Hotărârea nr. 404/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de credit in valoare de 67,50 miloane RON, Contractul de garantie pe venituri si Contractul privind contul escrow al serviciului datoriei

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de credit in valoare de 67,50 miloane RON, Contractul de garantie pe venituri si Contractul privind contul escrow al serviciului datoriei

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 119315 din 24.11.2016 intocmit de catre Directia Generala Tehnica si Investitii si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 187 din 15 iulie 2016 prin care s-a aprobat:

a)    Contractarea de catre Municipiul Iasi a unei finantari rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție si Dezvoltare, in valoare totala de pana la 15 milioane Euro (sau echivalent in RON), cu o maturitate de pana la 12 ani, pentru realizarea obiectivului de investiții - Reînnoirea parcului auto prin achiziționarea de autobuze noi EURO - 6;

b)    Pre-acordul de finantare dintre Municipiul Iasi si Banca Europeană pentru Reconstrucție si Dezvoltare;

c) Constituirea comisiei de negociere a Contractului de credit cu Banca

Europeană pentru Reconstrucție si Dezvoltare, in urmatoarea componenta: Domnul Gabriel Vasile Harabagiu - Viceprimar al Municipiului Iasi, Domnul Botez Radu - Viceprimar al Municipiului Iasi, Domnul Ignat Etienne - Consilier Local, Doamna Gaburici Violeta Adriana - Consilier Local.

Avand în vedere prevederile Hotărârii nr. 4934 din 25 august 2016 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Avand in vedere prevederile art. 1166 si următoarele din Codul civil, republicat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aproba Contractul de credit cu privirire la acordarea unei finantari rambursabile externe in valoare de 67.500.000 RON si cu o maturitate de 12 ani, care urmează a fi incheiat intre Municipiul Iasi si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, conform anexei 1 și încheierea Contractului de credit.

(2) Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 (1) Se aproba Contractul de garanție pe venituri la Contractul de credit mentionat la art. 1 din prezenta hotarare, care urmează a fi incheiat intre Municipiul Iasi si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, conform anexei 2 și încheierea Contractului de garanție pe venituri.

(1) Anexa 2 face parte integranta din prezenta hotarare.

2/ 4 la H.C.L. nr. 404 din 29 noiembrie 2016

Art.3 (1) Se aproba Contractul privind contul escrow al serviciului datoriei la Contractul de credit mentionat la art. 1 din prezenta hotarare, care urmează a fi incheiat intre Municipiul Iasi si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, în forma substanțială similară cu cea din anexa 3 și încheierea Contractului privind contul escrow al serviciului datoriei.

(2) Anexa 3 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Din bugetul local al Municipiului Iasi se asigura integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricaror impozite si taxe aferente realizarii proiectului de investiții - Reinnoirea parcului auto prin achizitionarea de autobuze noi EURO-6;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art. 1 din prezenta hotarare.

Art.5 Contractarea finantarii rambursabile prevazuta la art. 1 din prezenta hotarare se face pentru realizarea proiectului de investitii de interes local - Reinnoirea parcului auto prin achizitionarea de autobuze noi EURO-6.

Art.6 Se mandateaza Primarul Municipiului Iasi:

a)    sa negocieze și să semneze Contractul de credit care urmează a fi incheiat intre Municipiul Iasi si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;

b)    sa negocieze și să semneze Contractul de garanție pe venituri care urmează a fi incheiat intre Municipiul Iasi si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;

c)    sa negocieze și să semneze Contractul privind contul escrow al serviciului datoriei;

d)    orice alte modificări la documentele menționate la punctele (a)-(c) de mai sus, convenite de părțile contractante;

e)    orice alte documente convenite de catre partile contractante referitoare la derularea Contractului de credit precum și cererile de tragere în baza Contractului de credit.

Art.7 (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale Municipiul Iasi urmatoarele date:

a)    hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;

b)    valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta din contract;

c)    gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale Municipiul Iasi;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;

e) dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;

f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

(2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru

pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Generale Tehnice si Investitii, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Direcției Juridice si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Generala Tehnica si Investitii, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Directia Juridica.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 404 din 29 noiembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

4/ 4 la H.C.L. nr. 404 din 29 noiembrie 2016