Hotărârea nr. 396/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADELA ARMEANĂ NR.2, NUMĂR CADASTRAL 145312 şi STRADA ARMEANĂ NR.11, NUMĂR CADASTRAL 137511, întocmit pentru construire locuinţa (stradela Armeană nr.2) şi extindere imobil C1 cu parter pentru spaţii cu alte destinaţii (birouri) şi demolare construcţie existentă C2 (strada Armeană nr.11) pe teren proprietate privata, persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADELA ARMEANĂ NR.2, NUMĂR CADASTRAL 145312

și STRADA ARMEANĂ NR.11, NUMĂR CADASTRAL 137511, întocmit pentru construire locuința (stradela Armeană nr.2) și extindere imobil C1

cu parter pentru spații cu alte destinații (birouri) și demolare construcție existentă C2 (strada Armeană nr.11) pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 63 din 06.01.2015;

Având în vedere cererea nr. 65247 din 15.07.2015 prin care HABIB SABĂU

TINCUȚA și APOSTUL BOGDAN și APOSTUL RAISA ALEXANDRA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași pentru Zona Construită Protejată STRADELA ARMEANĂ NR.2, NUMĂR CADASTRAL 145312/STRADA ARMEANĂ NR.11, NUMĂR CADASTRAL 137511;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.316 din 23.02.2015;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 92/PUZ/2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta

din 15.07.2016;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 50 din 16.11.2016 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 117102/18.11.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrăarilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată-Iași, STRADELA ARMEANĂ NR.2, NUMĂR CADASTRAL 145312/STRADA ARMEANĂ NR.11, NUMĂR CADASTRAL 137511, întocmit în vederea construirii unei locuințe (stradela Armeană nr.2) și extinderii imobilului C1 parter pentru spații cu alte destinații (birouri și spații comerciale) și demolare construcție existentă C2 (strada Armeană nr.11) pe teren proprietate privată persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 390,00 mp, detinută APOSTUL BOGDAN și APOSTUL RAISA ALEXANDRA conform contractului de vânzare cumpărare nr. 3818/21.10.2013 și suprafața de teren de 186,0 mp deținută de HABIB SABĂU TINCUȚA conform contractului de vânzare cumpărare nr. 24085/25.08.1994.

Indicatori urbanistici:

UTR -Cv1a : construire locuinta HABIB SABĂU TINCUȚA

Inserții de clădiri de locuit noi cu putine niveluri (S+P+1E+M), retrase de la aliniamentul stradelei Armeana - in completarea ansamblului de locuințe individuale si colective existent;

•    regim de construire: continuu;

•    funcțiuni predominante: locuinte colective mici.

•    H max = 12,0m (la cornișă măsurat de la cota CTN), regim de inaltime

S+P+1E+M;

•    POT max = 61,3%;

•    CUT max = 1,8 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 6,60 m fata de Stradela Armeana;

•    retrageri minime față de limitele laterale: 0,90 m spre aleea de acces si pe limita de proprietate partial si la 1,00 m spre vecin Apostol Bogdan

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 2,50 m;

•    circulații și accese: accesul se realizeaza din Stradela Armeana;

UTR -Cv1 b : extindere locuinta C1 APOSTUL BOGDAN și APOSTUL

RAISA ALEXANDRA

Insertii de cladiri de locuit cu putine niveluri (D+P+1E+M) cu spatii pentru birouri la parter, retrase de la aliniamentul strazii si stradelei Armeana - extinderi constructii existente.

•    regim de construire: continuu;

•    funcțiuni predominante: locuinte colective mici, birouri, servicii profesionale;

•    H max = 13,0m (la cornișă măsurat de la cota CTN), regim de inaltime S+P+1E (locuinta existenta C1) si regim de inaltime D+P+1E/D+P+1E+M (locuinte colective mici) ;

•    POT max = 51,6%;

•    CUT max = 1,6 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 3,20 m fata de Stradela Armeana;

•    retrageri minime față de limitele laterale: pe limita de proprietate;

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 3,00 m (1,00m) ;

•    circulații și accese: accesul se realizeaza din Stradela Armeana;

Anexa U5 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta si extindere constructie existenta.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Iași, domnului HABIB SABĂU TINCUȚA din Iași, Strada Lascăr Catargi nr.3, domnului APOSTUL BOGDAN din Iași, B-dul Tudor Vladimirescu nr.87, sc.B, ap. 1 și doamnei APOSTUL RAISA ALEXANDRA din Iași strada Nicolina nr.5, bl.A2, sc. B, ap.1 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 396 din 29 noiembrie 2016BILANȚ TERITORIAL conform reglementari urbanistice PUZ

EXISTENT

Strd. Armeana 2

PROPUS

Str.Armeana 2

REGIM

ÎNĂLȚIME

Zone funcționale

mp

%

mp

Circulații carosabile, parcaje

0,00

0,0

4W)/

C 24,7

Circulații pietonale,trotuare

0,00

0,0

\ 9,1

Construcții propuse

0,00

0,0

HLOOk

\l,3

S+ P+l+M

Spatii verzi amenajate

186,00

100,

9,00

TOTAL TEREN (St)

186,00 ^

<186,00

\oo\


X

l\

61,3°/<

i—i

00


4

13

51,6°/<

' 1,6


BILANȚ TERrțORlV^XX conform reglementari urbanistice PUZ \    \

EXISTENT    \

S tr. Armeana 11 J

/^tr. Armeana 11

REGIM

ÎNĂLȚIME

Zone funcționale \    \

mp

%

mp

%

Circulații carosabile, pasaje \

15,00

3,9

69,30

18,2

Circulații pietonale,trotuare

51,7

66,77

17,5

Construcții existente/ propuV >

/f09,00

28,6

196,53

51,6

D+P+l+M

Spatii verzi amenajate

60,00

15,8

48,47

12,7

TOTAL TEREN (St)

381,00

100,0

381,00

100,0


Sef proiect Arh. Mihai MANCAS

Proiectat

Arh. Mihai MANCAS

Desenat

Arh. Mihai MANCASMUN3CIPIUL IAȘI

INST1TUTIA ARHITECTULUISEF SERVICIUL- URBANISMB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată


Ca urmare a cererii adresate de HABIB SABAU TINCU APOSTUL RAISA ALEXANDRA cu sediul in Iași din Ia strada Nicolina nr.5, bl.A2, sc. B, ap.l, înregistrată îa nr. 6' conformitate cu prevederile Legii nr. 350/200! privind amenajarea


cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul;AN și

rgi nr.3/ 015, în iului și urbanismul,


AVIZpentru Planului Urbanistic pentru Zonă locuința (stradela Armeană nr.2) și e; spații cu alte destinații (birouri) și d< Armeană nr.ll) pe teren proprietăți

situat in Iași, STRADELA ARMEANĂ NR.2,'


ițruită Prbtejată pentru Construire mobilului CI cu parter pentru

lOlare Isqnstrucție existentă C2 (strada rivată persoane fizice, generat de imobilui UMĂR CADASTRAL 145312/STRADA


ARMEANANR.il, NUMĂR CADAE Inițiatori: de HABIB SABĂU TIΠALEXANDRA

Proiectant: Birou Individual de Arhitectura Nlihai Mancas;

Specialist cu drept de semnătură RUR: orb. Mihai MANCAS

Amplasare, delimitare, supi*aTăț^ zona studiată în P.U.Z.: Iași, STRADELA ARMEANĂ NR.2, NUMĂR CADASTRAL 14531>/ȘTRADA ARMEANĂ NR.ll, NUMĂR CADASTRAL 137511.

Suprafața terenulujjstudiat ppirRPUZ este de 390,00 mp, deținută APOSTUL BOGDAN și APOSTUL RAISA ALEXANDRA conform contractului de vânzare cumpărare nr. 3818/21.r©<2013 și suprafața de teren de 186,0 mp deținută de HABIB SABĂU TINCUȚA conform contractului de vâq|ăre cumpărare nr. 24085/25.08.1994.

Preveder/PlIZ-fcP ztoqa centrala preluata in PUG - prevederi R.L.U. aprobate anteriori

UTR - CVI zona din jurul ansamblului Golia. lim de construire: continuu, izolat sau cuplat; iuni predominante: zona mixta;

îax: 12,0 m in raport cu CTA la cornișa/H max: 15,0 m in raport cu CTA la iama;

max : 65%;rUL BOGDAN și APOSTUL RAISA•    CUT max : 1,8 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament: se va respecta limita reprezentata in planșa

de reglementari; clădirea se lipește de 2 calcane învecinate formând un front continuu    U

•    retrageri minime față de limitele laterale si posterioare: distanta va fi el laxu jumatatea inaltimii la cornișa dar nu mai puțin de 3,00 m;

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:


UTR -Cvla : construire locuința HABIB SABAll TI

Inserții de clădiri de locuit noi cu puține niveluri (S+Pz aliniamentul stradelei Armeana - in completarea ansambl individuale si colective existent;
trase de la


regim de construire: continuu; funcțiuni predominante: locuințe colective mici.

H max = 12,Om (la cornișă măsurat de la cota CTN), regim de inaltime S + P+1E+M;

POT max = 61,3%;

CUT max = 1,8 mp.ADC/mp.teren;retragerea minimă față de alințăment = 6/60 m Făta de Stradela Armeana; retrageri minime față de limitele laterale: 0,Wm spre aleea de acces si pe limita de proprietate parțial sbla l^QjVbșpre vecin Apostol Bogdan retrageri minime față de limitele postertpare, = 2,50 m; circulații și accese: accesul se realizează din Stradela Armeana; echipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu utilitati edilitare.


UTR -Cvlb : exti

RAISA ALEXANDR

Inserții de cladipL4e locuit birouri la parter, retrase jdeSp alî construcții existentCI APOSTUL BOGDAN și APOSTUL

ine niveluri (D+P+1E+M) cu spatii pentru entul străzii si stradelei Armeana - extinde"


regim de consțrdire: 'sQntrquu;

funcțiuni predon^inante: rop^inte colective mici, birouri, servicii profesionale;

H m4x)= 13,Om (la cornișă măsurat de la cota CTN), regim de inaltime S+P+1E

tenta C,l)/și regim de inaltime D+P+1E/D+P+1E+M (locuințe mi

= 51/(

x = 1,6 mp.ADC/mp.teren;

inimă față de aliniament = 3,20 m fata de Stradela Armeana; ageri 'minime față de limitele laterale: pe limita de proprietate ageri mirrirne față de limitele posterioare = 3,00 m (l,00m) ; ulații și accese: accesul se realizează din Stradela Armeana; hipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu utilitati edilitare.In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 16.11.2016 se avizează favorabil.    (Q)

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexata^și^vîz^tă spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și i/dridiqtatee înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate q.

63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și jirbapismul, cj. modificările și completările ulterioare.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosii P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor ducânștruire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


urata de valabilitate a 01.2017) emis de


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale/petoate certificatului de urbanism nr. 63/06.01.2015 (valapil p/ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.

2. Alte prescripții complementare care pot acționa simultan cu regulamentul

- Regulamentul PUG Iași pentru Cvl-zona din jurul ansamblului Golia cu străzile G. Enescu, A: Sava si Cuza Vodă


3. Divizarea in unitati teritoriale de referința (UTR) si alte subunități

Terenul cuprins in studiul prezentului PUZ CP face parte din CP- Zona u^iittala situata iii perimetrului de protecție a valorilor istorice si architectural urbanistice, subzbsa CR3-Zona\! completări propuse prin P.U.Z. Zona Centrala Iași, unitatea teritoriala de referintaTivUZonaTfinjuriil ansamblului Golia cu străzile G. Enescu, Armeana, Sf. Sava si Cuza Vodă, si cuprinde.doua subunități:

-Cvl.a- inserții de clădiri de locuit noi cu puține niveluri (S+P+1E+ M), retrase de la aliniamentul stradelei Armene-in completarea ansamblului de locuințe indi' iduaîVri colective existent;

-Cvl.b- inserții de clădiri de locuit cu puține niveluri (I)+P+fE;K\l)X'ij spatii pentru birouri la parter, retrase de la aliniamentul străzii si stradelei Armene-extinderpfeonsmjctii existente4.    Alte condiționări

După aprobarea P.U.Z. CP si a prezentului Regulam decât prin intocmirea si aprobarea unui nou P.U.Z Daca modificările vor fi propuse de un colectiv di va solicita avizul scris al acestuia.

elaboratoiuîmitial-B.I.A. MIHAI MANCAS-Jse


5.    DefinirePOT si CUT

-procentul de ocupare a terenului ( POT raportiydintresuprafata construita ( amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) ii suprafața parcelei. Suprafața construita se considera suprafața constiuita la nivehtlsolului, fararterasele descoperite ale parterului, platformele si scările de acces . Proiecția la sofa.spafiiloi constfuitem consola si a balcoanelor de la nivelul superior parterului a căror cota de nivel csjte sub J^QOm-șe include in suprafața construita ce determina valoarea P.O.T.

-coeficient de utilizare a desfasurata a tuturor p calculul suprafeței con) suprafața subsolur destinate protecție; dvjle


.T.)- raportul dintre suprafața construita desfasurata (suprafața . parcelei inclusa in unitatea teritoriala de referința. Nu se iau in Kdesfasurâtecguprafata subsolurilor cu inaltimea libera de pana la l,80m, fia stricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor sirecurrbsf a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/ carosabil din arele de protecție.

al indicatorilor urbanistici POT si CUT: structiiVqoua este edificata pe un teren care conține o clădire care nu este destinata demolării, urbanisticiț'TOT si CUT) se calculează adaugandu-se suprafața planseelor existente la cele ale ilor noi.

-daca o construcție este edificata pe o parte de teren dezmembrata dintr-un teren deja construit, indicai urbanistici se calculează in raport cu ansamblul terenului inițial, adaugandu-se suprafața planseelor existente la cele ale noii construcții.


ILDISPOZITII APLICABILE IN ZONA


1. Ocuparea si utilizarea terenului (construcții existente protejate, construcții existente

neprotejate, spatii neconstruite protejate)


Funcțiuni si capacitati existente
-Cvl.a-Suprafata terenului din stradela Armeana nr.2-proprietate Hac

Identificare: nr. cadastral 145312

Terenul se compune din parcela 921/1-CC din tarlaua 31-parțial ingradit -Terenul de amplasament este liber de sarcini -Cv l.b.-Suprafata terenului din strada Armeana nr. 11-proprietate Apostul Bogdan sTSidisa Alexandra, St = 389,65 m2, conform actelor de proprietate- respectiv 381,00niconform documentației cadastrale.

Identificare: nr. cadastral 137511

Terenul se compune din parcela 1-CC din tarlaua 31-ingradit -Terenul de amplasament este ocupat de construcțiile:

CI-locuința din cărămidă regim S partial+ P+lE-cu Ac=77^0Qm2 -1    ctuala birouri societate-ce

se va menține si extinde conform PUZ CP

C2-anexa parter garaj si bucătărie de vara cu Ac=32y    desființa

Funcțiuni si capacitati propuse


-Cvl.a- stradela Armeana nr.2: Locuința propusa, cu regim S+P+1E+ M cu hol casa scării si un apartament cu 3 c; dezvoltate la etaj si in mansarda clădirii.
-Cvl.b- strada Armeana nr.ll:

Conform temei beneficiarului -Corpul CI-locuința cu regim S(-sediu firma, la partersi pa:

-corpul nou de clădire cu

- la Demisol-spatrCdebendintC,00n?de/a C.T.N. va conține: -subsol tehnic, parter scara si acces la doua apartamente tip duplex


cupnnae:

dntrkcu realizarea conversiei din spațiu de locuit in birouri apartambQj/de serviciu,la etaj, in legătură directa cu:

i+M, cu următoarea distribuție pe niveluri:

.ii tehnice;


-la Partere 1 apahmne'nt cu 3 camfere'si un hol comun de intrare cu acces la zona de birouri din parter corp vechi si+a^scara catreTocuîntele de la nivelurile superioare corpului nou;

-la etaj 1- unapartamenfde locuit cu 3-4 camere -la mansarda -un apartamenbde locuit cu 2-3 camere


imis de ocupare/ utilizare a terenului zonei


țeana nr.2:


e cuplate.fi msiruite

ite converfia spatiilor de locuit de la primele niveluri in spatii cu acces public (birouri, servicii liberale, dotări complementare funcției de locuire)-Cvl.b- strada Armeana nr.ll:

-locuințe cuplate si înșiruite

Funcțiuni reprezentative la nivelul orașului si cu atractivitate pentru public (birouri, servicii,locuirjt^ dotări complementare funcției de locuire).

3. Tipuri interzise de ocupare si utilizare

-Cvl .a- stradela Armeana nr.2 +Cvl.b- strada Armeana nr.ll

Se interzic următoarele utilizări:

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic, sau incomode prin traficul gener;

-construcții provizorii de orice natura;

-    depozitare en-gros;

-activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din cirîhUatifkypubli

-    depozitari de materiale refolosibile;

-    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice}

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-staționarea si gararea autovehiculelor in construcții multietajate,

-lucrări de terasamente care afecteaza amenajările din spatiile pul adiacente

-    orice fel de lucrări care pot sa provoace scurgerea apelor pe p.


structiile de pe terenurile

are impiedica evacuareasi colectarea apelor meteorice    Qy -Cvl.b- strada Armeana nr.ll: Se recomanda evitarea a: atractivitate pentru public.In cazul amplasării fortuiti complexității lor funcționale prin introducerea in p publicul.


oii funcționale- de locuințe si birouri.


4. Condiționări diverse (vestigii ai;    ubile) protecții fata de poluare si alte riscuri

-Cvl.a- stradela Armeana nr.2+ Cvl.b- stra<j

Pe amplasamentul studiat s-auyuccetfat in ti\ construcție si desființare a unor Armeana..

Pentru studierea, recup'

PUZ CP in calitate de invi expres al specialiștilor amplasamentului noilo1

a nr.ll:

uite etape de utilizare a terenului , cu lucrări de estic al străzii Armeana si in cel sudic al stradelei


unerea ifl^toare a unor probabile vestigii arheologice, beneficiarii stine financiar realizarea lucrărilor de descarcare( in baza avizului ie si Arheologie si al C.R.M.I. Iași) de sarcina arheologica a r autoriza condiționat.


elelor si construcțiilor (forma, mărime, dimensiuni, declivitati)

CP:


S'ata parbeleTtyte de 186 m2, teren plan,de forma trapezoidala, cu panta cca. 5% pe direcția vest-spre nord la stradela Armeana este de 5,20 m

-frontul spre Est la aleea de acces la blocul Gl-5 este de 21,00 m -terenul are acces din drum public

Dimensiunile in plan si pe verticala ale clădirii propuse sunt reglementate in PUZ CP astfel:

-maximi 14 m2 suprafața construita pentru locuința, inscrisa intr-un trapez cu laturile :max/ p4m spre nord, max. 14,56 m spre est, max.9,70 m spre sud si max. 15,50 m spre vest;

-volumetrie:acoperiș șarpanta, mansardat;

-    inaltimea maxima la comisa pentru construcții - 12,00 m ( S+P + IE + M)

-Cvl .b- strada Armeana nr.l 1:

-suprafața parcelei este de 381 m2 ( 390 m2 in act); teren plan de forma dreptun    pani

cca 5% de la Vest la Est;

-frontul spre vest la strada Armeana este de 8,20 m;

-frontul spre nord la stradela Armeana este de 23,54 m;

-terenul are acces pe doua laturi din drumuri publice;

Dimensiunile in plan si pe verticala ale constiuctiei sunt reglementate in P

-    maxim 196,53 m2 suprafața construita pentru clădire mixta cu locuințe si existenta S+P+1E cu Ac= 77,00 m2 ce se menține ;

-    inaltimea maxima la comisa pentru constiuctii - 13,00 m ( D+P + IE + M)

-volumetrie: cu retrageri succesive dinspre stradela Armean^;

-acoperis terasa si șarpanta mansardat2. Reguli cu privire Ia dimensionarea circulații!

aceselor obligatorii conform PUZ


-Cvl .a- stradela Armeana nr.2:

Accesul carosabil si pietonal principal la

cluzand clădirea


Se face din stradela Armeana cu un carosabil asfahaUgxistent de 3,40-3,90 m si trotuare pietonale de 0,80-1,00 m


Accesul carosabil si pietonal secu

Se face din aleea de serviciu a blocului pietonale.

Pe amplasamentul proprietate privata se vorctivuPpțpjjus in stradela Armeana nr 2

bil betonat de 2,50-6,00 m lățime fara trotuare


iții de parcare a autovehiculelor dimensionate conf.


H.C.L. 425/29.10.2007-1 loc parcarog^rare/

Nu se accepta amplasarea garajelor-izolati

Staționarea autovehiculelor se șdpiite numai TrQnteriorul parcelei, in afara circulației publice -Cvl.b- strada Armeana

« numai catfe stradela Armeana.


AccesuE-carosabiEsi jrjetonal sei rezolvarea parcărilor aferen

Se face din stradmaAmneanăxu hadirea existenta rixta deTpcuke si


iar la obiectivul propus in strada Armeana nr 11 (cu


carosabil asfaltat de 3,40-3,90 m si trotuare pietonale de 0,80-1,00 m xtinderea propusa la adresa din strada Armeana nr. 11 cu funcțiune birouri, va beneficia de amenajarea unui minim de locuri de parcare, imensionaffesQ9hf. H.C.L. 425/29.10.2007, realizate pe proprietatea beneficiarului, prin tinderea platformei de circulație din stradela Armeana impreuna cu trotuarul pietonal realizat cu bordura tesita-acces auto, conform planșelor U2-REGLEMENTARI URBANISTICE ,U4-PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR si U5-REGLEMENTARI URBAN ISTICE-EXEMPLIFIC ARE.

pta amplasarea garajelor izolate.


Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afara circulației publice

-Cvl.a+ Cvl.b.-Distantele dintre axul drumului si limitele de proprietate, de construiri dimensionarea spatiilor de circulație si staționare a autovehiculelor vor fi precizate corespunzător prevederilor PUZ CP si in planul de situație al documentației DTAC

3. Implantarea construcțiilor in raport cu limitele separatoare ale parcelelor

Amplasarea clădirii fata de aliniament se va realiza conform PUZ CP astfel:

-Cvl a- stradela Armeana nr.2:Locuința propusa cu regim S+P+1E+M se va amplasa după cum urmeaza:

-fata de limita nord, aliniamentul principal la stradela Armeana la minimup axul stradelei Armene)

-fata de limita est cu teren proprietate de stat, echipat cu alee de serviciu betot stanga- la minimum 0,90 m -fata de limita sud a proprietarii cu teren de stat cu folosința agricola,aliniament postef 2,50m,

-fata de limita vest a proprietății se amplaseaza cu perete calcan fara ferestre situat pe o distanta de 8,90 m pe limita de proprietate cu teren apartinand lui Apostul Bogdan s> maxim 5,48m retras la minim l,00m de la limita proprietarii cu vecin.

-Cvl.b- strada Armeana nr.ll:

Clădirea polifunctionala propusa cu regim D+P+l E+M ci completa la stradela Armeana clădirea menținută CI - va

-    fata de limita vest a proprietății la strada Armeana regim S+P+l menținută in strada Armeana nr. 11.

-    fata de limita nord, la stradela Armeana la mini:


exandra si pe distanta de :ate Chirita -conform acord


pe inaltime -ce va upa cum urmeaza:-    fata de limita est a proprietarii cu teren proprietate amplasat pe o distanta de 9,55 m pe limita de^j rezultând o cuplare a clădirii propuse pe <

- fata de limita sud spre proprietatea Chiri Demisol + Parter calcan fara ferestre amp de 3,39 m -egala cu a clădirii anexa C2 ce se vâ Aliniamentul construcției exisferftedl lata : retragere spre est.

Aliniamentul construcției prcțpi(ise va'fKetra Armeana.(minim 5,9Vm din axul stradelei Armene); bau Tincuta, perete calcan fara ferestre, apartinand lui Habib Sabau Tincuta, axim î+yy m cu locuința vecina Habib;

distanta si perete calcan fara ferestre,regim m fata de limita de proprietate, pe o lungime - conform acord vecin.

razii Armeana se menține la minim 9,04 m


spre sud cu minimum 5,75m de la axul stradelei


ort cu altele pe aceeași parcela

pa clădire -locuința S+P+1E+M cuplata, pe limita de proprietate vest, 5usa ca extindere la adresa din strada Armeana nr. 11.

Cladirg&lCi-S parțial UNt-rE existenta se va extinde , cu un regim D+P+l E+M pe direcția Vest-Est, ana laS-imitanostereioara a proprietății, unde se cuplează cu locuința S+P+1E+M propusa in stradela


-Cvl.a- stradela Armeana nr.2:

Procentul maxim de ocupare a terenului:

POT =61,3 %

-Cvl.b- strada Armeana nr.îl:

Procentul maxim de ocupare a terenului:

POT =51,6 %


6. Înălțimea construcțiilor

-Cvl .a- stradela Armeana nr.2:

-    înălțimea maxima pentru construcție -12,00 m ( -Cvl ,b- strada Armeana nr.l 1:

-    Inaltimea maxima pentru construcție -13,00 m (


7. Aspectul exterior al clădirilorPentru conformarea clădirilor se va tine seama de regie

-Cvl.a- stradela Armeana nr.2:

Sc maxima=I 14,00 m2

Modul de acoperire va fi șarpanta mansardata, loQapterasa la Finisajul exterior va respecta caracterul zonei , in spe<Șabse va ai pe frontul de vis-â-vis al stradelei Armene.

- Cvl .b- strada Armeana nr.ll:

Sc maximali96,53 m2 inclusiv clădirea existeî Modul de acoperire va fi șarpanta mansardata, loca'

Finisajul exterior va respecta caracterul pe frontul de vis-â-vis al stradelei A Volumul construit al clădirii noi D+P gabaritîce, conform planșei U5-REGL'

Conform aviz C.R.M.L:

Inaltimea de cornișa a primuiuî_plan Armeana va fi egala cu inaltimea la colt cu stradela Armean


la retrageri gabaritîce.

a armoniza cu finisajul locuințelor existente


e clădirea existenta P+1E se va realiza cu retrageri ANTSTTCE-EXEMPLTFICARE

adirii noi care se constituie front ia stradela


a locuinței monument istoric din strada Armeana nr.9,


8. Accese si circulații -Cvl.a- str^d^a Armeana m

Accesul auto si jljetonal principal se va realiza direct din stradela Armeana.

Accesul secundar cămsâbil la parcarea din limita sudica a amplasamentului se va face dinspre aleea de serviciu a blocului Gl-6 si va avea o lățime de minim 2,50m.

-Cvl.b- strada Armeana mul:

Accesul carosabil si pietonal se va face pe doua laturi ale amplasamentului, cel principal direct din strada Armeana, cel secundar direct din stradela Armeana, la parcajele amplasate pe proprietate.


9. j Staționari si pavaje


-Cvl.a- stradela Armeana nr.2:


Locuința proiectata va avea parcaje in interiorul parcelei, dimensionate conform H.C.L. 425/2007-1 parcare/ apartament..


Nu se accepta amplasarea garajelor izolate.

Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afara circulației publice|

-Cvl.b- strada Armeana nr.ll:

Staționarea autovehiculelor se va face pe proprietatea beneficiarului, prin extinderea j stradelei Armene.dincolo de trotuarul pietonal realizat cu bordura teșita, asigurandi dimensionate conform H.C.L. 425/2007.

Nu se accepta amplasarea garajelor izolate.

Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afarAcirculatiei put In porțiunea destinata parcării auto, trotuarul stradal se va reface, pe noua poziție dintre pat proiectata, conform planșei U5-REGLEMENTARI URBANISTICE-EXEMPLII

Suprafața destinata circulației pietonale de acces principal la clădirea existenta si extinderea propusa se va realiza in continuitate, fara bariere, cu suprafața trotuarului existent la strada Armeana, pentru circulația publica si acces public la spatiile cu destinație publica de la partenrijcladirii existente si al extinderii proiectate.


Se va rezolva tehnic, la faza DT si DTAC, racordarea corecta a/    istente si propuse si

dirijarea apelor meteorice către rețeaua publica de canalizare, fp    ijjtructiilc prevăzute in

PUZ CP si vecinătățile acestora.    y)

10. Echipare cu rețele tehnico-edilitare

ana nr.llr

rețelele tehnico-edilitare publice, abagiilor care asigura utilitățile, se pot obține ectiv care sa respecte normele sanitare si


-Cvl.a- stradela Armeana nr.2+-Cvl.b- strada -Clădirea si extinderea proiectata vor fi racot -Cu avizul organelor administrației publice local derogări pentru a putea găsi soluții de echipate in de protecția mediului.

ateta de către consiliul local prin stabilirea in ligatiei efectuării parțiale sau totale a lucrărilor u pe linia dintre proprietari, la distanta impusa prin


-Autorizarea executării construcțiile prealabil, prin contract cu solicitant! de echipare edilitara aferente.

-    Toate rețelele vor trece pc^utrctorneniur avizele anexate la documer

>ecta distanta impusa prin avize, ie vor fi realizate ingropat.

îare se vor prevedea masuri de protecție speciale, pentru evitarea

centralaprdprie pe gaz metan.

ioara si racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie


-    Intre rețelele magistrale :

-Branșamentele pentru^

-Pentru instalațiile de/ pierderilor.

-IncalzireasSe va rk -Se admitș/debransarb termica.


-Se interzice publice cpt Platfo strade

arcul


șa antehelor TV satelit pe fațade, balcoane, in locuri vizibile din circulațiile izibila a cablurilor CATV.

pentru pubdle^yrir fi betonate si echipate cu punct de apa si canalizare si se vor amplasa la ana. la minimum 10 m distanta fata de vecini, sule? tecutiei lucrărilor de construire, prin proiectul de organizare a execuției lucrărilor, este aplasarea libera in incinta a grupului sanitar pentru muncitori, aceștia utilizând grupul sanitar jladirca P+Lmentinuta in strada Armeana nr. 11.


11. Spatii libere si spatii plantate


-Cvl.a- stradela Armeana nr,2+Cvl.b- strada Armeana nr.ll:

-Spatiile vizibile din circulațiile publice vor fi tratate cu amenajari de gradina de fațada -Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi plantate cu iarj

arbori.

-Este obligatorie plantarea a cel puțin un arbore la 100 mp spațiu liber, respectandul recomandate in proiectul de peisagistica ce se va elabora la faza DT

-Parcajele vor fi plantate cu un arbore la 4 locuri de parcare.

-Se va solicita obligatoriu indicarea in planurile de situație care insotesc ceri construire modul de utilizare a spatiilor libere vizibile din circulațiile publice


12, Spatii amenajate cu rolul de a proteja, a securiza, a    racordai

PUZ-ului fata de vecinătăți agresive


Având in vedere destinația construcțiilor existente si propuse in PUZ CP si rezidențiale prezente in vecinătatea amplasamentului studiat, nu se pune fata de vecinătăți agresive.

împrejmuirea terenului se va face după cum urmeaza:

-Cvl.a- stradela Armeana nr.2: împrejmuirea la strada si intre proprietăți se va face confot transparente, vor avea inaltimea totala de 1,70m,(din care un fiind realizata din fier forjat sau plasa metalica si vor ~ fi opac, cu inaltime similara Împrejmuirii la strada

-Cvl.b- strada Armeana nr.ll:
Prin soluția de amenajare aferenta PUZ CP ( plansî 5 EXEMPLIFICARE) se interzice modifi Armeana

împrejmuirea proprietății la stradela menținute la strada Armeana cu fațadă Armeana nr.ll.

împrejmuirea intre proprietăți s€menii

e spre strada vor fi 0,3Om, partea superioara d viu; intre proprietăți gardul va


CLEMENT ARI URBANISTICEi proprietarii către domeniul public la strada

prin racordarea împrejmuirii existente si


Armeana a clădirii P+l existente in strada


ituatiei existente si va fi protejata de distrugeri in


timpul execuției lucrărilor de fO|nstrune ce se vor autoriza pe terenul studiat. 1V.POS1BILTTAT1 MAXIME &E OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI


-Cvl.a- stradela Arnjeama nr.2:

Procentul maasim de ocupare ai terenului:

POT= 61,3 %

Coeficientul maxim d® sataizare^terenului:

CUT = 1,8 nj2 A’dc / mS+ehsn (raportul dintre aria construita desfasurata si suprafața totala a lotului)rmeana nr.ll:

ocupare a terenului:


ms

TA 51,6

tul maxim d® utilizare a terenului:

,6 m2 Adc i m2 teren (raportul dintre aria construita desfasurata si suprafața totala a lotului)•    PREVEDERI FINALE

Pentru modificarea, completarea sau actualizarea prezentului Regulament Local Urbanistic, precum : in cazul extinderii zonei cuprinse in documentația de fata cu terenuri ce vor constitui obiectuLalîfei documentații urbanistice-PUD sau PUZ-se va solicita avizul scris al B.I.A. MIHAI MAN(

•    ANEXE LA RLU

Lista amplasamentelor rezervate pentru obiective de utilitate publica

Nr. crt

Denumirea lucrării

Categoria de interes

Suprafața    / /

(lupghpea) U /

1.

\ \    t

2.

\\ V


La data întocmirii P.U.Z. CP in teritoriul studiat si in tema program a investitornbțjim&ynt prevăzute amplasamente pentru obiective de utilitate publica.


Lista servitutilor

-monumente istorice-nu este cazul pe amplasamentul studi -perimetre arheologice cunoscute- nu este cazul ne amplas, -interdicții diverse ( de acces, de rețele,etc.)- nu^stp cazul pe -perturbări electromagnetice datorate transmisiilor datorate trans amplasamentul studiat in PUZ CP

,UZCP

ametitbLstudiat in PUZ CP

ioelectrice- nu este cazul peLista certificatelor de urbanism si a autoriza    e construire eliberate pana la data inceperii

elaborării PUZ CP

Conform serviciului Urbanism al Instft rhitectuluLSei al Primăriei Municipiului Iași

£mit, sef proiect PUZ CP,