Hotărârea nr. 406/2016

HOTĂRÂRE privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Gavrilă Camelia si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Gavrilă Camelia si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 decembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere demisia depusă de doamna Gavrilă Camelia, inregistrata la Primaria Municipiului Iași la nr.128546/ 22.12.2016;

Având în vedere referatul constatator inregistrat la nr. 128525/22.12.2016 prin care se propune să se ia act și să se constate încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Camelia Gavrilă, precum și să se declare vacant locul acesteia de consilier local, indeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

Având în vedere prevederile art. 9 alin. 2 lit. ,,a” si art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Iași aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 178/2013;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Camelia Gavrila.

Art.2 Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi ca urmare a demisiei doamnei Camelia Gavrilă.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Serviciului Resurse Umane, Organizatiei Judetene a Partidului Social Democrat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 406 din 29 decembrie 2016

Total

consilieri

locali

26

Prezenti

f

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 406 din 29 decembrie 2016