Hotărârea nr. 398/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU FN, NUMERE CADASTRALE 151890 si 151889 întocmit în vederea construirii de locuinţe colective teren proprietate private, persoană juridică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU FN, NUMERE CADASTRALE 151890 si 151889

întocmit în vederea construirii de locuințe colective teren proprietate private, persoană juridică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2704 din 22.09.2015;

Având în vedere cererea nr.12841 din 05.02.2016 si nr. 50891 din 13.05.2016

prin care SC RELATIV IMPACT SRL prin domnul OANEA CLAUDIU SEVER solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ALEEA MIHAIL SADOVEANU FN, NUMERE CADASTRALE 151890 si 151889;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 469 din 27.01.2016;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.83/PUZ/2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta

din 26.08.2016;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 49 din 16.11.2016 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 117100/18.11.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ALEEA MIHAIL SADOVEANU FN, NUMAR CADASTRAL 137440, întocmit în vederea vederea construirii de locuințe colective teren proprietate private, persoană juridică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 2692,00 mp, detinut de SC RELATIV IMPACT SRL prin domnul OANEA CLAUDIU SEVER conform contractului de vanzare nr.3513/19.11.2015 si contractului de vanzare nr. 3163/15.10.2015.

Indicatori urbanistici:

•    UTR - LA1a: locuinte colective medii si mari cu functiuni complementare;

•    regim de construire: izolat si discontinuu;

•    funcțiuni predominante: locuinte colective, sedii al unor companii si firme, servicii profesionale, servicii conexe, reastaurante, hoteluri, agentii turism;

•    H max = 24,0m (măsurată de la C.T.N. la atic), regim de inaltime S+P+7E;

•    POT max = 48%;

• CUT max = 2,88 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 12,00 m fata de intersecția străzilor Aleea Mihail Sadoveanu/Strada Prof. Niculai Popinceanu;

•    retrageri minime față de limitele spre proprietatea identificata cu NC 132651 si

NC 137439 : 5,00 m;

•    retrageri minime față de limita de proprietate spre strada Prof. Niculai Popinceanu :3,50 m ;

•    retrageri minime față de limita de proprietate spre Aleea Mihail Sadoveanu:3,50m;

•    circulații și accese: accesul se realizeaza din strazile Aleea Mihail Sadoveanu si strada Prof. Niculai Popinceanu;

•    echipare tehnico-edilitară: zona este partial echipata cu utilitati edilitare.

•    Parcarea subterana -118 locuri si parcari supraterane - 46 locuri. Din totalul de 164 locuri de parcare amenajate, 60 de locuri sunt asigurate prin contractul de locatiune nr.210/02.02.2016 pentru terenul invecinat identificat NC 137439 pe care sunt edificate constructii. Terenul pe care se vor amenaja parcari pentru terenul invecinat este in suprafata de 1000,0 mp - identificat NC151889 si este studiat in prezentul plan urbanistic zonal.

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Iași, SC RELATIV IMPACT SRL prin domnul OANEA CLAUDIU SEVER, din jud. IASI, comuna VALEA LUPULUI , STRADA CIRESI nr. 25 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 398 din 29 noiembrie 2016


HCL nr. 398/2016BILANȚ TERITORIAL U.T.R.1

MLATVlMmCT »fl L

PMorwun*»c RELAfIVlWPAtT IUL

8U-- MMOJOmo

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafața construi bila

0,0

0.0

1292,16

48

"Suprafața circulații, alei. locuri parcare-spabi de joaca dltu ti menaj an    _____

0.0

0,0

996.04

37

Suprafața spatif verzi

2692.0

100,0

403.8

16

Total suprafața PU Z.

2692.0

100

2692.0

100

Suprafața cedata dom public

-


1

2

3

4


itwRatJjjftte arhitectura

AftttecKâMIRITA MARIAN JAN

SpecftcaAe:

Mm

SEF PROIECT

Arh ChWa M.J.

PROCCTAT

Arh Crirla MJ.

DESENAT

ArK Terertiev

-


etaj 5

Eta, 5

Etaț 4

COLECTIVE

EXISTENTE

EMj3

Eta|3

ElwjZ

Etaj 2

Eta0

E»jl

Parttr

Part*IVI UI IM I Ol IN

ARH IT

:rviciuB-dul Ștefan ce) Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonalCa urmare a cererii adresate de SC RELATIV IMPACT SRL prii CLAUDIU SEVER cu sediul in Iași, jud. IAȘI, comuna N^ÂLEA CIREȘI nr. 25, înregistrată la nr. 69277 din 04.07.2016, în eoni prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritomîîu/șburbanisr și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ


Nr. 49 din 16.11.20


pentru Planul urbanistic zonal pentru^Constr1 proprietate privată persoană juridhea, genera MIHAIL SADOVEANU FN, NUMERE CADASTRAL^ 151 Inițiator: SC RELATIV IMPACT SRL P Proiectant: S.C. NEO PROIECT S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RU Amplasare, delimitare, suprafață zon SADOVEANU FN, NUMERE CADA Suprafața terenului studiat prî IMPACT SRL prin domnul OANE’ nr.3513/19.11.2015 si contractului Prevederi PUZ aprobae 'ipctwnte colective pe teren

Amobnui situat in Iași, ALEEA 0 si 151889;

ANEA CLAUDIU SEVER


Marian/Jan Chirita

?P.U.Z.: Iași, ALEEA MIHAIL 15T8 /si 151889.

1,00 mp, detinut de SC RELATIV -VER conform contract de vanzare jlzare nr. 3163/15.10.2015. 173/2007-prevederi R.L.U. aprobate

anterior:

• UTR l:locuinte administrați regim de co funcțlunLpredo H max: / 16/L^m;

POT max

CUT max : 2,4rlw./(DC/mp.teren; re aa minimă față de aliniament: 14,00 m;

ie față de limitele laterale: 13,50 m; fme față de limitele posterioare : 13,50 m;

- R.L.U. propuse:

UTR - Lala: locuințe colective medii si mari cu funcțiuni complementare, r&gimyde construire: izolat si discontinuu;

te, in regim colectiv si parțial UTR5 - birouri spatii magazine specializate, circulații auto si parcari;

cuplat; ocuinte individuale;


•    funcțiuni predominante: locuințe colective, sedii al unor companii si firme, servicii profesionale, servicii conexe, reastaurante, hoteluri, agenții turism;

•    H max = 24,Om (măsurata de la C.T.N. la atic), regim de inaltime /rf P+7E;

•    POT max = 48%;


•    CUT max = 2,88 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 12,00 m fata de intersecția Mihail Sadoveanu/Strada Prof. Niculai Popinceanu;

•    retrageri minime față de limitele spre proprietatea identificata cu NC 137439 : 5,00 m;

•    retrageri minime față de limita de proprietate spre strada Prof. Nic Popinceanu :3,50 m ;

•    retrageri minime față de limita de proprietate spre Aleea M)

•    circulații și accese: accesul se realizează din străzile Aleea strada Prof. Niculai Popinceanu;

•    echipare tehnico-edilitară: zona este parțial echipat>^u'btflitati

?uri

>rii


re.

in totalul de contractul de NC 137439 pe


•    Parcarea subterana -118 locuri si parcari supraterane - 46 164 locuri de parcare amenajate, 60 de locuri sunt asigurai? locatiune nr.210/02.02.2016 pentru terenul învecinat identifi care sunt edificate construcții. Terenul pe car


je vor amenaja parcari pentru 'Xi.deptificat NC151889 si este

riului și urbanism din


terenul învecinat este in suprafața de 1000/ studiat in prezentul plan urbanistic zonal.

în urma ședinței Comisiei tehnice de/amena data de 16.11.2016 se avizează favora


Prezentul aviz este valabil numai împreupăjcu p spre neschimbare.

reglementări anexată și vizată

xactitatea datelor și veridicitatea


Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund^pe înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. ca/Cfabe^obiec

prezentului aviz, în conformitate cu art. ijarea teritoriului și urbanismul, cu63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/200

modificările și completările uite

Prezentul aviz este un P.U.Z.

ate fi folosit numai în scopul aprobării


rea executării lucrărilor de construire (DTAC) se a P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a


Documentația tehnic poate întocmi num prevederilor acest


Prezentul aviz t ^valabîhde/a data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatuliirde banism nr. 2704 din 22.09.2015 (valabil pina la 22.09,2017) emis de PRIMĂRIA MUN ȚIULUI IAȘI.

Arhitect-șef,

Arh. CONSTANTIN CRISTIAN DUTU
VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT M


CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

8 Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Uri documentația de bază în aplicare prevederii^ din P reglementare și care cuprinde prevederi referitoare la modu de realizare și utilizare a construcțiilor de pe teritoriul localitățilo

•    Prescripțiile cuprinse în Regulamentul Local de^sUrDîunsm s autorizarea executării construcțiilor de pe întrega suprafață de ten Planului Urbanistic Zonal.

•    Odată aprobat, împreună cu Planul Urbanistic Zonal, Regulamentul Urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale.


reprezintă Iracter de aierenurilor,2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

La baza elaborării Regulamentului Lc^ahde Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal, stă Regulamentul General dcCrbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 și Ghidul de elaborare a Regulamentului Local de /Urbanism,' aprobat prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 21/N/2000, precum și prevederile cucaracter de reglementare cuprinse în Regulamentul lanisticXjerte^al al Municipiului Iași.


General de Urbanism aferent Planului


3. DOMENIUL DE APLICAR

Elementele de regulament ale


exclusiv la terenul situat î: 2692mp format di 2 parce nr. 61B, beneficiar SC Referință delimitate cu linie p integrantă din prczcpfuLrdsulam Spre NV - teren Spre NE - al proprietate pUI URBANISTIC ZONAL, se referă nicipiului Iași, teren in suprafața totala de si parcela de lOOOmp, aleea Mihail Sadoveanu, ACT SRL și se aplică Unității Teritoriale dealbastra din planul de reglementări ce face parte are următoarele limite si vecini:

rivata, Lupasco Rozalia, nr. Cad. 137439; anu, teren proprietate publica, iar după drum teren


ercetare si dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie;


lae Popinceanu, iar după drum teren proprietate privata, constrit;

privata, Pomarleanu Vasile, teren neeonstrit;


REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A

4. REGULI CU PRIVIRE LA PÂSTRAREA INTEGRITĂȚII ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI


Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor pe (terenurile din intravilan este permisă pentru funcțiunile și în condițiile stabilite de prezentul regulament.


Utilizarea funcțională a terenurilor s-a reprezentat grafi planșa de Reglementări urbanistice.

Autorizarea executării construcțiilor și am amplasament, funcțiune, volumetrîe și asp/ck arhite amplasare goluri, raport gol - plin, materiale\ițtilfz^te, î cromatică, etc. - depreciază valoarea peisajului, este inie

REGULI PENTRU ASIGURAREA PROTECȚI ZONEI:

a. Colectarea și îndepărtarea rezi va face prin:

• Colectarea apelor uzate/ menj lor spre rețeaua de canalizare;e printr-un sistem de țevi si dirijarea ilui Iași,

interzicerea răspândirii n^or^anizată dhiect pe sol (incinte, străzi, etc) a deșeurilor si apelor uzate,' precolectarea reziduurilor menajere. stradale se face în recipiente acoperite și menținute în bună starejamplasatertn condiții salubre, în spatii amenajate, asigurandu-se evacuata lor periodica;

b. Alimentarea, cu apă potabilă a construcției se va face prin extinderea


uție se vor proteja prm :

- instituit lor de restricție conform reglementărilor în vigoare, sîgurare^/unor cantități minime de apă potabilă pentru a satisface tîîle privale:501/ om / zi - instalații locale,

-mc e calamitate trebuie asigurat un necesar minim de apă potabilă corespunzător unui consum de 12 ore conform soluției tehnice alese la etapa erii autrizatiei de construire .

-    întreținerea și buna funcționare a instalațiilor locale deCâlimentare cu apă - distribuția apei trebuie să fie continuă,

-    interzicerea racordării rețelei de apă potabilă cu rețele deȚîpă destiftaje altor scopuri.


SALUBRITATE - GENERALITĂȚI

Atât în scopul protecției mediului natț apărării interesului public se pune tot mai serviciului de salubritate.

tijal ct

Colectarea deșeurilor menaj


Astfel, se vor căuta soluții de amplasare eficienta a platformelor gospodărești sau de suplimentare a celor/exîstoite, poziționarea judicioasă de containere și recipiente, eventțtal cu sortare prealabilă.

și straoalele va face la nivel de zonă, bele modeme(PP), cu rotile, in saci

subzonă, sau proprietate individ din material plastic.

Soluționarea problem zonificarea funcțională La poziționarea
de salubrizare se face în funcție de d fidmentațiile urbanistice, ea punctelor de colectare se vor avea în ive în vigoare precum și caracterul zonei, localității nu vor afecta cadrul - urbanistic,


vedere normele si ~acțele Măsurile de funcțional și

Se ir .evita cte\ ademenea, depozitările întâmplătoare ale gunoiului in xtc. în caz contrar se vor lua măsurile necesare, faptele în drastic conform legilor în vigoare.

Interveftjhîîe serviciului de salubritate vor avea program de lucru stabilit S. A. pentru a nu crea disconfort . De asemenea, activitățile de salubri 6 vor fi de natură să nu creeze probleme de sănătate, poluarea mediului.


5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSlStCȚIILOR ȘI APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC


Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în la riscuri naturale cu excepția acelora care au drept scop lir acestora este interzisă conform articolului 10 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor în zonek tehnologice precum și în zonele de servitute șixțe prote alimentare cu energie electrică, conductelor desgaze. canal comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură interzisă. Fac excepție construcțiile și amenajările care au drept scop Devenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestorafcdttfprm articolului 11 din R.G.U.


Autorizarea executării construcțiile    de riscuri tehnlogice se

va face în baza prevederilor articolului 12 di:


Asigurarea echipării tehniț articolului 13 din R.G.U.

e în localitate se va face conform


Autorizarea executării cdh:    r/^e va face cu condiția asigurării

compatibilității dintre destinațfăxc    iei și funcțiunea dominantă a zonei

conform articolului 14 dinTUCi.U. ,

Autorizarea exe indicilor maximi adm1! urbanism și precizați în certl R.G.U.)

Autorizarea executaiar se va face cu condiția respectării 'i C.U.T. stabiliți prin documentațiile de de urbanism ( vezi art. 15 și Anexa nr. 2 din crărilor de utilitate publică se va face în baza aprobate și conforme cu art. 16 din R.G.U.


DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME

IGAT<

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale conform anexei nr. 3 din R.G.U?


Autorizarea executării construcțiilor în zona drumului public se poate face cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice

0 construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;

•    parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse (inclusiv funcțiile lor complementare: magazine, restaurante, et

•    conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de fransț țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de și infrastructuri ori alte instalații ori construcții de acest

în sensul prezentului regulament, prin zona drumi. ampriza, fâșiile de sigurață și fâșiile de protecție.AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAȚA DE L0 ET?E PRO

Autorizarea executării construcțiilor se face regimului de aliniere prevăzut în documentațiile de urbani urbanism, conform art. 23 din R.G.U.

Distanta dintre limita perimetrului pentru aleea Mihail Sadoveanu-Și slik Pro aleii Mihail Sadoveanu si 8,50m din a itr. limita perimetrului construibil


liniament este de 3,50m opinceanu; 13,00m din axul Niculai Popinceanu pana la


Distanta regimului de la limata terenurilor pro

de 5,00m pe latua de Vest si Sud pana


Limita parcării i

Se va asigura. coe vecinătăților și a caracronturilor stradale în funcție de situația neral al străzii.

Dl STAN) DE LIMIT? Autii


GATORII FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI FAȚĂ PARCELEI

î construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele foitele laterale și posterioare conform Codului Civil:

ferestre sau usi;

- dacă^/fiu sunt ferestre sau usi, cu asigurarea distanțelor minime necesare înțiiloNm caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri t. 24 din R.G.U.) si respectarea condiției de insorire lora si 30minute/ zi conform

Ț. nr. 119/2014.

ii solicitării limitelor codului Civil ( de 2,00m si 0,90m) se va cere acordul

Se^fecomandă evitarea apariției de noi calcane din considerente estetice și economice.

AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR PE ACEEAȘI PARCELĂ. DISTANȚE MINIME 2IGATORII

Forma parcelei studiate permite amplasarea mai multor clădiri.

Distantele dintre clădiri poate fi H/2 din inaltimea celei mai mari clădiri dar nu mai puțin de 3,00 m sau cu respectarea Codului Civil.


7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OB

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel e

dacă:

* există posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor d vezi art. 25 din R.G.U.)

8 se asigură accese pietonale corespunzătoare importșăiț'ei și desti ( vezi art. 26 din R.G.U.)

Rețeaua de drumuri precum și retragerea cbnștrbstiilor î L-de drumurile publice se va face conform actelor normative in vi goarne afectat uează direct sau indirect acest domeniu și Normativul departamental/pentru elaborarea


servitute, coj orm a inCe ilor (studiilor de circulație din localități și teriț


influență - C 242/ 1993.

opunerile din documentațiile
8. REGULI CU PRIVIRE LA E

Autorizarea executării constricțiilor racordării noilor consumatori la rețelele existente i

Lucrările de modificare si/ sau rac<


ITARA

isa numai daca exista posibilitatea a.

ețelelor edilitate se vor realiza de către


investitor sau beneficiar, parțial sac cu autoritatile competente Rețelele tehnico-proprietate publică a fumiî

9. REGULI CI PENTRU CONSTI

Se vor menti


după caz, în condițiile contractelor încheiate

ițj serviciul public si lucrările executate, sunt i, dacă legea nu dispune altfel.


RMA ȘI DIMENSIUNILE TERENURILOR


LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI ȘI


arii construcțiilor va dispune obligativitatea menținerii sau creării în funcție de destinația și capacitatea construcției conform Anexei

ca pe suprafețele neocupate cu clădiri sau rezervate pentru realizarea Activelor de utilitate publică să se asigure plantarea cel puțin a unui arbore la fiecare 100 țna rezidențială și de dotări, cu excepția zonelor cu destinație specială.

îtarea suprafețelor plantate va cuprinde toate spatiile neamenajate.

în/dadrul bilanțului teritorial al unei localități se consideră ca zonă verde numai suprafețele ce depășesc 500 mp și cu una din laturi de 15 m (conform P.U.G. mun. Iași).

împrejmuirile:

Se vor respecta următoarele reguli:


in cazul clădirilor retrase față de aliniament se recomandă garduri cu soclu cu inaltime maxima de 30cm, iar partea superioară de l,50m (panouri transparente iixațep^stâlpi metalici), dublate spre interior cu gard viu (sau numai gard viu),

gardurile dintre proprietăți pot fi realizate pe o înălțime de 2,00mf corespunzătoare sau elemente de vegetație, funcție de opțiunile propriei se pot adopta, acolo unde este cazul, soluții de împrejmuire prin folosir mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.)


CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALA


Unitati si subunități funcționale

Teritoriul studiat ce face obiectul P.U.Z, are o sup: parcele : parcela de 1692mp nr.cad. 151890 si parcela de Iași, municipiul Iași, aleea Mihail Sadoveanu nr 61B,

RELATIV IMPACT SRL.ata din doua din județul în posesia SC


Amplasamentul este situat in partea de Nord a municipiului Iași.''Întrucât zona nu are diferențe de omogenitate (relief, funcțional, circulație, etc.) ea se constituie într-o singură Unitate Teritorială de Referință: LAla - locufiftFAoJectivc medii si mari cu funcțiuni complementare.

Reglementările zonei se pot studie    ^aferentă Regulamentului


Urbanistic.

Pe baza acestui regulament s

CAPITOLUL IV - PREVEDERI FUNCȚIONALE I - UTILIZARE FUNCTION
ARTICOLUL 1 - UTILIZA Sunt admise urmato

-    instituții, servicii

-    sedii al unor co expertizare, cojisiiltanța î

-    servicii soi

-    comerț

-    hoteluj

-    parc: autovehico

s'

-    spații
rizațiile de construire.


ervicii pentru înterprinderi, proiectare, cercetare, e domenii și alte servicii profesionale; sonale;


i de turism;

ri multietajate, spălătorie auto - vulcanizare (întreținere


, pasaje pietonale acoperite; uaruri, grădini de cartier;


Uî>3- UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI tilizafile admise vor ține seama de situația de inserție a centrelor de cartier existente și ial configurate în ansambluri de locuințe în condiții foarte limitate de teren.

Sunt admise cu condiționări următoarele utilizări: funcțiuni comerciale ee depasesc OOmp cu condiția ca acestea să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise următoarele utilizări:

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natura;

-    depozitare en-gros;


-    depoztari de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    depozitarea sau vânzarea unor cantități mari de substanțe toxice sau inflamam

-    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil gr circula publice sau din instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spațiile/^ublice. construcțiile de pe parcelele adicente;

-    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe piaiîorme vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.


II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PA DIMENSIUNI)

Se vor păstră caracteristicile parcelelor, se va realiza'


iar terenul ramas neconstruit conform planșei U2 va fi amenajat si pietonale , parcare si mobilier urban.DJRILOR

FORME,


ingura clădire pe parcela ’rzi, circulații auto


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR Clădirile vor fi dispuse in incinta zonei


ARTICOLUL 6 - AMPLASARE POSTERIOARE ALE PARCELEL'

Având in vedere planimetria beneficiarului, soluția propusa este construcției fata de limite.


ARTICOLUL 7 - AMPLASA ACEEAȘI PARCELA In cazul in care se va o de minim 3,00 m.


ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII


Parcela este constr dintr-o circulație pj. proprietățile invgLIMITELE LATERALE SI

terenului aflata in posesia


ienta din punct de vedere a amplasării


ADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE


a doua clădiri distanta minima intre ele va fi


tai dacagre asigurat un acces carosabil de minim 5,Om lățime îd direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din


ARTICOLUW - ST ATI Itionarea autovehicule rlice si a paicaje

A cesul intr-un pa:EA AUTOVEHICULELOR

jr/Se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice.

tj situat langa un drum public, va fi asigurat prin interiorul proprietății si


m direct din eirculatijj/publica.

L cuj)ile de parcare se vor amenaja in parcarea subterana ( conform H.C.L. 425/2007)

Pe parcela de iOOOmp este un contract de locatiune prin care se obliga crearea de 60 de de parcare pentru locuințele colective de pe terenulu vecin ce au regim de inaltime


construita maxima studiata prin PUZ este 1292,16mp (48%).

- pentru spatiile comerciale de pana la 600,0mp se va calcula ( 1/75 , un loc de parcare la 75mp ADC), iar peste 600,Omp se va calcula ( 1/50 , un loc de parcare la 50mp ADC)

cazul amenajării unei parcari supraterane se va planta un arbore la patru locuri de


care.


ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

-    inaltimea maxima a clădirilor cu locuințe colective va fi conform aviz Comisia d din cadrul Consiliul Local Iași de 24,00m de la CTN si pana la atic.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-    clădirea se va integra prin localizare, dimensionare si tratare arhitect

general al zonei si se va armoniza cu clădirile învecinate, ca arhitectura si finiriARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILIT

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico»? tare putîlic

îcațn; meîeorice din spațiile circulațiile publice


-    se va asigura posibilitatea racordării la sisteriieleT broe de telkcomui

-    se va asigura în mod special evacuare rapida si capt rezervate pietonilor;

-    se interzice amplasarea antenelor TV-satelit în locuri vizibi și dispunerea vizibila a cablurilor TV;


ARICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII

-    in cazul amenajării unei parcari suprateran parcare.

-    terenul liber ramas in afara parcajelor 100,0mp;


ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI 0 in cazul clădirilor retrase față de 30cm, iar partea superi oa dublate spre interior cu • gardurile dintre prop

iniament seĂecomandă garduri cu soclu cu inaltimea (panouri transparente fixate pe stâlpi metalici), ard viu),

ate pe o înălțime de 2,00m din materiale


iție, funcție de opțiunile proprietarilor,

/soluții de împrejmuire prin folosirea elementelor de , panouri publicitare, etc.)


corespunzătoare sau ele'

■ se pot adopta, acolo uni mobilier urban (jardiniere

111 - POSIBILITĂȚI MAJ

ARTICOLUL if^PROCENT - P.O.T. maxirr/= 41


DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

iXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

@TICOLMb<6XqOEFI^ÎENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

- C.U.TS^naxinT^stțtrhTrtâltimi S+P+7E = 2,88mp Adc/ mp teren.

ARTICOLUL^U^IODIFICÂRI ALE P.U.Z.

Orice modificare a P.U.Z.- ului se face numai în cazuri bine justificate, prin

reactualizarea sa>și numai prin avizarea noii teme de proiectare în Comisia de Urbanism din cadrul Consiliului Loca! Iași.


IV - RECOMANDĂRI

PENTRU DEȚINĂTORII DE


ARTICOLUL 18 - RECOMANDĂRI SPECIALE TERENURI SAU IMOBILE ÎN ZONA P.U.Z. - ului.

Se vor întocmi studii geotehnice si planuri topografice pentru toate lucrările de construcții.

Irl

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA CHIRITA MARIAN JAN

Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, et, 6, C.U.L: RO 19720371

Tel: 0744 613 293,    Fax: 033/ 244 19 58,    mail: arhitectmarian@gmail.com


CAPITOLUL V - UNIT ATI TERITORIALE DE REFERINȚA Se propune o singura Unitatea Teritoriala de Referința - LAI a - locuințe colecti mari cu funcțiuni complementare.

u si


arian- Jan

roiect, ,n- Jan.


27