Hotărârea nr. 41/2016

HOTĂRÂRE privind transmiterea in folosinta gratuita catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi a spatiului in suprafata de 70 mp disponibil in Punctul Termic 16 CUG din strada Hlincea nr. 10 in vederea realizarii unui Centru de zi pentru persoane vârstnice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea in folosinta gratuita catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi, a spatiului in suprafata de 70 mp disponibil in Punctul Termic 16 CUG, din strada Hlincea nr. 10, in vederea realizarii unui Centru de zi pentru persoane vârstnice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 februarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vederea propunerea formulată în plenul ședinței privind modificarea titulaturii spatiului transmis in folosinta gratuita catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi, in suprafata de 70 mp disponibil in Punctul Termic 16 CUG, din strada Hlincea nr. 10, din Centru de recreere, în Centru de zi pentru persoane vârstnice, consemnată și în procesul verbal al ședinței;

Având în vederea propunerei formulată în cadrul comisiei economico financiare privind transmiterea in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi, a spatiului in suprafata de 70 mp din Punctul Termic 16 CUG, situat in strada Hlincea nr. 10, aflat in folosinta / exploatarea S.C. Veolia Energie Iasi SA, conform contractului de delegare a serviciului public nr.61634/2012, in vederea realizarii unui Centru de zi pentru persoane vârstnice, consemnată și în avizul comisiei;

Avand in vedere referatul de specialitate nr.13084 /08.02.2016 intocmit de catre Directia Generala Tehnica si Investitii;

Avand in vedere solicitarea cetatenilor din cartierul Nicolina inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr.104573 din data de 10.11.2015;

Avand in vedere adresa transmisa de SC Veolia Energie Iasi SA, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr.3285 din data de 13.01.2016;

Avand in vedere acreditarea Directiei de Asistenta Comunitara Iasi pentru „identificarea si evaluarea nevoilor psihosociale, consiliere psihologica si asistenta primara, sprijin de urgenta si interventie, suport, informare si dezvoltare continua pentru persoane, familii si grupuri aflate in dificultate”;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba transmiterea in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi, a spatiului in suprafata de 70 mp din Punctul Termic 16 CUG, situat in strada Hlincea nr. 10, aflat in folosinta / exploatarea S.C. Veolia Energie Iasi SA, conform contractului de delegare a serviciului public nr.61634/2012, in vederea realizarii unui Centru de zi pentru persoane vârstnice.

Art.2. (1) Anexa nr.15 din H.C.L. nr. 10/2015 privind insusirea domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat, se modifica in mod corespunzator;

(2) Procesul verbal nr. 104336 / 12.11.2012, incheiat intre Municipiul Iasi si SC Veolia Energie Iasi SA, se modifica in mod corespunzator;

Art.3. Predarea/primirea se face pe baza de proces-verbal.

Art.4. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata : Primarului Municipiului Iasi, S.C. Veolia Energie Iasi S.A. , Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Tehnice si Investitii, Directiei de Asistenta Comunitara Iasi si Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale și Institutiei Prefectului Judetului Iasi,

Art.5. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Generala Tehnica si Investitii, Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale si SC Veolia Energie Iasi SA

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 41 din 29 februarie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 41 din 29 februarie 2016