Hotărârea nr. 395/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, NUMAR CADASTRAL 127633, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, garaj si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, NUMAR CADASTRAL 127633,

întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale, garaj si împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 20 din 05.01.2016;

Având în vedere cererea nr. 90172 din 08.09.2016 prin care domnul POPESCU

IOAN si doamna POPESCU MARIOARA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu —Iasi Zona Galata, NUMAR CADASTRAL 127633;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local din data de 16.11.2016;

Având în vedere avizul Arhitectului nr. 38 din data de 24.10.2016;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.117107 din 18.11.2016 intocmita de

Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, Zona Galata, NUMAR CADASTRAL 127633, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale, garaj si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice;

Suprafata terenului studiat prin PUD este de 678,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 10247/19.10.2016 este deținut de domnul POPESCU IOAN si doamna POPESCU MARIOARA;

Indicatori urbanistici:

•    funcțiunea predominante: locuinte individuale;

•    H max. admis = 6,0m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime S+P+1E;

•    POT max. = 30%;

•    CUT max. = 0,6 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament    :    10,00 m din axul drumului de acces de

acces si 5,00 m fata de limita de proprietate;

•    retrageri minime față de limitele laterale: 3,0 m;

•    retrageri minime față de limitele posterioare :10,06 m;

•    circulații și accese: accesul se realizeaza din Drum de acces care face legatura cu strada Alecu Donici;

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuală.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Iași, Domnului POPESCU ANDREI IOAN, din Suceava, mun. RADAUTI, STRADA PIATA UNIRII NR. 20, BL. 4, SC. B, ET. 2, AP. 8 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Institutia Arhitectului Sef- Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 395 din 29 noiembrie 2016


2<

120.3;

MUNICIPIUL

IAȘI


HM nr !>)>/?01 A

PROPR. PARTICULARA Proprietar:

Doanla Petnca Ci/domiciliul in Mujui tf. Cad.JldSesV"' sfetfNeconstruit

SITUAȚIE EXISTENTA

Zonificare funcționala

Suprafața

MP

Proc. din supr. totala

Construcții existente

0,00

0,00%

Circulații parcaje

0,00

0,00%

Teren liber

678,00

100,00%

Total

678,00

100,00%

1.    PROCENT MAXIM DE

2.    COEFICIENT MAXIM

3.    ÎNĂLȚIME MAXIMA A

4.    ÎNĂLȚIME MAXIMA A

V\1^.34

\\

■ :Ă\ !>


118/53

\ PROPR. PARTICULARA $ Proprietar:    /

^„.X-Timisescu Man/s.

^Cu domiciliului Municipiul iași ^bren Necotfstruit1

30.00%

2

0,60

3

+9,00

4

+6,20


HEXA la

hîmba;-Aliniere la strada Aliniere lateral si posterioara Retragere de la aliniere |ȚȚ4444-UTffl Circulații pietonale propuse Circulații carosabile propuse

Circulații pietonale existente

Proprietăți particulare

Spatii verzi

] Circulații Carosabile


■ana Terase acoperite

Acces Clădire J)> Acces Incinta £> Acces Auto

Circulații pietonale

Circulații Auto


SECȚIUNE DRUM S1

STRADA ALECU DONICI

Limita de proprietate

Limita de proprietate


T rotuar


Rigol

3

<-


4.50

Ax Drum


Nr. Cad. D1 (1820/3/47)


9.1j4


3.50


3.50


4.29


Trotuar


IJTl


ig )la


,1.00    7.00    1.00,


9.00


CERINȚABoSăîSss

PROJECT

(LOtPQS


î”
Etaj 1


Parter


REFERATE / EXPERTIZA NR./DATA


’PROJECT-LG

VȘ^R.L.IAȘI -Y/?    |

J 22 - 2568/2004    C.U.I'?i<6^291<^


FOR HOME, LAND AND '©FFIC^'tfc/


NUMELE

SEMNAT

SEF PROIECT

Arh. LACATUSU L.

PROIECTAT

Arh. LACATUSU L.

DESENAT

Arh. Colesniuc Daniel


2016POPESCU MARIOARASI POPESCU IOAN


Județul Suceava, Municipiul Radauti, Strada Piața ; s Unirii, Nr.20, BL.4, Sc .B, Et.2, Ajr8


ÎNTOCMIRE P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA GARAJ SI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE

Județul lași, Municipiul lași, Zona Galata, C.F. 127633


SITUAȚIA PROPUSA - REGLEMENTARI URBANISTICE


Proiect nr. 125/2016


FAZA

P.U.D.


U2MUNICIPIUL

■ MSTITUTl A TEOTUUJI

:FtAZICI|Jl_ URBANI

IVIB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Aviz Plan urbanistic de detaliu


Ca urmare a cererii adresate de POPESCU IOAN si PO Iași, din Suceava, mun. RADAUTI, STRADA PIAȚA UNIRII înregistrată ia nr, 90172 din 08.09.2016, în conformitate cu 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modi ulterioare, se emite următorul:


Nr. 38 di

pentru Planul urbanistic de detaliu pentrid Oanstr ăMojduința individuala, garaj si imprejmuire pe teren proprietate privată p^ me fizice, generat de imobilul situat in Iași, Zona Galata, NUMĂR CADASTRALEI S33;


Inițiator: POPESCU IOAN si POPES Proiectant: SC PROJET LOPIS SRL IAȘI; Specialist cu drept de semnătură Amplasare, delimitare, suprafaț CADASTRAL 127633.Suprafața terenului studiat prin PUD vanzare cumpărare nr. 102*17/15.10>rb. Ladislau Lacatusu

tă în P.U.Z.: Iași, Zona Galata, NUMĂR


e 678,00 mp, conform contractului dePrevederi PUZ aprobat prin HXL,;nr, 326/2004 - R.L.U. aprobat anterior:

UTR - LB- locuinte-semicolective si colective mici regim de conșjtnuîre: teolatssi discontinuu; funcțiuni predominante: ibcuinte individuale;

H max. :Xț2,0 m, J^&gjm de inaltime : P+3E;

POT ma)

CUT/frta’x.: 0>6 rbmADC/mp.teren; retragerea minimă tață de aliniament: 15,0 m; retbageri^minime față de limitele laterale: 3,0 m ; zrageTi mkmrie față de limitele posterioare : 5,0 m ari P.U.Dx/ R.L.U. propuse:

jim de construire: izolat si discontinuu;

£bncțiuni predominante: locuințe individuale;

lax. admis = 6,Om masurat de la CTN ia cornișa, regim de inaltime S+P+1E;

•    POT max, = 30%;

•    CUT max. = 0,6 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament : 10,00 m din axul străzii de acces si 5,00 m fata de limita de proprietate;

•    retrageri minime față de limitele laterale: 3,0 m;

•    retrageri minime față de limitele posterioare : 10,06 m;

•    circulații și accese: accesul se realizează din Drum de acces care fa strada Alecu Donici;

•    echipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu toate utilitățile

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriul data de 16.11.2016 se avizează favorabil.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de spre neschimbare.Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea daTeJohși veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, îmeoriformitate cu arț 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea ^teritoriuIui și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi P.U.D.Documentația tehnica pentru autorizarea executării JcrăMior de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U/D. și cu ot g&țivitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterîR certificatului de urbanism nr. 20/p/5yOT.^O4.6(văî PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.


e toată durata de valabilitate a I pina la 05.01.2017) emis de


:n cristian dutu


»O— PROJECT

Jf LOPIS


J 22-25S8/2004. C.U.S W2ă$9 Cort!. IB W R087X1]RO(KX)G7G4B736000L PMX'REDrTBANk

Inaltimea maxima a construcției este de S+P+1E, respectiv 6,20 m de C cornișa si 9,00 m inaltimea maxima, iar lungimea maxima 14,50 m.

4.13 LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE VERTICALA NECESARE

Suprafața terenului zonei analizate in studiul de fata impune amem privește sistematizarea verticala si orizontala a arealului, pentru preve/ (alunecarea superficiala de suprafața a terenului) si pentru evacuarea rq precipitații, aceasta din urma fiind favorizata si de înclinarea generșl^a terer

Se va avea in vedere testarea terenului si amenajare si canalizării apelor pluviale (rigole, canalizare, etc.). Se vor asigu apelor si canalizarea acestora.

Prin amenajările ce se vor efectua se va evita dirijarea parcelele invecinate.

4.14. REGIMUL DE CONSTRUIRE

•    Indicatori urbanistici Pentru funcția de baza se vor respecta urmat

POT maxim admis = 30,00 %

CUT maxim admis = 0,60

•    Regim de înălțime Regimul de inaltime este S+P+1E

-    inaltimea minima admisa r

-    inaltimea maxima admisa

•    Aliniamente

Aliniamentele sunt prezi REGLEMENTAR! URBANISTICE” si

-    aliniamente principale:La cale de acces Nr. ca'

11440)715:

-    aliniament primeai IZT0,00

proprietate;

-    aliniamente posterioare


1439-11420-11421-11422-11436-11437-e axul străzii sau la 4,96m fata de limita de ntul posterior este poziționat la distanta de 10,06

m fata de limita de prof

- aliniamente/ ile:âtinjamentele laterale sunt stabilite la distanta minima de 3,00

m, respectiv 3,93 m faiay liteteT^tȘrale ale proprietății

Zyetragerxfa r aliniament: nu sunt admise nici un fel de retrageri fata de

aliniamentbte principale

5. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

Alimentarex^pa

itru alimentarea cu apa a imobilului propus, se impune realizarea unei extinderi a de apa cu DN, 125x11,8mm pe str. Alecu Donici pana in dreptul imobilului si un ient de apa^1 PE-HD, PN 16, PE-80, De 32x3 mm in lungime de 10 m.

Pozarea conductelor se va face ingropat sub adancimea de inghet conform STAS pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

^7A PROJECT

0 LOPiS


j 22-2SS8/20G4, C.U.I Î697291&

Cont: 1BAN R(K7MIROM00704737J6(XK)1, PR(X Ri Dli’BANk


La fazele următoare: Certificat de Urbanism a Autorizație de Constructi lucrarea propriu-zisa se va obține avizul definitiv cu soluția alimentarii cu apa care vatoate detaliile de execuție necesare constructorului, precum sj avizele de gospodărire spentru rețelele edilitare din zona.b. Canalizare

Apele uzate menajere provenite de la imobilul propus se^evacuec racordului de canal CR, se impune realizarea unei extinderi a rețetei de canaho/RVC, DN.HOmm pe str. Alecu Donici pana in dreptul imobilului si un racord din PVC, DeJTOvnm in lungime de 9.2 m la conducta PVC Dn 110mm propusa a se extinde din conducî^xistenta Dn 315 de pe str. Alecu Donici. La căpătui conductei se va monta un cămin de capab

Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistenta mare fata de agresivitatea solului si o durata mare de existenta (50 ani).

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligi grosime, deasupra se va realiza o umplutura demisip de

Rugozitatea conductelor este foarteHriiea^Z = 0,( realizate prezintă o mare siguranța la transport si etansare absok

Căminele de vizitare permit accesul Iș^canaht de nisip de 15 cm 20 cm.

iterialul din care sunt telei realizate.


acestora, pentru curățirea sievacuarea depu apelor.

Căminele de vizitare vor fi re 82, avand dimensiunile plăcii de baza

Ele vor fi acoperite cu c


protejate la exterior prin strat de bitu’

La fazele următoare: Certific lucrările propriu-zise se va obține avizul de1 detaliile de execuție necesare con pentru rețelele edilitare din zoopul supravegherii si întreținerii sau pentruwftrolul cantitativ sau calitativ al
rmat monolit, conform STAS 2448— sjH =x2J/m.

•osabile, in teren cu apa subterana sjvor fi in tencuire.


anism si Autorizație de Construire pentru soluția de canalizare care va cuprinde toate ului, precum si avizele de gospodărire subterana


c. EneroiaJelkctrica

/"Obiectivul se racordeazaTâ' rețeaua electrica de 400V/230V - 50Hz a localității până la firida de branșament in conformitate cu Avizul de Racordare emis de Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice.

Jutia de racordare se stabilește de către operatorul de rețea prin fisa de soluție sau studîii efe solutie^^up^ caz, in conformitate cu prevederile reglementarilor emise de autoritaff^cojmpetente.

dTWjmbntarea cu gaze naturale

După obținerea autorizației de construcție, imobilul va fi racordat la rețeaua de gaze iar încălzirea se va face prin intermediul unei centrale proprii pe gaz, facandu-se un ent pana la construcție la o presiune scăzută.

Soluția de racordare se stabilește de către operatorul de rețea prin fisa de soluție de soluție, după caz, in conformitate cu prevederile reglementarilor emise de


—i-lB Oi" PROJECT


f.


j/LOPIS


J 22-2568/2004, C.U.I 16972919 ('«ii 1BAX ROS 7M1R000007047J 7.16000) PRfX'REDlT BANK

autoritatile competente.


4.16. BILANȚ TERITORIAL, IN LIMITA AMPLASAMENTULUI S

EXISTENT

p^$puș\

SUPRAFAȚA

[mp]

PROCENT

[%]

SUPRAF/^

Ow

O

SUPRAFAȚA PARCELA

678,00

0,00

678,00\

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

0,00

0,00

173,8&\

\ 25,64

CIRCULAȚII PARCAJE

0,00

0,00

87,38

12,89

TEREN LIBER

678,00

100^

'X 338,26

49,89

TEREN CEDAT

0,00

0,0/f

>

11,58

Vitele

te prin documentația de

Suprafața edificabila este aria din interiorul urbanism, in care se poate construi conform P.bvO.:

-    aliniamentul stradal spre sud va fi d^4,î si 10,00 m fata de axul caii de acces.


de proprietate propusa


-    regimul de aliniere propus va fi/te^3\0 m fata de'Thrflta de proprietate laterala est, respectiv 3,93 m fata de limita vestica si lO.Ofbn^atskde limita de proprietate posterioara nord,

-    P.O.T. maxim = 30%, C.UJ

)utea varia în conformitate cu volumetria ?ornisa(calculata de la C.T.A.), regim de


- înălțimea construcțiilor propusa astfel, maxim 9,0 m la co înălțime S/D+P+1E (daca subsolul/ in calculul C.U.T.).

Distanțele între de pe proprietățile vecine; poziția: acceselor, a autorizare cu respectie: garaje, spatii tehnice, etc nu se include


limita de proprietate, respectiv distanțele față de cele rul și volumetria clădirilor; suprafețele amenajate; construcțiilor; numărul locurilor de parcare; pot varia la a'KU.Z. și a aprobat avizelor obținute.

conform P.U.D. pe limita de proprietate se va construi


In afara1

gard; iar ternul se poate âto^naja cu: spații înierbate, plantații diverse; alei și rampe, pietonale și auto; platforme, terase, parcări, spațiu de joacă; instalații si construcții aferente lor; și altele asemeneaj/Ctkre^PQcferea Coatflui Civil.
ONCLUZII

Parcela'studiata cu o suprafața de 678mp, cu front de 20.68m la calea de acces cu servitute Nr. cad. (11435-11438-11439-11420-11421 -11422-11436-11437-11440)/15 intravilanul Județului lași, in zona de vest a orașului, intr-o zona cu o dinamica


uata, cu PUZ-uri aprobate si in curs de aprobare necesita reglementarea in concordanta

documentații de urbanism si amenajarea teritoriului din zona.jr LOPIS


SC. PROJECT - LOP1S S R L

IAȘI ■ ROMÂNIA Tel: 0744.75 75 82.

projeet lapls@Bmaif.com


J 22*2568/2004. C;U,t 1S975919 Corn IBAN R.O87M1R0OOOO7O4737Î6QOO! PROCREDlî BÂ\k

Având in vedere dimensiunea acesteia si dorința beneficiarului de construirp>s-a amenajat astfel încât sa respecte si caracterul zonei, reglementările superioare de urpanism dorința acestuia.

Calea de acces cu drept de servitute Nr. cad. (11435-11438-11439^1420-1 11422-11436-11437-11440)/15 nu este reglementata la dimensiunile minir incat prin acest studiu s-a propus extinderea drumului existent înspre terenul

Cvartalul rezultat va putea fi străbătut de fundaturi cikwsibilitat loturilor vecine irigând si zona de mijloc a acestuia cu posibilitat rural foarte lungi si inguste si transformării acestora in loturi de tip urba?


Rețelele deja executate pe strada din apropiere si anume străda Âtecu Donici si anume existenta apei, canalului, electricitate si a gazului arata ca in zonaitny^titiile sunt finalizate si parcelele eficientizate. Prezenta rețelelor edilitare in apropiere este un punct forte pentru viabilizarea zonei, inlcusiv a parcelei proprietatea beneficiarului.

23