Hotărârea nr. 40/2016

HOTĂRÂRE privind prelungirea cazarii la Hotelul Municipal Iasi a echipajului format din patru membri care deservesc elicopterul medicalizat al SMURD Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea cazarii la Hotelul Municipal Iasi a echipajului format din patru membri, care deservesc elicopterul medicalizat al SMURD Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 februarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sănătate, Familie, Protecție Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 17352/18.02.2016, intocmit de Serviciul Investitii;

Avand in vedere adresa nr. 9210/27.01.2016, inaintata de Spitalul Clinic Judetean de Urgente „Sf.Spiridon” Iasi, prin care se solicita prelungirea cazarii echipajului SMURD Iasi la Hotelul Municipal Iasi;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr.126/2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgenta acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sanatatii si repartizate operatorilor medicali: Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, aprobata prin Legea nr.40/2004;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr.88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Spiridon” Iasi ca operator medical al unui elicopter aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor si aprobarea modului de operare, functionare si finantare a asistentei de urgenta acordate cu acest elicopter;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr.277/777 din 23.06.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, functionarea si finansarea asistentei de urgenta acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sanatatii repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, aprobata prin Legea nr.40/2004;

Avand in vedere H.G. nr.866/16.08.2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiilor, oraselor si comunelor si in administrarea consiliilor locale respective;

Avand in vedere H.C.L. nr.52/2003 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiului Iasi si in administrarea gratuita a detinatorilor actuali;

Avand in vedere Conventia de parteneriat incheiata intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Iasi si Protocolul de colaborare incheiat intre Consiliul Judetean Iasi, Consiliul Local Iasi, R.Aeroportul Iasi si Aeroclubul Romaniei, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.180/28.09.2005;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Iasi nr.461/19.12.2005 prin care s-a aprobat parteneriatul dintre Consiliul Local al Municipiului Iasi si Consiliul Judetean Iasi la proiectul privind functionarea SMURD Iasi;

Avand in vedere Protocolul nr.A/31216; 567460; 1433 din 2005 incheiat intre Unitatea Speciala de Aviatie a M.A.I., Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturza” al Judetului Iasi si Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi;

Avand in vedere Nota Raport nr.656778/11.05.2010 privind fundamentarea necesitatii reluarii activitatii Punctului de Operare Aeromedicala Iasi cu un elicopter

apartinand Inspectoratului General de Aviatie;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba prelungirea cazarii echipajului format din patru membri, angajati ai Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor, care deservesc elicopterul medicalizat al SMURD Iasi, in doua camere la Hotelul Municipal Iasi, pana la 31.12.2016.

Art.2. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iași, Spitalului Clinic Judetean de Urgente „ Sf.Spiridon ” Iasi, Consiliului Judetean Iasi, S.C. Ecopiata S.A. si Direcției Generale Tehnice si Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Institutiei Prefectului Judetului Iași.

Art.3. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de S.C. Ecopiata S.A. si Direcția Generală Tehnică si Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 40 din 29 februarie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 40 din 29 februarie 2016