Hotărârea nr. 405/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă ale Iasului 2016 - 2017

Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă ale Iasului 2016 - 2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 119678 / 25.11.2016, întocmit de către Biroul Relatii cu Societatea Civilă;

Având în vedere anexa 1 cu programul „Sărbătorilor de Iarnă ale Iașului”, editia 2016 - 2017;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă organizarea manifestărilor reunite sub genericul „Sărbătorile de Iarnă ale lașului” 2016 - 2017, conform programului precizat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile vor fi alocate din bugetul local, capitolul bugetar 54.02.50 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, poziția „Donații și sponsorizări”, precum și din contul 5007 - „Donații și sponsorizări neutilizate din anii anteriori”, în sumă maximă de 1.500.000 lei.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre : Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relații Internaționale, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Instituția Arhitectului Șef, Biroul Relatii cu Societatea Civilă, Biroul Comunicare, Biroul Organizare Evenimente Publice, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Juridică, Termoservice SA, Ecopiața SA, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, RATP, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”, Ateneul Tătărași, Editura Junimea și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4:    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relații Internaționale, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Instituția Arhitectului Șef, Biroul Relatii cu Societatea Civilă, Biroul Comunicare, Biroul Organizare Evenimente Publice, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Juridică, Termoservice SA, Ecopiața SA, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, C.T.P., Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”, Ateneul Tătărași, Editura Junimea.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Paul Corneliu Boisteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 405 din 29 noiembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa nr. 1 la H.CL. nr. 405 din 29 noiembrie 2016

Propunere de Program

SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ALE IASULUI 2016-2017

a) BRAZII SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ, AMPLASATI ÎN LOCURI PUBLICE

b) ILUMINATUL FESTIV

c) TÂRGUL DE IARNĂ

d) SERBĂRILE DE IARNĂ ÎN CARTIERE

e) MOS CRĂCIUN ÎN ORĂSELUL COPIILOR

f) COLINDĂTORI LA PRIMĂRIE

g) SERBAREA POMULUI DE CRĂCIUN

h) CONCERTE DE COLINDE

i)    ACȚIUNI DE OMAGIERE A MIȘCĂRII REVOLUȚIONARE DIN IASI DIN ZILELE DE 14 SI 22 DECEMBRIE 1989

j)    SEARA EXCELENTEI ÎN EDUCAȚIE

k)    ZIUA INTERNATIONALĂ A MINORITĂȚILOR NAȚIONALE DIN ROMÂNIA

l)    FESTIVALUL FOLCLORIC „DATINI ȘI OBICEIURI DE IARNĂ”

m)    TRADIȚII PE ULIȚA LĂPUȘNEANU

n)    GALA EXCELENȚEI SPORTULUI IESEAN

o)    REVELION ÎN STRADĂ SI FOC DE ARTIFICII LA TRECEREA ÎNTRE ANI

p)    ANIVERSAREA NASTERII POETULUI NATIONAL MIHAI EMINESCU

q)    MANIFESTĂRI DEDICATE ZILEI 24 IANUARIE - ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

Bugetul estimat pentru buna desfăsurare a Sărbătorile de Iarnă ale Iasului 2016-2017 este de 1.500.000 lei, în care sunt incluse si cheltuieli

cu promovarea, cu avize, cu bransamentele si consumul de energie electrică, cheltuieli administrative, precum si cheltuieli neprevăzute.

Presedinte de Sedinta ,

Paul Corneliu Boisteanu

3 / 3 la H.C.L. nr. 405 din 29 noiembrie 2016