Hotărârea nr. 402/2016

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Surdu Gabriel Mihai în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului consilier Surdu Gabriel Mihai în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie 2016;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în plenul ședinței privind alegerea în funcția de Președinte de ședintă, a domnului consilier Surdu Gabriel Mihai, consemnată si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere dispozițiile Legii 393/2002 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art .35 și art. 40 alin. (1), precum și celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iasi domnul consilier Surdu Gabriel Mihai, care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna decembrie 2016.

Art.2. Biroul Secretariat Consiliul Local - Arhivă va comunica copie a prezentei hotarari persoanei nominalizata la art.1, Primarului municipiului Iasi și Instituției Prefectului județului Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 402 din 29 noiembrie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 402 din 29 noiembrie 2016