Hotărârea nr. 394/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iasi, Strada Sipotel nr. 35, număr cadastral 149954, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale şi împrejmuire pe teren proprietate privată persoană fizică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Iasi, Strada Sipotel nr. 35, număr cadastral 149954,

întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale și împrejmuire pe teren proprietate privată persoană fizică

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 117106 din 18.11.2016 intocmita de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1444 din 26.05.2015;

Având în vedere cererea nr. 48927 din 09.05.2016 prin care doamna Năftică Mihaela

solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, Strada Șipotel nr. 35, număr cadastral 149954;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

Având în vedere avizul Arhitectului Sef nr. 31 din data de 24.10.2016;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991R modificată și completată privind autorizarea executării construcțiilor;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere dispozitiile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere dispozitiile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, Strada Sipotel nr. 35, număr cadastral 149954, întocmit în vederea construirii unei locuințe inviduale și împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice.

(2)    Suprafața terenului studiat prin PUD este de 332,00 mp conform Certificatului de moștenitor nr. 908/26.08.1971, a Actului de partaj voluntar nr. 8692/20.12.1971, Sentinta Civila nr. 9498/20.06.2013, definitiva si irevocabila, pronuntata de Judecatoria Iasi in dosarul nr. 12032/245/2012 si Certificat de mostenitor nr. 26/2011 cu partaj succesoral emis de Notar Public Pohoata.

(3)    Indicatori urbanistici UTR-LV-zona locuinte individuale:POT=15%, CUT=0,3mp.ADC/mp.teren, Regim de înălțime:P+M, Hmax. 6,0 m masurata de la CTN la cornisa;

• funcțiune admisa: locuinta individuala unifamiliala, regim de construire: izolat;

•    retragere minimă față de aliniament 32,20m din axul străzii de acces (DS 3013/4), retrageri minime față de limitele laterale 3,0m si 1,20 m (0,60m), retrageri minima față de limitele posterioare 3,0m (minim 2,25 m).

•    Locurile de parcare se asigura pe lot.

(4) Anexa 2, planșa de reglementări urbanistice, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, doamnei Năftică Mihaela (Iași, strada Dr.Savini nr. 7, bl. R1, sc. B, et. 4, ap. 18), Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Judetean Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 394 din 29 noiembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0BILANȚ TERITORIAL EXISTENT

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

SUPRAFAȚA

(mp)

% DIN TOTAL

TERENURI LIBERE    /    \

0,00

0,00%

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN S)WIAT    \

332,00

100,00% ,

BILANȚ TERITORIAL PROPUS/    /\<    (

ZONIFICARE FUNCj/NALA    ,/

SUPRAFAȚA

(mpr\

% DIN V

TOTAL \

ARIA CONSTRUITA MA^ÎM^    /

\iș,oo%

SUPRAFAȚA ALEI, TROTUARESJRAs/

140)|20^

SUPRAFAȚA CIRCULAȚII AUTO. PAî/rE

59Ms

SPATII VERZI    \

83,0®\

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN STUDIAT^x \

332,0<\ V

<^100%^


0745 304514

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

Arh. POIANA DANjCt'

URBANISM

Arh. POIANA DANIEL

DESENAT

Arh. POIANA DANIEL

4


A//

I

□    Z/7


P+M

6,00

15%

0,30MUNICIPIUL IAȘI

INSTITUȚIA ARH ITECTUUJl SEF SERVICIUL. URBANISMB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic de detaliuCa urmare a cererii adresate de NĂFTICĂ MIHAELA cu/sediul H 7, bl. R1, sc. B, et 4, ap. 18, înregistrată la nr, 48927 din 09.05.2016, ir prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șKirbanismt și completările ulterioare, se emite următorul:


r.Savini nr. r/nitate cu modificările


AVIZ

Nr, 31 din 24.10.20l6

pentru Planul urbanistic de detaliu p^n^ru Construi    lința individuala și

împrejmuire pe teren proprietate priva situat in Iași, STRADA ȘIPOTEL NR. 35,

Inițiator: NĂFTICĂ MIHAELA

Proiectant: S.C, ATD PROIECT S.R.L. I Specialist cu drept de semnătură RUR:

Amplasare, delimitare, suprafață NUMĂR CADASTRAL 149954,

Suprafața terenului studiat prinl moștenitor nr. 908/26.08.1971 și a

niel Poiană

P.U.Z.: Iași, STRADA ȘIPOTEL NR. 35,

32,00 mp conform contractului de


'eî partaj voluntar nr. 8692/20.12.1971.


L. nr. 163/09.08.1999 - R.L.U. aprobat

or individuale si colective mici si mijlocii situate pe


Prevederi PUG aprob anterior:

•    UTR - LV- zon versanti slab cdnstru

•    regLrîîxde co

•    funcțrurxrRredo

•    H max.:

•    POT/rnax

•    CUTimax.: 0,3 rbp/ADC/mp.teren; retragerea minimă față de aliniament: 4,0 m;

țrageri minime față de limitele laterale: 3,0 m ; irageri mirai me față de limitele posterioare : 5,0 m ri P.U.D. - R.L.U. propuse:

€gim de construire: izolat si discontinuu; iunî predominante: locuințe individuale;si discontinuu; locuințe individuale;•    H max, admis = 6,Om masurat de la CTN la cornișa, regim de inaltime P+M;

•    POT max. = 15%;

•    CUT max. = 0,3 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 32,20 m din axul străzii de acces (DS 3013/4) si 5,00 m fata de limita de proprietate;

•    retrageri minime față de limitele laterale: 3,0 m si 1,20 m (0,60m);

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 3,0 m (minim 2,25

•    circulații și accese: accesul se realizează din DS 3013/4 care face strada Sipotel;

•    echipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu toate utilitatik

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritori data de 24.10.2016 se avizează favorabil.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de r&gjemșntări spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea dateloNșj/veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajareateriTariului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și <poate fi folo P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea execut; "Hshjbrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P<p?D\ și cu oblicfarivitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la d certificatului de urbanism nr. 14 03.03.2017) emis de PRIMĂRIA


e toată durata de valabilitate a si nr. 605/03.03.2016 (valabil pina la IAȘI.

Arhitect-șef, CONSTARTfNdCRISTIAN DUTU

|    4    | REGLEMENTARI


4.1» | OBIECTIVE NOI, SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM


La solicitarea beneficiarului NĂFTICĂ MIHAELA, pe amplasamen propune amplasarea unei construcții cu funcțiunea de locuință individ Aceasta ocupă aproximativ 15% din suprafața totală a terenului, având ca de reper:

•    Organizarea circulațiilor, spațiilor de parcare, garare;

•    Creșterea gradului de exigență privind calitățile estetice ale sp7

•    Folosirea unor soluții volumetrice care să integreze co valorifice elementele cadrului natural;
tudiat \se ilialES te
| 4.1. | FUNCȚIONALITATEA, AMPLASARE AII CONFORM AR^tONnlmeTIILOR    |

Conform destinației stabilite prin docum de urbanism - LV - zona locuințelor individuale și colective mici și mijlocuio situate pe versanți slab construiți, pe amplasament se reglementează:

UTILIZĂRI ADMISE

•    Locuință individuală; o Utilități pentru deservirea locuinței;•    Amenajări aferente: cale de acceș^câ plantate, etc.;

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂPentru alinierea ta distante mai

»

vecinilor.șr~pietonală, parcare, garaj, spații


3,00m, se va obține acordul notarial al


UTILIZĂRI INTERZISE

© Alte funcțiuni în afară de tgle |    teTnai sus;

• Construcții provizorii de orice

Activități productive poluante, cirâscTehnologic sau incomode prin traficul generat;

Activități care utițizpaza^ntru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau dir


Depozitări d Depozitar O nete lucră vecine/sau împ Lucrări


ntru^folosibile;

a unor cantităti mari de substanțe inflamabile sau toxice; erasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele evacuarea și colectarea apelor meteorice.

t de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și parcelele adiacente;MCITATEA, SUPRAFAȚA DESFĂȘURATA


amplasament se propune realizarea unei clădiri cu funcțiunea de locuință , cu suprafața construită la sol de 49,80mp și suprafața desfășurată de 99,60mp. Această clădire va avea acces pietonal și auto dinspre drumul de acces DS3013/4 -Șipoțel, va avea un Procent de Ocupare a Terenului de 15,00% și un Coeficient de Terenului de 0,60 mp/ADC.


| 4.4. | PRINCIPII PE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR    |

Se propune ca zona din care face parte și amplasamentul studiat și care este posibil a se dezvolta în continuare, să aibă un caracter de zonă cu funcțiuni de locuire cîSun procent de spații verzi (amenajate ca grădini de fațadă) de minim 25%, iaixddnstruC amenajările să urmărească forma pantei și a terenului.

Compoziția voloumetrică va răspunde perspectivelor de pe dri DS3013/4 - strada Șipoțel.

Deasemenea amplasamentele studiate trebuie să fie organizaie-a$tfel încât funcționale să fie clar delimitate și să aibă un parcurs coerent.

Amplasarea obiectivului propus a avut în vedere alinierea la constHrsțiifexexistente, respectiv locuințele invecinate și conformația terenului deținuțde beneficiar.

Zonele rămase libere se vor amenaja ca spații verzi indiferent de suprafața acestora, iar către limitele proprietății se vor amenaja plantații în aliniament.

Acoperișul va fi realizat tip șarpantă cu învelitoare ceramică sau tablă profilată vopsită.

Distanțele dintre clădirea cu funcțiunea de locuință și clădirile învecinate sunt:

•    6,50m față de construcția cu funcțiunea de locuință individuala din partea de est a proprietății;

•    aproximativ 37,00m față de construcți partea de sud a proprietății;

•    8,90m față de construcția cjtKfuncțiuvest a proprietății;

•    7,2Qm fată de construcția cu fim «oea vnord a proprietății;

Accesul pietonal se realizează diifitrAo singQDS3013/4 - strada Șipoțel prin in amplasamentului.

Accesul auto se realizează din zon direct în parcarea amenajată în partea cte<vest

Accesul pentru utilaje! de acces DS3013/4 - strada Sidofel.4.S.


INTEGRAREA SI CELE EXISTENTInea de locuință individuală din

)

individuală din partea de


ță individuală din partea de


cție - din zona drumului de acces acces din partea de vest a


tuiui de acces DS3013/4 - strada Șipoțel Clasamentului.

incendiilor se realizează din zona drumului


LOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU


Aspectul clădirii propuse va>exț)rima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii, va răspunde exigenteior'âcti^aie ale arhitecturii europene și va fi subordonat cerințelor funcționale ale investitorului.

Fațadele poșterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la aceslași nivel cu fațada principala/ținându-se seama de faptul că acestea se percep de pe drumul de acces DS3013/4 - strada Șipoț

Selnterzic^imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, pastișe, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor.

rarii pot fi cerute studii suplimentare de inserție pentru clădirile noi, tificăfNQrâfice, fotomontaj sau machetă.

PRINCIPlfDE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTENu este cazul. Pe amplasamentul studiat nu sunt edificate construcții.


4.7.


MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI CARJ PIETONALEPentru deservirea amplasamentului se propune acces pietonal direct trotuarului, dinspre drumul de acces DS3013/4 - strada Șipoțel din vestul prpj^rietățk sistematizarea judicioasă a terenului.

Accesul auto în incinta proprietății se va realiza pe latura vestică, dir acces DS3013/4 - strada Șipoțel. Racordul cu aceasta va fi bine dimensic accesul și ieșirea autovehiculelor, să se facă facil.

Se propune ca această cale de acces să fie reglementată cu de la nord la sud.

Toate acestea vor fi semnalizate cu marcaje și cu semne de în vigoare.
Staționarea vehiculelor se va face în interiorul parcele

Staționarea autovehicolelor atât în timpul lucrărilor de & timpul funcționării clădirilor se va face în afara drumurilor publice;

De asemenea se va avea în vedere:

• asigurarea pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu circulații


pietonale sau carosabile și canalizarea terasarea terenului (platforme, zid colectării și canalizării apelor pluviale interzicerea dirijării apelor pl<qyj^le către pa441.


PRINCIPII SI MODALITATI DE INT! NATURAL SI DE ADAPTARE A SVALORIFICARE A CADRULUI

RGANIZARE LA RELIEFUL ZONE


Intervențiile asupra cadrului natdr^l vT    nime. Se vor menține pe cât posibil toți

arborii existenți din spațiile verzi aferentele    i. Construcția propusă va urmări panta

terenului, mulându-se natural pe acesta și se jliza spații verzi - grădini de fațadă cu un procent minim de 25%.


4.9.Zona studiată ni monumente protejate.

itr-un areal protejat sau în raza de protecție a unor


Dacă la lucrările dd^șapatura'Țlentru realizarea lucrărilor rămase de executat vor fi descoperite fragmente sau obiecte cu valoare istorică, construcții vechi, lucrările vor fi sistate si va fi anunțată pftmăria munteipuȚIui lași.

1.14. | SOLUȚII PENT^IHIEABILITAREA ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRII    |

Me

parametr mediuk


ierea calității mediului între limite acceptabile, cu tendința de aducere la laturalCxxinstituie o linie strategică esențială ce trebuie urmărită în privința reconstrucției ecologice, a asigurării dezvoltării sale durabile.

^a, orientarea activităților de protecție a mediului trebuie să se facă spre: larea tuturor surselor de poluare existente și viitoare;

elirrtmarea emisiilor necontrolate;

reducerea etapizată a emisiilor, în corelare cu progresul științific și tehnic în domeniu, în funcție de disponibilitățile financiare existente (studii cost-eficiență); implementarea unui sistem de monitoring al calității mediului.

Pentru îmbunătățirea microclimatului zonei se propune completarea spațiilor plantate și înlocuirea copacilor îmbătrâniți.    Qy


în acest sens s-au propus și procente de ocupare a terenului corespund foare, de maxim 15% pentru construcții și minim 25% pentru spațiile verzi.

De asemenea, s-a propus completarea aliniamentelor stradale și prevederea de cu coroană pentru protecția parcajelor { 1 arbore la 4 locuri de parcare).

•    APE

Ape de suprafață

Se propune sistematizarea verticală a terenului astfel încât evacueze rapid.

Apele subterane

în cazul prevederii unui subsol, sunt necesare măsurrde hidn


•    SOL. Măsuri de reducere a degradării solului. Se are în

•    Modernizarea gestiunii deșeurilor (dotarea cu ndir fbkde concomitent cu selectarea acestora la producător ca

•    Rezolvarea corectă a împrejmuirilor și a decupeurilor arbo evite scurgerea pământului pe trotuare și pe carosabil.


•    NIVELUL FONIC. Zgomotul din traficul rutier

Având în vedere ca dezvoltarea zonei și i propune:

menținerea într-o perfectă si controlul nivelului de zgomot al întreținerea carosabilului; amenajarea și întreținerea,, persistente care să asiguri

planfat^ca și plantarea de specii cu frunze îcție tot timpul anului.


I>lf, | PREVEDEREA UNOR OBlEjgTrVE^UBLKElW VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI |

Pentru realizarea investiții se utilizează suprafața de teren proprietate NĂFTICĂ MIHAELA și nu necesită concesWnări din domeniul public.

Pentru a rezerva teren pentru modernizarea căii de aces la amplasamentele din zonă, conform specificației din certificatului aejjxfeanism, se ia măsura ca aliniamentul să fie retras cu 4,00 față de axul drumului, acest lucru însemnând că o parte a terenului proprietate privată a beneficiarului investiției va fiîr^cut în proprietate publică - circulații.

Circulația terenjuiuj poate avea loc și în cazul realizării unor funcțiuni din domeniul tehnico - edilitar del iipteres Iqcâhqudețean sau național.

în prezentfpu sțjnt în deȘfșșbrare alte proiecte privind obiectivele publice.

| 4.11. | lOmtlbqiNTlH^ftlftBILITAREA >1 DEZVOLTAREA IPATIILOB VERZI

Pent


dezvoltarea unei zone echilibrate din punct de vedere al spațiilor verzi, se propune^irmarirea șiîndeplinirea următoarelor cerințe:

Suprafețele libere și plantate vor respecta bilanțul teritorial propus,

atiile exterioare , exclusiv cele pentru circulația pietonală, se vor amenaja ca spații ’i (pe cabpp&ibil în baza unor studii de amenajare peisagistică), indiferent de suprafața îteia.

va evita impermeabilizarea exagerată a terenului pentru îmbunătățirea microclimatului centru protecția construcțiilor.


Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât evacuarea apelor meteorice de pe acoperiș și amplasament canalizare - fără să afecteze proprietățile învecinate.

colectarea si

y'    J


De asemeni construcția va fi protejată perimetral de tfotuare din be lățime pentru îndepărtarea apelor de la ziduri.

Alinierea construcției. Construcția propusă se va


iplasa la minim:

5,00 m de la limita proprietății dir/wst, către proprietatea Morariu Olga; 32,20 m din axul drumului DS 3013/4 -Strada Șipoțel;

0,60 m de la limita laterală a proprietății din nord, către proprietatea Tărtăcuță ConslanțjfîxTeodor -Tu^cad. 137903; Pe peretele dinspre această^prbprfetgte va-eXista cel mult geamul aferent grupului sanitar/

3,00 m de la limita latera i a proprietăți din sud, către proprietatea Morariu Mire

3,00 m față de limita Olaru


ă a proprietății din est către proprietatea


ioară a proprietății din est către proprietatea 7/1.

Inaltimea construcțiilor

•    înălțimea la cornișă a

J    »

•    Regimul de înălțime


renului (POT)

lului maxim va fi 15,00%.

Terenului (CUT)

•Uzare a Terenului va fi de 0,30 mp.ADC/mp teren.

Imprejrm

Amplasamentul vaîMrnprejmuit pe toate direcțiile, stradal, lateral și posterior.

riie la toate limitele vor fi transparente la maxim 1,7 m din care un soclu de 0,3

ejmuirilepot fi dublate de gard viu.

se admite utilizarea sub nici o forma a sârmei ghimpate sau a împrejmuirilor din arie.

| 4.16» | AIICUBAREA UTILITĂȚILOR"


Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă potabilă a construcției se va realiza printr-un branșar polietilenă de înaltă densitate de 32mm de la rețeaua existentă pe drumul de acces -Șipoțel, prin intermediul unui cămin de apometru. Consumul de apa va fi co/tforizaț apometru de diametru 32 mm, montat în acest cămin care se va poza la proprietății.

Soluția de racord va fi stabilita de SC APAVITAL in baza unui Aviz^solicitat df proprietarul amplasamentului studiat.

Necesarul de apă pentru consumatorii aferenți construcției |/r</pusș    determina

conform STAS 1478-92.

Necesarul de apă de consum

Determinarea necesarului de apă pentru consurrKș-â^ ăcut Tq conformitate cu prevederile din STAS 1478-90 în funcție de destinația clădirii, iurqărul de persoane și consumul specific maxim ;

Q zi med = Z(Ni x qi max) /1.000 [mc/zi]

Q zi max = [Kzi x L(Ni x qi max)] /1.000 [mc/zi]

Q orar max = [Ko x Kzi x Z(Nt x qi max)] /1.00£ rezultând următoarele debite de calcul:

Qzimed = (4x170)/1000= 0,70 mc/zK Qzimax= 1,15x(4x170)/1000=0,80nuz/zi Qorarmax=2,81,15x(4x170)/1000x24= 0,' mc/h


Canalizare

Evacuarea apelor uzate menajer PVC-KG 125mm la rețeaua de canalizare

J

Șipoțel asfel încât să poată fi preluat un dei de apă pluvială de 8,60l/sec.

Debitele calculate pentru 1846-90.
luviale se^va/ealiza printr-un racord realizat din adală existentă pe drumul de acces - strada pă uzată menajeră de 0,011/sec și un debit apelor uzate menajere, se face conform STAS


Quz = Qzimax= 0,80mc/;

Debitele calculate pentru evac Qpl = 8,60 litri/sec

Soluția de racord^rqD/a'TLștâbilita de SC APAVITAL in baza unui Aviz solicitat de către proprietarul zonei studi

Evacuarea apejocTÎbyiale de pe acoperișul clădirii propuse se va realiza prin burlane cu descărcare liberă la niveli/froțijarelor și dirijate spre exteriorul incintei prin pante.

Debitul calculat pentru evqpUarea apelor uzate menajere, cof. STAS 1846-90 este:

Debitul de apă^vacuat este debitul maxim de ape uzate menajere Q uz Q zi Q uz max ^0,80 m Debitul pl


elor pluviale, se face conform STAS 1846-83.Q pl = 8,60

Apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare trebuie să respecte indicatorii de țe prevăzuți în NTPA 002/2005.’ limenteîrea cu energie electrică

limentarea cu energie electrică se va realiza de la rețeaua electrică de joasă


e existentă în zonă pe drumul de acces - strada Șipoțel, printr-un branșament ut cu un bloc de măsură si protecție trifazată de 32A, în baza avizului obtinut de de la SC EON MOLDOVA SA. ’


Se estimează că puterea electrică instalată necesară pe clădirea propusa va fi de 12

KW.

La amplasarea construcției se va ține cont de condițiile avizului eliberat d MOLDOVA SA și se vor respecta normativele PE104/1993; PE2106/2003 și PE105/ de rețelele electrice aeriene de joasa si medie tensiune.

Alimentarea cu căldură

Alimentarea cu energie termică a clădirii propuse se va realiza indi


termică proprie pe bază de combustibil gazos-gaz metan, cu randament de completă și emisie de noxe scăzută.

Se estimează că puterea termică a centralei termice afere destinația de locuință va fi de 24KW.

>    t

Emisia de noxe trebuie să se încadreze în limitele prevăzut Condiții tehnice privind protecția atmosferei -anexa 2, pct.

Telefonie

în zonă există rețele de telecomunicații si obiectivul

J    J I

aceasta, în baza unui Aviz de racord emis de ROMTELECOM lași.

Alimentare cu gaze naturale

Alimentarea cu gaz natural a clădirii propuse se va face din rețeaua de distribuție de


va putea racorda la


presiune redusă existentă in apropierea zonei studiate, amplasată pe drumul de acces strada Șipoțel, printr-un branșament din polietilenă cu diametral de 25 mm și un post de reglare-măsură, pentru un debit di = 2,67 Nmc/hf

Debitul necesar de gaze naturale este de cca.

Branșamentul de gaz metan la clădir^ăxpropu aprobărilor legale de la E.ON Electrica lași și după distribuție de presiune redusă la care se prop asigurării debitului necesar.
a executa după obținerea capacității conductei de ordarea noilor clădiri, în vederea


| 4.17. | BILANȚ TERITORIAL IM LIMITA AMPLATAMENTULUI STUDIATo suprafață de 332,00 mp și nu are în


Amplasamentul studiat componență construcții existent

• Bilanț teritorial existent

Zonare funcțională

Suprafața (mp)

% din suprafața totală

1

Construcții existentă f

0,00

0,00 %

2

Spații verzi

332,00

100,00 %

TOTAL

332,00

100,00 %


Bilanț teritori

(^©tiare: fun^tîboa lă

Suprafața (mp)

% din suprafața totală

1

Consfrțictii propuse

49,80

15,00 %

2

CifQpl$tii pietonăt^,platforme, terase

140,20

42,23 %

3

Pâ<cariș, carosabil

59,00

17,77%

Spații verzi^

83,00

25,00 %

>TOTAL

332,00

100 %


’rocentele de 42,30% + 17,77% reprezentând circulații pietonale, platforme, carosabil, este/rin procent maxim și poate fi diminuat în favoarea spațiilor plantate.


| S | CONCLUZII, MASURI ÎN CONTINUARE    ~

" =    ——    —

Consecințele realizării obiectivelor propuse

Realizarea în zonă a construcției propuse va duce la o creștere calitativă a urban perceput de-a lungul străzii Șipoțel prin completarea fondului construiV^xtetent și calitatea arhitecturală a clădirii propuse,

Măsuri ce decurg în continuarea PUD-ului

După obținerea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a PU Certificatului de Urbanism emis de primăria municipiului lași, va proiectare: DTAC, DTOE, PTh, DE.

Propunerile din cadrul PUD - ului vor sta la baza fazerîtxde pn

Avându-se în vedere poziția amplasamentului în apropierea străzi cu funcțiuni predominant de locuire, se impun o serie de măsbti pbntru o urbane unitare și bine structurate, prin:

•    tratarea unitară din punct de vedere funcțional și plastic;

•    tratarea cu cea mai mare atenție și racordarea corectă a circulației auto și pietonale cu zona;

•    tratări urbane de asemenea manieră înc    mă în valoare perspectivele

favorabile către zona studiată și ce}e din zo    zonele înconjurătoare;

•    rezolvarea unitară a amplasameofulgj înconjurătoare;

•    analizarea atentă și conformarea la/x^e îrTi >eșlitative a spațiilor urbane create, atât a celor publice cât și a celor private

•    abordarea atentă a zonelor verzi, a zbnelor plantate, cât și a elementelor de mobilier urban care vor contribui la realizareă unei zone cu un caracter bine individualizat; folosirea de materiale de bună calitate, cu, texturi si culori armonios studiate, învederea integrării în domir


rhitecturalsha zonei.


Punctul de vedere al elâbbrafb/ului asăpra soluției

Obiectivele temei program au fosțjtfinse, rezultând din analiza situației existente și a


reglementărilor propuse, zona studiată.

Orice modificare reactualizarea sa si/

Local lași, si cu acor

1carejșă^conducă la creșterea calității spațiului urban în

i se face numai în cazuri bine justificate, prin avizaTăa noii teme de proiectare și a sa în cadrul Consiliul tului.JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL IAȘI, STRADA ȘIPOTEL NR. 35, NR. CAD. 149954