Hotărârea nr. 407/2016

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Bogdan Teodor Crucianu in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi, precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172/2016, 173/2016, 177/2016 si nr. 212/2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Bogdan Teodor Crucianu in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi, precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172/2016, 173/2016, 177/2016 si nr. 212/2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 decembrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul propus si formulat in plenul sedintei Consiliului Local si adoptat in unanimitate privind modificarea si completarea articolului 4 din proiectul de hotarare;

Avand in vedere amendamentul propus si formulat in plenul sedintei Consiliului Local si adoptat in unanimitate privind modificarea si completarea articolului 2 din proiectul de hotarare, in sensul numirii in calitate de membru al Comisiei de validare a domnului consilier Istrate Dumitru Marcel;

Având în vedere demisia depusă de doamna Gavrilă Camelia, inregistrata la Primaria Municipiului Iași la nr.128546/ 22.12.2016;

Având în vedere adresa nr. 128712/22.12.2016 a Organizatiei Judetene Iasi a Partidului Social Democrat prin care s-a confirmat apartenenta politică a membrului supleant în persoana domnului Crucianu Bogdan;

Avand in vedere Procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Iasi din data de 29.12.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 177/24 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași, completata si modificata prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 178/2016 si 334/2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172/24 iunie 2016 privind alegerea comisiei de validare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.173/24 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.174/24 iunie 2016 privind constatarea consiliului local ca legal constituit;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 212/15.07.2016, privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozitiile O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiililor Locale aprobata prin Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se validează mandatul de consilier local al domnului Bogdan Teodor Crucianu în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi.

Art.2 Se completează si modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2016 privind alegerea comisiei de validare, in sensul numirii in calitate de membru al Comisiei de validare a domnului consilier Istrate Dumitru Marcel.

Art.3 Se completează si modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Municipiului Iasi.

Art.4 (1) Se completează si modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 177/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

>    Se desemnează domnul consilier Crucianu Bogdan in locul domnului consilier Sandu Vasile în Comisia juridica si de disciplină,

>    Se desemnează domnul consilier Crucianu Bogdan in locul domnului viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile în Comisia pentru tineret si sport

>    Se desemnează domnul consilier Istrate Marcel in locul doamnei Gavrilă Camelia în Comisia social-culturala invățământ-culte

>    Se numeste domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile in locul domnului consilier Istrate Marcel Comisia de munca si protectie socială

>    Se desemnează domnul consilier Sandu Vasile in locul doamnei Gavrilă Camelia în Comisia de sanatate, familie, protectie copii

>    Se desemnează domnul consilier Boca Adrian Florin in locul domnului consilier Boisteanu Paul Corneliu în Comisia juridică si de disciplină.

(2) Se completează si modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 212/15.07.2016, privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, astfel:

>    Se desemnează domnul consilier Crucianu Bogdan în locul doamnei Camelia Gavrilă în Comisia pentru repartizarea spațiilor pentru ONG, asociații și partide politice si Comisia pentru aprobarea vinzarii spatiilor cu destinatie de locuinta care nu au fost revendicate la Legea nr. 112/1995.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale de Finante Publice Locale, Directiei de Administrarea a Patrimoniului Public si Privat, Serviciului Resurse Umane, Pregatire Profesionala și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 407 din 29 decembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

3/ 3 la H.C.L. nr. 407 din 29 decembrie 2016