Hotărârea nr. 4/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea finantarii din bugetul local pe anul 2016 a sumelor necesare finalizarii proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană”.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantarii din bugetul local pe anul 2016 a sumelor necesare

finalizării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană”.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.01.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Contractul de Finantare nr. 101351/17.03.2010 (Contractul de Finantare) pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iasi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu căldura urbană” (Proiectul) cod SMIS 16879 si Actele Aditionale la contract nr. 1, 2 si 3.

Având în vedere prevederile art. 2 al Actului Aditional la Contractul de Finantare - „Perioada de implementare a Proiectului este până la 30.06.2016. Contractul de finanțare nr. 101351/17.03.2010 produce efecte 5 ani de la data finalizării implementarii proiectului;

Având în vedere prevederile HG nr. 953/2015 privind completarea art. 2

din HG nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007—2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 2628/12.01.2016 întocmit de către Unitatea de Implementare Proiecte;

Având în vedere prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în special ale art. 36 alin. (5) lit. a);

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba finantarea din bugetul local pentru anul 2016 a obiectivelor nefinalizate din cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană” cu suma 5.899.819,00 lei inclusiv TVA, in vederea finalizarii acestora pina la 30.06.2016.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, Unitatii de Implementare Proiecte Mediu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnică și Investiții, Direcția Generala Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 4 din 29 ianuarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

25

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 4 din 29 ianuarie 2016