Hotărârea nr. 409/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea executiei preliminate a bugetului general al Municipiului Iasi la data de 31.12.2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea executiei preliminate a bugetului general al Municipiului Iasi la data de 31.12.2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 decembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul privind executia preliminata a bugetului general al Municipiului Iasi la data de 31.12.2016, înregistrat sub nr. 125705/15 decembrie 2016, întocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba execuția preliminată a bugetului local al Municipiului Iași la data de 31.12.2016, pe cele doua sectiuni, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2 Se aproba execuția preliminata a bugetului creditelor externe si interne la data de 31.12.2016, conform Anexei 2, care face parte integranta din prezena hotarâre.

Art.3 Se aproba executia preliminata a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) la data de 31.12.2016, pe cele doua sectiuni, conform Anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Generala Economica a Finantelor Publice Locale..

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Gabriel Mihai Surdu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 409 din 29 decembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 409 din 29 decembrie 2016