Hotărârea nr. 397/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA THEODOR RASCANU NR. 2, NUMAR CADASTRAL 130995 Intocmit in vederea consolidarii si supraetajarii locuintei existente pe teren proprietate privata, persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA THEODOR RASCANU NR. 2, NUMAR CADASTRAL 130995

Intocmit in vederea consolidarii si supraetajarii locuintei existente pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1216 din 11.05.2015;

Având în vedere cererea nr. 20695 din 25.02.2016 prin care DUMITRASCU ION

si GHEORGHITA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata - Iași in STRADA THEODOR RASCANU NR. 2, NUMAR CADASTRAL 130995;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 454 din 28.10.2015;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 81/PUZ/2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta

din 13.09.2016;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 47 din 16.11.2016 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.117112/18.11.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic pentru Zona Construita Protejata-Iași, STRADA THEODOR RASCANU NR. 2, NUMAR CADASTRAL 130995, întocmit în vederea consolidarii si supraetajarii locuintei existente pe teren proprietate privată, persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 410,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 4547/28.11.2014.

Indicatori urbanistici:

Locuinta asupra careia se intervine isi mentine aliniamentele existente.

•    regim de construire: izolat si discontinuu;

•    funcțiuni predominante: locuinte individuale;

•    H max = 6,0m masurat de la CTA la cornisa, regim de inaltime P+1E;

•    POT max = 30%;

•    CUT max = 0,6 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament: = 13,45 m existenta fata de STRADA

THEODOR RASCANU;

•    retrageri minime față de limitele laterale: 6,80 m si pe limita de proprietate;

•    retrageri minime față de limitele posterioare: pe limita de proprietate;

DECLARAȚIE - CONVENȚIE ale vecinilor adiacenti - Colesnicenco Anastasia, Cigu Stefan si Palel Georgeta - pentru lucrarile de consolidare si supraetajare.

Anexa U3-U4 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Iași, domnului DUMITRASCU ION, IAȘI, STRADA ION C. BRATIANU nr. 8A, et. 2, ap. 26 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 397 din 29 noiembrie 2016


j oquumsn30%

P+1E

0,6

6,00


ZON|^UNCTION»E

EXISTENT^

s/ propus

Suprafața (n,p)

ftoâfrt

Suprafața (mp)

Procent

i.Subfarața construit^ ț

' 116,12n^/

’ 28,32%

116,12mp

28,32%

2.Supr«?fate    \l

amenajata(clrculatii, \ parcaje, platforme) 1

<_^1,58mp

22,34%

155,25mp

22,34%

3.Spatii planțate^_^*/

202,30mp

49,34%

202,30mp

49,34%

TOTAL teritoriu zona studiata

410,00mp

100,00%

410,00mp

100,00%


PROFIL STRADAL (1-1)

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

Consolidare si supraetajare imobil existent pe teren proprietate Amplasamentstr. RASCANU, nr.2 Beneficiari: DUMITRASCU ION SI GHEORGHITA

FAZA

P.U.Z.

ARHITECTURA 3

Șef proiect

arh.Angeia loan

scara

pr.nr.

17/2015

Proiectat

arh.Angeia loan

1:200

REGLEMENTARI URBANISTICE

planșa

Desenat

arh.Angeia loan

'J '

CIRCULAȚIA

U3+U4MUNICIPIUL

■ nstitutia ARM 1-TECTUL.UI SEF SERVICIUL URBANISMB-dul Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan Urbanistic pentru Zona Construita Protejata


Ca urmare a cererii adresate de DUMITRASCU ION siGHEOR' SOSEAUA NICOLINA NR. 55F, înregistrată la nr. 85085/29.09.2014, prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șburDcKiism și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ


iul in Iași, rmitate cu modificările


Nr. 47 din 16.11

pentru Planul urbanistic zonal pentru Gonsoli existenta pe teren proprietate private^pc

Iași, STRADA THEODOR RASCANU NR. 2, NI Inițiatori: DUMITRASCU ION si GHEOR0UTÂ'

Proiectant: B.I.A. ARHITECTURA 3 ANCE^A IOAN;

Specialist cu drept de semnătură RUR: urbVAngela Ioan

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiatain P.U.Z.: Iași, STRADA THEODOR RASCANU NR. 2, NUMĂR CADAST1^Z^13O995, Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 841,00 mp., conform contract de varrzare cumpărare nr. 1834/21.03.2014 si contract de vanzare cumpărare nr. 2470/01.09.2000,

Prevederi PUG aprobat prin HCLnKlfe3/09.08.1999 - R.L.U. aprobate anterior:


tajare locuința

enerat de imobilul situat in AL 130995;UTR - PI - spatii

Locuința exisț parter;

regim de cpffetfuire: izolatei discontinuu;


a pe limita de proprietate - regim de inaltimefun^îpni preoomîh^nte: locuințe individuale;

H max: (conform legilor^și normativelor în vigoare;

POT: zeonroqmTeqilor șl normativelor în vigoare;

Tonforrmlegiior și normativelor în vigoare;

(rea minima față de aliniament: conform legilor și normativelor în vigoare; îinime față de limitele laterale: conform legilor și normativelor în

îthageri minime față de limitele posterioare : conform legilor și normativelor în loare;


Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

Indicatori urbanistici-UTR: POT=30%, CUT=0,6 mp/ADCmp, Regim de înălțime:P+ IE, Hmax. = 6,0 m


Locuința asupra careia se intervine isi menține aliniamentele existente.

•    regim de construire: izolat si discontinuu;

•    funcțiuni predominante: locuințe individuale;

•    H max = 6,Om masurat de la CTA la cornișa, regim de înălțime P+(l8

•    POT max = 30%;

•    CUT max = 0,6 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament: = 13,45 m existent;

THEODOR RASCANU;


•    retrageri minime față de limitele laterale: 6,80 m si

•    retrageri minime față de limitele posterioare: pe limita dc

•    circulații și accese: accesul se realizează din STRADA THEOD(

echipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu toate utilitățile.

riului și urbanism dinIn urma ședinței Comisiei tehnice de amenaj; data de 16.11.2016 se avizează favo^bil.

Prezentul aviz este valabil numai împreună QTpIanșa spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răsp înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care fac£

>entru exâgtgatea datelor și veridicitatea bi^gtul prezentului aviz, în conformitate cu an. irea teritoriului și urbanismul, cu


63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privțnd a modificările și completările ulteri


fi folosit numai în scopul aprobării


Prezentul aviz este un aviz t P.U.Z.

Documentația tehnică pe poate întocmi numa prevederilor acestuia


rea"executării lucrărilor de construire (DTAC) se U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a

Prezentul aviz este vaiabi Ia data emiterii sale pe toata durata de valabilitate a certificatu^jhde urbanisrq nr. 1216 din 11.05.2015 (valabil pina la 11.05.2017) emis de PRIMĂRIA MUNICIPIUI ASI.


Arhitect-șef,

Arh. CONSTANTIN CRISTIAN DUTU


PLAN URBÂNSSTIC
MUNICIPIUL IAȘI, STRADA RASCANU NR^ CONSOLIDARE SI SUPRAETAJARE IMOBIUEXISTENT PE TEREN PROPRIETATE

dAS(

L

REGULAMENT LOCĂ1

D

E UI

RBANISM


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


CAP.I DISPOZIȚII GENERALE


1.1 Aria de aplicare a regulamentului

Elementele de regulament ale Planului Urbanistic Zonal - " CONSOLIDAR SUPRAETAJARE IMOBIL EXISTENT PE TEREN PROPRIETATE” -

lași se refera strict la proprietatea enuntata mai sus care are urmaț6atele vecinata -la nord est- proprietate privata -Palei Georgeta Viorica;

-la nord vest - proprietate privata nr.cad. 130994;

-la sud est - strada Rascanu;

-la sud vest - proprietate privata nr.cad. 130996.

Pe terenul studiat se propune construirea unui imobil P+1E cu funcțiunea de

k>na simultan cu

umentelor istorice, cu data de 23 noiembrie


1.2.    Alte prescripții complementare care regulamentul.

A)    prescripțiile ce decurg din Legea Nr. 422/2001 privi completările publicate in M.O. nr. 938 din 20.11.^6dp,cu inf 2006.

B)    prescripțiile ce decurg din Legea nr. 2 completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/200QCprivin'

Declararea unor situri arheologice ca zone d 12.07,2006, cu intrarea in vigoare la data de 1

C)    Dispoziția nr. 4300/VN/03.11.2005 a MC1 ind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii in domeniul avizării.

D)    prescripțiile ce decurg din ORDONANȚA GUVETRIiJOjLUI ROMÂNIEI nr. 27/27 august 2008, pentru modificarea si completarea Legii nj<35S>/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

1.3.    Divizarea in unitatvteriforiale de referinta(UTR)si alte subunități, după

caz:    (    J

Zona studiata se incadreaza'lh'OTR P1a. PUZ-ul propune reincadrarea proprietății in UTR Lc (zona de locuit formata din locuințe "îhdividuale si colective mici si mijlocii) .Nu se propune divizarea in alte subunități teritoriale de referința.28.06.2006 pentru modificarea si ectia patrimoniului arheologic si publicat in M.O. nr. 603 din


1.4 Alte dbnrdrtkmăFi (avize suplimentare)

Avizul Comisiei Zona'e a Monumentelor Istorice lași.

Condiționări stacilite pqn PUG-mutnicipiul lași- elaborate de Urbis ’90 București si Habitat Proiect S.A. lasi.fRggblamentuTaf^rehLPUG pentru amplasamentul studiat)

finire POT si CUT

Procentul de ocupare ale terenului (POT) este un indice urbanistic de baza care indica procentual aracul de oculare cu construcții a unei parcele de teren. Potrivit Regulamentului General d&JJrbanism, (HGR. Nr. 525/1996 cu modificările si completările ulterioare), pentru zonele protejate POT - urile se stabilesc prin documentațiile de urbanism specifice PUZ-CP. it de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construita (amprenta la sol a proiectia^pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafața parcelei."-conform Legii 350; 2001)

lentul de utilizare al terenului este tot un indice urbanistic de baza care indica prin ieric, gradul de utilizare al terenului respectiv, regimul de înălțime impus, de care armarea volumetrica a obiectivului in cadrul parcelei.

CARII


DISPOZIȚII APLICABILE IN ZONA


UNITATEA DE REFERINȚA SI CARACTERUL ACESTEIA Zona studiata se inscrie in UTR Lc - „ zona de locuit formata din locuințe colective mici si mijlocii

NATURA OCUPĂRII SI UTILIZĂRII TERENULUI 1. Ocuparea si utilizarea terenului (construcții existente p existente neprotejate, spatii neconstruite protejate)

o Amplasamentul se afla in perimetrul curtpsdt t sub dei Domneasca din lasi-sit arheologic inscris in lista monom antelor isto A-03504/2004.

o Se propune ca orice intervenție ulterioara in zona obținerii certificatului de descărcare arheologica


2.Tipuri admise de ocupare si utilizare

Utilizări admise: o Se admit locuințe individuale, /ft decongestionare a circulației in zona central^3.Tipuri interzise de ocupare si utilizare

Se interzic următoarele utilizară

o Activitati productive poluante, cu ris    gic sau incomode prin traficul

generat;


o    Construcții provizorii    de ori

o    Depozitare en gros;

o    Depozitarea pentp

sau toxice;

o o o


Depozitari de m Platforme de pre Activitati care utilize circulațiile publio    Lucrări

si construcțiile o    Ori

parcelele


eurilor urbane;

depozitare si producție terenul vizibil din instftutiile^ublice;

de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice iacente;

teraMment care pot sa provoace scurgerea apelor pe re impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.


arheologice probabile) si protecții fata de poluare si


țlI DE OCQP^E A TERENULUI

;i ale parcelelor (forma, mărime, dimensiuni, declivitati)


PLAN URBANISTIC ZONAL-STRADA RASCANU, NR.2


o Pentru clădirile cu funcțiuni- publice si locuint parcela se "considera

construibila daca respecta cumulativ următoarele condiții: suprafața mjnima a parcelei va fi de 400 mp. Cu front la strada de minim 12,0 m., are accqs ăintr-un drum public cu latimea de minim 7,00 m.

2.Implantarea construcțiilor in raport cu caile de circulație

o Se va păstră amplasamentul si aliniamentele existente.

3.lmplantarea construcțiilor in raport cu limitele separatoare ale parcelelo

Se va păstră amplasamentul si aliniamentele existente.

4.1mplantarea construcțiilor unele in raport cu altele pe aceeași pa

o Nu este cazul;

5. Procentul de ocupare al terenului P.O.T, maxim admis pen

6.lnaltimea construcțiilor
o Regimul maxim de înălțime propus pentru zona construibîteKeste de : P+1E. La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea In vedere respectarea^ normativelor legate de asigurarea Insoririi construcțiilor (conform Ordinului nr. rhy/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandărilor orij/ind modul de viata al populației,


etc.) Pentru a nu aduce prejudicii clădirilor Invj o 6m., inaltime maxima, masurata din comisa sau atic.

7.Aspectul exterior al clădirilor

o Se recomanda realizarea unei linii simple (drepte sau curbe) materiale de finisaj exterior din ce o Autorizarea executăriib aspectul Insoririi acestora, inalt al terenului pana la


aspect exterior intra In contra' valorile general acceptate ale urbani o Construcțiile treb dominant al construcțiilor nu rurala ca a celor exi o Fațadele lateral . calitativ cu cele principale si i


o Lucrările integrate In voi gaze naturale, concepute construcții,


genereze o arhitectura cu arhitecturala adecvata zonei, din oloristica calda;

rin conformare, volumetrie si aspectul general a! zonei si depreciaza arhitecturii, este interzisa, prin volumetrie si proporții de tipul onjurâtoare, dar fara cu o arhitectura urbana,

le clădirilor trebuie tratate la același nivel cu acestea.

duete, cutii de branșament, etc.). Trebuie ctiilor sau ai imprejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu


a si CATV, precum si punctele de racord vor fi a nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al ei inconjuratoare

vizibele de pe cote inalte (fie de pe clădiri sau teren) vor fi culabile shtuplantate.

Da'bax construcțiile vor avea prevăzute panouri solare, acestea vor fi e in șarpanta, vor fi integrate imaginii de ansamblu.


ietonal si auto in zona se face din strada Rascanu.

rpa autovehicolelor si pavaje

vor organiza parcari conform HCL nr.425/2007;-2 locuri de


jfcuinta

Parcarea autovehiculelor se va face numai in incinta, atat pentru locatari, cat si pentru vizitatori;

o Aleile din incinta vor fi realizate din pavele carosabile.


o Trotuarele (din zona studiata) se vor executa numai din pavele pentru a

permite intervenția la rețelele edilitare pozate subteran si vor fi delimitate de carosabil de o bordura de maxim 10 cm inaltime;

10.Echipare cu rețele tehnico-edilitare

o Toate construcțiile vor fi racordate la utilitati: apa/canalizare, gaze pentru consum menajer sau incalzire, energie electrica, telefonie, internet,

o Toate clădirile racordate la rețelele edilitare publice vor ave


realizate din materiale durabile, perfect etanșe, care sa elimine ori infiltrații, cu consecințe negative asupra stabilitatii terenului;

o Toate rețelele si branșamentele se vor realiza ingropat; o Se va asigura evacuarea rapida a apelor meteorice la colectoare prin sistematizarea verticala si rigole;

o Se interzice amplasarea antenelor TV prih Jelit in lo> circulația publica sau care afecteza vecinătățile, structu de^ezisten11.Spatii libere si spatii plantate

o    Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca^adfni de fațada;

o    Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare ae garda vor fi

inierbate si plantate cu arbuști si arbori cel putin^uoulja fiecare 100 mp. Teren; o Se recomanda protecția imobilelor

presupun o insorire maxima in perioadele ct permit o umbrire maxima, iar pe penoada r^ a permite o insorire maxima;

o    Se recomanda realizarea de g2    ri vii,

delimiteze trotuarele, terasele de spatiih sntate;

o    Se recomanda realizarea uțXLjTjc    Hoaca, peluza spre sudul proprietății.

re punctele cardinale ce cu specii de arbori care otal desfrunziți pentru12.Spatii amenajate cu roiul de a pr ului fata de vecinătăți agresive

o Nu este cazul