplasa și pe domeniul public după achitarea taxelor legale și obținerea autorizației de depozitare;

2.    Neînștiințarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași despre lucrările de construcții de orice fel de unde rezultă pământ, moloz sau alte asemenea reziduuri în vederea stabilirii traseelor pentru transportul și depozitarea acestora;

Cap. VI

9.    Degradarea sau murdărirea statuilor sau grupurilor statuare, a monumentelor din cimitire și alte locuri publice precum și a mobilierului urban și a jocurilor din parcurile, scuarurile, zonele verzi amplasate pe raza municipiului Iași.

Instituțiile de cultură sau instituțiile care au compartimente cu atribuțiuni în administrarea statuilor, grupurilor statuare, monumentelor sunt obligate să ia măsuri de evitare a degradării acestora precum și de înlăturare de pe acestea a înscrisurilor și însemnelor de orice fel (cuvinte obscene, lozinci de orice fel, însemne cu caracter șovin, fascist și altele);

10.    Efectuarea lucrărilor de tăiere și defrișare a arborilor , arbuștilor, spațiilor verzi și rabatelor de flori, în vederea efectuării unor lucrări edilitar - gospodărești, fără avizul serviciilor de specialitate;

11.    Neefectuarea plantării arborilor sau arbuștilor pentru refacerea zonelor verzi -în termenele și pe amplasamentele stabilite de către inspectorii Primăriei Municipiului Iași;

12.    Neefectuarea lucrărilor de reamenajare a zonelor verzi (prin lucrări specifice de gazonare, plantare flori și gard viu) ca urmare a efectuării lucrărilor edilitar gospodărești;

Contravenientul va suporta contravaloarea lucrărilor de refacere a zonei verzi și materialul dendro - floricol evaluat în conformitate cu prevederile legale.

Cap. VIII

1.    Neefectuarea de către regiile autonome din subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași și alte societăți comerciale sau regii autonome care au în administrare rețele tehnico edilitare subterane (apă, canalizare, energie electrică, energie termică, gaze naturale, telefonie etc.) în cel mult 48 de ore a remedierii avariilor sau deranjamentelor apărute la rețelele proprii de distribuție și evacuarea în totalitate a pământului și molozului rezultat din săpătură.

2.    Toate intervențiile de pe domeniul public la rețelele tehnico-edilitare subterane neexecutate în baza unui “Permis de intervenție”, eliberat de către Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Iași, în urma înscrierii în Registrul unic de avarii.

3.    Nerespectarea condițiilor cuprinse în Permisul de Intervenție emis de Primăria Municipiului Iași.

4.    Începerea execuției lucrărilor edilitar gospodărești fără contracte de refacere a domeniuilui public și neîntreținerea sistemelor de dirijare a circulației în condițiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare, asigurând permanent condiții pentru buna circulație a vehiculelor și a pietonilor.

5.    Neachitarea contravalorii lucrărilor de refacere a tramei stradale de către beneficiarii lucrărilor tehnico-edilitare.

6.    Desfacerea pavajelor și executarea de săpături pe străzi, în piețe sau parcuri fără avizul organelor tehnice ale Consiliului Local al Municipiului Iași ori în alte condiții decât cele prevăzute în avizul acordat pentru lucrare.

7.    Executarea lucrărilor de spargere a carosabilului fără a folosi mașini speciale de tăiat beton și asfalt echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier. Aceste mașini speciale se vor procura în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

8.    Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a punctelor de lucru ce afectează trotuarele și partea carosabilă a străzilor care poate duce la producerea de accidente de circulație.

14.    Dezafectarea instalațiilor edilitar gospodărești (receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere și racord, hidranți, răsuflători gaze naturale etc.) precum și mascarea acestora prin asfaltare și betonare.

15.    Regia Autonomă de Transport Iași și unitățile care exploatează linii de cale ferată existente în ampriza drumurilor vor asigura în permanentă menținerea în bună stare a pavajelor din zona liniilor , precum și menținerea aspectului corespunzător (și de curățenie) a zonelor proprii, inclusiv în zonele de protecție și siguranță.De asemenea acestea sunt obligate să întretină și să repare pavajele din zonă, capetele de linii - bucle de întoarcere ale autovehiculelor de transport

amplasate în afara căilor publice.

16.    RAJAC Iași are obligația de a desfunda și menține în stare de funcționare gurile de scurgere a apelor pluviale de pe străzi.

Se interzice înfundarea gurilor de scurgere de pe străzi prin aruncarea diferitelor reziduuri sau pămant de către cetățeni sau de lucrătorii de la societățile comerciale care execută lucrări de salubrizare.

17.    Societățile comerciale și alte unităti care execută rețele de instalații subterane vor fixa și vor menține la cota nivelului pavajului piesele vizibile ca: trape, capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze si altele. Se vor menține în buna stare pavajele pe traseul acestor instalații.

18.    Societățile comerciale sau alte unități care au în exploatare statii de alimentare cu carburanți și lubrefianti , sunt obligate să repare și să întrețină pavajele și spațiile verzi aferente stațiilor.

19.    Distrugerea prin circulație cu mijloace de transport și utilaje neadecvate sub orice formă a îmbrăcăminții trotuarelor, părții carosabile a străzilor precum și a marcajelor rutiere.

Cap. IX

7. Amplasarea de construcții peste rețelele termice, acoperirea cu pământ sau cu alte materiale, a traseelor acestora și a căminelor de racord care îngreunează intervențiile la acestea, fără avizul Regiei Autonome de Termoficare.

Cap. XI

Art. 1

1.    Ocuparea fără forme legale a spațiilor cu destinația de locuință din fondul locativ de stat sau din patrimoniul Consiliului Local ori a suprafețelor de teren care aparțin acestui patrimoniu;

2.    Subînchirierea spațiului de locuit;

5.    Executarea de modificari de constructie și de funcțional fără avizul locatorului;

7. Schimbarea destinației spațiului de folosință comună.

Art.2

1. Schimbarea parțială sau totală a destinației spațiului fără avizul D.A.P .P .P .;

3.    Nesolicitarea avizului locatorului pentru executarea de modificări de construcție sau de funcțional;

6.    Neîncheierea de contracte cu furnizorii de utilități;

7.    Subînchirierea totală sau parțială a spațiului fără avizul D.A.P.P.P.

8.

Cap. VII

1.    Încărcarea și etanșarea necorespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împraștierea lor în timpul transportului și murdărirea sau degradarea căilor publice.

2.    Neasigurarea curățirii căilor publice după efectuarea operatiilor de încărcare

340-680

0 %

340-680

O.G. 21/2002

H.C.L. 172/2002

sau descărcare a mijloacelor de transport.

3.    Depozitarea gunoiului menajer, reziduuri și deșeuri menajere de orice fel în spațiul dintre șinele căii de rulare și tramelor stradale.

4.    Neasigurarea curățeniei, neîndepărtarea vegetației și neîntreținerea căii de rulare a RATC Iași, în parametrii tehnici normali de funcționare.

9. Degradarea prin orice mijloace a vehiculelor de transport în comun atât în mers cât și în timpul staționărilor.

12.    RATC Iași are obligația să întrețină în stare de curățenie stațiile de tramvai și să asigure dezăpezirea acestora;

13.    RATC Iași are obligația să asigure un aspect corespunzător tonetelor și spațiilor de vindere a biletelor;

14.    Neasigurarea curățeniei și neigienizarea mijloacelor de transport persoane de către cei care le dețin sau le folosesc pe tot timpul în care acestea sunt în circulație.

Cap.VIII

21.    Montarea de indicatoare de circulație pe strazile municipiului fără aprobarea Comisiei de Circulație a Municipiului Iași.

22.    Executarea de marcaje de către alte persoane decât cele autorizate, pe străzi, trotuare și în parcuri precum și murdărirea pavajelor prin scurgerea sau pierderile de ulei sau combustibil din autovehicule.

9.

Cap. I

8. Să incinereze deșeurile periculoase rezultate din activitatea sanitară de stat și particulară (spitale, policlinici, cabinete medicale de stat și private) numai în instalații omologate;

Cap. V

4.    Necolectarea reziduurilor menajere conform frecvenței și în zilele programate prevăzute în graficul de colectare, nesalubrizarea spațiilor pe care sunt amplasate punctele de colectare a deșeurilor - containere, pubele, coșuri de gunoi, ș.a. -(pe o suprafață de 100 mp);

5.    Nerespectarea graficelor de salubrizare stradală;

10. Neexecutarea periodică a lucrărilor de dezinsecție și deratizare a rampei de depozitare a reziduurilor și a rampelor intermediare precum și neexecutarea dezinfecției acesteia cel puțin de două ori pe lună în sezonul cald și trimestrial în sezonul rece;

Cap. VIII

20. Modificarea tramei stradale existente prin executarea de accese auto la imobilele deținute cu orice titlu fără aprobarea Comisiei de Circulatie a Municipiului Iași.

1.150 + 2.500

0 %

1.150 + 2.500

O.G. 21/2002 H.C.L. 172/2002

10

Cap. II

1. Aruncarea sau depozitarea pe domeniul public precum și în alte locuri publice a rezidurilor menajere și vegetale, a molozului și a altor reziduuri, a bunurilor materiale de orice fel ca: utilaje, ambalaje, tonete, chioșcuri, mese, construclii metalice, materiale de construcții de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel: degradate, avariate, dezmembrate parțial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare.

Depozitarea materialelor de construcții și montaju1 schelelor pe trotuare (protejate), carosabil, zone verzi în vederea executarii lucrărilor de construcții sau reparații se va putea realiza numai după aprobarea solicitării scrise, a plății taxelor legale și emiterea autorizației de către birourile de specialitate ale Primariei Municipiului Iași. Caroseriile autovehiculelor fără număr de înmatriculare depozitate pe domeniul public se vor ridica și transporta de către Primăria Municipiului Iași prin societăți autorizate - proprietarul va suporta sancțiunea prevăzută la art. 2 precum și taxele legale pentru ocuparea domeniului public, transport și depozitare.Autovehiculele de orice fel, degradate, avariate, dezmembrate total sau parțial cu numere de înmatriculare, înmatriculate în țară sau străinătate, abandonate pe domeniul public, se vor identifica de către inspectorii Primăriei Municipiului Iași împreună cu reprezentanți ai Biroului de Poliție Rutieră a Municipiului Iași - proprietarul va suporta sancțiunea prevăzută la art. 2 precum și taxele legale pentru ocuparea domeniului public.

Cap. IV

1. Creșterea animalelor și păsărilor de curte în adăposturi (cotețe) amplasate la o distanță mai mică de 50 m de clădirile vecinilor, fără instalație de colectare a dejecțiilor prevăzute cu pardoseală betonată și sifon de scurgere; evacuarea dejecțiilor lichide se realizează controlat într-o fosă septică (bazin vidanjabil) iar dejecțiile solide colectate vor fi transportate și depozitate numai pe suprafețe amenajate sau pe terenuri agricole proprii;

Se menține perimetrul central în care, deținerea și creșterea animalelor mari (cabaline, bovine, ovine, porcine, caprine) este interzisă conform HCL 99/1994.

700 + 2.500

0 %

700 + 2.500

O.G. 21/2002 H.C.L. 172/2002

11

Cap. II

10. Deversarea apelor uzate pe suprafața carosabilă a străzii, pe trotuare, în parcări și alte locuri de folosință publică;

Cap. IV

2. Neevacuarea ritmică a reziduurilor animaliere colectate în fosa septică creând astfel disconfort vecinilor. Fosa septică va fi amplasată la o distanță de 10 metri față de cea mai apropiată locuință conform reglementărilor igienico-sanitare în vigoare, betonată și prevăzută cu capac;

500 + 2.000

0 %

500 + 2.000

O.G. 21/2002 H.C.L. 172/2002

Cap. XII

1. Atingerea adusă prestigiului sau amenințarea săvârșită împotriva agentului constatator să constate și să aplice prevederile prezentei hotărâri, împiedicarea prin orice formă a agentului constatator de către persoanele prezente la fața locului de a lua măsuri de sancționare a contravenientului cât și refuzul acestuia de a prezenta actul de identitate la cererea agentului constatator.

12.

Cap. II

25. Desfășurarea manifestărilor de masă în aer liber (festivaluri, concerte ș.a.) numai cu aprobarea Primăriei Iași și acord de mediu eliberat de Inspectoratul de Protecție a Mediului Iași.

500 + 2.500

0 %

500 + 2.500

O.G. 21/2002 H.C.L. 172/2002

13.

Cap. I

5. Să incheie cu unitatea de salubrizare contracte de preluare, transport și neutralizare a rezidurilor rezultate din activitate, după caz.

Cap. II

22. Predarea sau achiziționarea de către persoane fizice sau agenți economici cu activitate de recuperare a deșeurilor metalice, de rame, capace, grătare, întregi sau sub formă de spărturi, aferente rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.

Cap. V

13. Neâncheierea de către unitatea a contractelor de preluare, transport și neutralizare a reziduurilor menajere cu beneficiarii - persoane fizice și juridice precum și nerespectarea condițiilor prevăzute în acestea.

Cap. VIII

10.    Nerefacerea domeniului public de către unitățile specializate agreate de către Primăria Iași, în termen de 5 zile de la data expirării “Graficului de execuție” sau a Permisului de Intervenție, în conformitate cu normativele în vigoare.

11.    Nepredarea amplasamentului la parametrii inițiali către Primăria Municipiului Iași de către societățile comerciale și alte unități de construcție care execută lucrări de construcții în trama stradală în termen de 7 zile de la terminarea acestora.

12.    Punerea în funcțiune a noilor utilități de către administratorii de rețele fără dovada achitării de către beneficiar a contravalorii lucrărilor de refacere a domeniului public afectat.

13.    Nerespectarea tehnologiilor de execuție și a materialelor adecvate îmbrăcăminților rutiere.

1.500+2.500

1500+2500

0 %

1.500 + 2.500

1500+2500

O.G. 21/2002 H.C.L. 172/2002

14.

Cap. III

3. Neefectuarea regularizării taxei de autorizație de construire în termen de 15 zile de la finalizarea lucrărilor.

Cap. IV

8. Organizarea și participarea la luptele de câini.

2.500

0 %

2.500

O.G. 21/2002 H.C.L. 172/2002

15.

Cap. II

15. Amplasarea în exteriorul tonetelor sau chioșcurilor a rafturilor pentru expunerea mărfurilor; prin orice mijloace in exteriorul tonetelor. Dupa trei sanctiuni, contractul pentru folosirea temporara a locului de amplasare a tonetei inceteaza, fara punere in intarziere si fara nici o alta formalitate, beneficiarul tonetei avand obligatia de a elibera terenul in termen de trei zile, in caz contrar urmand a fi evacuat neconditionat prin dispozitia primarului, pe cheltuiala sa, neavand nici o pretentie fata de eventualele daune produse de evacuarea silita.

300 + 1000

0 %

300 + 1000

O.G. 21/2002 H.C.L. 172/2002

H.C.L. 207/2006

16.

H.C.L. 172/2002 Cap. XII

2. Se instituie taxa de ocupare a domeniului public pentru faptele prevăzute în prezenta hotărâre.

10 lei/mp/zi

0%

10 lei/mp/zi

Legea 227/2015

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

Anexa 9

TAXE SPECIALE PENTRU ANUL 2017 - COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

Veniturile realizate din încasarea t

axelor din prezen

ta anexa, au ca destinație acoperirea cheltuielilor materiale și de investiții necesare activității curente.

Nr.

Crt.

Denumire

impozit/taxa

Lei

Nivel 2016

Lei

Propunere Taxă an 2017 Lei

Temei de drept (art., alin., lege)

1

Taxă Atestat de Producător Agricol

50

50

Legea nr. 27/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art.484, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, (cu completarile si modificarile ulterioare), art. 30.Legea nr. 145/2014 - stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, în vigoare de la 03.11.2014; Ordinul nr. 1846/2408/2014, privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5, alin. (1), din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

2

Taxa pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

5

5

Legea nr. 145/2014 - stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, în vigoare de la 03.11.2014 Ordinul nr. 20/208/2015, privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9,alin. (1),din Legea nr. 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;,Lg nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art. 484, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, ( cu completările si modificările ulterioare), art. 30.

3

Taxă înregistrare contracte de arendare

5

5

Lg. nr. 215/2001-republicată -art. 38 alin 1, lit.d.

HG 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; Noul Cod Civil-art. 18361850;

Lg. nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015

privind Codul fiscal, art. 484;

4

Taxă adeverință rol

agricol

21

21

Lg. nr. 215/2001 Republicată -art. 38 alin 1, lit.d.

HG 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; Noul Cod Civil-art. 18361850;

Ordonanța 28/2008 privind Registrul Agricol, Lg. nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art.484.

Regulament conform Legii nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art. 484, alin (3)

-    Înregistrarea contractelor de arendare: - depunerea la C.I.C. a trei exemplare de contracte de arendare și a celorlalte acte doveditoare care fac obiectul contractelor de arendare, verificarea datelor din contracte, înregistrarea contractelor în registrul special al contractelor de arendare, deschiderea rolului agricol pentru arendaș și notarea actului în registrul agricol, verificarea rolului arendatorului, transmiterea la semnat la Secretarul Municipiului, eliberarea a două, exemplare din contractele de arendare;

-    Eliberare adeverința de rol agricol - primirea cererii pentru întocmirea adeverinței de rol agricol, verificarea datelor declarate în registrul agricol, tehnoredactarea adeverinței de rol agricol, transmiterea adeverintei de rol agricol la semnat la Secretarul Municipiului Iași și Primar, transmiterea adeverinței de rol agricol la Centrul de Informații pentru Cetățeni a Primăriei în vederea ștampilării, eliberarea dispoziției de plată către solicitant și eliberarea adeverintei de rol catre solicitant;

-    Eliberarea atestatului de producător - primirea cererii pentru atestatul de producător. Verificarea în registrul agricol a rolului agricol al solicitantului și în teren prin vizitarea gospodăriei și întocmirea unui proces verbal de constatare a existentei suprafetelor de teren si/sau a efectivelor de animale necesare activitatii de producator agricol, pentru care se solicită atestatul de producător, avizarea cererii la Direcția de Agricultură Iași. Completarea datelor pe formularul cu regim special de atestat de producător, transmiterea atestatului la semnat la Primarul Municipiului Iași, ștampilarea atestatului, înregistrarea dupa verificarea existentei suprafetelor de teren si/sau a efectivelor de animale necesare activitatii de producator agricol., eliberarea dispoziției de plată către solicitant și eliberarea atestatului pe bază de semnătură;

-    Eliberarea carnetului de comercializare aproduselor agricole- primirea cererii pentru carnetul de comercializare. Verificarea existenței atestatului de producător și în teren prin întocmirea unui proces verbal de constatare a existenței , a produselor vegetale sau animale după caz, pentru care se solicită carnetul, avizarea cererii la Direcția de Agricultură Iași., completarea datelor pe formularul cu regim special de carnet de comercializare, transmiterea carnetului la semnat la Primarul Municipiului Iași, ștampilarea carnetului, completarea datelor în registrul de evidență a carnetelor de comercializare a produselor agricole eliberarea dispoziției de plată a taxei către solicitant și eliberarea carnetului pe bază de semnătură.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

Anexa nr. 10 .1 D.A.P.P.P

TARIFE PENTRU STRANDUL MUNICIPAL

Nr. crt.

Denumire tarif

Nivel an 2016

Propunere procent de majorare fata de anul 2016

Valoare absoluta propusa pentru 2017

Temei de drept

Tarif cu

T.V.A.

0

1

2

3

4

5

1.

Tarif intrare

10 lei

-

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,OG 71/2002, Legea 3/2003,

Legea 51/2006

2.

Tarif intrare copii sub 7 ani si pensionarii

3 lei

-

3 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3.

Tarif intrare pentru luptatorii in revolutie/ veteranii si vaduvele in razboi/ detinuti politici/pers.gr.I invaliditate

gratuit

-

gratuit

Decret/Lege 118/1990, republicat, art. 6, alin.

1

Legea 44/1994, art.16, lit.e

Legea 341/2004, modif. prin Legea 347/2006 Legea 448/2006, republicată,

7.

Tarif inchiriere umbrela

5lei/zi

-

5 lei/zi

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

8.

Tarif inchiriere sezlong

5 lei /zi

-

5 lei/zi

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

9.

Cursuri inot / gimnastica acvatica organizate cu instructor angajat-durata 1h

17

lei/pers

17

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

10.

Abonament pt. adulti

75 lei/10 intrari

75lei/10 intrari

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

11.

Abonament pt. copii sub 7 ani și pensionari

20 lei/10 intrări

20 lei/10 intrări

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

TAXE PENTRU STRANDUL MUNICIPAL

Nr.

crt.

Denumire taxă

Nivel an 2016

Propunere procent de majorare fata de anul 2016

Valoare propusa pentru 2017

Temei de drept

1

Taxa pentru utilizarea temporară a terenurilor din Ștrandul municipal pentru tonete omologate, rulote, frigidere, mese pliante, corturi, materiale promotionale etc.(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

100 lei/mp/luna

-

100lei/mp/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG

955/2004, OG

71/2002, Legea

3/2003, Legea

51/2006

2

Taxa pentru utilizarea temporară a terenurilor din Ștrandul municipal pentru frigidere, mese pliante, corturi, materiale promotionale etc.(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

10 lei/mp/zi

-

10 lei/mp/zi

Legea nr. 215/2001 modif., HG

955/2004, OG

71/2002, Legea

3/2003, Legea

51/2006

3

Tarif de pornire la licitație pentru utilizarea temporară ( în sezon) a unor terenuri din incinta Ștrandului municipal amplasate în zona centrala a strandului, pentru activitate alimentatie publica si terasa(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

100 lei/mp/luna

-

100

lei/mp/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

Anexa nr.10.2

D.A.P.P.P.

TARIFE PE

NTRU PLAJA NICOLINA

Nr. crt.

Denumire tarif

Nivel an 2016

Propunere procent de majorare fata de anul 2016

Valoare absoluta propusa pentru 2017

Tarif cu TVA

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1.

Tarif intrare

8lei

-

8 lei

Legea nr. 215/2001modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea 51/2006

2.

Tarif intrare copii sub 7 ani

gratuit

-

gratuit

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

3.

Abonament pentru pensionari cu 10 intrari, care au o pensie sub 1500 lei

10 lei

-

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, \

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

4.

Tarif intrare pentru luptatorii in revolutie/veteranii si vaduvele in razboi/ detinuti politici/pers.gr.I invaliditate

gratuit

-

gratuit

Decret/Lege 118/1990, republicat, art. 6, alin.

1;Legea 44/1994, art.16, lit.e;Legea

341/2004, modif. prin Legea 347/2006, \

Legea 448/2006, republicată,

5.

Tarif namol

2 lei

-

2 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

6.

Tarif inchiriere umbrela

5

lei /zi

-

5

lei /zi

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

7.

Tarif inchiriere sezlong

5

lei /zi

-

5

lei/zi

Legea nr. 215/2001 \ modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

TAXE PENTRU PLAJA NICOLINA

Nr. crt.

Denumire taxă

Nivel an 2016

Propunere procent de majorare fata de anul 2016

Valoare propusa pentru 2017

Temei de drept

1

Taxa pentru utilizarea temporară a terenurilor pentru tonete omologate, rulote, frigidere, mese pliante, corturi, terase sezoniere,    materiale

promotionale etc.(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

/ tarif pentru pornirea la licitatie in vederea inchirierii spatiilor comerciale din incinta Plajei Nicolina si a Partiei de schi

85 lei/mp/luna

-

85 lei/mp/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

2

Taxa pentru utilizarea temporară a terenurilor din incinta plajei pentru frigidere, mese pliante, corturi, materiale promotionale etc.(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

-

-

10 lei/mp/zi

Legea nr. 215/2001

modif., HG

955/2004, OG

71/2002, Legea

3/2003, Legea

51/2006

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

Anexa nr.10.3


TARIFE PENTRU PARCARI

Nr.

crt.

Denumire tarif

Nivel an 2016

Propunere procent de majorare fata de anul 2016

Valoare absoluta propusa pentru 2017

Temei de drept

Tarif cu

T.V.A.

0

1

2

3

4

5

1

Tarif parcare ocazionala a autoturismului in parcarile cu plata

1,5

leu/ora

-

1,5

leu/ora

Legea nr. 215/2001

modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

2

Tarif parcare ocazionala a microbuzelor, autobuzelor, autocarelor, camioanelor in parcarile cu plata

3

lei /ora

-

3

lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

3

Tarif lunar parcare (abonament) autoturism in parcarile cu plata

80

lei /luna

-

80

lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

4

Tarif lunar parcare (abonament) microbuze, autobuze, autocare, camioane in parcarile cu plata

100

lei /luna

-

100

lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

5

Tarif lunar parcare (abonament/avize temporare) autoturism in parcarile de resedinta sau alte parcari amenajate pt.pers.juridice detinatoare de spatii comerciale in vecinatatea acestora

100

lei /luna

-

100

lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

6

Tarif lunar de pornire la licitatie,pentru parcare autoturisme in parcarile de resedinta pt.pers.fizice/juridice cu sediul la adresa *

20

lei /luna

-

20

lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

7

Tarif inchiriere parcare cu plata sau de resedinta pt. :veterani si vaduve de razboi,fosti detinuti politici/ pers.gr.I invaliditate .

gratuit

-

gratuit

Decret/Lege 118/1990, republicat, art. 6, alin. 1

Legea 44/1994, art.16, lit.e

Legea 341/2004, modif.

prin Legea 347/2006

Legea 448/2006, republicată, art 65

8

Tarif folosinta teren pentru parcari acoperite si garaje (supraf. de 18 mp) ; ce depaseste aceasta suprafata se taxeaza suplimentar cu 1 leu/mp/luna**

50 lei/luna

-

50 lei/luna

Legea 51/2006

Valoare adjudecata in urma licitatiilor publice

-

Nivel an 2016, dar nu mai putin de 50 lei/luna

Legea 51/2006

9

Tarif folosinta teren pentru parcari neacoperite, amenajate de persoane fizice/juridice, pentru care exista autorizatii de construire

-

-

25 lei/luna

Legea 51/2006

*licitatiile /calculul chiriei/evidenta contractelor/urmarirea veniturilor se realizeaza in cadrul D.A.P.P.P

** urmărirea contractelor se realizeaza de DAPPP sau DEFPL - Serviciul Venituri din Contracte, dupa caz

Valoarea contractelor de inchiriere pentru parcarile de resedinta nu se majoreaza, raman la nivelul stabilit in urma licitatiilor publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI Anexa nr.10.4

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


TARIFE PENTRU PARTIA DE SCHI

Nr.

crt.

Denumire tarif

Nivel an 2016

Propunere procent de majorare fata de anul 2016

Valoare absoluta propusa pentru 2017

Temei de drept

Tarif cu

T.V.A.

0

1

2

3

4

5

1.

Tarif urcare cu schi lift

2

lei/urcare

-

2 lei/urcare

Legea nr. 215/2001

modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

2.

Tarif (abonament) pentru 12 urcari cu schi lift pentru adulti

20 lei

-

20

lei

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

3.

Tarif (abonament) pentru 12

urcari cu schi lift pentru copii cu virsta pina la 14 ani

10 lei

-

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

4.

Tarif inchiriere echipament schi complet

10

lei/ ora

-

10

lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

5.

Tarif inchiriere schiuri

5

lei /ora

-

5

lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

6.

Tarif inchiriere clapari

5

lei /ora

-

5

lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

7.

Tarif inchiriere bete schi

5

lei /ora

-

5

lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI


Anexa nr.10.5


TARIFE PENTRU WC-URI PUBLICE

Nr.

crt.

Denumire tarif

Nivel an 2016

Propunere procent de majorare fata de anul 2016

Valoare absoluta propusa pentru 2017

Temei de drept

Tarif cu

T.V.A.

0

1

2

3

4

5

1.

Tarif intrare

1 leu

-

1 leu

Legea nr. 215/2001

modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

Anexa nr.10.6


TARIFE PENTRU BAIA PUBLICA

Nr.

crt.

Denumire tarif

Nivel an 2016

Propunere procent de majorare fata de anul 2016

Valoare absoluta propusa pentru 2017

Temei de drept

Tarif cu

T.V.A.

0

1

2

3

4

5

I. DUS, SAUNA , BAZIN, MASAJ

1.

duș social

2

lei/pers.

2

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

2.

duș, bazin (3h)-acces copii pana la 14 ani

12

lei/pers.

12

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

3.

abonament duș, bazin (3h)-acces copii pana la 14 ani-10 intrari

120

lei/pers.

120

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

4.

duș, bazin (3h)-acces pers. peste 14 ani

25

lei/pers

25

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

5.

abonament duș, bazin (3h)-acces pers. peste 14 ani -10 intrari *

250 lei/pers

250

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

6.

duș, sauna (30 min), bazin (3h)

30 lei/pers

30

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

7.

abonament duș, sauna (30 min), bazin (3h)-10 intrari

300

lei/pers.

300

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

8.

duș, sauna (30 min)

15

lei/pers

15

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

9.

abonament dus,sauna (30 min)-10 intrari

150

lei/pers

150

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

10.

rezervare sauna mica in exclusivitate timp de

1 h

138

lei/pers

138

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

11.

rezervare sauna mare in exclusivitate timp de

1 h

275 lei

275 lei

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

12.

cursuri inot/gimnastica acvatica organizate cu instructor angajat-durata 1h

17

lei/pers.

-

17

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

13.

închiriere halat

6

lei/buc.

6

lei/buc.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

14.

sapun/sampon

1

leu/buc.

1

leu/buc.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

15.

închiriere prosop

2

leu/buc.

2

leu/buc.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

16.

rezervare bazin 3 h

521

lei/grup

521

lei/grup

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

17.

masaj de relaxare cu crema clientului

23 lei/pers./ 50min.

23

lei/pers./

50min.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

18.

abonament masaj de relaxare cu crema clientului-10 sedinte

210

lei/pers.

50min/

sedinta

210

lei/pers.

50min

sedinta

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

19.

masaj de relaxare cu crema

25

lei/pers./

50min.

25 lei/pers./

50min.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

20.

abonament masaj de relaxare cu crema-10 sedinte

230

lei/pers.

50min/

sedinta

230 lei/pers.

50min

sedinta

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

21.

masaj strong cu crema clientului

37 lei/pers./

50 min.

37

lei/pers./

50 min.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

22.

masaj strong cu crema

40 lei/pers.

50 min

40 lei/pers.

50 min

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

23.

abonament masaj strong cu crema clientului-10 sedinte

350 lei/pers./ 50 min sedinta

350

lei/pers./

50 min sedinta

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

24.

abonament masaj strong cu crema -10 sedinte

380 lei/pers./ 50 min sedinta

380 lei/pers./

50 min sedinta

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

25.

masaj de intretinere segmentar (picioare/abdomen/spate/cervical) cu crema clientului

10 lei/pers./

20 min

14 lei/pers./

20 min.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

26.

masaj de intretinere segmentar (picioare/abdomen/spate/cervical) cu crema

16 lei/pers./

20 min.

16 lei/pers./

20 min.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

27.

masaj anticelulitic cu crema clientului

30 lei/pers./

50 min.

30

lei/pers./

50 min.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

28.

masaj anticelulitic cu crema

35

lei/pers./

50 min.

35 lei/pers./

50 min.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

29.

abonament masaj anticelulitic cu crema clientului-10 sedinte

280

lei/pers./

50min.

sedinta

280

lei/pers./

50min.

sedinta

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

30.

abonament masaj anticelulitic cu crema -10 sedinte

330

lei/pers./

50 min.sedinta

330

lei/pers./

50 min.sedinta

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

31.

utilizare aparate fitness

16

lei/h/pers.

16 lei/h/pers.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

II. CABINET COSMETICA

32.

epilat

picioare

total

26 lei/pers.

-

26

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

pe portiuni

16 lei/pers.

-

16 lei/pers.

brate

pe portiuni

16 lei/pers.

-

16 lei/pers.

pe portiuni

12 lei/pers.

-

12 lei/pers.

mustata,perciuni,pometi,

barbie,frunte

7 lei/pers.

-

7 lei/pers.

spate,abdomen,fesa,axila

9 lei/pers.

-

9 lei/pers.

zona inghinala

12 lei/pers.

-

12 lei/pers.

fata

16 lei/pers.

16 lei/pers.

33.

vopsit

gene

8 lei/pers.

-

8 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

sprancene

8 lei/pers.

8 lei/pers.

34.

pensat

sprancene

6 lei/pers.

-

6 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

mustata

6 lei/pers.

-

6 lei/pers.

Forma sprancene

8 lei/pers.

-

8 lei/pers.

35.

lonizare

12 lei/pers.

12 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

36.

gomaje cu produse din game profesionale romanesti

10 lei/pers.

10 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

37.

gomaje cu produse din game profesionale import

14 lei/pers.

14 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

38.

demachiere pt. față/gît

12 lei/pers.

12 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

39.

masca faciala cu produse din game profesionale romanesti

16 lei/pers.

16 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

40.

masca faciala cu produse din game profesionale import

26

lei/pers.

26

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

41.

masca pt. git cu produse din game profesionale romanesti

10 lei/pers.

10 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

42.

masca pt. git cu produse din game profesionale import

16

lei/pers.

16 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

43.

masca ochi

5 lei/pers.

5 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

44.

tratament facial

(demachiere, gomaj, extracție de comedoane, dezinfecție, ionizare, masca) cu produse din game profesionale romanesti

52 lei/pers.

52 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

45.

tratament facial

(demachiere, gomaj, extracție de comedoane, dezinfecție, ionizare, masca) cu produse din game profesionale import

78

lei/pers.

78

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

46.

masaj facial

16 lei/pers.

16

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

47.

extractii cu produse romanești

16

lei/pers.

16

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

48.

extractii cu produse game profesionale

31 lei/pers.

31 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

49.

Impachetari termocuverta

1 zona (picioare, abdomen-spate) - 40 min pentru termosudatie

18 lei/pers.

18

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

50.

Impachetari termocuverta

1 zona (picioare, abdomen-spate) - 40 min cu produs pe baza de ciocolata,parafango,alge

21 lei/pers.

21

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

51.

Impachetari termocuverta (tot corpul) - 40 min pentru termosudatie

42

lei/pers.

42 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

52.

Impachetari termocuverta (tot corpul) - 40 min cu produs pe baza de ciocolata,parafango,alge

73 lei/pers.

73 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

53.

machiaj zi

16 lei/pers.

16

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

54.

machiaj seara

26 lei/pers.

26 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

55.

machiaj deosebit (pentru mireasa etc) simplu

31 lei/pers.

31 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

56.

machiaj deosebit (pentru mireasa etc) complex

52 lei/pers.

52 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

CONTRAVENȚII PENTRU BAIA PUBLICA

5

Nr.

crt.

Denumire tarif

Nivel an 2016

Propunere procent de majorare fata de anul 2016

Propunere

Temei de drept

An 2017 lei

0

1

2

3

4

5

1.

Utilizarea unor servicii ce se prestează la baia publică fără a achita tarifele stabilite

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

2.

Intrarea în bazin sau saună fără efectuarea prealabilă a unui duș

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

3.

Nerespectarea de către clienți a ținutei obligatorii (costum de baie) în incinta băii

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

4.

Micțiunea și defecarea în

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

bazinul de înot

HCL 359/2006

5.

Intrarea în incinta băii sub influența băuturilor alcoolice

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

6

Săvârșirea în incinta băii a unor fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii vulgare, tulburarea liniștii clienților, provocarea sau participarea efectivă la scandal;

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

7

Intrarea în bazin cu leziuni, plăgi deschise, boli transmisibile, dermite sau dermatoze

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

8

Consumul de produse alimentare în bazinul de înot sau în saune; aruncarea diferitelor ambalaje, alimente deteriorate, coji semințe etc. în alte locuri decât coșurile de gunoi

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

9.

Intrarea în bazin a copiilor sub

10 ani fără însoțitor

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

10.

Deteriorarea unor bunuri din incinta băii. În această situație se va achita contravaloarea sau se va înlocui bunul deteriorat de către persoana care a produs prejudiciul

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

Aceste contravenții se aplică de personalul DAPPP împuternicit în acest sens, funcționari din cadrul Primăriei Municipiului Iași sau polițiști comunitari împuterniciți.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

Anexa nr.10.7


TAXE PENTRU STADIOANELE MUNICIPALE

Nr.

crt.

Denumire taxa

Nivel an 2016

Propunere procent de majorare fata de anul 2016

Temei de drept

Taxa propusa pentru 2017

0

1

2

3

4

5

1.

Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare ,gazonat ,din incinta Stadionului Emil Alexandrescu, pentru manifestari cultural - artistice, expozitii etc fara nocturna

5000 lei/h

-

5000 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

2.

Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare ,gazonat ,din incinta Stadionului Emil Alexandrescu, pentru manifestari cultural - artistice, expozitii etc cu nocturna

7000 lei/h

-

7000 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

3.

Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare ,gazonat, din incinta Stadionului Emil Alexandrescu, pentru antrenament fara nocturna

100

lei/h

-

100lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

4

Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare ,gazonat ,din incinta Stadionului Emil Alexandrescu, pentru antrenament cu nocturna

120 lei/h

-

120 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

5

Taxa pentru utilizarea a terenului de sport mare ,gazonat ,din incinta Stad. Emil Alexandrescu pentru desfașura-rea meciurilor oficiale

/competitiilor sportive/meciurilor

amicale fara nocturna

300 lei/h

-

300 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

6

Taxa pentru utilizarea a terenului de sport mare ,gazonat ,din incinta Stad.

500 lei/h

-

500 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

Emil Alexandrescu pentru

desfașura-rea meciurilor oficiale

/competitiilor sportive/meciurilor

amicale cu nocturna

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

7

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul Stadionului Emil Alexandrescu pentru desfașurarea meciurilor oficiale/competitiilor

sportive/meciurilor amicale fara nocturna

200 lei/h

-

200 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

8

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul Stadionului Emil Alexandrescu pentru desfașurarea meciurilor oficiale/competitiilor

sportive/meciurilor amicale cu

nocturna

300 lei/h

-

300 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

9

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul Stadionului Emil Alexandrescu pentru desfașurarea antrenamentelor fara nocturna

60 lei/h

-

60 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

10

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul Stadionului Emil Alexandrescu pentru desfașurarea antrenamentelor cu nocturna

90 lei/h

-

90 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

11

Taxa pentru utilizarea pistei de atletism de la Stadionului Emil Alexandrescu pt. antrenament sau competitie fara nocturna

30 lei/h

30 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

12

Taxa pentru utilizarea pistei de atletism de la Stadionului Emil Alexandrescu pt. antrenament sau competitie cu nocturna

230 lei/h

230 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

13

Taxa pentru utilizarea temporară a terenurilor de sport din incinta

Stadionului    Tineretului    și

500

lei/h

-

500 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

Stadionului Tepro pentru manifestari cultural - artistice, expozitii

3/2003, Legea 51/2006

etc

14

Taxa pentru utilizarea teporara a terenurilor de sport din incinta Stadionului Tineretului pentru antrenament

30 lei/h

30 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

15

Taxa pentru utilizarea temporara a terenurilor de sport din incinta Stadionului Tineretului    pentru

desfașurarea meciurilor oficiale

50 lei/h

50 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

/competitiilor    sportive/meciurilor

amicale

16

Taxa pentru utilizarea temporara a terenurilor de sport din incinta Stadionului    Tepro    pentru

antrenament

20 lei/h

20 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

17

Taxa pentru utilizarea temporara a terenurilor de sport din incinta Stadionului Tepro pentru desfașurarea meciurilor oficiale/competitiilor sportive/meciurilor amicale

30 lei/h

30 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

18

Utilizarea temporara a stadioanelor de catre structurile sportive de performanta care sunt finanțate prin Fundatia Sportului Ieșean

gratuit

gratuit

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

19

Utilizarea temporara a pistelor de atletism din incinta stadioanelor,de catre cetatenii municipiului Iasi, în vederea desfasurarii unor activitati sportive de intretinere/relaxare

2h/zi, gratuit (funcție de graficul afisat de administrator)

2h/zi, gratuit (funcție de graficul afisat de administrator)

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

Anexa nr.10.8


Tarife pentru activitățile desfășurate la Baza de agrement Ciric

Nr. crt

Denumire tarif

durata

Valoare absolută 2017

Valoare

2016

Propunere

procent de

majorare fata

de anul 2016

Tarif cu T.V.A

Temei de drept

1.

Închiriere barca/hidrobicicleta

1 h

20 lei

20 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

2.

Închiriere barca/hidrobicicleta

30 min

10 lei

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

3.

Intrare piscine -1 persoana (+sezlong)

1 zi, conform programului de funcționare

15 lei

15 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

4.

Intrare teren minigolf - 1 persoana

8 h, conform programului de funcționare

50 lei

50 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

5.

Intrare teren minigolf - 1 persoana

4 h

25 lei

25 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

6.

Intrare teren minigolf - 1 persoana

2 h

12,5 lei

12,5 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

7.

Intrare structuri gonflabile - 1 copil

1 h

40 lei

40 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

8.

Intrare structuri gonflabile - 1 copil

30 min

20 lei

-

20 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

9.

Intrare structuri gonflabile - 1 copil

15 min

10 lei

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

10.

Intrare structuri gonflabile - 1 copil

10 min

7 lei

7 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

11.

Intrare structuri gonflabile - 1 copil

5 min

3,5 lei

3,5 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

12.

O calatorie telescaun - 1 adult

8lei

8lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

13.

O calatorie telescaun - 1 copil pâna în 14 ani

5 lei

5 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

14.

Teren paintball / 1 adult/250 bile

1 ora

40 lei

40 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

15.

Teren paintball / 1 pers. cu varsta intre 12-18 ani, 1 adult din categoria: studenți, revoluționari/100 bile

1 ora

15 lei

15 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

16.

Teren paintball / 1 adult/ 300 bile

2 ore

50 lei

50 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

17.

Teren paintball / 1 pers. cu varsta intre 12-18 ani, 1 adult din categoria: studenți, revoluționari/ 200 bile

2 ore

25 lei

25 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

18.

Zona catarare in copaci / 1 adult

1 ora trasee

20 lei

20 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

19.

Zona catarare in copaci / 1 adult

2 ore trasee

30 lei

30 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

20.

Zona catarare in copaci / 1 pers. cu varsta intre 5-18 ani , 1 adult din categoria: studenți, revoluționari

1 ora trasee

10 lei

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

21.

Zona catarare in copaci / 1 pers. cu varsta intre 5-18 ani , 1 adult din categoria: studenți, revoluționari

2 ore trasee

15 lei

15 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

22.

Echipament de simulare/ persoana

5 min

3,5 lei

3,5 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

23.

Zona escaladare ziduri/ 1 adult

1 ora

20 lei

20 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

2 ore

30 lei

30 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

24.

Zona escaladare ziduri / 1 pers. cu varsta intre 5-18 ani , 1 adult din

1 ora

10 lei

-

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

categoria: studenți, revoluționari -

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

2 ore

15 lei

15 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

25.

Teren sport multifuncțional

1 ora

60 lei

60 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

2 ore

80 lei

80 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

26.

Teren tenis de camp

1 ora

20 lei

20 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

2 ore

30 lei

30 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

27.

Masa de tenis

1 ora

10 lei

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

2 ore

15 lei

15 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

28.

Joc paintball - set suplimentar 100 bile

10 lei

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

29.

Intrare piscine - pentru

1 copil pâna 10 ani, 1 adult din categoria: pensionari, studenți, veterani de razboi, detinuti politici, revoluționari, persoane cu handicap I

1 zi, conform programului de funcționare

7,5 lei

7,5 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

(grav)

30.

Intrare teren minigolf - 1 copil pâna

14 ani, 1 adult din categoria: pensionari, studenți, veterani de razboi, detinuti politici, revoluționari, persoane cu handicap I (grav)

2 h

10 lei

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

31.

Urcare/coborâre telescaun - 1 adult din categoria: pensionari, studenți, veterani de razboi, detinuti politici, revoluționari, persoane cu handicap I (grav) ’

5 lei

5 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

32.

Abonament 10 intrari piscine - 1 adult (+sezlong)

120 lei

120 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

33.

Intrare piscine adult, fara a beneficia de sezlong

1 zi, conform programului de funcționare

12 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

34.

Abonament 10 intrari piscine -pentru

1 copil pâna 10 ani, 1 adult din categoria: pensionari, studenți, veterani de razboi, detinuti politici, revoluționari, persoane cu handicap I (grav) ’

60 lei

60 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

35.

Abonament 10 calatorii cu telescaunul - 1 adult

60 lei

60 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

36.

Abonament 10 calatorii cu telescaunul / 1 copil pana in 14 ani, 1 adult din categoria: pensionari, studenți, veterani de razboi, detinuti politici, revoluționari, persoane cu handicap I (grav)

45 lei

45 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

37.

Tarif de pornire la licitație pentru utilizarea temporară ( în sezon) a unor terenuri din incinta bazei de

57 lei/mp /luna

-

57 lei/mp/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

agrement Ciric, pentru activitate alimentatie    publica    si

terasa(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

-

38.

Joc paintball - Amenda pentru lovirea intenționată a persoanelor sau obiectelor care nu se află în incinta terenului de joc sau in cazul în care jucătorul face modificări la reglajele de presiune ale armei,

200 lei

200 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

39.

Amenda pentru persoanele care se scalda in lacul Ciric

200 lei

200 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

40.

Tarif parcare ocazionala a autoturismului in parcarile cu plata din incinta Bazei de agrement Ciric

1 zi

3

3

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

HCL 130/2013

41.

Tarif parcare ocazionala a microbuzelor, autobuzelor, autocarelor, in parcarile cu plata din incinta Bazei de agrement Ciric

1 zi

10

10

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

HCL 130/2013

Contravențiile se aplică de personalul DAPPP împuternicit în acest sens, funcționari din cadrul Primăriei Municipiului Iași sau polițiști comunitari împuterniciți.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

ANEXA NR. 11

TAXE SPECIALE DAPPP Conf. Legea 273/2006 si Legea 227/2015 Anul 2017

Nr.

Crt

Denumire taxa, impozit

Nivel an 2016 lei

Propunere procent de majorare fata de an

2016

Valoare absoluta propusa lei an

2017

Temei de drept

1

2

3

4

5

6

1

Taxă eliberare copii sau duplicate după contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare

si alte tipuri de contracte.

30

-

30

Legea 227/2015 Legea 273/2006

2

Taxă eliberare copii sau duplicate după contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte, in regim de urgenta (termen 3 zile lucrătoare

42

-

42

Legea 227/2015 Legea 273/2006

3

Taxă inscriere licitatie de inchiriere/vanzare spatii cu altă destinatie decat

locuinta si spatii locative

36

-

36

Legea 227/2015 Legea 273/2006

4

Taxă inscriere licitatie de inchiriere pentru parcări autoturisme

10

-

10

Legea 227/2015 Legea 273/2006

HCL 144/2007

5

Taxă participare la licitatie de inchiriere, licitatii de concesionare, licitatii vanzare spatii cu altă

destinatie decat locuinta si spatii locative si alte

0,5% la val. de pornire a licitatiei, dar nu mai putin de 5 lei

-

0,5% la val. de pornire a licitatiei, dar nu mai putin de 5 lei

Legea 227/2015 Legea 273/2006

HCL 145/2003

categorii de licitații

6

Taxă eliberare adeverința privind stadiul achitării ratelor si comunicare documente

8

-

8

Legea 227/2015 Legea 273/2006

7

Taxă eliberare adeverința privind stadiul achitării ratelor in regim de urgenta (3 zile lucrătoare)

32

-

32

Legea 227/2015 Legea 273/2006

8

Taxă eliberare adeverinta privind acordul de revanzare imobil

15

-

15

Legea 227/2015 Legea 273/2006

9

Taxa eliberare copii după documentatii din arhivă, schite imobile, etc.

25

-

25

Legea 227/2015 Legea 273/2006

10

Taxa eliberare copii după documentatii din arhivă, schite imobile, etc., in regim de urgenta (3 zile lucrătoare)

42

-

42

Legea 227/2015 Legea 273/2006

11

Taxa eliberare aviz de principiu pentru lucrările de constructii, instalatii, modificări in spatii cu altă destinatie decat locuinta; alte avize

29

-

29

Legea 227/2015 Legea 273/2006

12

Taxa depozitare obiecte (produse) evacuate din spatiile proprietate a municipiului Iasi * (la această taxă se adaugă cheltuielile generate de transportul obiectelor evacuate).

1leu/luna/m.p.

-

1leu/luna/m.p.

Legea 227/2015 Legea 273/2006

13

Taxa inchiriere sala conferinte

80lei /h

-

80lei /h

Legea 227/2015 Legea 273/2006

A.    Taxele speciale se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau documentelor (cu excepția taxei nr.12 care se calculează ulterior), iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat conform cu Regulemtneul privind organizarea si funcționarea serviciilor publice prestate de către D.A.P.P.P. pentru care se incasează taxele speciale.

B.    Taxele speciale se incasează numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiază de serviciile publice locale prestate de către D.A.P.P.P. si pentru care sau instituit aceste taxe.

REGULAMENT

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice prestate de către DAPPP pentru care se încasează taxe speciale și utilizarea veniturilor realizate

1.    DAPPP prin serviciile și compartimentele sale prestează servicii publice speciale, în interesul persoanelor fizice și juridice, la solicitarea

acestora.

2.    Serviciile publice locale prestate sunt:

-    emiterea și eliberarea de duplicate, copii după contracte de închiriere, contracte de vânzare-cumpărare, la termen sau în regim de urgență;

-    activități privind gestionarea înscrierilor la licitații de închiriere, vânzare spații cu altă destinație decât locuință și spații locative;

-    activități privind organizarea și desfășurarea licitațiilor de închiriere, vânzare spații cu altă destinație decât locuință și spații locative;

-    eliberare de adeverințe privind stadiul achitării ratelor, inclusiv comunicarea acestora, pe tot parcursul derulării raporturilor juridice stipulate în contracte, la termen sau în regim de urgență;

-    eliberare de adeverințe privind acordul de revânzare imobile, la termen;

-    eliberare copii după documentații din arhivă, schițe imobile, la termen sau în regim de urgență;

-    eliberarea acordului de principiu pentru efectuarea de lucrări de construcții, instalații, modificări în spații cu altă destinație decât locuință și spații locative de către locatari. Eliberare diverse avize și acorduri în legătură cu gestionarea patrimoniului;

-    depozitarea obiectelor și produselor evacuate din spațiile proprietate a municipiului Iași.

3.    Organizarea și funcționarea compartimentelor din cadrul DAPPP care prestează serviciile publice locale de natura celor menționate la pct.2 este reglementată prin Regulamentul de organizare și funcționare al serviciilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Iași

4.    Prestarea serviciilor publice locale speciale se realizează la solicitarea persoanelor fizice și juridice. Cererea ce conține solicitarea serviciului public special se depune la registratura Primăriei sau DAPPP.

5.    Prestarea serviciilor se realizează la termen conform legii (30 zile) sau în regim de urgență considerat a fi 3 zile lucrătoare începând cu ziua următoare celei în care s-a depus și înregistrat cererea.

6.    Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care solicită în scris prestarea serviciilor publice sau se folosesc de serviciile publice locale speciale pentru care s-au instituit taxele respective.

7.    Taxele speciale (utilizate) încasate de DAPPP sunt instituite prin    HCL nr.462/28.12.2006 (anexa nr.11).

8.    Taxele speciale se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a avizelor, adeverințelor sau documentelor iar veniturile realizate vor fi utilizate integral pentru buna funcționare a prestatorilor, prin finantarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a serviciilor precum și acoperirii sumelor destinate creșterii calității serviciilor publice prin achiziția de active fixe corporale și necorporale (tehnică de calcul, mobilier, etc.), materiale (birotică, consumabile), obiecte de inventar.

9.    Prin excepție, față de cele precizate, la punctul 8 din prezentul Regulament, taxa pentru depozitare obiecte (produse) evacuate din spațiile proprietatea municipiului Iași se calculează și se încasează ulterior prestării serviciului. La cuantumul acestei taxe se vor adauga cheltuielile generate de transportul obiectelor evacuate și se vor plăti de către proprietarul bunurilor evacuate.

10.    Taxele speciale se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a acestor servicii (cheltuieli materiale, de capital și de personal) conform destinațiilor aprobate urmărindu-se permanent creșterea calității serviciului prestat.

Pentru anul 2017 taxele speciale s-au stabilit conform art. 486 din Legea 227/2015 urmărindu-se așezarea justă a acestora conform scopului pentru care s-au instituit.

11.    Prezenta procedura se modifică și se completează prin hotărâre de către Consiliul Local ori de câte ori va fi necesar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat Serviciul Administrare Spații Comerciale

Anexa 12.1.


I.Tarife pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite (Tabel nr. 1)

Grupa

de

activitate

Zona I

Zona II

Zona III

Lei/mp/luna

Lei/mp/luna

Lei/mp/luna

2016

Majorare

propusa

2017

2016

Majorare

propusa

2017

2016

Majorare

propusa

2017

1.

18

-

18

15

-

15

7

-

7

2.

11

-

11

8

-

8

5

-

5

3.

1

-

1

1

-

1

1

-

1

II. Zonarea amplasării spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iași

ZONA I

Zona centrală a municipiului Iasi delimitată de arterele:

B-dul Independenței, str.Rece, str.M.Eminescu, str.Sărăriei, str.Basotă, B-dul Tudor Vladimirescu, str.Primăverii, B-dul N. Iorga, Podul de Piatră, str.Silvestru, Străpungere Silvestru, str.O.Băncilă, str.Păcurari, str.Scoalei, str.T.Cozma, str.Lascăr Catargi, str.General Berthelot, B-dul Independenței.

ZONA II

Zona de la limita zonei I până la periferia Municipiului Iasi .

ZONA III

Localitățile Dancu, Tomesti și Lunca Cetățuii.

III. Anexa cuprinzând grupele de activitate (orientative)

GRUPA 1

-alimentație publică ( restaurante, baruri, catering, fast-food, etc);

-instituții financiare (bănci) ;

-agenții de turism intern si internațional, case de pariuri, jocuri de noroc;

-case de amanet și schimb valutar ;

-dezvoltare imobiliară (promovare, tranzacții), agenții de publicitate, intermediere și consultanță;

-    birouri de notariat și avocatură;

-comerț cu ridicata al produselor alimentare și nealimentare (desfacere en-gross);

-sedii de firme;

-servicii (foto, frizerie, coafură, cosmetică, transporturi, poștă, telecomunicații, școli de șoferi, proiectare,etc).

-servicii și asistență medicală (cabinete medicale specializate, policlinici, etc), farmacii;

-    alte asemenea

GRUPA 2

-comerț cu amănuntul al produselor alimentare (legume-fructe, carne, pește, lapte, pâine, etc);

-comerț cu amănuntul al produselor nealimentare ( obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, electrice și electronice, papetărie, cărți, produse de curățenie, etc);

-    ateliere întreținere și reparatii;

-tehnică medicală ( ortopedie, optică medicală, stomatologie și alte instrumentare medicale);

-producție ( prelucrare, fabricare, depozitare);

-    alte asemenea

GRUPA 3

-case de cultură, edituri și mass-media;

-instituții de învățământ din sistemul public de stat și particular, recunoscute conform legislației în vigoare ca făcând parte din sistemul national de înăvațământ, instituții de cercetare;

-    asociații de proprietari, asociații cultural artistice, cluburi sportive, ateliere de pictură și sculptură ; -fundații și asociații apolitice care nu practică activități cu scop comercial sau lucrativ;

-sedii de uniuni, asociații sau alte organizații sindicale;

-cămine de copii sau de bătrâni;

-muzee, biblioteci, săli de expoziție;

-centre zonale si birouri pentru instituții publice și regii autonome;

-garaje aflate în administrarea DAPPP.

-    alte asemenea

IV. Procedura privind determinarea chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite

1.    Prezenta procedură stabilește modul de calcul al chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora (curți-grădini) și alte terenuri construite sau neconstruite ce fac obiectul unor contracte de închiriere aflate în derulare, atribuite prin hotărâri ale Consiliului Local în temeiul OG nr.26/2000, Legea 341/2004, Legea 334/2006, precum și pentru cele adjudecate în urma unor licitații publice.

2.    Tarifele de pornire la licitațiile pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință ( comerț, prestări servicii, producție, etc.) , terenurile aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite, vor fi stabilite de comisia de organizare a licitației funcție de zona de amplasament și grupa activitate, raportul cerere/ofertă și starea tehnică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, fără a putea fi mai mici decât cele stabilite prin tabelul nr.1.

3.    Persoanele fizice și juridice care utilizează spații cu altă destinație decât aceea de locuință fără contract de închiriere (în urma expirării termenului de valabilitate contractul nu poate fi prelungit, nu îndeplinesc condițiile pentru perfectarea unui contract de închiriere, etc.) vor plăti contravaloarea lipsei de folosință a spațiului până la predarea acestuia prin proces verbal de predare-primire și reintroducerea în circuitul comercial. Suma lunară reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și/sau a terenurilor aferente acestora, utilizate temporar fără contract de închiriere, se va determina având ca bază de calcul tariful corespunzător pe mp/lună din tabelul nr.1, ținându-se cont de zona de amplasament și grupa de activitate , dar fără a putea fi mai mică decât valoarea consemnată în contractul de închiriere anterior, și va fi menționată în acte administrative denumite Note de Calcul, ce reprezintă titluri de creanță și va sta la baza debitării obligației de plată în sistemul informatic. Titlul de creanță constituie înstiințare de plată și va cuprinde elementele constitutive ale actului administrativ prevăzut de Codul de procedură fiscală. Pentru plata cu întârziere a obligațiilor reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință debitorul datorează majorări de întârziere calculate conform legislației specifice în vigoare.

4.    În cazul în care persoana juridică/fizică care deține în mod legal spațiul îsi schimbă activitatea, iar tariful pe mp/lună pe care îl plătește este mai mic decât cel stabilit în tabelul nr.1, chiria se va calcula conform valorilor din tabelul nr 1, funcție de grupa de activitate si zona de amplasament. În situația în care persoana juridică/fizică care deține în mod legal spațiul își schimbă activitatea, de la grupa 1 la grupa 2, tariful pe mp/lună nu se va micșora. Grupele de încadrare ale activităților de bază desfășurate în spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și zonarea amplasării lor pe teritoriul municipiului Iași, inclusiv comunele Dancu, Lunca Cetățuii și Tomești sunt precizate în anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

5.    În situațiile în care spațiile se atribuie direct prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași (ex. asociații, fundații, instituții de învățământ, etc) suma lunară reprezentând contravaloare folosință se va determina având ca bază de calcul tariful corespunzător pe mp/lună din tabelul nr.1 .

6.    La determinarea chiriei se vor avea în vedere următorii coeficienți :

6.1.    Pentru dependințe, inclusiv cele de folosință comună, se aplică un coeficient de 0,8 la tariful pentru activitatea preponderentă desfășurată în spațiu (suprafața utilă majoritară);

6.2.    Pentru terenuri amenajate se aplică un coeficient de 0,6 la tariful pentru activitatea preponderentă desfășurată în spațiu (suprafața utilă majoritară);

6.3.    Pentru terenurile neamenajate, aferente imobilelor închiriate, se aplică un coeficient de 0,5 la tariful pentru activitatea preponderentă desfășurată în spațiu (suprafața utilă majoritară);

6.4.    Chiria pentru terenurile amenajate (porticuri amenajate), aferente spațiilor construite de către actualii deținători în baza unor autorizatii de constructie, se stabilește având în vedere tarifele din tabelul nr.1, funcție de zona de amplasament și grupa de activitate desfașurată în spațiu, la care se aplica corecția de 0,6 .

6.5.    Corecțiile de mai sus se aplică și la determinarea chiriei de pornire a licitației publice pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință. Nu se aplică corecții la dependințele care au avut destinația inițială (din proiect) de suprafețe utile.

6.6.    Chiria pentru dependințe se va calcula în funcție de tariful pentru suprafața pe care se desfășoară activitatea cu ponderea cea mai mare. Se consideră dependințe: holurile, căile de acces, scările, grupurile sanitare, magaziile, balcoanele, terasele, subsolurile, logiile existente în documentația tehnică inițială a construcției.

Valoarea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatie de locuinta nu se majoreaza, raman la nivelul stabilit in urma licitatiilor publice sau la nivelul contractelor din anul 2016, dupa caz..

7.    În situațiile în care spațiile se atribuie direct prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași (ex. partide politice, birouri parlamentare) suma lunară reprezentând contravaloarea chiriei se va determina în conformitate cu prevederile legii în vigoare privind finanțarea partidelor politice .

8.    Contractele de închiriere vor fi emise de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat care va efectua, prin serviciile specializate, atât încasarea chiriei cât și urmărirea respectării clauzelor contractuale .

8.1.    Durata contractelor de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite este de 1 (unu) an calendaristic cu posibilitatea prelungiri cu acordul scris și expres al ambelor părți. Fac exceptie de la această prevedere contractele de închiriere a căror durată de valabilitate este stabilită prin reglementări speciale.

8.2.    Termenul contractelor de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite unde se solicită desfașurarea unor activități sezoniere se încheie, dupa caz, pe durata aferentă sezonului respectiv.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

Anexa 12.2

II. Procedura privind taxele pentru utilizarea temporara a terenurilor proprietatea Municipiului

Iași (curti, grădini), gestionate prin Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat pentru anul 2017

1.    Taxe pentru utilizarea temporara a terenurilor proprietatea Municipiului Iasi

(curti, gradini), gestionate prin Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

nr.

crt

denumire taxa

nivel

taxa

an 20116

nivel majorare fata de anul 2016

nivel taxa

an 2075

temei de drept

1.

taxa folosinta teren (curti, gradini) aferent locuintelor administrate de DAPPP pe care sunt amplasate constructii provizorii cu destinatie de magazii, anexe si alte asemenea si pentru terenurile cu destinatie de curte/gradina administrate de DAPPP in cazul imobilelor retrocedate

1leu/mp/

luna

-

1leu/mp/luna

Legea 227/2015 Art. 486

• taxa se calculeaza si se gestioneaza de catre DAPPP

Procedura privind stabilirea taxei pentru utilizarea temporara a terenurilor proprietatea

Municipiului Iasi (curti, gradini), gestionate prin DAPPP, conform Legii 227/2015 art. 486

Contractele de închiriere pentru locuințe sunt întocmite de câtre SASDL(Serviciul Administrare Spații cu Destinația de Locuințâ) în baza L114/1996 republicatâ, cu modificârile °i completârile ulterioare.    Terenurile cu destinația de curți/grâdini

sunt prinse în contractele de închiriere ale locatorului(chiria°/proprietar) iar pentru folosinpa lor se achitâ o sumâ calculatâ conform legislației în materie, respectiv OUG40/1999, HG310/2007 etc. În urma verificârilor în teren efectuate de câtre inspectorii din cadrul Serviciului Administrare Spații cu Destinația de Locuințâ, s-a constatat câ existâ foarte multe construcții provizorii amplasate pe aceste terenuri-domeniul public, cu diverse destinații. Având în vedere schimbarea destinației terenului (curte/grâdinâ), se impune ca locatarii sâ achite taxâ folosințâ teren pentru amplasarea construcțiilor provizorii cu orice destinație. În vederea încasârii creanțelor se întocmesc note de constatare prin care se stabile°te momentul amplasârii construcției °i se calculeazâ contravaloarea taxei aferente °i majorâri de întârziere corespunzâtoare, care vor fi actualizate pânâ la momentul plâții. În baza borderoului de debitare se înregistreazâ debitul în programul informatic. Pentru viitor se întocme°te “notâ de calcul” -anexâ la contractul de închiriere °i parte integrantâ a acestuia, conform cu noua destinație a terenului avut în folosințâ. Scadența taxei este ultima zi lucratoare a lunii pentru luna in curs.

In cazul imobilelor retrocedate, in baza legilor proprietatii sau prin sentinte judecatoresti, exista cazuri in care nu se retrocedeaza si intreg terenul aferent acestora. Astfel pentru aceste suprafete de terenuri cu destinatie de curte/gradina se impune perceperea unei taxe, care sa fie achitata de proprietarul constructiei de la adresa. În vederea încasârii creanțelor se întocmesc contracte de închiriere, in care se stabilesc condițiile de utilizare, taza ce se impune a fi achitata si majorările de întârziere. Scadenpa taxei este ultima zi lucratoare a lunii pentru luna in curs.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

Municipiul Iasi

Anexa nr. 13.1


Institutia Arhitectului Sef Serviciul Urbanism

TAXE LOCALE

conform Legii 227/2015, cap. V, pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor.

N

r

Denumirea

taxei

Nivel conf.

Lege

227/2015

Cote adition ale fata de

nivelul

din

Legea

227/20

15

Cote adition ale fata de de 2016

Taxa

propusa

2017

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

6

lei

%

%

lei

1

Eliberare    certificate    de

urbanism.

Suprafata terenului pentru care se solicita certificatul de urbanism:

-    pina la 150 mp.;

-    intre 151- 250 mp.;

-    intre 251- 500 mp.;

-    intre 501- 750 mp.;

-    intre 751-1.000 mp

-    peste 1.000 mp.

5    - 6

6    - 7

7 - 9

9 - 12

14 - 14

14 + 0,01

lei / mp. pentru fiecare mp. ce

depaseste 1.000 mp.

0%

0%

5

6

8

10

14

14 + 0,01

lei / mp. pentru fiecare mp. ce depaseste 1.000 mp.

Legea

227/2015, art.

474, (1)

2

Avizare certificat de urbanism de catre Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primar sau structurile de specialitate.

0 - 15 lei

0%

0%

15 lei

Legea

227/2015, art.

474, (4)

3

Eliberare    autorizație    de

construire pentru o clădire rezidentiala sau cladire-anexă la acesta.

0,50% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii

-

-

0,50% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii

Legea

50/1991;Lege a 227/2015, art. 474, (5)

4

Eliberare    autorizatie    de

construire pentru orice alte constructii    decat    cele

rezidentiale.

1%

din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente

1%

din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente

Legea 50/91; Legea

227/2015, art.

474, (6)

5

Prelungirea    valabilitatii

certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire.

30 % din

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului

sau

autorizatiei

30 %

din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului

sau

autorizatiei

initiale

Legea 50/91; Legea

227/2015, art.

474, (3), (8).

initiale

6

Eliberare    autorizație    de

desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii.

0,1 %

din valoarea impozabila a

constructiei,

stabilita

pentru

determinare a impozitului pe cladire

0,1 %

din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladire

Legea 50/91; Legea

227/2015, art. 474, (9).

7

Eliberare autorizație de foraje sau excavari necesare studiilor de cercetare si prospectare a terenurilor    pentru    studii

geotehnice, ridicari topografice, sondelor de gaze si petrol si alte exploatari

0 - 15 lei pentru fiecare mp. afectat

0%

0%

7 lei

pentru fiecare mp. afectat

Legea

227/2015, art. 474, (10).

8

Eliberare autorizatie necesara pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii - lucrari neincluse in alta autorizatie de construire.

3 %

din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier

-

3 %

din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier

Legea 50/91; Legea

227/2015, art. 474, (12).

0

1

2

3

4

5

6

9

Eliberare autorizatie pentru amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri

2 %

din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

-

-

2 %

din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

Legea 50/91; Legea

227/2015, art. 474, (13).

1

0

Eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si spatiile publice.

0 - 8 lei

pentru fiecare mp. de suprafa]a ocupata de constructie

0%

0%

7 lei

pentru fiecare mp. de suprafata ocupata de constructie

Legea

227/2015, art. 474, (14)

1

1

Eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu, alta decit autorizatia de construire eliberata conform Legii nr. 50/1991.

0 - 13 lei

0%

0%

11 lei

pentru fiecare racord

Legea

227/2015, art. 474, (15)

1

2

Eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

0 - 9 lei,

inclusiv

0%

0%

9 lei

Legea

227/2015, art. 474, (16)

1

3

Eliberare extrase din documentatii de urbanism : Plan Urbanistic General, Plan Urbanistic de Zona sau Plan Urbanistic de Detaliu.

0 - 32 lei

pentru fiecare mp. plan sau

fractiune de mp. de plan

0%

0%

29 lei

pentru fiecare mp. plan sau frac]tune de mp.

de plan

Legea

227/2015, art. 484.

Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor se platesc inainte de a se elibera documentul solicitat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

ANEXA 13.2

TAXE LOCALE SPECIALE CONFORM LEGII NR. 227/ 2015, art. 484 PENTRU ANUL 2017

Nr.

Crt

DENUMIRE TAXE

NIVEL TAXE an 2016

NIVEL

CREȘTERE

NIVEL TAXE anul 2017

TEMEI DE DREPT

1.

Copie xerox documente arhivistice(Autorizații de Construire -documentație anexă, Hotărâri aleConsiliului Local-documentație anexă, Decizii,Dispoziții emise de Primarul Municipiului Iași ,Petiții,Roluri Agricole,Roluri Financiare)

2 ron / pagină

-

2 ron / pagină A4

Legea.nr.227/2015

Art.484

2.

Consultare documente arhivistice -terți

10 ron

-

10 ron

Legea.nr.227/2015

Art.484

3.

Eliberare documente legalizate”conform cu originalul”

20 ron/ exemplar

-

20

ron/exemplar

Legea.nr. 227/2015 Art.484

4.

Eliberari planuri de situații, planșe de reglementări urbanistice,e.t.c.

5 ron / pagină

-

5 ron / pagină A3

Legea.nr.227/2015 Art. 484

REGULAMENT

Privind procedurile de eliberare a documentelor arhivistice

1.    SCOP

Prezenta procedură reglementează modul de eliberare a unităților arhivistice, atât pentru solicitările externe, cât si pentru solicitările interne.

2.    DOMENIU

Prezenta procedură stabilește modul de eliberare a documentelor arhivistice, conform Legii 16/1996, art. 21: „creatorii și deținătorii de documente sunt obligați să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice și a persoanelor juridice, certificate, copii și extrase de pe documentele pe care le creează și le dețin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant” și a Legii nr. 227/2015, art. 484: „pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale”.

3    ’ DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Prezenta procedură se aplică solicitărilor în vederea eliberării de documente arhivistice.

Arhiva instituției are și rolul de a elibera documente, fie prin consultare, multiplicare, "conform cu originalul", confruntare și expertizare.

Întrucât aceste solicitări sunt în număr din ce în ce mai mare, fapt pentru care se consumă materiale (hârtie, tuș), costisitoare în momentul de față pentru bugetul primăriei, Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Evidență Dispoziții, propune unele taxe locale conform Anexei 13.2.

A.    Taxele speciale se achită numai de persoanele fizice și juridice, care beneficiază de serviciile publice locale prestate de către Primăria Municipiului Iași și pentru care s-au instituit aceste taxe.

B.    Solicitantul va intra în posesia documentelor în momentul în care face dovada că este proprietarul actului solicitat sau este împuternicit să facă acest lucru.

C.    Sumele colectate se vor cheltui conform articolului bugetar nr. 20.01.01 - furnituri de birou.

4. PROCEDURĂ ELIBERARE COPII ACTE DIN ARHIVA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAȘI

Eliberarea unităților arhivistice din arhiva Primăriei Municipiului Iași se face numai prin Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Evidență Dispoziții, solicitările putând fi:

a.    Externe (persoane fizice și juridice);

b.    Interne (din cadrul instituției);

Eliberarea documentelor din arhiva municipalității pentru solicitările externe:

Persoanele fizice și juridice care solicită eliberarea de documente din arhivă, completează și depun cererea la Centrul de Informații pentru Cetățeni - Primăria Municipiului Iași.

Cererea trebuie să cuprindă următoarele informații:

-    numele, prenumele și adresa solicitantului;

-    numărul de telefon;

-    obiectul solicitării;

-    date privind identificarea    actului solicitat (persoana pe numele căruia a fost emis actul,

data emiterii, numărului actului, etc.)

-    scopul în care se solicită actul;

-    calitatea în care se solicită actul:

•    Calitatea se va dovedi prin înscrisuri (acte de stare civilă, certificat de moștenitor, act de proprietate);

•    În situația în care solicitarea se face prin mandatar, în cerere se va specifica acest lucru și se va anexa procura notarială sau împuternicirea avocațială.

Cererile se înregisrează și se transmit către Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Evidență Dispoziții. Toate cererile primite sunt înregistrate în “registrul de primire și rezolvare a petițiilor” care se află în spațiul de arhivă. Personalul biroului, conform fișei postului, verifică dacă documentele solicitate se află în cadrul arhivei, dacă actele există/nu există, întocmește răspunsul, care după semnare, se transmite Centrului de Informații pentru Cetățeni în vederea înștiințării de plată. Transmiterea înștiințării se face prin poștă, cu confirmare de primire.

Răspunsul la solicitările primite se face în maxim 30 de zile calendaristice.

Actele solicitate se eliberează personal solicitantului (pe baza buletinului/ cărții de identitate) sau împuternicitului legal (pe baza procurii legalizate sau împuternicirii avocațiale) la Centrul de Informații pentru Cetățeni, după achitarea taxei aferente la caseria DEFPL (corp B, etaj 1, cam. 3).

Taxele pentru eliberarea actelor solicitate se calculează conform Anexei 13.2 din Hotărârea de Consiliul Local, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pe anul în curs.

Eliberarea copiilor “conform cu originalul”, în funcție de natura actului, se eliberează astfel:

-    actele cu caracter normativ - tuturor celor interesați;

-    actele cu caracter personal - numai titularilor sau împuterniciților acestora.

Eliberarea documentelor din arhiva municipalității pentru solicitările interne:

Unitatea ierarhică interesată, solicită în scris, documentele de care are nevoie, cât și motivul și modalitatea în care le solicită (original sau în copie). Solicitarea se transmite către Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Evidență Dispoziții. Personalul biroului, cu avizul Secretarul Municipiului Iași, conform fișei postului, verifică dacă documentele solicitate se află în cadrul arhivei, dacă actele există/nu există, întocmește răspunsul, care după semnare, se transmite biroului/serviciului împreună cu copiile după documentele solicitate. Pentru documentele socilitate în original, personalul biroului, cu avizul Secretarului Municipiului Iași, conform fișei postului, pregătește documentele în vederea eliberării și totodată realizează o copie certificată “conform cu orginalul” după documentele respective care se păstrează în depozitul de arhivă până la returnarea înscrisurilor originale. Persoana care a solicitat actele, semnează în registrul petițiilor, care se află în spațiul de arhivă și preia documentele solicitate, la returnare, documentele vor fi verificate și reintegrate în fondul arhivistic.

În cazul eliberării din arhivă a documentelor în original, unitatea ierarhică care a preluat documentele, le va returna și va semna de predare în același registru. În cazul depășirii termenelor de consultare (24h), personalul biroului va notifica unitatea ierarhică careia i s-a eliberat documentele în original, să le returneze sau să solicite o nouă prelungire a termenului de împrumut. În situația în care documentele în original nu se returnează sau se constată pierderea acestora, personalul biroului, anunță în scris șeful ierarhic superior, pentru luarea măsurilor ce se impun.

5.RESPONSABILITĂȚI

Personalul biroului, conform fișei postului - răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

BIROUL DE ORGANIZARE EVENIMENTE PUBLICE

Anexă 13.3

Capitolul 1. TAXE SPECIALE

Denumirea taxei

Unitatea

de

măsură

Nivelul taxei pentru anul 2016

Majorarea

propusă

pt. anul 2017

Nivelul taxei pentru anul 2017

Temei de drept

1. Taxă pentru

organizarea de

acțiuni

promoționale, amplasarea de proiecte publicitare speciale, prezentări    de

firmă/ produse /servicii etc.

lei /mp /zi

3

*suprafața minimă = 4 mp

Reduceri:

-    până la 100 mp = fără reducere

-    între 101 - 250 mp = reducere

10%

-    peste 250 mp = reducere 15%

3

*suprafața minimă =

4    mp

Reduceri:

-    până la 100 mp = fără reducere

-    între 101 - 250 mp = reducere 10%

-    peste 250 mp = reducere 15%

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr.

273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare Legea nr.

185 / 2013 Legea nr.

227 / 2015

HCL nr. 355 / 2015

2. Taxă pentru organizarea de târguri,

festivaluri, parcuri de    distracții,

circuri etc., altele decât    cele

desfășurate cu ocazia

Sărbătorilor

Iașului.

lei /mp /zi

3

*suprafața minimă = 20 mp

Reduceri:

-    până la 100 mp = fără reducere

-    între 101 - 250 mp = reducere

10%

-    peste 250 mp = reducere 15%

3

*suprafața minimă =

20 mp

Reduceri:

-    până la 100 mp = fără reducere

-    între 101 - 250 mp = reducere 10%

-    peste 250 mp = reducere 15%

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr.

273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare Legea nr.

227 / 2015

HCL nr. 355 / 2015

3. Taxă pentru organizarea de campanii promoționale mobile folosind vehicule special echipate în scopuri de publicitate, dotate / sau nu cu instalații audio. Instalațiile audio pot fi utilizate în intervalele orare 10.00 - 13.00 și 16.00 - 20.00.

lei /zi /vehicul

16

16

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr.

273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare Legea nr.

185 / 2013 Legea nr.

227 / 2015

HCL nr. 355 / 2015

4. Taxă de participare a firmelor cu activitate de alimentație publică, care doresc să participe la manifestări organizate cu

lei /mp /zi

39

*suprafața minimă = 9 mp

Reduceri:

-    până la 100 mp = fără reducere

-    între 101 - 250 mp = reducere

10%

-    peste 250 mp

39

*suprafața minimă =

9 mp

Reduceri:

-    până la 100 mp = fără reducere

-    între 101 - 250 mp = reducere 10%

-    peste 250 mp = reducere 15%

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr.

273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare Legea nr.

227 / 2015

HCL nr. 355 /

diverse ocazii,

altele decât

Târgul de

Primăvară,

Sărbătorile

lașului și Sărbătorile de Iarnă ale lașului.

= reducere 15%

2015

5.    Taxă    de

participare    la

Târgul

Meșteșugarilor.

lei /mp /zi

27

27

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr.

273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare Legea nr.

227 / 2015 HCL nr. 355 / 2015

6.    Taxe    de

participare    la

manifestările organizate cu ocazia Sărbătorilor Iașului:

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 /2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015

HCL nr. 355 / 2015

a.    taxă    de

participare la târguri

lei

/mp

/zi

27

27

b. taxă pentru vânzători ambulanți

lei /zi

55

55

c.    taxă    de

participare la parcuri de    distracție;

organizare de acțiuni promoționale, festivaluri, circuri etc.

lei

/mp

/zi

4

4

7.    Taxa    de

participare la diverse manifestări (târguri, expoziții    etc.)

organizate    de

Municipiul Iași, altele decât    Sărbătorile

Iașului și Târgul Meșteșugarilor, folosind corturile din dotarea Municipiului Iași (1cort=9 mp).

lei

/cort

/zi

110

110

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015

HCL nr. 355 / 2015

8.    Taxa    de

participare la diverse manifestări (târguri, expoziții    etc.)

organizate    de

Municipiul Iași, altele decât    Sărbătorile

Iașului și Târgul Meșteșugarilor.

lei

/mp

/zi

10

10

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015

HCL nr. 355 / 2015

Capitolul 2. SANCȚIUNI

Lipsa avizului sau nerespectarea condițiilor impuse în aviz se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000 lei și 2.500 lei, conform Ordonanței Guvernului nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180 / 2002, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul 3. REGULAMENT

Biroul de Organizare Evenimente Publice prestează servicii publice, astfel:

-    emite și eliberează avize de principiu pentru organizarea de acțiuni promoționale, amplasarea de proiecte publicitare speciale, prezentări de firmă / produse / servicii etc;

-    emite și eliberează avize de principiu pentru organizarea de târguri, festivaluri, parcuri de distracții, circuri etc.;

-    emite și eliberează avize de principiu pentru organizarea de campanii promoționale mobile;

-    emite și eliberează avize de participare a firmelor la Târgul de Primăvară, Târgul Meșteșugarilor, Sărbătorile Iașului, Sărbătorile de Iarnă ale Iașului și la alte manifestări organizate de Municipiul Iași.

Taxele sus-menționate se aplică pentru organizarea evenimentelor pe domeniul public al Municipiului Iași.

Prestarea serviciilor publice se realizează pe baza solicitărilor depuse la Registratura Municipiului Iași. Solicitanții vor depune următoarele documente: cerere tip, copie după certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului și / sau alte documente necesare, după caz (aviz de la Direcția de Sănătate Publică, aviz de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, schițe, documentații tehnice etc.).

Termenul de rezolvare a solicitărilor este de 10 zile de la data înregistrării la Registratura Municipiului Iași.

Eliberarea avizelor se face de la Biroul de Organizare Evenimente Publice, după achitarea taxelor speciale.

Încasarea acestor taxe se face la bugetul local, în contul de venituri din taxe speciale - IBAN RO16TREZ40621360206XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași.

Veniturile realizate din taxele speciale vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare, investiții, dotări și achiziții, în vederea creșterii calității serviciului public specific, precum și pentru dezvoltarea și realizarea unor evenimente menite să promoveze imaginea și valorile municipiului Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

ANEXA 13.4

SERVICIUL C.I.C.

TAXE LOCALE SPECIALE conform Legii 227/2015, art 484, alin 3 pentru eliberarea copiilor dupa documente de interes public in cadrul serviciului C.I.C.

Nr.crt.

Denumire taxa

Taxa an

2016

Taxa an

2017

1

Taxa eliberare copii dupa documente de interes public

3 LEI / pagina

0,60 LEI / pagina

REGULAMENT DE FUNCTIONARE

Informațiile de interes public sunt solicitate in scris, pe un formular tipizat conform Normelor Metodologice 123/2002 - privind punerea in aplicare a legii 544/2001. In cerere solicitantul face precizarea daca este dispus sa suporte cheltuielile aferente serviciilor de prelucrare a datelor (activitati, consumabile).

Taxele se percep la ridicarea documentelor solicitate.

Veniturile obținute din aceasta taxa se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.

In conformitate cu prevederile art. 9, alin.1 din legea 544/2001 ‘“În cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de autoritatea sau instituția publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condițiile legii” municipalitatea poate sa impuna taxa pe informatiile de interes solicitate de petenti.

In conformitate cu prevederile H G 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pct. 13

Serviciul Centrul de Informatii pentru Cetateni desfasoara activitati complementare activitatilor si actiunilor edilitar-gospodaresti:

•    Informarea cetatenilor cu privire la activitatile edilitar-gospodaresti din oficiu si la cererea cetatenilor sau a altor organizatii legal constituite

•    Tranparenta actului decizional privind activitatile edilitar-gospodaresti

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

ANEXA 14

REGULAMENT

privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se instituie taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice

Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual prin hotarare a consiliului local odata cu aprobarea taxelor si impozitelor locale.

Hotararile luate de autoritatile deliberative, in legatura cu taxele speciale datorate de persoanele fizice si juridice, se afiseaza la sediul acestora si se publica pe pagina de internet sau in presa.

Impotriva acestei hotarari persoanele interesante pot face contestatie in termen de 15 zile de la publicare iar autoritatea care a adoptat hotararea se intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite.

Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care solicita in scris efectuarea serviciilor publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înființate.

Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de infiintare, intretinere si functionare a acestor servicii conform destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal cresterea calitatii serviciului.

Contul de executie se aproba de autoritatile deliberative.

Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

Modul de organizare si functionare a serviciilor publice de interes local infiintate sau serviciile obligate, potrivit legii, sa efectueze aceste prestatii care intra in sfera acestui tip de serviciu, este stabilit prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de autoritatea deliberativa.

Domeniile/sectoarele de activitate la care s-au instituit taxele speciale sunt:

Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale pentru taxele:

Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala - persoane fizice si persoane juridice.

Taxa se achita anticipat, o data cu depunerea cererii de eliberare a certificatului.

Serviciul Avize Mici Intreprinzatori pentru taxele:

Taxa pentru eliberarea avizului de principiu;

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare si viza anuala a acestora pentru agentii economici ce functioneaza pe raza Municipiului Iasi (cu exceptia grupelor Rev. 2 : 561, 563, 932);

Taxa pentru acordul privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in Municipiul Iasi;

Taxa pentru serviciile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului.

Plata se face anticipat la depunerea dosarului si la eliberarea actelor corespunzatoare.

Directia Locala de Evidenta a Peroanelor pentru taxele:

Taxa pentru oficiere casatorie sambata;

Taxa pentru oficiere casatorie duminica;

Taxa procesare dosar (altele decat cele de nastere, casatorie, deces).

Plata se va face anticipat.

Biroul Protectie Civila pentru taxele :

Taxa privind mentinerea in stare de functionare a fondului de adapostire existent si asigurarea protectiei prin adapostire pentru populatia Municipiului Iasi:

-    Constructii cu suprafata construita desfasurata pana la 150 mp;

-    Constructii cu suprafata construita desfasurata intre 150 - 600 mp;

-    Constructii cu suprafata construita desfasurata intre 600 - 1000 mp;

-    Constructii cu suprafata construita desfasurata mai mare de 1000 mp ;

Taxa inchiriere adaposturi special construite.

Plata se face anticipat odata cu depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor sau avizelor.

Serviciul Asociatii Proprietari pentru taxele:

Taxa pentru atestarea administratorilor de imobile;

Taxa speciala pentru evaluarea periodica a administratorilor de imobile persoane fizice;

Taxa speciala pentru autorizarea operatorului economic.

Birou Versanti, Monumente pentru taxele:

Taxa pentru verificare conditii tehnice si avizare constructii in zona de versant;

Taxa pentru verificare conditii tehnice si avizare construire in zona podului.

Biroul Registrul Agricol pentru taxele:

Taxa atestat de producator agricol;

Taxa pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;

Taxa inregistrari contracte de arendare;

Taxa adeverinta rol agricol.

Directia de Adminstrare a Patrimoniului Public si Privat pentru taxele:

Taxa eliberare copii sau duplicate dupa contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte;

Taxa eliberare copii sau duplicate dupa contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte, in regim de urgenta (termen 3 zile lucratoare);

Taxa inscriere licitatie de inchiriere/vanzare spatii cu alta destinatie decat locuinta si spatii locative;

Taxa inscriere licitatie de inchiriere pentru parcari de autoturisme;

Taxa participare la licitatie de inchiriere, licitatii de concesionare, licitatii vanzare spatii cu alta destinatie decat locuinta si spatii locative si alte categorii de licitatii;

Taxa eliberare adeverinta privind stadiul achitarii ratelor si comunicare documente;

Taxa eliberare adeverinta privind stadiul achitarii ratelor in regim de urgenta (3 zile lucratoare);

Taxa eliberare adeverinta privind acordul de revanzare imobil;

Taxa eliberare copii dupa documentatii din arhiva, schite imobile, etc.;

Taxa eliberare copii dupa documentatii din arhiva, schite imobile, etc., in regim de urgenta (3 zile lucratoare);

Taxa eliberare aviz de principiu pentru lucrarile de constructii, instalatii, modificari in spatii cu alta destinatie decat locuinta si spatii locative, alte avize;

Taxa depozitare obiecte (produse) evacuate din spatiile proprietatea/dministrate de Municipiul Iasi* (la aceasta taxa se adauga cheltuieli generate de transportul obiectelor evacuate);

Taxa inchiriere sala conferinte.

Plata se face anticipat odata cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau documentelor (cu exceptia taxei depozitare obiecte (produse) evacuate din spatiile proprietate a municipiului Iasi care se calculeaza ulterior).

Secretariat Consiliul Local pentru taxele:

Copie xerox documente arhivistice (Autorizații de construire - documentație anexa, Hotarari ale Consiliului Local - documentatie anexa, Decizii, Dispozitii emise de Primarull Municipiului Iași, Petitii, Roluri Agricole, Roluri Financiare);

Consultare documente arhivistice - terti;

Eliberare documente legalizate “conform cu originalul”;

Eliberari planuri de situatii, planse de reglementari urbanistice, etc..

Biroul Organizare Evenimente Speciale pentru taxele:

Taxa pentru organizarea de actiuni promotionale, prezentari de firma/produse/servicii, etc.;

Taxa pentru organizarea de targuri, festivaluri, parcuri de distractii, circuri, etc. altele decat cele desfasurate cu ocazia Sarbatorilor Iasului;

Taxa pentru organizarea de campanii promotionale mobile folosind diverse modalitati (vehicule echipate cu bannere si/sau instalatii audio). Instalatiile audio vor fi utilizate in intervalele orare 10.00 -13.00 si 16.00 - 20.00;

Taxa de participare a firmelor cu activitate de alimentatie publica, care doresc sa participe la manifestari organizate cu diverse ocazii, altele decat Sarbatorile Iasului si Sarbatorile de Iarna ale Iasului ;

Taxa de participare a firmelor la Targul Mestesugarilor;

Taxa de participare la manifestarile organizate cu ocazia Sarbatorilor de Iarna ale Iasului ;

Taxa de participare la manifestarile organizate cu ocazia Sarbatorilor Iasului :

-    taxa de inscriere la targuri

-    taxa pentru vanzatori ambulanti

-    taxa de participare la parcuri de distractie ; organizare de actiuni promotionale, festivaluri, circuri, etc. ;

Taxa de participare a firmelor la diverse manifestari (targuri, expozitii etc) organizate de Municipiul Iasi, altele decat Sarbatorile Iasului, Sarbatorile de Iarna ale Iasului si Targul Mestesugarilor, folosind corturile din dotarea Municipiul Iasi (1 cort =9mp) ;

Taxa de participare a firmelor la diverse manifestari (targuri, expozitii etc) organizate de Municipiul Iasi, altele decat Sarbatorile Iasului, Sarbatorile de Iarna ale Iasului si Targul Mestesugarilor.

Plata se face anticipat.

Serviciul C.I.C. pentru taxele :

Taxa eliberare copii dupa documente de interes public.

Plata se face la ridicarea documentelor solicitate.

Direcția Tehnica si Investiții - Birou Administrare Mediu Urban pentru taxele :

Taxa speciala de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice asociate ;

Taxa speciala de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice din gospodarii individuale ;

Taxa speciala de salubrizare pentru utilizatori persoane juridice/ persoane fizice autorizate.

Plata se face trimestrial pana la 31 martie (pentru lunile ianuarie, februarie, martie), 30 iunie (pentru lunile aprilie, mai, iunie), 30 septembrie (pentru lunile iulie, august, septembrie) si 30 noiembrie (pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gabriel Mihai Surdu

ANEXA 15

REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE SI PROCEDURILE DE ACORDARE A SCUTIRILOR SI REDUCERILOR PENTRU PERSOANELE FIZICE ALE CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA, ORI CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZATIA DE SOMAJ/AJUTOR SOCIAL SAU IN CAZUL UNEI CALAMITATI NATURALE

In temeiul Legii nr. 227 privind Codul fiscal, art.456, alin.(2), lit.i) si k) si art.464, alin(2), lit.g) si j) se instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a scutirilor/reducerilor de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren.

A.I CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR/REDUCERILOR PENTRU PERSOANELE FIZICE ALE CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA, ORI CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZATIE DE SOMAJ/AJUTOR SOCIAL A.I.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIREA FOLOSITA CA DOMICILIU SI A IMPOZITULUI PE TEREN, PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU NICI UN VENIT SAU CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR SOCIAL SAU INDEMNIZATIE DE SOMAJ

>    Contribuabilul sa nu realizeze nici un venit, sau veniturile sale sa provină in exclusivitate din ajutor social sau indemnizatie de somaj;

>    Contribuabilul    sa    nu detina in proprietate o alta cladire in afara celei de domiciliu;

>    Contribuabilul    sa    nu detina in proprietate alte terenuri in afara celui aferent    cladirii    de

domiciliu;

>    Contribuabilul    sa    nu figureze cu debite restante catre bugetul local;

>    Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica incepand cu data de 1    ianuarie    a

anului urmator celui in care persoana depune documente justificative, conform art.456, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

A.I.2. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA REDUCERILOR CU 50% DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRE SI A IMPOZITULUI PE TEREN, PERSOANELOR FIZICE ALE CAROR VENITURI

LUNARE SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA

>    Totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelasi domiciliu cu contribuabilul) sa fie mai mici sau egale cu salariul minim brut pe tara, valabil in anul pentru care se face solicitarea. Prin familie, in sensul prezentei, se intelege sotul, sotia si copii lor necasatoriti;

>    Sa nu detina mai mult de o proprietate;

>    Reducerea de la plata impozitului pe cladiri se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documente justificative, conform art.456, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

>    Suprafata utila a locuintei in functie de numarul de persoane, cum este reglementata in Legea nr.114/1996 privind legea locuintei, sa nu depaseasca suprafata din tabelul de mai jos:

Nr.crt.

Numar persoane pe familie

Suprafata

utila

1

1 persoana

37 mp

2

2 persoane

52 mp

3

3 persoane

66 mp

4

4 persoane

74 mp

5

5 persoane

87 mp

6

6 persoane

93 mp

7

7 persoane

107 mp

A.II. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN IN CAZUL UNOR CALAMITATI NATURALE, CONFORM ART.456, ALIN.(2), LIT.i) SI ART. 464, ALIN.(2), LIT.g)

> Calamitatile sa fie recunoscute de entitatile in drept;

B.I. PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR/REDUCERILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN, PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU NICI UN VENIT/ALE CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA SAU CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR SOCIAL/INDEMNIZATIE DE SOMAJ

Constituirea dosarului

Dosarul pentru acordarea facilitatii trebuie sa cuprinda:

>    Cererea prin care se solicita scutirea de la plata impozitului pe clădire si a impozitului pe terenul aferent cladirii, care trebuie facuta de catre proprietar si numai pentru locuinta de domiciliu si pentru terenul aferent acesteia;

>    Documente justificative prezentate de catre solicitant pentru locuinta de domiciliu (copii de pe buletine sau carti de identitate pentru toti membrii familiei care au acelasi domiciliu);

>    Copie dupa documentele care atesta dreptul de proprietate, respectiv contract de vinzare -cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor,etc.

>    Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu detine alte proprietati;

>    Dovada veniturilor lunare pentru toti membrii familiei (adeverinta de salariu, cupon de pensie, carnet de somaj, pensie de asistenta sociala, alocatie pentru copii);

>    Declaratie pe propria raspundere ca nu are alte venituri (venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, venituri din activitati agricole, venituri din premii si jocuri de noroc, venituri din dividende si din alte surse);

>    Dovada privind bursele pentru elevi, studenti eliberata de institutia de invatamint unde frecventeaza cursurile;

>    Dovada privind veniturile solicitantului eliberata de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi;

B.II. PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRE SI A IMPOZITULUI PE TEREN IN CAZUL UNOR CALAMITATI NATURALE

>    Contribuabilul sa prezinte documentele care sa ateste faptul ca a fost afectat de calamitate, documente emise de entitatile in drept, insotite de un proces verbal conform model anexat;

>    Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul, conform art.456, alin.(2), lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

>    Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documente justificative, conform art.464, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

>    Scutirea se acorda pe baza cererii;

>    Termenul de depunere acererii este de maxim 30 zile de la data emoterii procesului verbal

NOTA:

Criteriile si conditiile cuprinse in proceduri vor fi indeplinite cumulativ.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

ANEXA 16

CONSILIUL LOCAL IASI

DIRECTIA GENERALĂ ECONOMICĂ SI FINANTE PUBLICE LOCALE

REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE SI PROCEDURILE DE ACORDARE A SCUTIRILOR SI REDUCERILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI, CONFORM PREVEDERILOR ART. 456 ALIN. (2), LIT.M) SI N) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL CU

MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN CONDIȚIILE PREVĂZUTE ÎN ORDONANȚA

DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 18/2009 PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR.158/2011 CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE SI ÎN LEGEA NR.153/2011 PRIVIND MĂSURI DE CRESTERE A CALITĂTII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A CLĂDIRILOR, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

În temeiul Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare se instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a scutirilor si reducerilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

A. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR/REDUCERILOR

A.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR SI REDUCERILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI DIN BLOCURILE DE LOCUINTE SI A IMOBILELOR CU DESTINATIA DE LOCUINTA LA CARE AU FOST EFECTUATE LUCRĂRI DE INTERVENTIE PE CHELTUIALA PROPRIE

a.    Scutirile la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pentru clădirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performantă energetică la clasele de performantă energetică

A,B,C,D.

Perioadele de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acorda în functie de clasa de performantă energetică astfel:

-    clădirile încadrate în clasa de performantă D pe o perioadă de 3 ani;

-    clădirile încadrate în clasa de performantă C pe o perioadă de 4 ani;

-    clădirile încadrate în clasa de performantă B pe o perioadă de 5 ani;

-    clădirile încadrate în clasa de performantă A pe o perioadă de 6 ani;

b.    Reducerile la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă în procent de 50% pentru clădirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performantă energetică la clasele de performantă energetică E,F,G.

Perioadele de acordare a reducerilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acorda în functie de clasa de performantă energetică astfel:

-    clădirile încadrate în clasa de performantă G pe o perioadă de 3 ani;

-    clădirile încadrate în clasa de performantă F pe o perioadă de 4 ani;

-    clădirile încadrate în clasa de performantă E pe o perioadă de 5 ani;

c.    Scutirea/reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădiri se aplică cu începere de la data de întâi ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documente justificative, conform art.456, alin(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a_Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările si completările ulterioare.

d.    Contribuabilul prezintă documentele de dobândire a imobilului în cauză din care să rezulte destinatia de locuintă a acestuia (contract de vânzare-cumpărare, autorizatie de construire, etc.);

e.    Contribuabilul prezintă procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011.

f.    Contribuabilul prezintă certificatul de performantă energetică sau orice alt document legal emis în baza auditului energetic din care să rezulte clasa de performantă energetică la care se încadrează imobilul după efectuarea lucrărilor de reabilitare;

g.    Contribuabilul nu figurează cu debite restante către bugetul local;

i. Constituie lucrări de interventie, acele lucrări asa cum au fost stabilite de art.4 din OUG nr.18/2009 astfel: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performantă energetic, închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de demontare a instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei;

A.2.PROCEDURA PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR ȘI REDUCERILOR LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI LA CARE AU FOST EFECTUATE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PE CHELTUIALA PROPRIE

Constituirea dosarului

Dosarul pentru acordarea scutirilor/reducerilor trebuie să cuprindă:

-    cererea prin care se solicită scutirea/reducerea la plata impozitului/taxei pe clădire;

-    documentele de dobândire în proprietate a imobilului în cauză din care să rezulte destinația de locuință a acestuia (contract de vânzare-cumpărare, autorizație de construire etc.);

- autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție,    care necesită_emiterea de autorizație, emisă în condițiile legii;

-    procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit conform legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic; documentul va fi întocmit de către Serviciul Control Urbanism, din cadrul Poliției Locale Iași și va cuprinde în mod obligatoriu următoarea precizare însușită de către auditorul energetic: ,,Lucrările de reabilitare executate asigură realizarea măsurilor de intervenție recomandate de auditorul energetic”;

-    certificatul de performanță energetică emis în baza auditului energetic din care să rezulte clasa de performanță energetică la care se încadrează imobilul după efectuarea lucrărilor de reabilitare;

-    declarație pe propria răspundere că lucrările de intervenție efectuate pentru creșterea performanței energetice s-au făcut exclusiv pe cheltuiala proprie.

B.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI LA CARE S- AU EFECTUAT LUCRĂRI DE CREȘTERE A CALITĂȚII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A ACESTORA CONFORM LEGII NR.153/2011.

1.    Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe o perioadă de 3 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documente justificative, conform atr.456, alin(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare;

2.    Contribuabilul prezintă autorizatia de construire pentru lucrările la care legea prevede emiterea autorizatiei;

3.    Contribuabilul prezintă documentele de dobândire ale imobilului în cauză (contract de vânzare-cumpărare, autorizatie de construire etc.);

4.    Contribuabilul prezintă procesul verbal de recepție, întocmit în condițiile legii la terminarea lucrărilor de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor asa cum sunt prevăzute în Legea nr.153/2011;

5.    Contribuabilul nu figurează cu debite restante către bugetul local;

6.    Lucrările de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor stabilite prin Legea nr.153/2001, art.6, sunt: lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereților exteriori, lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și altele asemenea, lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire, lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare și a elementelor exterioare funcționale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornișe și altele asemenea, lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri și altele asemenea, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațade/acoperiș, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție.

B.2. PROCEDURA PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI

PE CLĂDIRI PENTRU CLĂDIRILE LA CARE S-AU EFECTUAT LUCRĂRI DE CREȘTERE A CALITĂȚII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A ACESTORA CONFORM LEGII NR.153/2011

9

Constituirea dosarului

Dosarul pentru acordarea scutirilor trebuie să cuprindă:

-    cererea prin care se solicită scutirea la plata impozitului/taxei pe clădire;

-    documentele de dobândire a imobilului în cauză (contract de vânzare-cumpărare, autorizatie de construire etc.) ;

-    autorizația de construire pentru lucrările de crestere a calitătii arhitectural -ambientale care necesită emiterea de autorizatie;

-    procesul verbal de recepție, întocmit în condițiile legii la terminarea lucrărilor de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor asa cum sunt prevazute in Legea nr. 153/2011;

-    declarație pe propria răspundere că lucrările de interventie efectuate pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor au fost efectuate pe cheltuiala proprie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gabriel Mihai Surdu

ANEXA 17

TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

- conform art. 489, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal consiliile locale nu au competența de a

e modifica

Temei de drept

Nr.

crt.

Extras din norma juridică

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

Denumire

Nivel taxa an 2017 conform H.G. nr. 1309/2012 si O.U.G. nr. 41/2016 -lei-

1

Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

Punct abrogat prin art. 14 pct.I subpunctul 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016

O.U.G. nr.41/2016

H.G. nr. 1309/2012

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

2

Eliberarea certificatului de producător

Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

O.U.G. nr.41/2016

H.G. nr. 1309/2012

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

3

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

Punct abrogat prin art. 14 pct. I subpunctul 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016

- pentru animale sub 2 ani

- pentru animale peste 2 ani

4

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

5

5

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

Punct abrogat prin art. 1, pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

6

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

Puncte abrogate prin art. 14 pct. I subpunctul 5 din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2016

7

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

8

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului

15

9

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

Puncte abrogate prin art.14 pct.I subpunctul 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.41/2016

10

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

11

Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

12

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

Pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala nu se datoreaza taxa, conform art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, potrivit caruia „Certificatele, adeverințele sau alte documente pentru care legea prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.”

O.U.G. nr.41/2016

H.G. nr. 1309/2012

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

1

Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii    străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și

înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români

5

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

Abrogat prin OUG 70/2009

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

Litera abrogata prin art.14 pct.I subpunctul 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 41/2016

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin OUG 70/2009

2

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

Abrogat prin OUG 70/2009

3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

Punct abrogat prin art.14 pct.1 subpunctul 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 41/2016

CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

1

Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

x

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E

6

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

Abrogat prin OUG 70/2009

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

Abrogat prin OUG 70/2009

H.G. nr. 1309/2012

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

d) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și TV

28

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin OUG 70/2009

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

Abrogat prin OUG 70/2009

2

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E

84

3

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin OUG 70/2009

4

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

Abrogat prin OUG 70/2009

CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

1

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

x

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

60

b) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg și 3500 kg, inclusiv

Abrogat prin OUG 70/2009

c) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg

145

H.G. nr. 1309/2012

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

2

Taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

3

Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

414

CAPITOLUL IV1

Taxă pentru furnizare date

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

5

CAPITOLUL V

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere6

)

15

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

ANEXA 18

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII

BIROU ADMINISTRARE MEDIU URBAN

TAXE SPECIALE DE SALUBRIZARE

Nr.

crt.

Denumire taxa

Nivel taxa

an 2016

Majorare an

2017

fata de an 2016

Nivel taxa an 2017

Temei de drept

1.

Taxa specială de

salubrizare pentru utilizatori

persoane fizice associate.

10,80

lei/persoană/luna

-

10,80

lei/persoană/luna

L227/2015

(art.484, alin. 1)

2.

Taxa specială de

salubrizare pentru utilizatori

persoane fizice din gospodării individuale

18,00

lei/persoană/luna

-

18,00

lei/persoană/luna

L227/2015

(art.484,alin. 1 )

3.

Taxa specială de

salubrizare pentru utilizatori

persoane juridice/persoane fizice autorizate.

111 lei/mc/luna

-

111 lei/mc/luna

L227/2015

( art.484,alin. 1

)

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII BIROU ADMINISTRARE MEDIU URBAN

REGULAMENT

PRIVIND TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE

Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile locale aprobă taxe speciale pentru funcționarea serviciilor publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale anual, și aprobând regulament de stabilire a modului de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

a)    tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;

b)    taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract.

Astfel persoanele care nu sunt în relații contractuale cu operatorul de salubritate și produc la rândul lor deșeuri, similar cu cei care au contractat aceste servicii, beneficiează în mod fraudulos de aceleași servicii de care beneficiează și acele persoane care au încheiat contracte pentru aceste servicii, în sensul că acele reziduri care emană de la aceste persoane sunt colectate și transportate.

În consecință se impune instituirea taxei speciale de salubrizare după cum urmează:

-    Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice asociate este de 10,80 lei/lună/persoană.

-    Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice din gospodării individuale este de 18,00 lei/lună/persoană.

-    Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane juridice/persoane fizice autorizate este de 111,00 lei/mc.

Operatorul serviciului va efectua verificari în teren în vederea depistării și identificării persoanelor fizice/juridice beneficiari ai serviciului public de salubrizare și care nu dețin contract de prestări servicii salubrizare. Totodata operatorul va solicita sprijinul Politiei Locale și al Direcției de Evidență a Persoanelor Iasi pentru a determina totodată numărul de persoane dintr-o unitate locativă și datele de identificare a acestora.

După stabilirea și identificarea persoanelor fizice/juridice beneficiari ai serviciului public de salubrizare și care nu au incheiat contractul de prestări servicii salubritate, operatorul serviciului de salubritate va proceda la somarea acestora în vederea încheierii contractului de prestări servicii. În cazul în care persoanele somate nu se prezintă, în termen de max. 10 zile de la data somării, în vederea semnării contractului, ori refuză semnarea acestuia, operatorul serviciului de salubritate va stabili și comunica Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, până la ultima zi lucratoare ale fiecarei luni, lista utilizatorilor identificați fără contract de prestari servicii de salubrizare sau a caror contracte au fost reziliate, în vederea instituirii în sarcina acestora a taxei speciale de salubrizare. Lista va conține elementele absolut necesare identificării persoanelor și numărul persoanelor care locuiesc la adresa respectivă (nume, prenume/denumire societate, CNP/CUI, adresa, număr persoane, cantitatea de deșeu generat /lună în cazul persoanelor juridice.

Direcția Generala Economică si Finanțe Publice Locale aplică taxa specială de salubrizare pe baza datelor furnizate de operatorul de salubritate începand cu data de 1 a lunii următoare primirii situațiilor de la operator.

În cazul în care beneficiarii serviciilor publice de salubritate, persoane fizice sau juridice, perfectează contracte de prestări servicii cu operatorul serviciului, ulterior stabilirii obligației de plată a taxei speciale de salubritate, aceștia nu mai datorează taxa specială de salubritate începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a încheiat contractul, în baza înștiințării în acest sens a

Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale de către operatorul serviciului public de salubritate.

In cazul în care persoanele fizice sau juridice nu mai beneficiază de serviciile de salubritate, operatorul va înștiința Direcția Generale Economice si Finanțe Publice Locale in vederea încetării impunerii la plată.

Taxa specială de salubrizare se plătește trimestrial până la:

-    31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie;

-    30 iunie, pentru lunile: aprilie, mai, iunie;

-    30 septembrie, pentru lunile: iulie, august, septembrie;

-    30 noiembrie, pentru lunile: octombrie, noiembrie, decembrie.

Taxa specială de salubritate se încasează în contul RO16TREZ40621360206XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Iași.

Plata cu întarziere a taxei speciale de salubritate atrage după sine majorări de întârziere stabilite conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu completarile si modificarile ulterioare.

Pentru sumele restante la plata D.G.E.F.P.L. procedeaza la declanșarea și realizarea executării silite a acestora conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu completarile si modificarile ulterioare

Destinația taxei speciale de salubrizare este acoperirea serviciilor prestate de către operatorul economic (în baza documentelor justificative prezentate și în limita sumei încasate),acoperirea costului colectării taxei respective și realizarea de investiții.

Decontarea serviciilor de salubrizare din taxa specială se va realiza de catre Serviciul Contabilitate /Serviciul Financiar, în baza contractului încheiat cu operatorul de salubrizare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

Anexa 19

PROCEDURA

de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local

al Municipiului Iași, conform art. 456 alin. (2) lit. a)-h) și r) și art. 464 alin. (2) lit. a)-e), h), i), p), q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art.3^1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare

A. Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru:

1. Clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau

arheologice, muzee ori case memoriale

1.1    (1) In cazul contribuabililor persoane juridice scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă titularilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memorial, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele:

-    proprietarii cladirilor care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, au obligatia de a realiza lucrări de întreținere a caror contravaloare se situeaza cel putin la valoarea impozitului perceput pentru o cladire similara nerezidentiala, reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cu exceptia organizatiilor neguvernamentale, asociatiilor, fundațiilor și cultelor. Mentinerea scutirii pentru anul urmator este conditionata de prezentarea dovezii realizarii lucrarilor de intretinere, respectiv: procesul verbal de recepție a lucrărilor de intretinere; documente contabile privind inregistrarea in evidenta contabila a cheltuielilor efectuate pentru lucrarile de intretinere, balanta de verificare si lista mijloacelor fixe; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrarile au fost executate în baza unei autorizații de construire), până la data de 30 noiembrie a anului în curs.

Scutirea se mentine pe intreaga durata a pastrarii calitatii pentru care se scuteste, cu realizarea tuturor conditiilor stabilite pentru aceasta si atat timp cat prevederile legale nu se modifica:

-    contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi;

-    nu desfasoara activitate economica in cladirea pentru care se solicita scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri.

Organul fiscal informeaza anual Consiliul Local cu privire la contribuabilii/cladirile pentru care a incetat dreptul la scutire.

(2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate/administrare a cladirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație prezentată în copie, conform cu originalul:

a)    actul de infiintare a persoanei juridice;

b)    actul de proprietate/administrare a clădirii;

c)    documentul emis de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

d)    declarație pe proprie raspundere că nu se desfașoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

1.2    (1) În cazul contribuabililor persoane fizice scutirile de la plata impozitului pe clădiri se acordă titularilor dreptului de proprietate pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele:

- contribuabilul are dreptul la scutire de la plata impozitului pe clădiri doar pentru o clădire la alegerea acestuia;

-    în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri nu se desfășoară activitate economică și nu se obțin venituri din închirierea acesteia;

-    contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează debite restante către bugetul local al Municipiului Iași;

-    proprietarul cladirii care, potrivit legii, este clasata ca monument istoric, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, are obligatia de a realiza lucrări de întreținere a caror contravaloare se situeaza cel putin la valoarea impozitului perceput pentru o cladire similara rezidentiala, reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

Mentinerea scutirii pentru anul urmator este conditionata de prezentarea dovezii realizarii lucrarilor de intretinere, respective: procesul verbal de recepție a lucrărilor de intretinere; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrarile au fost executate în baza unei autorizații de construire), până la data de 30 noiembrie a anului în curs.

Scutirea se mentine pe intreaga durata a pastrarii calitatii pentru care se scuteste, cu realizarea tuturor conditiilor stabilite pentru aceasta si atat timp cat prevederile legale nu se modifica. Organul fiscal informeaza anual Consiliul Local cu privire la contribuabilii/cladirile pentru care a incetat dreptul la scutire.

(2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate a cladirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație prezentată în copie:

a)    act de identitate a titularului dreptului de proprietate pentru clădirea care, potrivit legii, este clasată ca monument istoric, de arhitectură sau arheologic, muzeu ori casă memorială;

b)    documentul emis de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

c)    declarație pe proprie raspundere că nu se desfașoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri.

2. Clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice,

amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice

2.1 (1) In cazul contribuabililor persoane juridice scutirile de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acordă titularilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru cladirile asupra carora s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele:

-    proprietarii cladirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice au obligatia de a realiza lucrări de întreținere a caror contravaloare se situeaza cel putin la valoarea impozitului perceput pentru o cladire similara nerezidentiala, reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cu exceptia organizatiilor neguvernamentale, asociatiilor, fundațiilor și cultelor. Mentinerea scutirii pentru anul urmator este conditionata de prezentarea dovezii realizarii lucrarilor de intretinere, respectiv: procesul verbal de recepție a lucrărilor de intretinere; documente contabile privind inregistrarea in evidenta contabila a cheltuielilor efectuate pentru lucrarile de intretinere, balanta de verificare si lista mijloacelor fixe; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrarile au fost executate în baza unei autorizații de construire), până la data de 30 noiembrie a anului în curs.

Scutirea se mentine pe intreaga durata a pastrarii calitatii pentru care se scuteste, cu realizarea tuturor conditiilor stabilite pentru aceasta si atat timp cat prevederile legale nu se modifica:

-    contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi;

-    nu desfasoara activitate economica in cladirea pentru care se solicita scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri.

Organul fiscal informeaza anual Consiliul Local cu privire la contribuabilii/cladirile pentru care a incetat dreptul la scutire.

(2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate/administrare a cladirii

depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație prezentată în copie, conform cu originalul:

a)    actul de infiintare a persoanei juridice;

b)    actul de proprietate/administrare a clădirii;

c)    documentul emis de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice;

d)    declarație pe proprie raspundere că nu se desfașoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

2.2 (1) În cazul contribuabililor persoane fizice scutirile de la plata impozitului pe clădiri se acordă titularilor dreptului de proprietate pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele:

-    contribuabilul are dreptul la scutire de la plata impozitului pe clădiri doar pentru o clădire la alegerea acestuia;

-    în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri nu se desfășoară activitate economică și nu se obțin venituri din închirierea acesteia;

-    contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează debite restante către bugetul local al Municipiului Iași;

-    proprietarii cladirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice au obligatia de a realiza lucrări de întreținere a caror contravaloare se situeaza cel putin la valoarea impozitului perceput pentru o cladire similara rezidentiala, reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. Mentinerea scutirii pentru anul urmator este conditionata de prezentarea dovezii realizarii lucrarilor de intretinere, respectiv: procesul verbal de recepție a lucrărilor de intretinere; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrarile au fost executate în baza unei autorizații de construire), până la data de 30 noiembrie a anului în curs.

Scutirea se mentine pe intreaga durata a pastrarii calitatii pentru care se scuteste, cu realizarea tuturor conditiilor stabilite pentru aceasta si atat timp cat prevederile legale nu se modifica. Organul fiscal informeaza anual Consiliul Local cu privire la contribuabilii/cladirile pentru care a incetat dreptul la scutire.

(2) Pentru a putea beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate a clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație:

a)    actul de identitate al titularului dreptului de proprietate pentru clădirea care, potrivit legii, este clasată ca monument istoric, de arhitectură sau arheologic, muzeu ori casă memorială;

b)    documentul emis de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice;

c)    declaratie pe proprie raspundere ca nu se desfasoara activitate economica in cladirea pentru care se solicita scutire de la plata impozitului pe cladiri.

3. Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații

neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

3.1    Organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale care dețin în proprietate sau utilizează clădiri in care se desfasoara servicii sociale beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

3.2    Pentru a beneficia de scutire, organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale trebuie să desfășoare servicii sociale:

a) recuperare și reabilitare;

b)    suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

c)    educație informală extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii;

d)    asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice

dependente;

e)    asistență și suport pentru copii, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave IV/SIDA, persoane fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoie socială;

f)    sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională;

g)    îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;

h)    mediere socială;

i)    consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

j)    orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială.

3.3.    Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

a)    organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale sa își desfășoare activitatea în condițiile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

b)    clădirea să fie in proprietate sau sa fie utilizata de organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale acreditate ca furnizor de servicii sociale;

d)    în clădire să se desfășoare exclusiv serviciile sociale pentru care organizația neguvernamentală și întreprindere socială a fost acreditată;

e)    furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal.

3.4.    Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta Procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

a)    actul de înființare al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;

b)    statutul organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;

c)    certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale emis de compartimentul de specialitate din

cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

d)    raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecție, întocmit de inspectorii sociali;

e)    documentul emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care se acordă scutirea;

f)    declaratie pe proprie raspundere ca in cladirea pentru care se solicita scutirea se desfasoara numai activitati de servicii sociale.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau de agrement.

4. Clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile

fără scop lucrativ

4.1.    Organizațiile nonprofit care dețin în proprietate sau utilizează clădirile pentru furnizarea de servicii sociale beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

4.2.    Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

a)    clădirea să fie proprietatea organizatiei nonprofit sau utilizata de aceasta;

b)    organizația nonprofit să faca dovada desfășurării obiectului de activitate în clădirea pentru care se solicită scutirea.

4.3.    Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarele documente:

a) actul de înființare al organizației;

b)    statutul organizației;

c)    actul de proprietate;

d)    actul în baza căruia organizația utilizează clădirea.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau de agrement.

5.    Clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor

imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține

afectatiunea de interes public

5.1    (1) Persoanele fizice care au în proprietate clădiri restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

5.2    Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

a)    cladirea să fie restituită potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 republicată;

b)    să se mențină afectațiunea de interes public a cladirii;

c)    clădirea sa se afle în proprietatea persoanelor fizice.

5.3    (1) Pentru a beneficia de scutire proprietarul clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarele:

a)    actul de restituire a clădirii;

b)    actul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a cladirii.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau de agrement.

6.    Clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut

cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru

perioada pentru care proprietarul menține afectatiunea de interes public

6.1.    (1) Cultele religioase din România care au în proprietate clădiri retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

(2)    Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (imobilele retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).

(3)    Scutirea se va aplica cultelor religioase recunoscute în România.

6.2.    Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

a)    cladirea să fie retrocedată potrivit art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)    să se mențină afectațiunea de interes public a cladirii.

6.3.    (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

a)    documentul de retrocedare a clădirii;

b)    documentul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a cladirii.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

7.    Clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999

privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând

minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul

menține afectațiunea de interes public

7.1. (1) Comunitățile minorităților naționale din România care au în proprietate clădiri restituite potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (clădirile retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).

7.2.    Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

a)    cladirea să fie restituită potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată;

b)    să se mențină afectațiunea de interes public a cladirii.

7.3.    Pentru a beneficia de scutire proprietarul clădirii depune cererea, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta Procedură, însoțită de următoarele:

a)    documentul de restituire a clădirii;

b)    documentul din care rezultă ca se menține afectațiunea de interes public a cladirii.

8.    Clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea

persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu

modificările și completările ulterioare precum și clădirea folosită ca locuință aflată în

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3A1, lit. b) din Legea nr.

341/2004, cu modificările și completările ulterioare

8.1.    (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 -Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite si care dețin în proprietate sau coproprietate clădiri beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

(2)    Persoanele care au calitatea de urmaș de erou-martir beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri doar pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea acestora.

(3)    Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute la pct. 8.1, alin.(1) și (2) cât și pentru cota-parte aflată în proprietatea soțului/soției acestora.

8.2.    Pentru a beneficia de scutire solicitantul depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta Procedură, însoțită de următoarele:

a)    actul de identitate al soțului/soției;

b)    documentul care atestă calitatea de persoană prevăzută la pct. 8.1, alin. (1) și (2);

c)    certificat de căsătorie;

d)    actul de proprietate al clădirii pentru care se acordă scutirea.

Arătăm că art. 3"'"1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare adica urmas de erou - martir (sotul supravetuitor, parintii celui decedat si copiii acestuia) se aplică în completarea art.456, alin.(2), lit.j) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

9.    Clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară

9.1.    Asociațiile de dezvoltare intercomunitară care desfășoară activități specifice beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

9.2.    Scutirea se acordă pentru clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, cu excepția spațiilor/încăperilor folosite pentru activități economice sau de agrement.

9.3.    Pentru a beneficia de scutire deținătorii clădirilor vor depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație:

a)    actul de proprietate/deținere al clădirii;

b)    actul de administrare/folosință al clădirii;

c)    actul de înființare și statutul asociației aprobate prin Hotărâri a Consiliilor Locale.

10.    Clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de

locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994

privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările

ulterioare

10.1 (1) Persoanele fizice care au dobândit o clădire nouă cu destinația de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau o clădire cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru o perioadă egală cu perioada de creditare dar nu mai mult de 10 ani. Perioada de acordare a scutirii se calculează de la data contractării.

(2)    Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute la pct. 10.1, alin.(1) cât și pentru cota-parte aflată în proprietatea soțului/soției acestora.

(3)    Scutirea se acordă o singură dată pentru clădirea menționată mai sus, iar în cazul înstrăinării acesteia, scutirea de impozit nu se aplică si noului proprietar.

10.2    Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

a)    clădirea pentru care se acordă scutirea are destinația de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau contractată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare;

b)    adresa de domiciliu a solicitantului corespunde cu adresa clădirii pentru care s-a acordat scutire la plata impozitului pe clădiri;

c)    în clădirea pentru care se solicită acordarea scutirii nu se desfășoară activitati economice și nu se obțin venituri din închirierea acesteia;

d)    contribuabilii care solicită acordarea scutirii nu înregistreaza debite restante către bugetul local al Municipiului Iași;

e)    contribuabilii nu au deținut și nu au în proprietate alte clădiri decât cea pentru care se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri.

10.3    Pentru a putea beneficia de scutire contribuabilii vor depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație:

a)    copie de pe cartea de identitate a persoanelor care solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri;

b)    dovada că dețin o clădire cu destinație de locuință realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare;

c)    declaratie pe proprie raspundere ca nu se desfasoara activitati economice in imobilul pentru care s-a solicitat scutirea;

d)    declarație pe proprie răspundere ca nu au deținut și nu au în proprietate alte clădiri decât cea pentru care se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri.

11. Dispoziții generale

11.1.    (1) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoțită de

documente justificative.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

11.2.    (1) Solicitantul care depune cererea de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

(2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii.

11.3.    (1) Solicitantul care beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri are obligația ca, ulterior acordării scutirii, să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

(2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

(3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. Organul fiscal informeaza anual Consiliul Local cu privire la contribuabilii/cladirile pentru care a incetat dreptul la scutire.

B. Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe teren pentru:

1.    Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține

afectațiunea de interes public

1.1.    (1) Persoanele fizice care au în proprietate terenuri aferente clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren.

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public a terenului aferent cladirii.

1.2.    Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

a)    terenul aferent clădirii să fie restituit potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată;

b)    să se mențină afectațiunea de interes public a terenului aferent cladirii;

c)    terenul se află în proprietatea unei persoane fizice.

1.3.    Pentru a beneficia de scutire proprietarul terenului aferent clădirilor depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarele:

a)    actul de restituire a terenului aferent clădirilor;

b)    actul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii.

2.    Terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata

pentru care proprietarul menține afectatiunea de interes public;

2.1.    (1) Cultele religioase din România care au în proprietate teren aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren.

(2)    Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (terenurile retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).

(3)    De scutire beneficiaza cultele religioase recunoscute în România.

2.2 Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

a)    terenul aferent clădirii să fie retrocedat potrivit art. 1 alin. (10) din O.U.G.nr.94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)    să se mențină afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii.

2.3.    (1) Scutirea la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente în copie:

a)    documentul de retrocedare a terenului;

b)    documentul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

3.    Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgentă a

Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectatiunea

de interes public

3.1.    (1) Comunitățile minorităților naționale din România care au în proprietate teren aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe terenul aferent clădirii.

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (terenurile aferente clădirilor retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).

3.2.    Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe terenul aferent clădirilor, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

a)    terenul aferent clădirilor să fie restituit potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată;

b)    să se mențină afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirilor retrocedate.

3.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarul terenului aferent clădirilor restituite depune o cerere,

model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație:

a)    actul de restituire a terenului aferent clădirilor retrocedate;

b)    documentul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirilor retrocedate.

4. Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații

neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale

4.1.    Organizațiile neguvernamentale si întreprinderile sociale care dețin în proprietate sau utilizează terenul aferent clădirilor folosite pentru furnizarea de servicii sociale beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

4.2.    Pentru a beneficia de scutire organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale trebuie să desfășoare următoarele servicii sociale:

a)    recuperare și reabilitare;

b)    suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

c)    educație informală extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii;

d)    asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice

dependente;

e)    asistență și suport pentru copii, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, persoane fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoi sociale;

f)    sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională;

g)    îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;

h)    mediere socială;

i)    consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

j)    orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială.

4.3.    Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe terenul aferent clădirilor, trebuie îndeplinite următoarele:

a)    organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale sa își desfășoare activitatea în condițiile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

b)    terenul să fie in proprietatea sau în utilizarea organizației neguvernamentale și întreprinderii sociale acreditate ca furnizor de servicii sociale;

c)    pe terenul aferent clădirilor se desfășoara exclusiv servicii sociale pentru care organizația neguvernamentală și întreprinderea socială au fost acreditate;

d)    furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal.

4.4.    Scutirea la plata impozitului/taxei pe teren se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

a)    actul de înființare al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;

b)    statutul organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;

c)    certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

d)    raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecție, întocmit de inspectorii sociali;

e)    documentul emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care se acordă scutirea.

4.5 .Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

5.    Terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop

lucrativ

5.1.    Organizațiile nonprofit care dețin în proprietate sau utilizează terenuri exclusiv pentru activități fără scop lucrativ beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

5.2.    Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele:

a)    terenul să fie proprietatea sau în folosința organizației nonprofit;

b)    organizațiile nonprofit trebuie să faca dovada desfășurării obiectului de activitate pe terenul aferent clădirii pentru care se solicită scutirea.

5.3.    Scutirea la plata impozitului/taxei pe terenuri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele:

a)    actul de înființare al organizației;

b)    statutul organizației;

c)    actul de proprietate sau actul în baza căruia organizația folosește terenul.

5.4.    Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

6.    Terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără

scop lucrativ

6.1.    Asociatiile si fundatiile care dețin în proprietate sau utilizează terenuri exclusiv pentru activități fără scop lucrativ beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

6.2.    Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele:

a)    terenul să fie proprietatea sau în folosința asociatiei sau fundatiei;

b)    asociatiile si fundatiile să faca dovada desfășurării obiectului de activitate pe terenul aferent clădirii pentru care se solicită scutirea.

6.3.    Scutirea la plata impozitului/taxei pe terenuri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele:

a)    actul de înființare al asociatiei sau fundatiei;

b)    statutul asociatiei sau fundatiei;

c)    actul de proprietate sau actul în baza căruia asociatia sau fundatia folosește terenul.

6.4.    Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

7.    Terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau

coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr.

341/2004, cu modificările și completările ulterioare precum și terenul afferent clădirii folosită

ca locuință aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3A1, lit. b) din

Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare

7.1.    (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 -Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite si care dețin terenuri aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren.

(2)    Persoanele care au calitatea de urmaș de erou-martir beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren doar pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea acestora.

(3)    Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute la pct. 6.1, alin.(1) și (2) cât și pentru cota-parte aflată în proprietatea soțului/soției acestora.

7.2.    Scutirea de la plata impozitului pe teren se acorda pe baza de cerere, model prevazut in anexa A.1. la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație:

a)    actul de identitate al soțului/soției;

b)    documentul care atestă calitatea de persoană prevăzută la pct.6.1, alin.(1) și (2);

c)    certificatul de căsătorie;

d)    actul de proprietate a terenului pentru care se acordă scutirea.

Arătăm că art. 3^1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare adica urmas de erou - martir (sotul supravetuitor, parintii celui decedat si copiii acestuia) se aplică în completarea art. 464, alin.(2), lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal .

8.    Suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric

8.1    Scutirile se acordă proprietarilor suprafețelor neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric.

8.2.(1)Scutirea se acordă    în condițiile în care    suprafețele de    teren    sunt

salubrizate/întreținute/împrejmuite de proprietar.

(2) Instituția care va emite    dovada că terenul    pentru    care se solicită    scutirea    este

salubrizat/întreținut/împrejmuit este compartimentul de specialitate din cadrul Direcției de poliție locală sau de către personalul din aparatul propriu al Primarului cu atribuții în acest sens.

8.3 Scutirea la plata impozitului se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

a)    copie dupa buletin/carte de identitate a solicitantului (soț și soție), C.U.I.;

b)    actul de proprietate a terenului;

c)    documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că terenul este încadrat în categoria celor cu regim de monument

istoric;

d)    dovada că terenul este salubrizat/întreținut/împrejmuit.

8.4. Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

9.    Suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării

cercetărilor

9.1    Scutirile se acordă proprietarilor care detin suprafețe de teren afectate de cercetări arheologice.

9.2    Scutirea se acordă pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

9.3    Pentru a beneficia de scutire proprietarii suprafețelor de teren vor depune la organul fiscal o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație:

a)    copie dupa buletin/carte de identitate a solicitantului (soț și soție), C.U.I.;

b)    date identificare proprietar, altele decât persoanele fizice;

c)    actul de proprietate;

d)    documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că terenul este încadrat în categoria celor afectate de cercetări arheologice.

10.    Suprafetele terenurilor situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice

10.1.    Scutirile se acordă proprietarilor de terenuri situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice.

10.2.    Pentru a beneficia de scutire proprietarii suprafețelor de teren vor depune la organul fiscal o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație:

a)    copie buletin/carte de identitate a solicitantului (soț și soție), C.U.I.;

b)    date identificare proprietar, altele decât persoanele fizice;

c)    act de proprietate;

d)    documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că terenul este situat in zonele de protectie ale monumentelor istorice.

11.    Dispoziții generale

11.1.    (1) Scutirea la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoțită de

documentele justificative.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

11.2.    (1) Solicitantul care depune cererea de scutire la plata impozitului/taxei pe teren are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

(2)    Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii.

(3)    Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia prin promovarea unui proiect de hotarare de consiliu precum si calcularea impozitului/taxei pe teren cu majorarile de intarziere aferente.

11.3. (1) Solicitantul care beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

(2)    Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

(3)    Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările, prin promovarea unui proiect de hotarare de consiliu precum si calcularea impozitului/taxei pe teren cu majorarile de intarziere aferente.

Dispoziții finale

Anexa nr. A.1 face parte integrantă din prezenta procedură de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Municipiului Iași, conform art. 456 alin. (2) lit. a)-h), și r) și art. 464 alin. (2) lit. a)-e), h), i), p), q) și r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art.3A1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

Anexa nr. A.1 la Procedura

Cerere

privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și terenuri în conformitate cu prevederile art. 456 alin. (2) lit. a)-h) și r) și art. 464 alin. (2) lit. a)-e), h), i), p), q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art.3A1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a)/ Subscrisa

1

CNP/C.I.F*)....

.......................,    cu

sediul/domiciliul

în

localitatea.................,

str................

...........nr.

........, bl......

., sc.......

, et........, ap.............,

Judet............

tel/fax......

..............,email...

reprezentată

prin    ......

.........2),

în    calitate    de

proprietar/coproprietar/mandatar/administrator/împuternicit

cu    domiciliul    în    localitatea

............., codul

poștal..........

., sectorul........

....str..........

..................................., nr.

............, bl......

..,sc........et , ap.

......, Judetul

.identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport

seria......nr......

.,    C.I.F*)........

..............prin

prezenta

solicit

scutirea    de    la

plata_______________________**), pentru imobilul situat în _______________________, conform

H.C.L. nr._/................prezenta cerere anexez documentele***):

Data completării........................../20 (semnătura olografă)

1)    Se completează în cazul persoanelor fizice

*) Se va completa:codul de identificare fiscală(codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz); numărul de înregistrare la instanța

judecătorească, etc.

2)    Se completează în cazul persoanelor juridice

**) impozitului pe clădire și/sau impozitului pe teren

1.    Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire se sancționează cu amendă și duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.

2.    Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

3.    Neanunțarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

***) documentele aprobate prin hotărâre de consiliu local, în funcție de scutirea solicitată, precum și alte documente relevante în susținerea cererii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

169/ 169 la H.C.L. nr. 410 din 29 decembrie 2016

1

nivel minim obligatoriu

2

nivel minim obligatoriu aplicat la valoare impozabila calculata conform impozitului pe cladiri pentru cladirile rezidentiale

3

nivel minim obligatoriu

4

tipurile de unitati de alimentatie publica sunt urmatoarele :

1. restaurant clasic ;

2. restaurant cu specific ;

3. restaurant specializat(restaurant-zahana, restaurant lacto-vegetarian) ;

5

Pentru suprafete mai mari de 500 mp asa cum legiuitorul a reglementat, s-au propus niveluri diferite pe categorii proportionale cu cele de pana la 500 mp, intre limitele prevazute de lege ;

Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica se achita integral, anticipat obtinerii autorizatiei de functionare si autorizatiile se vizeaza anual pana la 31 decembrie a anului in curs pentru anul urmator.

6

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere se fac gratuit.