Hotărârea nr. 400/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COSERE, NUMAR CADASTRAL 151145 întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidential - locuinte colective, terase, circulatii carosabile si pietonale pe teren proprietate privată, persoană juridică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COSERE, NUMAR CADASTRAL 151145 întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidential - locuinte colective, terase, circulatii carosabile si pietonale pe teren proprietate privată, persoană juridică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 2359 din 18.08.2015 și nr. 3513 din 26.10.2016;

Având în vedere cererea nr. 102401 din 03.11.2015 prin care S.C. PETRO GRUP S.R.L. prin domnul VICOL PETRU si doamna VICOL PETRONELA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA COSERE,

NUMAR CADASTRAL 151145;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 444 din 21.10.2015 și nr. 492 din 06.04.2016;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 72/PUZ/2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din sedinta

din 13.01.2016;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 24 din 17.10.2016;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 106044 din 20.10.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrăarilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ZONA COSERE, NUMAR CADASTRAL 151145, întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidential -locuinte colective, terase, circulatii carosabile si pietonale pe teren proprietate privată persoană juridică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 40635,00 mp, detinut S.C. PETRO GRUP S.R.L. prin domnul VICOL PETRU si doamna VICOL PETRONELA conform contractului de vânzare cumpărare nr. 4201/15.07.2015, actului de dezmembrare nr. 4067/10.07.2015 și actului de dezmembrare nr. 4200/15.07.2015.

Indicatori urbanistici:

UTR 1 (CM) -zona mixta conținând servicii publice, de interes general (comert, birouri, hoteluri, restaurante, loisir) activitati productive mici si mijlocii nepoluante si locuinte, regim de inaltime S+P+2E.

• regim de construire: izolat, distanta minimă de 17,60 m intre spatiul comercial si blocul de locuinte cel mai apropiat;

•    funcțiuni predominante: zona funcțiuni mixte ;

•    H max = 12,00m măsurată de la cota ±0,00 (H minim= 6,50m);

•    POT max = 30%;

•    CUT max = 1,8mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = minim 7,0m de la limita strazii constituite conform planșei de reglementari (doua fire de circulatie si trotuar );

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 28,65m față de limita de proprietate și 20,00m față de axul drumului de acces amenajat;

UTR 2 - locuințe colective regim de inaltime S+P+3E

•    regim de construire: izolat , distanta de minim 20,00m intre blocurile de locuinte;

•    funcțiuni predominante: locuinte colective;

•    H max = 15,00 m măsurată de la cota ±0,00 (H minim= 6,50m);

•    POT max = 30%;

•    CUT max = 1,8mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = minim 6,35 - 7,90m de la limita constructiei la axul strazii constituite conform plansei de reglementari (doua fire de circulatie si trotuar);

•    retrageri minime față de limitele laterale =9,63 m de la limita edificabilului la axul drumului de acces (spre limita intravilanului municipiului Iași);

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 26,00m față de limita de proprietate și 20,00m față de axul drumului de acces amenajat;

UTR 3 - locuinte colective regim de inaltime S+D+P+3E

•    regim de construire: discontinuu (alipite), distanta de minim 10,00m intre ansamblurile de constructii alipite;

•    funcțiuni predominante: locuinte colective;

•    H max = 15,00 m măsurată de la cota ±0,00 (H minim= 6,50m);

•    POT max = 30%;

•    CUT max = 1,8mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = minim 10,50m de la limita constructiei la axul strazii constituite conform plansei de reglementari (doua fire de circulatie si trotuar);

•    retrageri minime față de limitele laterale = 8,50 m de la limita edificabilului la axul drumului de acces (spre limita intravilanului municipiului Iași);

• retrageri minime față de limitele posterioare = 20,60m față de limita de proprietate și 10,60m față de axul drumului de acces amenajat;

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru constructie ansamblu rezidential.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Iași, domnului VICOL PETRU din jud. Iasi, com. Miroslava, sat Valea Adanca Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 400 din 29 noiembrie 2016

HCL nr. 400/2016

_ — -

ir” l1A

"jV V fJLuAP

1 \


1

2 «

30%

1.80®

3

4 "

15.00

6.50°


U.T.R.3 -

LOCUINȚE

COLECTIVE

1

30%

2    a

1.80 a

B    1

■    3

3

15.00

4    «

6.50 «

g' 1


1 X

2^<

12.00

4

6.50


\eo

3 \

4 \

15.00

^•50/


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

SUPRAFAȚA

MP

--OTC

SUPRAFAȚA

TOTALA

CONSTRUCȚII EXISTENTE

0.00

0.00%

CIRCULAȚII SI PARCAJE

0.00

0.00%

TEREN NECONSTRUIT

40635.00

100.00%

TOTAL

40635.00

100.00%

RITORlAL PROPUS


1

2

30%

1.80

3

4

15.00

6.50


1

2

30%

1.80

3

4

12.00

6.50


40635.00

«9

Bwraficiar: 8.C. PETRO GRUP S.R.L.

MF*3

E

117/3OÎ9

THfci pMleeti întocmire PUZ - Construire ansamblu locuințe

Fazot

colective, terase, circulații carosabile si pietonale pe teren

proprietate,

lași, Zona Cosere

PaUaZ.

zi

DATA

REGLEMENTĂRI URBANISTICE -

uF"

SEPT 2015

ZONIFICAREMUNICI

IN

ari-i

Sfcx    I ti I


PIUL

■ TUTIA

LUISEF

1_ URBANISM


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonal

Ca urmare a cererii adresate de SC PETRO GRUP SRL, Miroslava, sat Valea Adanca, înregistrată la nr. 10240 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/200! privind ame urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite

AVIZ

Nr. 24 din 17.10.


tere

generat de imobilul teren Zona Cosere, in    a

nr.cadastral 151145, CF 151145, detinuta-tonfor

u locuințe colective, rietate

635mp, identificat cunr. 4201/15.07.2015, actului de dezr dezmembrare nr. 4200/15.07.20^ Inițiator: S.C. PETRO GRUP S./ Proiectant:S.C. ARCHITECTIS

re nr. 4067/10.07.2015 și actului de


Specialist cu drept de se Amplasare, delimitare, nr.cadastral /CF 151 si drum acces (intr/ 149137, 05897,

soseaua Nicolina (Iasi-CiQ

.Ladislau Lacatusu

tudiată în P.U.Z.: 40.635mp, identificat cu a Cosere, mărginit la nord -vest de nr.cad.146897


Adanca, com.Miroslava), la sud-vest nr.cadastrale 51111 (S.C. AJC ANA MARIA S.R.L.), la sud-est si la nord-est Lacul CUG 2.


Prevederi U.G. - RiT-JJ. aprobate anterior:

UTR - Pio_s ții plantare pentru Ioîsir;

?4 spâțU ^fa^tate pentru protecția versanților și a cursurilor de apă, UTR-îa de actiyitati agro-industriale;

funcțiuni predominante: UTR - P3 si P4:conform legilor și normativelor în are,


UTR - AA: activități agro-industriale nepoluante, compatibile cu funcționarea respectivelor unități și compatibile cu caracterul zonelor vecine, servicii către întreprinderi, IMM cu profil nepoluant.    O


-    H max UTR - P3, P4 conform legilor și normativelor în vigoare, UTR-/A A" inaltime maxima 12,Om;

-    POT max UTR -P3, P4 conform legilor și normativelor în vigoar^ maxim 50%;

-    CUT max UTR- P3, P4 conform legilor și normativelor în maxim l,8mp.ADC/mp.teren;

-    retragerea minimă fată de aliniament P3, P4 gârYform le? vigoare, UTR- AA retragere minim 4m in zonele>ezicîisntiale;x

-    retrageri minime fată de limitele laterale P3, P4 conform îfegilcv>și normativelor în vigoare; UTR- AA retragere minim jumătate din inaltimea Zladirii dar nu mai puțin de 6,Om;


retrageri minime față de limitele posteri

normativelor în vigoare, UTRzAA retra clădirii dar nu mai puțin de 6,Wi.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.:se propun tțj respectiv:


unitati teritoriale de referința,


ublice, de interes general (comerț, productive mici si mijlocii nepoluante


•    UTR 1 (CM) -zona mixta conți birouri, hoteluri, restauran si locuințe, regim de înalt

imă de 17,60 m intre spațiul comercial si

ni mixte ; ota ±0,00 (H minim = 6,50m);


•    regim de construire: izolat, blocul de locuințe cel mai aprol

•    funcțiuni predominanței zbga fi © H max = 12,00m ngasura


•    POT max = 30%

CUT max = lv8(n    ren;

retragerea conform plahse retra geri/minime proprietate și ^0^00


niament = minim 7,Om de la limita străzii constituite entari (doua fire de circulație si trotuar); limitele posterioare = 28,65m față de limita de față de axul drumului de acces amenajat;

locuințe colective regim de inaltime S+P+3E reqim'&e construire: izolat , distanta de minim 20,00m intre blocurile de locuințe; cțibni predominante: locuințe colective;


ax = 15,00 m măsurată de la cota ±0,00 (H minim= 6,50m);

T max = 30%;

UT max = l,8mp.ADC/mp.teren;

retragerea minimă față de aliniament = minim 6,35 - 7,90m de la limita construcției la axul străzii constituite conform planșei de reglementari (doua fire de circulație si trotuar);

retrageri minime față de limitele laterale =9,63 m de la limita edifteabilului la axul drumului de acces (spre limita intravilanului municipiului Iași); retrageri minime față de limitele posterioare = 26,00m față de limit^de proprietate și 20,00m față de axul drumului de acces amenajat;UTR 3 - locuințe colective regim de inaltime S+D+P+3E regim de construire: discontinuu (alipite), distanta de minim 10, ansamblurile de construcții alipite;


funcțiuni predominante: locuințe colective;


H max = 15,00 m măsurată de la cota ±0,00 (H imm =

POT max = 30%;

CUT max = l,8mp.ADC/mp.teren; retragerea minimă față de aliniament = minim 10, axul străzii constituite conform planșei de reglementari trotuar);

retrageri minime față de limitele laterale =8 drumului de acces (spre limita intravilanul retrageri minime față de limitele posterio proprietate și 10,60m față de axuP drumul'

m de la limita edificabîlului la axul ului Iași);

față de limita de 'menajat.
în urma ședinței Comisiei tehnice de a 17.10.2016 se avizează favorabil.

Prezentul aviz este valabil numai împ‘ spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U


înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. c 63 alin. (2) lit. g) din Leg£a~nh\350 cu modificările și comple


îtpriului și urbanism din data de

șa de reglementări anexată și vizată


ntru exactitatea datelor și veridicitatea iectu! prezentului aviz, în conformitate cu art. privind amenajarea teritoriului și urbanismul, poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația teh poate întocmi nu prevederilor a :eswia

Prezentul certifica iR,rizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se area P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a


este^valăWde la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a i de urbanism nr. 3513 din 26.10.2016 (valabil pina la 26.10.2017) emis de OPIULUI IAȘI.


Arhîtect-șef,

Arh. CONSTANTA CRISTIAN DUTU


S.C. ARHITECTIS TRUST S R L.


IAȘI - ROMANIA , fax. 0332814211, tei. 0744581099, arhis.line@gmail arhitectura - urbanism - structura - consultanta - expertizare - design

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

I. Dispoziții generale

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

aza in evederi udiat.

tuie act de


Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal reprezintă aplicarea prevederilor din Planul Urbanistic Zonal, avand caracter de reglementare referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor de pe tel Odata aprobat, impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, RegulamentidfLdsșl cte^Urbanisrh. consi autoritate al administrației publice locale.

2. Baza legala a elaborării

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic ZtsnXl st Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR 525/1996 si Ghidul Metodologic de Elaborare ^/Conținutul Cadru al Planului Urbanistic Zonal - Indicativ GM - 010- 2000.


3. Domeniul de aplicare

Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanis construcții si amenajari in limitele zonei studiate de prezenta doci

II. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

4.    Reguli cu privire la pastrarea înteg rițatij) mediirivit 'sUprotejarea patrimoniului natural si construit

Autorizarea executării construcțiilor pe terehurîl^agricole din Intravilan este permisa pentru toate tipurile de construcții si amenajari specifice localităților,Z/ctKțesp^ctarea condițiile stabilite de lege si de prezentul Regulament.

Autorizarea se face cu respectarea/pormXpr stabilit^ de consiliile locale pentru ocuparea raționala a terenurilor si realizarea următoarelor obiecta

a)    valorificarea terenurilor din zone £/edhipate' Au rețele tehnico-edilitare;

b)    amplasarea constructiilorx^rienaiarilor -si lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora in ansambluri compacte.

Autorizarea executării construcțiilor si âpTenaj^rilor care prin amplasament, funcțiune, volumetrie si aspect arhitectural, conformare si/ărrÎFMqsare golurC raport gol - plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica, etc. - depreciaza valoarea peisajolqi,est£ interzisa.

Utilizarea funcționala /ăT&f^nurilor s-a^reprezentat grafic in P.U.Z. prin planșa de Reglementari -Zonificare funcționala.

Art.1. Amplasamentul se4alxț)teja perimetral cu aliniamente de arbori.

Art.2. Se vor planta ^proteja arboribpe/âliniamentul de la limitele proprietății.

5.    Regdliied privirb^a Aigd/anta construcțiilor si la apararea interesului public

Se admit construcții pe terenuri in zonele expuse la riscuri naturale cu condiția eliminării factorilor naturali de rifec (consolidări, desecări).

jtdZz^rea executării construcțiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice precum si in zonele de te si de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, canalizare, cailor de comunicație si altor asemenea lucrări de infrastructura este interzisa. Fac excepție construcțiile si

nenajarile care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

jtorizarea executării construcțiilor generatoare de riscuri tehnlogice se poate face numai in baza unui

âtudiuTl^impact.

A^tggrare^ echipării tehnico - edilitare in localitate se va face conform articolului 13 din R.G.U. din GM

007/20C

AufbrizXrea executării construcțiilor se va face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției si funcțiunea dominanta a zonei conform articolului 14 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția respectării indicilor maximi admiși ai P.O.T.si C.U.T. stabiliți prin documentațiile de urbanism.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publica se va face in baza documentatiitos.de urbanism aprobate.

Art.3. Construcțiile ce se vor autoriza vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constri

Art.4. La proiectarea si amplasarea construcțiilor se vor analiza concluziile si se va tine cont studiului geotetinic al amplasamentului. La baza intocmirii studiului geotehnic a stat forajul ex considerata construibila. La faza DTAC+PTH se vor executa studii noi geotehnice.


Art.5. La proiectarea construcțiilor se va avea in vedere asigurarea de cai de acces/ evacuare propuse astfel incat sa fie respectate normele PSl si de siguranța in exploatare

Art.6. La apariția unei eventuale surse de apa subterana, aceasta va fi jenata, ci sistemul de evacuare existent in zona.

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii


Autorizarea construcțiilor este permisa cu respectarea zonelor de conform legii.

Art.7. La amplasarea construcțiilor se va tine seama de :

-    orientarea fata de punctele cardinale ;

-    vederi si perspective către elementele naturale sau de interes ;

-    distante de protecție pentru zona cailor de comunicație si cerint avizatori solicitați prin certificatul de urbanism .

Art.8. Amplasarea clădirilor fata de aliniament:

Către drumurile publice construcțiile pot fi amplasate pi cel privat) sau retrase de la aliniament. In relație cuitîfniteleJaterale inchis, cuplate pe ambele laturi, in regim cuplat (alipite pe Aliniamentele construcțiilor propuse sunt reprezentate zonificare » si au următoarele caracteristici

UTR1:

Aliniamente stradale: min. 7.00m de la limita stra Amplasarea in interiorul parcelei: regim de con UTR2:

Aliniamente stradale: min. 2.65m de la limi;

Amplasarea in interiorul parcelei: reg

Distanta dintre spațiul comercial si blocul

UTR3:

Aliniamente stradale: min. 7.00m de la limita stj"<

Amplasarea in interiorul parce le jrîegîftkde co in cadrul parcelei.

Art. 9. Construcțiile se pot retrag


7. Reguli cu privare

Autorizarea exe'

• exista posibilitatea construcției si cu permiterea acce'vizele deținătorilor de utilitati si a altor


ita dinstre domeniul public si pot fi amplasate astfel: in regim de reglementari urbanistice -


izplat, minim 19,85m intre construcțiile propuse, apropiat este de 17.60m.


struire izolat, cuplat sau insiruit, minim 10.30m intre construcții


e la aliniamentul stabilit prin regulamentul aferent PUZ. In toate cazurile se ctie contra incendiilor si de restul normelor tehnice specifice. La etajele stofa, cu respectarea aliniamentelor propuse.


ceselor obligatorii

si amenajărilor de orice fel este permisa numai daca: drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinației ijloacelor de stingere a incendiilor (art. 25 din R.G.U., GM 007/2000)


se asigur


tonale^zîbrespunzatoare importantei si destinației construcțiilor (art. 26 din R.G.U.)


Art.10. ParcefaWste construi&Ha numai daca are asigurat cel puțin un acces dintr-o circulație publica sau prin drept de trecere legal obțin ut,/prin una din proprietățile invecinate. Se va asigura in toate cazurile accesul

ioactotor de stingere a incendiilor.

jrzictș realizarea suprafețelor betonate mari in afara platformelor si circulațiilor.


krt. 11. Ini olanul de sistematizare verticala se va urmări in special:

-    accesul/pietonal se va face cu trepte dar si cu rampe, pentru persoanele cu handicap, si pentru utilajele de rat/ descărcat marfa ;

■ asigurarea unor inaitimi de trepte exterioare de maxim 15,00 cm ;

-    asigurarea pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platforme si circulații pietonale sau carosabile si canalizarea acestora;

-    amenajarea pentru asigurarea colectării si canalizării apelor pluviale (rigole, canalizare, etc);

-    interzicerea dirijării apelor către parcelele invecinate;


- staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in spatiile destinate parcajelor.

Se vor asigura locurile de parcare necesare conform HCL 425/2007, respectiv pentru locuințele colective 1loc/75mp, pentru spatiile comerciale se va asigura 1loc/50mp pentru construcțiile cu aria desfasurata intre 600mp si 2000mp + 1 loc/5 angajați, pentru restaurant se asigura 1 loc/5 persoane + \Jyc/2 angajați, pentru spatii de birouri se asigura 1loc/50mp si un spor de 25%.

Pentru UTR 1, pentru spatiile comerciale se va asigura un necesar de 48 locuri de pai suprafața de cca. 1992mp. Pentru restaurantul cu o suprafața de cca.664 mp si 200 de locuri necesar de 50 de locuri. Pentru birouri se va asigura un număr total de 17 locuri de parcare pent/ de birouri de 674,75mp. Necesarul de locuri de parcare conform HCL425/2007 pentru UTR1 es Astfel pentru clădirea cu funcțiuni comerciale, restaurant si birouri, se vor asigura un număr tp de parcare. Acestea se vor asigura la sol (76 locuri) si ins ubsolul cl adiri i pro puse (49locuri).Pentru UTR 2, se va sigura pentru locuințele colective 1loc /75mp, rezultând un necess de parcare. Se vor asigura un total de 168 locuri de parcare din care 34 vor fi amenajate ia nivelul locuri la nivelul subsolul construcțiilor propuse.

Pentru UTR 3, se va sigura pentru locuințele colective 1loc /75mpy^rezultancf (m ne    6 locuri

de parcare. 8 locuri de parcare se vor amenaja la nivelul solului si 248fde locuri de>pa(    soluI si

demisolul construcțiilor propuse.

Număr total de locuri de parcare amenjate la nivelul solului $hu>n subsolul si detV onstructiilor propuse pentru intreaga suprafața studiata prin PUZ va fi de 549 locuri de parc


8. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Lucrările de imbunatatire, extindere sau mărire de capacitate a rețelelor edilitatessez4or realiza de către investitor sau beneficiar, parțial sau in intregime, după caz, in condițiile contractelor incheiate cu consiliile locale;

Proprietatea asupra rețelelor tehnico - edilitare aflate in serviciul public, sunt proprietate publica a comunei, municipiului sau județului, daca legea nu dispune altfel

Pe teren se afla linii de joasa, medie si de inalta tensiu^€~Conform Oț electrice aeriene cu tensiunea mai mica sau egala cu 1 ky, \zons delimitează la 0,1 m in exteriorul conductoarelor extreme ale linii

Pentru linii electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 zona d culoarul de trecere al liniei si sunt simetrice fata de axul lirrișț. Distânta latimea culoarului de trecere al liniei. Dimensiunea (latimea) zonei de traversează terenul studiat are valorea de 37 m pentri/L^A cu

Amplasamentul este traversat de o conducța țde transpo


ANRE 4/2007, pentru liniile itie si zona de siguranța se


distanta de protecție fata de aceasta, respectiv 20


in axul conductei de gaz.


ie si zona de siguranța coincid cu protectie/de siguranța reprezintă lecție si de siguranța a liniei care 110 kV;

ce va fi deviata, clădirile vor respecta


Art.12. Obiectivul propus se va racorda la rețelele edilitai


Art.13. Nu se admite pozarea aeriana a impact vizual ridicate de transportul energiArt.14. Tablourile electrice se vor amplasa in ni admite amplasarea acestora in zonelFdb^ccesva acorda o atentie deosebita problemelor de


amenajate in zonele anexa ale construcțiilor. Nu se


Art.15. Se vor asigura masuri s autovehiculelor si din spatii! suprafețele de teren necon exterior (cu excepția hidrei evitării pătrunderii eventu

Art. 16. Sistematiz; acoperișuri, coperticuarea apelor meteorice din zonele destinate circulației izarea pluviala existenta sau proiectata, precum si de pe î canalizare si se va interzice prezenta surselor de apa in iu, platformelor de gunoi sau udarea spatiilor verzi) in scopul


in sol.


nului se va realiza astfel incat scurgerea apelor meteorice de pe I amenajat, sa se faca spre un sistem de canalizare fara sa afecteze


i dimensiunile terenurilor pentru construcții.


9. Reguli

în caz de reparcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încît să permită amplasarea clădirilor bune condiții (^snentare, însorire, vînturi dominante, etc.) și cu respectarea prevederilor legale din Codul Civil.

\cqste condiții se aplică atat parcelelor cu forme geometrice regulate cît și celor neregulate.

lO.yReguli cu privire la amplasarea spatiilor verzi si imprejmuiri

\rt. 17 Suprafețele libere si plantate vor respecta un minim de 30% din suprafața terenului.

AÎK18. Se va prevedea prin proiect realizarea plantațiilor de aliniament la drumurile publice. In măsură posioitttștilor, amenajările spatiilor verzi se vor realiza pe baza unor studii si proiecte de arhitectura peisagera.

va evita impermeabtlizarea exagerata a terenului pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția const/uctiilor.


Art. 19. Parcajele si platformele la sol vor fi protejate cu arbori sau arbuști ornamentali. Se va planta un arbore la 4 locuri de parcare(cca. 137 de arbori).

Art.20. împrejmuiri

-    împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu înălțimi de maxim 1,50 m din care uivaoclu de 0,30-0.60m, vor fi dublate cu gard viu.

III.    ZONIFICAREA FUNCȚIONALA


Elaborarea documentației are ca scop schimbarea destinației acestei zone, crearea U.T.R. 1 - CM - zona mixta conținând servicii publice, de interes general (comerț, restaurante, loisir), activitati productive mici si mijlocii nepotuante, U.T.R. 2 - LC - locu regim de construire izolat si U.T.R. 3 - LC - locuințe colective cu regim de construire izo insiruit.

Zona este constituita din mixarea diferitelor funcțiuni publice si cu caracter co în lungul principalelor artere de circulație, în prelungirea zonei centrale ?si a cenți punctelor de concentrare a locuitorilor.

Subunități funcționale

Zonele funcționale care alcătuiesc amplasamentul studiat sunt

-    perimetrul propriu- zis al construcțiilor - ocupa suprafața de : 8428,25cpp ^20,74%

-    circulații auto: 8885,OOmp - 21.86%

-    parcaje: 1332mp - 3.28%;

-circulații pietonale: 5183,75mp -12.76%;

-    teren amenajat - spatii verzi: 16806,OOmp - 41,36%.

IV.    PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITATILO

Art.21. Funcțiuni admise U.T.R. 1:

-    sedii ale unor companii si firme (birouri), servicii pe si alte servicii profesionale;

-    servicii sociale, colective si personale;

-    comerț cu amănuntul;

-    restaurante, agenții de turism;

-    loisir si sport în spatii acoperite;

-    parcaje la sol si ingîobate in construcții

-    spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite

-    spatii plantate - scuaruri, gradina de cartiej;

Construcțiile comerciale (comerț alimentar rezidențiale, centre de cartier, in zone de ag UTR 2:


-    locuințe colective cu regim de inaltime S+P+3E

-    construcții aferente echipării tehnic

-    amenajari aferente locuințelor: demisol), spatii plantate, locuri de UTR 3:

-    locuințe colective cu regim


-    construcții aferente echipări)

E, in regim de construire atat continuu cat si discontinuu;

parcaje, garaje (in subsol,


acces carosabile si pietonale private tru copii, amenajari sportive etc.


Art. 22. Funcțiuni a U.T.R. 1:

- toate clădirile' vor ave permanent sgu. cbnform unui-    amenajari aferente locuint demisol), spatii plantate, rul orientat spre strada funcțiuni care admit accesul publicului în mod ■âm de funcționare specific;

va tine seama de condițiile geotehnice privind conformarea si dispunerea ind regimul de construire care recomanda în general: im cuplat si izolat;

ona de v&sawti - regim izolat; zona de po<$s - regim continuu, cuplat si izolat; e interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanta mai mica de servicii si echipamente publice si de biserici.

T.R. 3:


-    se admit ect

-    dispensarele

-    se admite ci


ente publice ia parterul blocurilor de locuit cu următoarele condiții: la parterul blocurilor de locuit sa aiba acces separat; versia locuințelor de la parter în spații comerciale;

- se admit la parterul blocurilor diverse servicii cu condiția ca accesul la acestea sa fie separat de cel al locatarilor;

Art. 23. Funcțiuni interzise U.T.R. 1, U.T.R.2, U.T.R. 3:

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii    de    orice    natura;

-    depozitare en gros;

-    statii de intretinere auto;

-    curățătorii chimice;

-    depozitari de materiale    refolosibile;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    activitati care utilizează pentru depozitare st producție terenul vizibil din cirgt instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile pubțfdș si parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea ap^lor'pș parcelă v^ evacuarea si colectarea apelor meteorice.


Art. 24. Procentul maxim admisibil de utilizare a terenului (P.O.T.)

P.O.T. maxim = 30%

Construcțiile pot ieși in consola cu balcoane. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cota

de la nivelul solului amenajat si a logiilor inchise ale etajelor se include in suprafața CQ^rfetruita conform Legii 350/2001 cu completările ulterioare.

/el este sub 3,00m


Art.25. Coeficientul maxim de utilizare a terenului ( CUT);

C.U.T. maxim = 1.80

Nu se iau in calculul suprafeței construite desfășurate; suprafatâ^LJhs6l[urilor suprafața subsolurilor cu destinație stricta pentru gaîarea autovehicule!' protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselo

necirculabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinfc 350/2001 cu completările ulterioare.


Art. 26. Modificări ale PUZ Orice modificare a PUZ- ului se poate face numa^rjplaltimea libera pana la 1.80m, iile tehnice sau spatiile destinate perite, teraselor si copertinelor


ri exterioâîeftrotuare de protecție, conform Legiibine justificate, prin reactualizarea sa și numai prin


avizarea noii teme de proiectare in consiliul local si cu ac jI prealabil al proiectantului inițial


Art. 27. Recomandări pentru deținătorii de tofem Se vor intocmi studii geotehnice și de stabilitate și


zona P.U.Z.- ului ografice pentru toate lucrările de construcții.Teritoriul studiat ce face ob    ^Z.-uluî

Având in vedere funcțiunii Referință.

Reglementările zonef Pe baza acestui re

SECȚIUNEA I : UTILIZAI Conform art. 21.


o suprafața de 40635,OOmp. rmatia terenului au fost propuse trei Unități Teritoriale de


ansa aferenta Regulamentului Urbanistic, ra autorizații de construire.


Art.28.UTILIZĂRI Conform art. 22,E AMPLASARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR


LASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT art. 8.

se pot retrage de la aliniament.


REA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR


Art. 32. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Se vor asigura locurile de parcare necesare conform HCL 425/2007, respectiv pentru locuințele colective 1loc /75mp, pentru spatiile comerciale se va asigura 1loc/50mp pentru construcțiile cu aria desfasurata intre 600mp si 2000mp + 1 loc/5 angajați, pentru restaurant se asigura 1loc/5 persoane + AJjoc/2 angajați, pentru spatii de birouri se asigura 1loc/50mp si un spor de 25%.


Parcajele se vor realiza in incinta parcelei, la sol si in subsolurile si demisolurile construcțiilor p/j use^in conformitate cu HCL 425/2007.


Suprafața construita propusa este de 8428,25mp {UTR 1 = 1110,25mp, UTR 2 = 291 p, UTR 4402mp). Aria desfasurata este de 34204,75mp (UTR 1 = 3330,75mp, UTR 2 = 11664mp, UTI

Se vor asigura focurile de parcare necesare conform HCL 425/2007, respectiv colective 1 loc /75mp, pentru spatiile comerciale se va asigura 1loc/50mp pentru construcțiile ci intre 600mp si 2000mp + 1 loc/5 angajați, pentru restaurant se asigura 1 loc/5 persoane pentru spatii de birouri se asigura 1loc/50mp si un spor de 25%.

;ru o gura un ’uprafata 115 locuri, e 125 locuri

ar de 156 locuri elul solului si 134


Pentru UTR 1, pentru spatiile comerciale se va asigura un necesar de 48 suprafața de cca. 1992mp. Pentru restaurantul cu o suprafața de cca.664>mp si 2 necesar de 50 de locuri. Pentru birouri se va asigura un număr total de 17 locuri de de birouri de 674,75mp. Necesarul de locuri de parcare conform HCL425/2007 pentru Astfel pentru clădirea cu funcțiuni comerciale, restaurant si birouri, se vor asigura un num de parcare. Acestea se vor asigura la sol (76 locuri) si in subsolul clădirii prop

Pentru UTR 2, se va sigura pentru locuințele colective 1loc /75mp, rezu de parcare. Se vor asigura un total de 168 locuri de parcare din care 34 vor fi amenă locuri la nivelul subsoluI construcțiilor propuse.

Pentru UTR 3, se va sigura pentru locuințele colective 1loc /75mp, rezultând un^fecesar de 256 locuri de_■parcare......8■_locuri de_.parcare se vor amenajaJlajnivelul_jsolului și 248.de_locuri de_parcare in subsolul si

demisolul construcțiilor propuse.


Număr total de locuri de parcare amenjate la nivelul si propuse pentru intreaga suprafața studiata prin PUZ va fi de 54

Art. 33. INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR U.T.R. 1 (S+P+2E) - Se vor respecta inaltimi maxime aley (fara a se calcula subsolul), inaltime minima 6,00m U.T.R. 2 (S+P+3E) SI U.T.R. 3 (S+D+P+3E) - Se vor n cota ±0.00 a construcțiilor (fara a se calcula demisolul, Subsolul), in

axime ale clădirilor de 15.00m de la minima 6,00m.


Art.34. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Volumele propuse vor fi simple, unitare si se vor armonizspcu Fațadele posterioare si laterale vor fi tratate/Efrchitectural la caracterul zonei. Finisajele vor fi de calitatl

irapterul zonei si cu vecinătățile imediate, celșrsi nivel cu fațada principala, se va tine cont deArt. 35. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILIT Clădirea se va racorda la toate utilitățile existenti


Art. 36. SPATII LIBERE SI SPATII

latie publica, va fi astfel amenajata incat sa nu altereze


Orice parte a terenului incintei vț^ibila aspectul general al zonei.

Art. 37. ÎMPREJMUIRI Conform art.2£L


DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Art.38. PROCEN P.O.T. maxim =y

TILIZARE A TERENULUIVI. DISPOZIȚII FINALE

1.    Regulamentul loca! de urbanism a urmărit detalierea articolelor cuprinse in Regulamentul general de urbanism, conform condițiilor specifice zonei si caracteristicilor unităților teritoriale de referința.

2.    După aprobarea Planului Urbanistic Zonal + Regulamentului Local de Urbanism, autorizarea eîtocutarii lucrărilor de construcții se va face in temeiul si cu respectarea acestei reglementari si a avizelor specifice.

3.    După caz, autoritatea administrației publice locale, poate solicita prin certificatul de urbanism, in vedere^

fundamentării deciziei de emitere a autorizației de construire obținerea unor avize specifice (in fuifîfctie de zona>, amplasament, natura construcției, etc)    //

Inti Arh. Aii


mit,

Onofrei


SEF Arh. Ladisl,19