Hotărârea nr. 399/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMERE CADASTRALE 137612, 137613, 137614, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată persoană fizică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMERE CADASTRALE 137612, 137613, 137614, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată persoană fizică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 26763 din 10.09.2015;

Având în vedere cererea nr. 37424 din 06.04.2016 prin care domnul CARAS

LUCIAN solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA MOARA DE VANT, NUMERE CADASTRALE 137612, 137613, 137614;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 473 din 27.01.2016;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 80/PUZ/2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta

din 26.08.2016;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 63 din 23.11.2016;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.118683/18.11.2016 întocmită de

Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ZONA MOARA DE VANT, NUMERE CADASTRALE 137612, 137613, 137614, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată persoană fizică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1950,00 mp contractului de vanzare cumparare nr. 7090/30.07.2015 si contractului de vanzare cumparare nr. 4985/10.06.2015.

Indicatori urbanistici: UTR - LA1 (locuinte colective)

•    regim de construire: izolat;

•    funcțiuni predominante: locuinte colective;

•    H max. = 9,0m masurat de la CTA la cornisa, regim de inaltime D+P+2E;

•    POT max. = 35%;

•    CUT max. = 1,26 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament: = 10,50 m din axul drumurilor de acces;

•    retrageri minime față de limitele laterale: 3,00 m;

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Iași, CARAS LUCIAN, IAȘI, STRADA GRIGORE URECHE NR. 16 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 399 din 29 noiembrie 2016


Județul IAȘI

Primăria Municipiului Iași

A?

FU!

Nr

;exa

3/PUZ

din    20 <66

Arhi

rect sefy-


PLAN URBANIS

INTRAVILAN MUNIcfrltU. NUMERELE CADASTRALE?h37612> Benefici«ZcARXsM-UCIA)ZONAL

^Sl,

[613, 137614


EXISTENT    )

7/

/    PROPUS

Z0NE FUNCȚIONALE "v    \\ y

SÎfprafata (mp^

ps ocent

Suprafața (mp)

Procent

iS^uprafata coqsțj&ftd

-

600,00mp

30,76%

\2.SV1prafata

amenajata(circu|atii, pakcajfc. platforme,

-

1020,30mp

52,34%

3.Soprafeta plaruațar

1950mp

100,00%

329,70mp

16,90%

TOTALțentoriu zona studiata

1950mp

100,00%

1950,00mp

100,00%


1 ITH

1

3

U 115

2

4


DC


LIMITA INTRAVILAN LIMITA ZONA STUDIATA ZONA CONSTRUIBILA AMPLASAMENT POSIBIL STRĂZI MENȚINUTE CIRCULAȚII AUTO SI PARCAJE PROPUSE TROTUARE, ALEI PIETONALE

SPATII PLANTATE

ALINIAMENT LA STRADA ALINIAMENT LATERAL/POSTERIOR ACCES PIETONAL/AUTO

.22 ‘-t—*

ra ZJ

ș

o

E

■c (0


VL'


■Pb


hMBAR


=l


oemnâtura


1.    P.O.T. - Procent de ocupare teren

2.    C.U.T. - Coeficient de utilizare teren

3.    Regim de inaltime

4.    Inaltime la cornișa masurata din punctul cel mai inalt al terenului amenajat


7,l

po

^5


PROFIL STI


NECESAR PARCARI conform H.C.L. 425/2007 ANEXA 1: MINI PARCARE/75mp ACD LOCUINȚA (2175mp/75=29LOCURI DE PAR'X

S.C. GELICONS S.R.L. IAȘI

J 22-1602/1994

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TERENURI AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA Amplasament: intravilan municipiul IAȘI, NUMERELE CADASTRALE: 137612,137613, 137614

Beneficiar: CARAS LUCIAN

FAZA:

P.U.Z.

Șef proiect

carh.Popa G.

y

scara

pr.nr.

/2015

Proiectat

carh.Popa G.

1:500

REGLEMENTARI URBANISTICE

planșa

Desenat

carh.Popa G.

A-

ZONIFICARE

U2MUNICIPIUL IAȘI

INSTITUT1A ARHITECTULUaSEF SERVICIUL URBANISMB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan Urbanistic pentru Zona Construita Protejata


Ca urmare a cererii adresate de CARAS LUCIAN cu sedi GRIGORE URECHE NR, 16, înregistrată la nr. 37424 din prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 63 din 23.11.2

pentru Planul urbanistic zonal pentru pe teren proprietate privată persoan

ZONA MOARA DE VÂNT, NUMERE CADASTRA Inițiator: CARAS LUCIAN Proiectant: SC GELICONS SRL;

Specialist cu drept de semnătură RUR:

Amplasare, delimitare, suprafață zona stu NUMERE CADASTRALE 137612, este de 1950,00 mp contractul contractului de vanzare cumpăr Prevederi PUZ aprobat prin HCL UTR1 - (constuire regim de construiri funcțiuni predO'jrfîna H max: 9,0 m POT: 30%;

CUT0,O5;

Prevederi P.țf^x- R.L

UTR - LAI (locuințe colecti:t-sef


lective

mobilul situat in Iași, 613, 137614;


eorgeta Popa

P.U.Z.: Iași, ZONA MOARA DE VÂNT, uprafața terenului studiat prin PUZ umparare nr. 7090/30.07.2015 si


06.2015.

/20.12.2013 - R.L.U. aprobate anterior:

anexe) continuu; individuale;regim pe construire,: izolat; funcțiuni predominante: locuințe colective;

max. = ^,0m masurat de la CTA la comisa, regim de înălțime D+P+2E; maxS- 35%;

max. = 1,26 mp.ADC/mp.teren; r/tragerea minimă față de aliniament: = 10,50 m din axul drumurilor de acces;

geri minime față de limitele laterale: 3,00 m;


•    circulații și accese: accesul se realizează din drumurile de acces;

•    echipare tehnico-edilitară: zona echipata parțial cu oate utilitati.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urț£a0ism din data de 23.11.2016 se avizează favorabil.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări ane spre neschimbare.


Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și vfe înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, înjsenformitate,

63 alin. (2) llt. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șj/

modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosi P.U.Z.


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


itect-șef,

CRISTIAN DUTU


PLAN URBANISTIC ZONAL - MUNICIPIUL IAȘI ZONA MOARA DE VÂNT, NR. CAD. s 137612, 137613,

137614REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CAP.I | PRESCRIPȚII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANI

Rolul Regulamentului Local de Urbanism estd^cfexcoordonafe si dirijare a acțiunilor de amenajare spațiala in vederea dezvoltării armonioase a undi zone dintr-o localitate. Prin Planul Urbanistic Zonal se urmărește optimizarea utilizării resurselor de teren, corelat cu stabilirea reglementarilor necesare pentru asigurarea unui echilibru permanent intre valorificarea terenurilor existente, protecția mediului natural si dezvoltarea durabila a teritoriului si localității.

2 BAZA LEGALA A ELABORĂRII

Reglementările de urbanism din document; cu: Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea pentru realizarea locuințelor cu Ordinul MDRknbTÎ39 nr.525/1996 (cu modificările ulterioare) urbanism , cu Ghidul privind metodologii urbanistic Zonal, indicativ GM 010 - 2(500 a(

Reglementările ce urmeaza repreelaborat in conformitate nstructiilor si unele masuri octombrie 2009, cu HGR întru ^aprobarea regulamentului general de


de elaborare si conținutul cadru al Planului robat prin Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000. itâxponditii de ocupare si utilizare a terenului


precum si condițiile de amenajari pun la dispoziția proiectantului

3 DOMENIUL DE A


Elementele LOCUINȚE SI FUN VÂNT, NR. CAD. : 1 mai sus care au

-Ia nord

-la su<

^la su

-la nord ei


pulatie, spatii verzi, construcții si care se


LEMENTELOR DE REGULAMENT


menK^ale/Hlanului Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE ENTE PE TERENURI PRIVATE- Zona MOARA DE >137614 , lași se refera strict la proprietățile enunțate

vecinat;

, nr. Cad, 137616 nr. Cad, 137611PRIVIND PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTEJAREA TRIMQNIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

orîzareshexecutarii construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa tru toate tipurile de construcții si amenajari specifice localităților, cu respectarea nditiilor impuse de lege si de prezentul Regulament;

ilizarea funcționala a terenurlior s-a prezentat grafic in PUZ in planșa de mentari urbanistice ;


Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor care prin ampîas funcțiune, volumetrie si aspect arhitectural, conformare si amplasare goluri ra gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc depreciazzfyâloarea peisajului este interzisa.

REGULI PRIVIND ASIGURAREA PROTECȚIEI SANITARE A ZONEIa.


b.Colectarea si îndepărtarea reziduurilor si protecția sa îndepărtarea apelor uzate-menajere si industriale se va f; canalizare a apelor uzate. In lipsa posibilităților de racordare la canalizare, unitățile sunt obligate sa-si prevada instatștn proprii pei tratarea si evacuarea apelor uzate menajere nevatamato Este interzisa raspandirea neorganizata direct pe sol (curți, grădini, străzi, locuri riverane etc) sau in bazinele naturale de apa a apelor uzate menajeressi industriale. Este interzisa deversarea apelor uzate in zona de protecție sanitarsha surselor si a instalațiilor centrale de alimentare cu apa.

Instalațiile mici de indepartare a apelor uzate instalațiilor de preepurare se amplaseaza la o locuința.

In situația in care nu exista canalizarkjsaiuposibilit adopta soluții individuale de colectare masurilor de protecție a mediului;

fradale \conditii sal ;t;

aznalelor vidanjabiie si a de cea mai apropiata


cord la aceasta , reziduurilor , cu


se vor luareaPrecolectarea reziduurilor menajerej menținute in buna stare, amplasat Administrația locala va asigura precof


Sistemul individual de indepa localitati rurale, cu condiția amplasare a depozitelor producă disconfort vecinilor^ Rampele de depozitare control pentru depozitare a rezidurilor organele teritoriale <le specialitate, zonele de locuit


e in recipiente acoperite si 're in spatii special amenajate, a si evacuarea reziduurilor stradale, reziduurilor menajere este permis numai in


ezvoîtajtf insectelor si rozătoarelor. Locul de enajere se va alege astfel incat sa nu e sursele locale de apa;

iduurilor menajere si stradale, ca si celese amplaseaza pe terenuri avizate de nici un caz pe malul apelor, la distanta de Ministerului Sanatatii nr. 119/2014.


AtațAfn scocul    tiei rhediului natural si antropic cat si in scopul apararii

interesulukoublic si une tot mai accentuat problema îmbunătățirii serviciului de salubrita(

AstfeJfȘe vor cauta soluții de amplasare eficienta a platformelor gospodărești sau de suplimentare a celor existente, de poziționare judicioasa de containere si recipiente , eventual cu sortare prealabila.

Colectarea de deșeuri menajere si stradale se va face la nivel de zona, subzona sau ppodarie individuala prin pubele moderne, cu rotile sau cu saci din material plastic utionareahproblemelor legate de salubrizare se va face in funcție de zonificarea ctionala prevăzută in documentațiile urbanistice.

a poziționarea si dimensionarea punctelor de colectare se vor avea in vedere mele si normativele in vigoare precum si caracterul zonei. Masurile de izare a localităților nu vor afecta cadrul urbanistic, funcțional si compozițional.Se vor evita de asemenea depozitările intamplatoare ale gunoiului mai zonele rezidențiale, zonele verzi plantate, protejate, in albiile apelor etc contrar se vor lua masurile necesare, faptele in cauza fiind sanctio conform legilor in vigoare.

Intervențiile serviciului de salubritate vor urmări corelarea orelor de colectarea cu utilaje specializate. De asemenea, activitatile de salubrizâ natura sa nu creeze probleme de sanatate, poluarea mediului imaginea civilizata.

Asigurarea serviciului de salubritate va fi urmărită indeap^o imbunatatiri prin adoptarea soluțiilor rezultate in urma/studiilor experiența tarilor avansate.


In


degra


5. REGULI CU PRIVINDRE LA SIGURANȚA CONSTRUC INTERESULUI PUBLIC


SI APARAREA


Autorizarea executării construcțiilor sau a amei naturale cu excepția celor care au drept scj interzisa (conf. Art.10 din Rgulamentul Genen Autorizarea executării construcțiilor JfTzonele' si in zonele de servitute si de prorecti electrica, conductelor de gaze, canalizări lucrări de infrastructura este interzisa/Pșc e au drept scop prevenirea riscurilorț tehnologic (conform art.11 al R.G.U.).

Asigurarea echipării tehnico-edilitari R.G.U.

Autorizarea executării cons dintre destinația constructi din R.G.U.

Autorizarea executării constru maximi admisibili F/<rT?si C. precizați in CertificatuRdeTd<b Autorizarea executării lucrăriin zonele supuse riscurilor efectelor acestora este


r tehnologice precum e alimetare cu energie nicatie si altor asemenea construcțiile si amenajările care


6.

calitate se va face conform art.13 din

face cu condiția asigurării compatibilității dominanta a zonei conform articolului 14


e va face in condițiile respectării indicilor abiliti prin documentațiile de urbanism si ism (vezi art.15 si Anexa 2 din R.G.U.). dâ^utiltate publica se va face in baza documentațiilor


ARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIGATORIIOrientarea față depuncteie cardinale

Se vor respedta prevfedșfile Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă^ a recomandărilor privind modul de viață al populației.

Amj: asarea față de drumurile publice utc izarea executării construcțiilor este permisă cu respectarea zonelor de urilor.

plasarea față de aliniament

construibila se va alinia la 10,50m din axul străzilor propuse.isarea în interiorul parcelei


PLAN URBANISTIC ZONAL - MUNICIPIUL IAȘI ZONA MOARA DE VÂNT, NR. CAD. : 137612, 137613, 13761A

Amplasarea clădirilor pe o parcelă în raport cu alte construcții se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/20

Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei

construcțiile propuse vor fi independente sau cuplate doua cate douauto aferente, cu condiția ca distanțele clădirilor față de limitele laterâ zonei de cuplare) să fie de minim 3,00m

Amplasarea construcțiilor față de limitele posterioare ale parcei

Clădirile principale se vor amplasa la o distanță de cel/PiJțin 3, condiția să nu stânjenească însorirea parcelei vecine;


Clădirile se pot amplasa pe limită, în condițiile alipirii condiția să nu depășească înălțimea de 3 m.
Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte constricții existente aflate la stradă se va face doar cu condiția ca prirLînălțimea și volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii și să nu fie perceptibilă din stradă.


7.REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURI


Accese carosabile Orice acces la drumurile publice administratorul acestora.

O parcela este construibila numai


publice, direct sau prin servitute, confori Caracteristicile acceselor la/drunuirile mijloacelor de stingere a incAccese pietonale

Accesele pietonale vor fi asigura Accesele pietonale in zonastu circulația persoanelqr cu handicposibilitatea de acces la drumurile inatiei construcției.

e trebuie sa permită intervenția


arele stradale propuse, vor fi conformate astfel incat sa permită si care folosesc mijloace specifice de deplasare.


8. REGULI CU


.A ECHIPAREA EDILITARA


Racordarea _

Conform art. 2 Orice a constittelele publice de echipare edilitara existenta

in R.G.U.

uzata pe un teren trebuie realizata in asa fel incat sa nu tru scurgerea apelor pluviale la rigole.de retelg/bransamente tehnico-edilitare

ectate toate prevederile art. 28 R.G.U.

pa realizarea construcțiilor este obligatorie bransarea acestora la rețeaua apa si a extinderea canalizării la reteua respectiva, latiile de alimentare cu energie electrica si punctele de racord vor fi realizate teran astfel incat sa nu aduca prejudicii aspectului architectural al construcției al zonei înconjurătoare.

latia de telefonie si CATV va respecta aceleași reguli.

Rețelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza dease subteran.

Firidele de branșament vor fi amplasate in asa fel incat sa nu aduc^fjîrejudicîî aspectului architectural al construcțiilor si a zonei înconjurătoare.9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILO PENTRU CONSTRUCȚII


Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă următoarele condiții:

a)    front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite șS^e minir clădiri izolate sau cuplate;

b)    suprafața minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri îrtșifuite și, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

c)    adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA ÎMPREJMUIRI


Spatii verzi


Conform art. 34 si anexa 6 R.G.U.

Se vor amenaja spati verzi de alintam acestor spatii verzi in scopul protejarăîmprejmuiri

Separarea proprietăților & drumurile publice imprejmu soclu si 120 cm panouriitranspa
in imprejmuiri de maxim 2,00m. Spre altimea maxima de 1,50m din care 30cm rejmuirile vor putea fi dublate de gard viu.

Orice separare in ini

eriorul parcelei se va realiza numai cu gard viu.

CAP.III

ihcar£a>unctionala -faHjeritoriale de referinita

O


11 .Teritoriulstudiat ce face obiectul PUZ-ului are suprafața de 1950,00mp aflata in proprietat^'^rivata. Zona va conține o singura unitate teritoriala de referința:

UTR -J_c2 zona locuințelor individuale si colective mici, retrase de la aliniament cu regin/l de conȘtruirfesdiscontinuu.

PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE


GLEMENTARI URBANISTICE PENTRU U.T.R. LC2 - zona locuințelor individuale colective mici, retrase de la aliniament cu regim de construire discontinuu";


ARTICOLUL 1. FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ a zonei este locuire si dotări la nivel de
ARTICOLUL 2. FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE admise ale zonei: spații ver amenajate, accese carosabile, pietonale, parcaje, garaje, locuri de joaca, rețele/tejhnico ■ edilitate și construcții aferente.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 3: UTILIZĂRI ADMISE

-    sunt admise locuințe individuale si colective;

-    echipamente publice de nivel rezidențial;

-    servicii sociale, colective si personale;

-    spatii plantate;

-    locuințe cu partiu obișnuit;

-    locuințe cu partiu special care includ spatii pentru prj

ARTICOLUL 4: UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITU

-    locuințe cu partiu special care includ spatii petftrîTprofesi

ARTICOLUL 5. INTERDICȚII TEMPORA^    *?ul

ARTICOLUL 6 INTERDICȚII DEFINIȚI

activitati productive poluante, cu greu), prin utilizarea incintei p> programul de activitate; construcții provizorii de orice na depozitare en gros; depozitari de materiale/efolosibife; platforme de precolectare a deseurîtepurbane; depozitarea pentrU/Vanzare a unor activitati care util sau din instituti

sapjpcomode prin traficul generat (transport si producție, prin deseurile produse ori prin


itati mari de substanțe inflamabile sau toxice; eaza pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice publice;


autob^â si statii de întreținere auto;

lucrări de terasament de rtațura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;
ARTICOLUL 7: CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FO DIMENSIUNI)Pentru clădirile cu funcțiuni de spatii comerciale si locuințe parcela construibila daca respecta cumulativ următoarele condiții: suprafață parcelei va fi de 150 mp. cu front la strada de minim 8,0 m.pentru construcții} cuplate , suprafața minima a parcelei va fi de 200 mp. cu front la strada de 12,0 m.pentru construcțiile independente , are acces dintr-un drum public ctkjatimea de minim 7,00 m.

ARTICOLUL 8: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE

Clădirile se vor retrage cu minim 10,50m din axul străzilor pro^ușe.

ARTICOLUL 9: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE" POSTERIOARE ALE PARCELELOR


Clădirile vor fi dispuse izolat si se vor retrage ;a minim 3,00m in condițiile in care diștenta pa invecinate este egala cu cel puțin inaitimea clădi clădirilor fata de limita posterioara a para

{aterale ale parcelei cu xistente pe parcelele ai înalte ; Amplasarea

3,00 m.ARTICOLUL 10: AMPLASAREA CLĂI PARCELA


Distanța minimă între clădirile ce se egala cu înălțimea clădirii celei niai asigurarea insoririi acestor; a încăperilor de locuit;

pe aceași parcelă va fi de cel puțin vor întocmi studii de insorire pentru minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna,Accesul in zona se Aleile din incint; Trotuarele se edilitare poz cm inaltime;

ARTICO


57/1, sau DR 4047/2. realizate'dicr pavele carosabile.

spumai din pavele pentru a permite intervenția la rețelele >r fi delimitate de carosabil de o bordura de maxim 10rgamzajîârcări prin asigurarea a minim doua locuri de parcare de locuința; (le vor fi delimitate de spatii plantate (garduri vii, arbuști etc.);

autovehiculelor se va face numai in incinta si vor fi realizate tot din pavele

ICOLUL T3: INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

Regimul maxim de înălțime propus pentru zona construibiîă este de : D+P+2E. La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere respectarea normativelor 'tegate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr. 119/2014 pentru


aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al po etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acești 9,00m., inaltime maxima, masurata din punctul cel mai inalt al terenurtîCpana la cornișa sau atic.

6,0 m. inaltime minima, masurata din punctul cel mai inalt al tere cornișa sau atic.

sunt interzise mansardarile inalte (cu specific montan) care/acTâpQstesc niveluri, precum si cele cu rupere de panta.

ARTICOLUL 14: ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILO Se recomanda realizarea unei volumetrii care sa ge cu linii simple (drepte sau curbe), cu o plastica arhitecturi de finisaj exterior din cele durabile si cu o coloristica variata monotonia repetabilității;

Autorizarea executării construcțiilor care prin conformare,


arhitectura moderna, cvatâ^djrpmateriale care sa elimine


exterior intră în contradicție cu aspectul gener general acceptate ale urbanismului și arhitectul Construcțiile trebuie să se apropie prin volu construcțiilor din zona înconjurătoare^

Extinderile clădirilor tradiționale se vorTace.în spirit Fațadele laterale și posterioare ale clădinlortrebui cu cele principale și în armonie cu acestea.

Lucrările tehnice (rețele, conducte, ouțoi de bri volumul construcțiilor sau a! împrejmuirilor. Inst naturale, energie electrică și CATV, prec așa fel încât să nu aducă prejudicii as zonei înconjurătoare

Terasele care sunt vizibele, de pe cote inalte (de pe clădiri sau teren) vor fi obligatoriu circulabile sau plantate./ O

In cazul in care clădirile vor avea prevăzute panouri solare, acestea vor fi înglobate in șarpanta, vor fi integrate^maginji de ansamblu.zonei și depreciază valorile rzisă.

ii de tipul dominant al


i punctele de racord vor fi concepute în riui arhitectural al construcțiilor sau al


ARTICOLUL 15 CO Toate construc; consum menajj Toate clădiri materiale du consecinte^nega Toate re


;tiRE EDILITARA

racordâtă la utilitati: apa, canalizare, gaze naturale pentru , energie electrica, telefonie, cablu TV si Internet, ordatelăxrejtelele edilitare publice vor avea racordurile realizate din perfect etanșe, care sa elimine orice risc de infiltrații, cu pra stabilitatii terenului;

branșamentele se vor realiza ingropat. acuarea rapida a apelor meteorice la rețeaua de canalizare>are prin sistematizarea verticala si rigole, tzice amplasarea antenelor TV prin satelit in locuri vizibile din circulația .sau care afecteza vecinătatea sau structura de rezistenta a clădirii.


ICOLUL^Î6 PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI P.O.T. maxim admis 'ntru aceasta zona va fi de 35% ;ARTICOLUL 17 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT) es

1,26


ARTICOLUL 18 SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE, ÎMPREJMUIRI, SP, spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca spatii verzi a spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de gardj plantate cu arbuști si arbori cel puțin unul la fiecare 100 mp. tere se recomanda protecția cu plantații înalte fata de arterele de circ se recomanda realizarea de garduri vii, din arbuști (dp^ex. buxi trotuarele, terasele de spatiile plantate;

se recomanda realizarea unei plantații inalte de protectiexa par vânturilor dominante pe direcția nord-sud in zonele ramase neconstruite, se recomanda realizarea de plantații de aliniament la arterele existente prin implantarea arborilor in decupaje realizate in trotuare si protejarea acestor lacasuri cu gratare metalice.

ÎMPREJMUIRI

separarea proprietăților se va re drumurile publice imprejmuirile vor avea soclu si 120 cm panouri transparente. Im orice separare in interiorul parcelei s


prin tmprejpiuiri pe maxim 2,00m. Spre iltimea maxima de 1,50m din care 30cm lirile VQLputea fi dublate de gard viu; iza numai cu gard viu.