Hotărârea nr. 408/2016

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 decembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 125880/15.12.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 128347/22.12.2016 si adoptat in unanimitate in plenul sedintei Consiliului Local ;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015 - privind bugetul de stat pentru anul 2016;

Avand in vedere Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 2200/07.12.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu

modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2016, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei 1.2.2 (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 - învățământ) și Anexei 1.3 Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite, care fac parte integranta din prezenta hotarare, după cum urmează:

1.1.Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de

+ 10.696,94 mii lei

+ 356,00 mii lei

+ 8.945,94 mii lei

+ 1.395,00 mii lei


04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor

11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

•    la cheltuieli cu suma de

+ 10.696,94 mii lei

+ 5.940,00 mii lei


65.02.10 Învățământ - cheltuieli de personal

65.02.51 Învățământ - transferuri între unități ale administrației - 95,00 mii lei publice

+ 199,00 mii lei + 500,00 mii lei + 2.401,94 mii lei + 650,00 mii lei + 1.101,00 mii lei


65.02.57 Învățământ - asistență socială 68.02.10 Asigurări și asistență socială - cheltuieli de personal 68.02.57 Asigurări și asistență socială - asistență socială 84.02.40 Transporturi - subvenții

84.02.81 Transporturi - rambursări de credite

Art.2 Se diminuează bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 9.419,22 mii lei, conform Anexei nr. 3 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 3.1 (Secțiunea de funcționare) și Anexei nr. 3.3 Detalierea cheltuielilor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ordonatori de credite, care fac parte integranta din prezenta hotatare, astfel:

•    la venituri în sumă de - 9.419,22 mii lei

la cheltuieli în sumă de - 9.419,22 mii lei.

Art.3 Se actualizeaza Anexa nr.4 Programul de investiții publice pe grupe de investiții si surse de finantare, care face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea includerii creditelor de angajament pe anul 2016 si estimari 2017-2019 ale creditelor de angajament/bugetare aferente proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare in Municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru creșterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana - Etapa a II a“ din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 7.1.

Art.4 Se împuternicește ordonatorul principal de credite să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament, să actualizeze creditele de angajament la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si la titlul 71 "Active nefinanciare" și să repartizeze conform destinației eventualele sume primite de la bugetul de stat și din alte surse în perioada rămasă până la 31 decembrie 2016.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi, Directiei Generale Tehnice si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Generala Economica a Finantelor Publice Locale si Directia Generala Tehnica si Investitii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Gabriel Mihai Surdu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 408 din 29 decembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 408 din 29 decembrie 2016