Hotărârea nr. 401/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BUTNARI NR. 21-23, NUMERE CADASTRALE 145595 si 145626, Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA BUTNARI NR. 21-23, NUMERE CADASTRALE 145595 si 145626, Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr.367 din 24.02.2014 si nr.1107 din 21.04.2015;

Avand in vedere cererea nr. 85085 din 29.09.2014 prin care CONACHI ROMICA si CONACHI MONICA si TOMA CALIN FLORIN si TOMA ANCA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA BUTNARU NR. 21-23, NUMERE CADASTRALE 145595 si 145626;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.179/02.06.2014 si nr. 389 din 09.09.2015;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 21.10.2015;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 71/PUZ/2016 ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 45 din 16.11.2016 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.117101/18.11.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA BUTNARI NR. 21-23, NUMERE CADASTRALE 145595 si 145626, intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata, persoane fizice.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 841,00 mp., conform contract de vanzare cumparare nr. 1834/21.03.2014 si contract de vanzare cumparare nr. 2470/01.09.2000.

Indicatori urbanistici:UTR-POT=50%, CUT=1,8 mp/ADCmp, regim de inaltime: D+P+4E, Hmax.=16,0 m (masurata de la CTA la atic);

Anexa U02 plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire imobil locuinte colective.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Iași, CONACHI ROMICA, JUD. IASI, COMUNA BARNOVA NR.271 si TOMA CALIN FLORIN IASI, ALEEA DECEBAL NR. 16, BL. X5, ET. 4, AP. 18 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 401 din 29 noiembrie 2016

HCL nr. 401/2016\ 1

\ 50%

2 E

1,80 \

; 3

: 16,00


1

50%

2

1,80

3

16,00


'ZONIFICARE FUNCȚIONALA

SUPRAFAȚA MP

%DlN

SUPRAFAȚA TOTALA MP

s coNstuctij^xi^tente

0,00

0,00%

oțRcubpftf

0,00

0,00%

J^N CURTI-CONSTRUCTII

483,00

100%

'TEREN-PĂȘUNE

358,00

100%

TOTAL

841,00

100%


Masurat

---------: .L

f’ -‘,Li ’ [I VIU

nr

V. Z    h

* î

I Veftficdt

1-  4 i     ..’V.’ii

--------1- '       • i                  L

Mi

L i


Specificație

Numele

r

Semnătură

\       z-'s

Sef proiect

arh. Munteanu loan      [

Proiectat

arh. Munteanu loan     /

Desenat

sing. Largeanu Elena


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

SUPRAFAȚA

MP

%DIN

SUPRAFAȚA TOTALA

MP

CONSTUCTII PROPUSE

250,00

29,73%

CIRCULAȚII AUTO - PARCAJE

288,94

34,36%

CIRCULAȚII PIETONALE

69,00

' 8',20% - -

SPAȚIU DE JOACA PT. COPII

62,73

7,46%

SPATII VERZI

170,33

20,25%

TOTAL   l

841,00 ■

100% ■ (MUNICIPIUL

■ n st g t u nr a

ARHITECTULUI SElF

SERVICIUL URBANISMB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro: e-mail: cabinet.primar@primarsa-iasi.ro

Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonal


Ca urmare a cererii adresate de CONÂCHI ROMICA si

CALIN FLORIN si TOMA ANCA cu sediul in Iași, SO înregistrată la nr. 85085/29.09.2014, în conformitate cu p 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modrfi ulterioare, se emite următorul:i TOM Apentru Planul urbanistic zonal pentru Construire proprietate, generat de imobilul situatQjvlasi, STRA CADASTRALE 145595 si 145626;

Inițiatori: CONACHI ROMICA si CONA

TOMA ANCA

Proiectant: I.I. LARGEANU ELENA; Specialist cu drept de semnătură Amplasare, delimitare, suprafață 23, NUMERE CADASTRALE 145 de 841,00 mp., conform contralp de vanzare cumpărare nr. 2470/01.

Prevederi PUG aproba anterior:

UTR - CM- zona regim de conștr funcțiuni pr servftSj cone H m POT CUT
uinte pe teren

ARI NR. 21-23, NUMERE


si TOMA CALIN FLORIN si


nteanu

udiatăJrî)P.U.Z.: Iași, STRADA BUTNARI NR. 216, Suprafața terenului studiat prin PUZ este umparare nr. 1834/21.03.2014 si contract


nc/163/O9.O8.1999 - R.L.U. aprobate


at si discontinuu;

iu firma, activitati productive de mica amploare,


m (P+3E);


.ADC/mp.teren; ăTață de aliniament: 15,00 m;

eKjninime față de limitele laterale: 3,00 m; țragelvmfrnjme față de limitele posterioare : 5,00 m

R.L.U. propuse:

im de construire: izolat si discontinuu;

ncțiuni predominante: locuințe colective;

ax = 16,Om măsurat de la CTA la atic, regim de înălțime D + P+4E;


POT max = 50%;

CUT max = 1,8 mp.ADC/mp.teren;

retragerea minimă față de aliniament = 5,00 m de la limita de proprietate si 12,21 m fata de axul străzii Butnari;

retrageri minime față de limitele laterale: 4,00 m si 12,35 m; retrageri minime față de limitele posterioare = 3,00 m ;

circulații și accese: accesul se realizează din strada Butnari; echipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu toate utilitățile.


în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și ur data de 16.11.2016 se avizează favorabil.


i vizată


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglem spre neschimbare.


Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea^dâ înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului avi

63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și u modificările și completările ulterioare.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi P.U.Z.


onformitate cu art. ismul, cu


Documentația tehnică pentru autorizarea ex poate întocmi numai după aprobarea P.U. prevederilor acestuia.


țării IOprăr4bj/de construire (DTAC) se ligâtrvitatea respectării întocmai a


Prezentul aviz este valabil de la data e certificatului de urbanism nr. nr. 1107 din de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IASK


i<sale pe toată durata de valabilitate a

2015 (valabil pina la 21.04.2017) emis

Arh. CONSTANTIN CRISTIAN DUTU

VOLUMUL II


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ


I. DISPOZIȚII GENERALE


1. ROLUL REGULAMENTULI LOCAL DE URBANISMRegulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zona\ r documentația de baza in aplicarea prevederilor din Planul Urbanistic Zonal, avand c reglementare si care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizar realizare si utilizare a construcțiilor de pe teritoriul studiat.

Odata aprobat, împreuna cu Planul Urbanistic Zonal. Regulamentul jSocal constituie act de autoritate al administrației publice locale.


2. BAZA LEGALA A ELABORĂRII


La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism afere

Zonal sta Regulamentul Generai de Urbanism aprobat prin HGR 5 Metodologic de Elaborare si Conținutul Cadru al Planului Urbanistic Zonal -010- 2000


ului UrbanisticII. REGULI DE TERENURILOR


Art. 1. Amplasamentul se va prqfteja perj


Art.2. Construcția ce s construcții.

Art.4. La proiect de prevederile st au fost efectuate Art./La proiect comptdx Art.5. LaUijb^sm se aplica pentru ojAei studiate de prezenta


EA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI SI CONSTRUIT


RANTA CONSTRUCȚIILOR SI LA


vâxșspecta prevederile Legii 10/ 1995 privind calitatea in


sarea construcțiilor se vor analiza concluziile si se va tine cont hrtk^al amplasamentului. La baza întocmirii studiului geotehnic je pe parcela considerata construibila.

structiei se va avea in vedere asigurarea de cai de acces/ evacuare din fie'xspectate normele PSI si de siguranța in exploatare.

uale surse de apa subterana, aceasta va fi drenata, colectata si 1 de evacuare existent in zona.


sarea construcției se va tine seama de :

^orientarea        punctele cardinale;

-Vederi si perspective către elementele naturale sau de interes ;


-distante de protecție pentru zona cailor de comunicație si cerințele din avizele deținătorilor de utilitati si a altor avizatori solicitați prin certificatul de urbanism .


Art.7. Amplasarea clădirilor fata de aliniament:

Aliniamentele construcțiilor propuse sunt reprezentate in planșa U2 « Plan de reglem urbanistice- zonificare » si au următoarele caracteristici :

-aliniamentul principal este la min. 5,00 m fata de limita la strada a proprietății; -distanta de la clădire la axul drumului este de min. I 1,35 m

-aliniamentul posterior la min. 3,00 m fata de limita proprietății;

-aliniamentul lateral dreapta este la min. 4,00m fata de limita proprietății;

-aliniamentul lateral stanga este la min. 4,00m fata de limita proprietății.


Art. 8. Construcțiile nu se vor retrage de la aliniamentul stabilit prin regulț si eventualele console (ieșinduri, etc) si retrageri locale se vor face jn volumetric.

In toate cazurile se va tine seama de condițiile de protecti normelor tehnice specifice.


7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR O


Circulații si acceseTORI1Art.9. Parcela este construibila numai daca are asigurat cej phtjn un acces carosabil dintr-o circulație publica sau prin drept de trecere legal obti/uț/prinna dH<proprietati[e învecinate. Se va asigura in toate cazurile accesul mijloacelor de(styhger^a/lnct\ndiîl)or.

Se interzice realizarea suprafețelor betonaremjari in a

Art. 10. In planul de sistematizare verticalai

-accesul pietonal se va face cu trepte ;

-asigurarea unor inaltimi de trepte exterioar

-asigurarea pantelor de scurgere a apelor carosabile si canalizarea acestora ;

-testarea terenului si amenajarea pentru

(rigole, canalizare, etc);

-interzicerea dirijării apelor către

-staționarea autovehiculelor se/adfnit^snu parcajelor publice


a pl£tljbrme]|oij si circulațiilor.
rme si circulații pietonale sau


igilrarea colectării si canalizării apelor pluviale


[ in interiorul parcelei, in spatiile destinate


P/AREA TEHNICO- EDILITARA


da laretelele edilitare existente ; rețelelor electrice. Se va acorda o atentie deosebita transportul energiei.

ice^sș vor amplasa in nise special amplasate in zonele anexa ale area acestora in zonele de acces public.

ale pentru evacuarea apelor meteorice din zonele destinate (cutelpr si din spatiile publice, spre canalizarea pluviala existenta sau prafetele de teren neconstruite prin rigole spre canalizare si se va e apa in exterior (cu excepția hidrantiior pentru incendiu sau


Art. 11. Obiectivul propus

Art. 12. Nu se admite ibotarea adriană problemelor de im Art. 13. Tablouril construcțiilor. Nul s Art. 14. Se vort^sig circmatilei autov proiecfata/p'rccum si interzice psursei

udare^f spatiilorxerzij^in scopul evitării pătrunderii eventualelor pierderi de apa in sol.

Art. 15. (Sistematiz erticala a terenului se va realize astfel incat scurgerea apelor mâtedfidp de pe acoperișuri, copertine sau de pe terenul amenajat, sa se faca către un sistem de ra sa afecteze proprietățile învecinate.
canaASIGURAREA PROTECȚIEI SANITARE A ZONEI:


I. Colectarea și îndepărtarea reziduurilor și protecția sanitară a solului:

îndepărtarea apelor uzate menajere se va face prin rețea de canalizare a apeloRuzate^în lipsa posibilității de racordare la sisteme publice de canalizare, unitățile sunt obligate ^ă-și prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate menaje nevătămătoare populației.

Este interzisă răspîndirea neorganizată direct pe sol (curți, grădini, st riverane, etc) sau în bazinele naturale de apă a apelor uzate menajere. Este interzis# dfcver apelor uzate în zona de protecție sanitară a surselor și a instalațiilor centrale de alimentar apă.

Instalațiile mici de îndepărtare a apelor uzate de tipul haznal instalațiilor de preepurare se amplasează la cel puțin 10 m față de cea mai se întreține în unitățile inspecției sanitare teritoriale.

în situația în care nu există canalizare sau posibilita adopta soluții individuale de colectare și neutralizare a rezi protejare a mediului.

Precolectarea reziduurilor menajere, stradale se face în menținute în bună stare, amplasate în condiții salubre, în special amenăj locală va asigura prerecolectarea și evacuarea reziduurilor stradale.

Sistemul individual de îndepărtare a reziduurilor menajere este

r și rozătoarelor. Locul de I incit să nu producă disconfortȘi


te acoperite și dministrarea


localități rurale, cu condiția prevederii dezvoltării amplasare a depozitelor de reziduuri menajere se va al vecinilor și să nu impurifice sursele locale de apă.

:iduuriRampele de depozitare controlată a'Tsz depozitarea reziduurilor industriale, se amplasi de specialitate, în nici un caz pe malul apelb<. Ordinului Ministrului Sănătății nr. 536 / 23

2. Aprovizionarea cu apă potabilăf a intravilanului

Pentru aprovizionarea cu apă potabilă â

Surse subterane - ce îndeplinesc corîdiți potabilă

Surse de suprafață - ce îr/d potabilă - categoria I de folosința $i nurj/ai

Sursele, construcțiile și distribuție se vor proteja prin instituirea:

Zonelor de protecți

Zonelor de restrjfcțj


dale, ca și cele pentru tereițiuiȚavj^ajfe de organele teritoriale nale de locuit, conform


ppulației se pot folosi:

e calitate din Standardul de Stat - Apă


dițiile''de calitate din Standardul de Stat - Apă ștare - apă potabilă.

de alimentare cu apă potabilă și rețelele de


reglementărilor în vigoare

Asigurarea un#r (cantități^ iffmime de aPa potabilă pentru a sarisface nevoile gospodărești și pubjiee:

50 I / om IfzĂ

100 1 /oml/ fci - ins

în caz decalamitate tre unuițco^sum de

In

fîntîni ) seAi^igii locale

ntrale

id asigurat un necesar minim de apă potabilă corespunzător


uncționare a instalațiilor locale de alimentare cu apă ( izvoare, j/uirea perimetrelor de protecție sanitară și amenajarea igienică a


Amplasareă'în amonte de orice sursă polunată împrejmuirea pe o rază de 3 m

area terenului din jur în pantă ( 4 - 5 cm la m ) spre exterior și impermealizare. lizarea pereților pentru împiedicarea infiltrațiilor laterale cu ghizduri circa 70 cm deasupra solului și 60 cm sub nivelul solului.


Distribuția apei trebuie să fie continuă.

Se interzic racorduri, comunicații și legături ale rețelei de apă potabilă cu rețele de apă destinate altor scopuri.


SALUBRITATE - GENERALITĂȚI


Atât în scopul protecției mediului natural și antropic cît și în scopul apărării i, public se pune tot mai accentuat problema îmbunătățirii serviciului de salubritate.

Astfel, se vor căuta soluții de amplasare eficientă a platformelor gospodă suplimentare a celor existente, poziționarea judicioasă de containere și recipiente, sortare prealabilă.

Colectarea deșeurilor menajere și stradale se va face la nivel de /6nă, s gospodărie individuală prin pubele moderne, cu rotile sau cu saci din matș<ri^f plastic.

Soluționarea problemelor legate de salubrizare se face funcțională prevăzută în documentațiile urbanistice.

La poziționarea și dimensionarea punctelor de colectarbsșe și actele normative în vigoare precum și caracterul zonei, localității nu vor afecta cadrul - urbanistic, funcțional și compoziționali

Se vor evita de asemenea, depozitările întîmplătoare ale gunoiului" reziduale, zonele verzi plantate, protejate în albiile apelor, etc. în caz con r se vor lua măsurile necesare, faptele în cauză fiind sancționate drastic conform legilor în vigoare.

orelor de depozitare și de salubrizare vor fi de ă degradeze imaginea


^rtcrjt

sului

ști sa

m de

rentu

aUcu

zonă.

, sertjavea în


Intervențiile serviciului de salubritate vor ur colectare cu orele prin utilaje specializate. De aseme natură să nu creeze probleme de sănătate, poluar civilizată.                                  /'A

Asigurarea serviciului de salubritate

rezultParcela se considera construiri

 • - în cazul construcțiilor front la strada de minim 30,0 m:

 • - pentru celelalte categckii de/fpftcțiujii având minim 500 mp și un front la sțtra’tja d dintre doua calcane later lateral sau independent^; ț sau mai multe parcele ații^cente;


Art. Ib/s


aproape, aducîndu-i-se

urmâNstudjHbr recente sau aplicînd


ecta cumulativ următoarele condiții:

ispbse izolaTterenul minim este de 1000 mp cu un


b recomanda lotizarea terenului în parcele inim 12,0 m, în cazul construcțiilor întiruite m în cazul construcțiilor cuplate la un calcan e necesitați vor putea fi concesionate sau cumpărate una


e ȘLplantate vor respecta bilanțul teritorial propus.

roiect realizarea plantațiilor de aliniament la drumurile publice. posîbLUtâtiLpr, amenajările spatiilor verzi se vor realiza pe baza unor studii si pasagera.

țta impermeabilizarea exagerata a terenului pentru imbunatatirea microclimatului si rofectia construcțiilor.

e vor amenaja cu mobilier urban adecvat, in concordanta cu functiuniloe ionarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca si clădirile.


Art. 17. Se

In m

proiecte (de arhitect

Se

ientrArt. 18. Parcajele si platformele la sol vor fi protejate cu arbori sau arbuști ornamentali.

Se va planta un arbore la 4 locuri de parcare, dar nu mai puțin de 50% din suprafețele de teren libere.

Art. 19. împrejmuirile vor fi transparente, cu cu inaltimea totala de 1,50 , din care tur soclu opac de 30-60 cm. Sunt admise si împrejmuiri opace care nu depasesc 1,50 m.

Art.20. Inaltimea maxima admisibila a construcțiilor

Inaltimea la atic/cornisa a clădirii va fi cea prevăzută din planșa de reglementari urbdm^tice: maxim 16,00 m, masurata de la cota terenului amenajat.

Art. 21. Aspectul exterior al clădirii

Aspectul clădirii va exprima caracterul si reprezentivitatea funcțiunii si vaxașpyrrde exigentelor actuale ale arhitecturii si va fi subordonat prestigiului investitorului^^ Volumele vor fi simple si se vor armoniza cu vecinătățile existente ;      /

Fațadele se vor trata in mod unitar pe toate laturile construcției ;         / /    / /x^X

Se interzice utilizarea materialelor de construcție cu risc sau aspect precar ne ti plastic ondulat, etc.                                           ZX.            /

In vederea autorizării se pot solicita studii suplimentare deXnseHie urban^


lirneht,


tive,


fotomontaje, machete.                                         X. X, x__'

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

11. UNIT ATI SI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

Zonele funcționale care alcătuiesc amplasamentul studiat sunt :

-perimetrul propriu- zis al construcțiilor - ocup/ȘMjifafatade:250,00 mp ; -zona cu spatii verzi si plantații de aliniament +- <rcupaZuj51xfatibde : 170,33 mp ;

-zona cu amenajari exterioare -Xplatformepalei/pictonakX 69,00mp, platforme carosabile si amenajari aferente (parcaje) Să#»,94. spațiu de jo^ca/62,73 mp.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL^x l NTl ATH ()R SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE           \ f W

Unitatea teritoriala de referința (UTR) esi


Art.22. Funcțiuni admise              X. K

 • - locuințe cu partiu obișnuit;               X^^\

 • - locuințe cu p                                         u profesiuni liberale ;

 • - instituții, ser

 • - lacaturi de ci • - sedii ale unor companii și fi rmej servicii pențrtbîr' expertizare, consulțanța în diferite domenii șt alte

 • - servicii sociale, colective'șTpsțsonalec^ /

 • - comerț cu amănuntul;/ s \

 • - depozitare en gros; I I             X.

 • - hoteluri, restaurapteTaganții de turism/

 • - loisir și sport în spațiraraperite;

 • - parcaje la sol silmultietajate^

 • - spații libere pjetonple, pasaje pietonale acoperite;

 • - spații plantate — scuar uri, gradina de cartier.

Art. 23. FZmbtiuni adrnisebu condiționări


-întreprinderi, proiectare, cercetare, te servicii profesionale:


- pentru orice utilizări se^va ține seama de condițiile geotehnice privind conformarea și


dispunerea cladiriloHp special privind regimul de construire care recomanda în general: \ - în zona dc șes - regim cuplat și izolat;

C \în zona de versanți - regim izolat;

- în zona de podiș - regim continuu, cuplat și izolat;


interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o


isțanța mai mica de 100 m de servicii și echipamente publice și de biserici;

Art. 24. Funcțiuni interzise

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici /zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare si produ/titf prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • - construcții provizorii de orice natura;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitari de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vânzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile s^u

 • - activitati care utilizează pentru depozitare si producție, terenul vizibil din di publice sau din instituțiile publice;

 • - autobaze si statii de întreținere auto;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările di construcțiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament, care pot sa provoace scurgerea (ap care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.


Art. 25. Procentul maxim admisibil de utilizare a terenului (P.O.T.)

P.O.T. maxim - 50%

Art.26. Coeficientul maxim de utilizare a terenului ( CUTp


C.U.T. maxim = 1,80


Art. 27. Modificări ale PUZ

Orice modificare a PUZ- ului se poate faci sa si numai prin avizarea noii teme de proiecta^ ih proiectantului inițial.i |biAe jușfițlcate, prin reactualizarea si cu acordul prealabil al


Art. 28. Recomandări pentru deținătorii dtipr(nuri sau iriî

Se vor intocmi studii geotehnice si planu<fc[tdp^grafice pentru'toate lucrările de construcții.


ile> in zona P.U.Z.- uluiArt.29.UTILIZAREA FUNCTI Conform art. 22.

Art.30.UTILIZĂRI

Conform art. 23.


SECTIUNEAQI:

Art.30

Se va amp


MPLASARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR


CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI ARCELELOR


AMPL

IOARE AL

ui posterior la min. 3,00 m fata de limita proprietății;

teral dreapta este la min. 4.00m fata de limita proprietății; at^ral stanga este la min. 11.00 m fata de limita proprietății.


Art 34. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea vehiculelor atat in timpul lucrărilor de construcții -montaj, cat si in timpul funcționarii clădirilor se va face in afara drumurilor publice.                         ZN

Art. 35.INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR                   \

Se vor respecta inaltimea la atic/cornisa maxima ale clădirii de 16,00 m, masutrata de ta cota terenului amenajat.                                                              /'X

Art.36. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Volumele propuse vor fi simple, unitare si se vor armoniza cu caracterul zoneis^e(f vecinătățile imediate.

Fațadele posterioare si laterale vor fi tratate architectural la același nivel cu fațada principala^ se va tine cont de caracterul zonei. Finisajele vor fi de calitate, nu se va utiliz^azbbciment.

Art. 37. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA Clădirea se va racorda la toate utilitățile existente in zona.


Art. 38. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE           \ \ X

Orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulație publica, va fi astfel amenajata incat sa nu altereze aspectul general al zonei.

Art. 39. ÎMPREJMUIRI

Conform art. 19

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DEZOSJJPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Art.40. PROCENTUL MAXIM DE OCUI@E A TERENULUI

P.O.T. maxim = 50%

Art.41.COEFICIENT MAXIM DE UTILIZA^ A TERÎX4.JLUI

C.U.T.maxim = 1,80                ( C

VI. DISPOZIȚII FINALE

I. Regulamentul local de urbanism a urmărit detalierea articolelor cuprinse in Regulamentul general de urbanism, conform /Condițiilor spccHLx/ zonei si caracteristicilor unităților teritoriale de referința.         / /    /    \24