Hotărârea nr. 403/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între Municipiul Iaşi şi Fundaţia Comunitară Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între Municipiul Iași și Fundația Comunitară Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 119326 /24.11.2016, întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă din cadrul Serviciului Relatii Comunitare si Servicii Publice;

Având în vedere solicitarea 91007/12.09.2016, transmisă de către Fundația Comunitară Iași ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de Asociere între Municipiul Iași și Fundația Comunitară Iași identificat in Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se aplică imediat.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Serviciului Relatii Comunitare si Servicii Publice - Biroul Relații cu Societatea Civilă, Fundația Comunitară Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Serviciul Relatii Comunitare si Servicii Publice - Biroul Relații cu Societatea Civilă.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 403 din 29 noiembrie 2016

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 403 din 29 noiembrie 2016

ACORD DE ASOCIERE

încheiat la data de


........................între Municipiul Iași și Fundația Comunitară

Iași

Fundația Comunitară Iași este o organizație neguvernamentală, care își propune a sprijini dezvoltarea municipiului prin acordarea de resurse pentru inițiativele venite din comunitate.

Facem acest lucru oferind sprijin financiar și tehnic pentru proiectele gândite de grupurile de inițiativă și de organizațiile neguvernamentale din Iași. Aceste proiecte sprijină implicarea civică, revitalizarea urbană și punerea în valoare a spațiului public, încurajarea unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător și valorificarea patrimoniului local de mediu, educația tinerilor și copiilor, cultura, integrarea în viața comunității a grupurilor defavorizate, antreprenoriatul social, voluntariatul, parteneriatele și dezvoltarea comunitară.

În același timp, facem posibilă dezvoltarea generațiilor viitoare, oferind tinerilor din familii defavorizate burse de studiu pentru fructificarea oportunităților școlare și extrașcolare.

Printre programele pe care le-am derulat până în prezent, amintim: Turnul Nostru (fond de revitalizare urbană), Transgor Logistik (fond de finanțare a proiectelor care încurajează practicarea sportului de masă și revitalizarea urbană), Ideile tale schimbă Iașul (fond pentru susținerea inițiativelor civice), YouthBank (fond special destinat finanțării proiectelor inițiate și implementate de liceeni, pentru dezvoltarea comunității locale), IQ Iași (program prin care oferim oportunități locale tinerilor olimpici), Cercul de Donatori Iași (prin care încurajăm inițiativele din comunitate), Swimathon și Cros pentru școli (evenimente sportive ce au drept scop strângerea de fonduri și investirea acestora în dezvoltarea comunităților ieșene), Cardul Comunității (un instrument și o rețea pentru dezvoltarea cetățeniei participative), Fondul de Burse (program prin care acordăm burse elevilor cu rezultate foarte la învățătură sau într-un anumit domeniu - sport, artă, muzică și cu venituri mici), Fondul Științescu (program de finanțare a proiectelor creative pe științele exacte) ș.a.

Cu alte cuvinte, oferim prilejul de poziționare într-un mod strategic pe piața ieșeană, prin aducerea împreună a oamenilor cărora le pasă de comunitatea în care trăiesc și fac lucrurile să se întâmple.

1.    Municipiul Iași, cu sediul în lasi, B-dul Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 11, reprezentat prin domnul Mihai CHIRICA, în calitate de Primar,

și

2.    Fundația Comunitară Iași, persoană juridică nonprofit cu sediul în Bulevardul Ștefan cel Mare, nr. 10, adresa poștală în str. Petru Poni, nr. 1 bis, CP 700523, Iași, România, înregistrată în Registrul Asociației și Fundațiilor la nr. 12/F/22.05.2012, CUI 30253005, telefon: 0720.007.792, cont bancar RO14RNCB0178127673670001 deschis la BCR Sucursala Al. I. Cuza, Iași, reprezentată prin Ciprian-Mihai PĂIUȘ, în calitate de

Director Executiv, denumite în cuprinsul Acordului de asociere, părți.

Capitolul I. Obiectul acordului de asociere

Art.1 Prezentul acord are ca obiect asocierea părților, în conformitate cu dispozițiile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, în vederea desfășurării programelor de revitalizare urbană.

Capitolul II. Drepturile si obligațiile părților

Art.2(1) Obiectivul acestui acord de asociere este cooperarea dintre Fundația Comunitară Iași și Primăria Municipiului Iași în vederea revitalizării urbane a spațiilor publice, în complementaritate cu efortul bugetar public.

Revitalizarea urbană este un proces unic din punct de vedere al atitudinii alese pentru o anumită zonă. Atitudinea aleasă trebuie să se bazeze pe condițiile fizice unice, pe istoria și valorile locului, pe nevoile comunității și pe intenția civică. O altă sintagmă utilizată în concordanță cu „revitalizarea urbană” este „regenerarea urbană”. Aceasta este definită ca „aducerea la viață a zonelor urbană cu efortul cooperativ al municipalității, proprietarilor și a altor actori implicați cu scopul de a îmbunătăți condițiile de trai, de a crește calitatea mediului și a climatului social și de a întări economia locală.”

În vederea realizării scopului propus, fiecare parte va întreprinde următoarele:

(2). Municipiul Iași prin Direcțiile și Serviciile de Specialitate:

1.    Identifică zonele din municipiu pentru care Fundația să atragă resurse din comunitate în vederea amenajării lor,

2.    Oferă informații privind statutul juridic al zonelor propuse pentru revitalizare și despre procesul prin care acestea pot fi amenajate,

3.    Deleagă un reprezentant în comitetul de selecție a soluțiilor de revitalizare urbană propuse ca urmare a concursului de idei gestionat de Fundația Comunitară Iași,

4.    Solicită avizele necesare lucrărilor și asigură plata taxelor pentru acestea dacă este cazul,

5.    Preia în proprietate, prin Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, cu titlu gratuit, investițiile realizate, inclusiv mijloacele fixe,

6.    Preia în planurile de întreținere spațiile amenajate în cadrul acestui acord,

7.    Are în vedere introducerea în planul de întreținere a suprafețelor reabilitate,

8.    Ia măsuri privind asigurarea pazei investițiilor.

(3). Fundația Comunitară Iași:

1.    Selectează împreună cu reprezentanții Municipiului Iași spațiile ce urmează a fi reabilitate,

2.    Mobilizează resurse private din comunitate în vederea revitalizării acestora,

3.    Derulează concursul de proiecte prin care vor fi alese soluțiile ce urmează a fi implementate,

4.    Încredințează implementarea soluției câștigătorilor concursului și oferă sprijin financiar și asistență tehnică pentru implementare,

5.    Monitorizează implementarea proiectelor selectate în urma concursului de proiecte și se asigură de respectarea parametrilor asumați de implementatori,

6.    Predă în administrare Municipiului Iași spațiile astfel amenajate.

Procesul programelor de revitalizare urbană ale Fundației Comunitare se derulează prin organizarea unui concurs de proiecte, la care comunitatea vine cu soluții de reamenajare sau cosmetizare a unor spații folosite necorespunzător.

Procesul programelor de revitalizare desfășurate de Fundația Comunitară Iași parcurg următoarele etape:

a.    pre-design program: perioadă în care se identifică tematica și/sau zonele pe care le avem în vedere pentru concursul de proiecte;

b.    design program: etapă în care se rafinează conceptul, ghidul și materialele necesare fondului și în care se identifică resursele financiare și în natură din comunitate;

c.    concursul de idei și proiecte;

d.    întâlniri și discuții consultative cu potențialii aplicanți pe perioada concursului de proiecte;

e.    analiza, evaluarea și selecția proiectului/proiectelor care vor primi finanțare;

f.    diseminarea rezultatelor concursului de proiecte;

g.    contractarea proiectelor câștigătoare;

h.    implementarea propriu-zisă a proiectelor selectate;

i.    monitorizarea și raportarea proiectelor.

Prin programele de revitalizare urbană, Fundația Comunitară Iași urmărește să finanțeze proiecte ale comunității care:

-    transformă spațiile neutilizate în locuri cu impact estetic sau cu utilitate comunitară;

-    amenajează grădini / spații verzi / parcuri;

-    construiesc noi spații / lounge-uri urbane de relaxare și petrecere a timpului liber;

-    reamenajează spații cu acces public astfel încât să fie mai eficiente cu utilizarea de materiale reutilizabile și pentru a educa publicul larg în acest sens;

-    transformă vegetația din zonele vizate în locuri de joacă pentru copii sau de petrecere a timpului liber pentru cetățeni;

-    reciclează și reutilizează diferite materiale pentru amenajarea spațiului;

-    pun în practică sau promovează către publicul larg metode inovative de reciclare și folosire economică a resurselor;

-    alte idei creative de înfrumusețare a spațiilor / zonelor urbane.

Capitolul III. Durata Acordului de asociere

Art.3. Prezentul Acord de asociere se încheie pe o perioadă de 5 ani, începând de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii acestuia, prin act adițional.

Capitolul IV. Modificarea Acordului de asociere

Art.4. Prevederile prezentului Acord de asociere pot fi modificate prin act adițional cu consimțământul părților. Părțile vor adapta Acordul de asociere corespunzător noilor reglementări legale intervenite ulterior încheierii actului și care îi sunt aplicabile.

Capitolul V. Încetarea Acordului de asociere

Art.5. Prezentul Acord încetează:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b)    prin acordul expres si neechivoc al Părților concretizat printr-un document scris;

c)    la cererea uneia din părți, cu notificare prealabilă în termen de 15 zile.

Denunțarea unilaterală este acceptată în cazul în care una din Părți nu îsi poate îndeplini oricare dintre obligațiile sale din cauze de forță majoră pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

Capitolul VI. Clauze speciale

Art.6(1) Părțile si/sau reprezentanții legali ai acestora declară că au puterea si autoritatea de a semna si executa acest Acord, precum si de a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin acesta. Acest Acord a fost aprobat si încheiat în mod valabil de către părți si reprezintă o obligație valabilă si fermă a acestora, conform prevederilor sale.

Art.6(2) Toate neînțelegerile apărute între părți în legătură cu executarea și interpretarea prezentului Acord se vor soluționa pe cale amiabilă, iar dacă nu este posibil, pe calea dreptului comun.

Art.6(3) Dispozițiile Acordului se aplică cu respectarea legislației în materie.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Acord, în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Municipiul Iași Primar

Mihai CHIRICA


Fundația Comunitară Iași Director Executiv

Ciprian-Mihai PĂIUS

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

6 / 6 la H.C.L. nr. 403 din 29 noiembrie 2016