Hotărârea nr. 393/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Soseaua Bucium nr. 55F, numar cadastral 127087 întocmit în vederea extinderii unei construcţii existentă şi reamenajare spatiu existent pe teren proprietate privata, persoana juridică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Iasi, Soseaua Bucium nr. 55F, numar cadastral 127087

întocmit în vederea extinderii unei construcții existentă și reamenajare spatiu existent pe teren proprietate privata, persoana juridică

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.116563/17.11.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatele de urbanism nr. 3811/28.12.2015 și nr. 3427/24.10.2016;

Având în vedere cererea nr. 69277/04.07.2016 prin care S.C. According Group S.R.L. prin domnul Gavrilas Bogdan solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi Șoseaua Bucium nr. 55F, numar cadastral 127087;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Având în avizul de oportunitate nr. 492 din 06.04.2016;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 87/PUZ/2016;

1/ 3 la H.C.L. nr. 393 din 29 noiembrie 2016

Având în vedere avizul Comisiei de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului

Local Iasi din sedinta din 13.09.2016;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 44 din 16.11.2016;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, reactualizata;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Șoseaua Bucium nr. 55F, numar cadastral 127087 intocmit in vederea extinderii unei construcții existentă și reamenajare spatiu existent pe teren proprietate privata, persoana juridică.

(2)    Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 4299,0 mp conform Contractului de vanzare cumparare nr. 2585/06.12.2002 si este detinut de S.C. According Group S.R.L. prin domnul Gavrilas Bogdan.

(3)    Indicatori urbanistici: POT=50%,CUT=1,0mp ADC/mp teren, regim de inaltime:P/P+1E, Hmax.6,0 m masurat de la CTA la cornisa.

(4)    Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propun:

-funcțiuni admise - sediu firma, activitati productive de mica amploare, servicii conexe, depozitare;

-retragerea minimă față de aliniament = 14,40 m fata de limita de proprietate spre soseaua Bucium, retrageri minime față de limitele laterale: 8,50 m si 3,14 m, retrageri minime față de limita posterioara = 19,30 m ;

-Circulații și accese: accesul auto si pietonal se realizeaza din soseaua Bucium;

-Locurile de parcare sunt amenajate pe lot;

-Zona este echipata cu toate utilitatile.

(5) Anexa U2, plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru extindere constructie existenta.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, SC According Group SRL, prin domnul Gavrilas Bogdan (Iasi, sos. Nicolina nr. 223C), Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Judetean Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 393 din 29 noiembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

Suprafața teren studiata


Suprafața construita


Suprafața desfasurata


Suprafața construcții edilitare

(post trafo, rezervor apa semiingropat PSI


Suprafața circulații auto de incinta,

circulații pietonale, platforme bet.si parcar


Suprafața spatii verzi


CUT ADC/mp TEREN


EXISTENT


4 299,0


1 631,8


2 219,14


106,05


1 701,35


859,8mp


100,0


38,0


39,5


20,0


HCL nr. 393/2016


PROPUS


4299,0


2056,6


2 636,64


106,05


1276,55


min20%

859,8mp


100,0


47,8

max 50


29,7


20,0


max 1


aiatie aer


INDICI

PLANIMETRICI

A


#

6

50

1


Preze i procc


tul document recepționa ul verbal de recepție

DOGUMB


insotit dc

V../2Q16.


Rug

îl SgGOAGX


MUNICIPIUL


mătura


MBARtf


NR LOCURI DE PARCARE CONF. HCL 425/2007: 42 LOCURI DE PARCARE

(18 LOCURI DE PARCARE CORP CJ^BIROURU-24 LOCURI DE PARCARE CLĂDIRE PRODUCȚIE)


•k e-5_


REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE

OL IMITE

limita zona studiata

limita loturi proprietate SC ACCORDING GROUP srl lași limita extindere construcție propusa

oFUNCTIUNI ALE CONSTRUCȚIILOR

construcții industriale existente (producție si depozitare) construcție provizorii chillere exterioare existente

spatii birouri existente rezerva incendiu existenta HALA DEPOZITARE PROPUSA

oCATEGORII TEREN DUPĂ FOLOSINȚA


LEGEN


Z teren in intravilan - libere de construcții Z spatii verzi,curți individuale ] spatii verzi - domeniu public J platforme betonate - circulații, depozitare


oCIRCULATII

1    ~1 circulații carosabile

I circulații pietonale sens de circulație acces auto in incinta

oREGIM DE ÎNĂLȚIME

P    construcții parter

P+1E    construcții parter + etaj


stâlp de beton/ metal ihKYnnat

stpjo dc i’pJAtTWFWfN IM A

Catnm rotea electricitate

H0rant ÎNĂLȚIME MAXIMA LA CORNIȘA


-înălțime la cornișa clădire existenta--inaltime la coama 6,4 m P.O.T. MAX.


4. C.U.T. MAX. ADC/mp

leftciar: SC Âccording Group SR1._


P.F. HOGAȘ Hi

Judet/UAT: Mun.Iasi, Sos.Bucium nr.SSF, Jud.lasi

m .r. ^-i

VERIFICATOR

IBraiiSJ1 aH

\    B 1 ii'1. N’ h

tel: 0744 754 304 www.neoproiect.biogspot.ro dgoaga@yahoo.com

SC NEO PROIECT SRL

IAȘI, STR. TOMA SAVESCU, NR.33A

J 22-1307/03    CIF 156 054 93

beneficiar:

S.C. ACCORDING GROUP S.R.L. IAȘI

PROIECT NR.

43/2016

SEMNĂTURĂ

SCARA

1/500

P.U.Z.

EXTINDERE CONSTRUCȚIE EXISTENTA amplasament: SI REAMENAJARE SPAȚIU EXISTENT mun.lasi, sos. IASI-SOS BUCIUM NR 55 F

FAZA:

PUZ

SEF PROIECT

arh. DAN GOAGA

PROIECTAT

arh. DAN GOAGA

\

03. 2016

REGLEMENTARI

URBANISTICE

planșa nr.

U.2.

DESENAT

arh. DAN GOAGA

soft:MUNICIPIUL

INSTITUȚIA ARHITECTULUI SERVIC IUL URFANISMB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonal


Ca urmare a cererii adresate de S. C. ACCORDING GROUP S. GAVRILAS BOGDAN cu sediul in Iași, SOSEAUA NICOLINA NR. 55 nr. 69277 din 04.07.2016, în conformitate cu prevederile l>^iuK35OZamenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și complet următorul:

AVIZpentru Planul urbanistic zonal pentru Extind reamenajare spațiu existent pe tereruproorietatl

imobilul situat in Iași, SOSEAUA BUCIUM NRS55FxNU Inițiator: S. C. ACCORDING GROUP S.

Proiectant: S.C. NEO PROIECT S.R.L. I Specialist cu drept de semnătură RUR:

Amplasare, delimitare, suprafață zona stu NR.55F, NUMĂR CADASTRAL 127,

4299,0 mp (conform contractul detinut de S.C.ACCORDING GR'

Prevederi PUD aprobat prin HC

•    Sediu firma si depo,

•    regim de construir

•    funcțiuni predo servicii conexe,<iepozin re;

•    H max: 9,

•    POT rrîax :

•    CUT m a XXI ,8 rrtpABC/mp.teren;

•    retragerea minimă rața de aliniament: 14,40 m;

•    retrâgm minfme față de limitele laterale: 6,80 m si 2,70 m;

•    retrageri minime față de limitele posterioare : 42,80 m

derl IRJJ^Z. - R.L.U. propuse:

im de construire: izolat si discontinuu;

cțiuni predominante: sediu firma, activitati productive de mica amploare, vicii conexe, depozitare;

max = 6,Om masurat de la CTA la cornișa, regim de inaltime P/P+1E; max = 50%;

existenta si ană juridică, generat de DASTRAL 127087;

nul GAVRILAS BOGDAN


Dan Goagă

P.U.Z.: Iași, SOSEAUA BUCIUM renului studiat prin PUZ este de cumpărare nr. 2585/06.12.2002) este


domnul GAVRILAS BOGDAN.

/08.09.2003 - R.L.U. aprobate anterior:


școntinuu;

ma, activitati productive de mica amploare,•    CUT max = 1,0 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 14,40 m fata de soseaua Bucium;

•    retrageri minime față de limitele laterale: 8,50 m si 3,14 m;

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 19,30 m ;    Qy

•    circulații și accese: accesul se realizează din soseaua Bucium;

•    echipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu toate utilitățile.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și u data de 16.11.2016 se avizează favorabil.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglement spre neschimbare.


Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea dat înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, in c 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ș modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.


Documentația tehnică pentru autorizarea execut poate întocmi numai după aprobarea P.U^Z) și cu prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emife ri salâ certificatului de urbanism nr. 3427 din 24.] D.2016 (\Z PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.


ată durata de valabilitate a il pina la 24.10.2017) emis de


tect-șef,

ONSTANTIN CRISTIAN DUTU

nco

proiEcr


TEL.+40 0232246204 ; +40 O7447543O4 dgoaga@yahoo.com ; www.neoproiect.aaz.ro


VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE CONSTRUCȚIE EXISTENT REAMENAJARE SPAȚIU EXISTENT


CAPITOLUL I


PRESCRIPȚII GENERALE

1. Rolul Regulamentului local de urbanism


entul studiat, condițiile file metalice, ace obiectul PUZ.


Prezentul Regulament are rolul de a reglementa p de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilita:

Prescripțiile cuprinse in RLU sunt obligatorii pe in'treg ti

2. Baza legala a elaborării

Elaborarea prezentei documentații de urbanism s-aN cu respectarea următoarelor legi si normative:

•    Legea 242/ 2009 pentru aprobarea OrdoiîitsferGuver țiului 27/2008 pentru modificarea si completarea Legea nr. 350 /2(XUnrivind amenajarea teritoriului si urbanismul

•    Legea nr.50/1991, modificata si complctma/pțivind autorizarea executării lucrărilor de

construcții;    / ( I L'

•    Regulamentul Gener^dedLbanism, aprobat prin HGR 525/1996;

•    Ghidul privind metoddlogMtde elaborare si de conținutul cadru al documentațiilor de urbanism, indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr.


176/N/16.08,

pobarea Regulamentelor locale de urbanism, indicativ )rdinul MLPAT nr. 21 /N/l 0.04.2000; ui fondul funciar, modificata si completata;

Legea i 995 privind calitatea in construcții;    .

J legislația in vigoare referitoare la cai de comunicații, rețele tehnico-edilitare, siguranța construcțiilor, sanatatea populației, etc.


•    Ghidul privind Elaborare:


PLAN URBANISTIC ZONAL

ONSTRUCTIE EXISTENTA SI REAMENAJARE SPAȚIU EXISTENT

ncn


praiEcr

TEL.+40 0232246204 ; +40 0744754304 dgoaga@yahoo.com; www.neoproieict.aaz.roLegea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor si HG nr. 1739/2006 aprobarea categoriilor de construcții si amenajari care se supun Avizării si/sau privindsecuritatea la incendiu


nea

IAȘI, STR. TOMA SAVESCU, 33 A J22-1307/2003 ; CIF 15605493

prDIELZ^

TEL.+40 0232246204 ; +40 0744754304 dgoaga(Svahoo.com : www.neooroiect.aaz.ro

CAPITOLUL II    //

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENUI

4. Reguli cu privite la pastrarea integrității mediului si protejarea patribaoniuluT natural si construit

4.1. Autorizarea executării construcțiilor pe terenuri agricole diiXuitravilankA pentru toate tipurile de construcții si amenajari specifice localitatilorNsn respectare RGU.

Terenul studiat are categoria de folosința CC — curti-construbtijZ

4.2. Autorizarea executării construcțiilor si am> forestiera este interzisa, conf. art.5 din RGU.

Terenul studiat nu se afla in zoi^u des
4.3. Autorizarea executării construcțiilor definitive, at    decât cele industriale, necesare

exploatării si prelucrării resurselor in zonele delimitate i    rm legii, care conțin resurse

identificate ale subsolului, este interzisa, conf. art. 6. din RGU. ■

Terenul studiat nu se afla mtr-o\on\care conține resurse identificate ale subsolului.


4.4. Autorizarea executării apa si in cuvetele lacurilor este interzisa c|

Nu este cazul.


4.5. Autorizări funcțiune, volumetr: materiale utilizarZ'Sn^elitoare interzisa, conf. artTbsfin RGl

Terenub regie zone nazrtta ''oro iei a te.

ice fel in albiile minore ale cursurilor de lucrărilor stabilite conf. art. 7 din RGU.


utaru corîStgac fiilor si a amenajărilor care prin amplasament, itectural - conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, cromatica, etc. - depreciaza valoarea peisajului, este

nu se afla in zona cu valoare peisagistica sau in


prniEcr


TEL.+40 0232246204 ; +40 0744754304 dgoaga@yahoo.com ; www.neoproiect.aaz.ro


4.6.

Terenul studiat nu se afla intr-o zona care cuprinde va patrimoniu cultural contruit, rezervație de arhitectura si urbanism zona de protecție a monumentelor istorice.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si apararea interesul


5.1. Expunerea la riscuri naturale

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor in naturale cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor ao conform articolului 10 din R.G.U.

Terenul studiat nu se afla in zona expusa la riscuri naturale.


5.2.    Expunerea la riscuri tehnologice.

Terenul studiat nu se afla in zona expus

5.3.    Construcții cu funcțiuni generatoare de ris

Construcțiile si instalațiile propuse

generatoare de riscuri tehnologice.

5.4. Asigurarea echipării edilitar

Beneficiarul, sau beneficiat i\parteneriat privat va asigura toate lucrările edilitare necesare fianctio, ipbi$X:tivului.

Asigurarea echipării tehnictp ilitare in localitate se va face conform articolului 13 din R.GT3T


5.5. Asigurarea^ Autorizare^ compatibilității


tibilitatii funcțiunilor:

ii construcțiilor se va face cu condiția asigurării a construcției si funcțiunea dominanta a zonei

4 din R.G.U.


MUN. IAȘI, SOS. BUCIUM, NR.55F

ncn

IAȘI, STR. TOMA SAVESCU, 33 A J22-1307/2003 ; CIF 15605493

prniEcr

TEL.+40 0232246204 ; +40 07447543045.6.    Procentul de ocupate al terenului Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția respectării indicilo/ nrfaximi

admisibili P.O.T.si C.U.T. stabiliți prinPUZ.

POT: max, 48 % ;

CUT: max 1,0 mc/mp teren

5.7.    Lucrări de utilitate publica Nu este cazul.

5.8.    Reguli cu privire la siguranța construcțiilor:


construcțiile propuse se vor executa avand la baza documentații elaborate conform Legii nr.

izare, precum si conform pmeniu; i geotehnic;

anta esențiale/ce trebuie realizate si instalațiilor aferente.


50/1991 republicata - Legea 453/2001 privind proces Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, de c in vederea proiectării se vor respecta condiml^ si reco: prin proiecte se vor stabili exigentele de pi menținute pe toata durata de existenta a co
5.9. Apararea interesului public se condițiile normelor si normativelor in vigoare, de interes public existente.


ra prin executarea obiectivului propus, in si protejarea in exploatare a obiectivelor


Teritoriul stud, întrucât zon: constituie intr-un

_Jementan Pe baS acestui regiobiectuLPUZ-ului are o suprafața de 4 299,0 mp.

ite de omogenitate (relief, funcțional, circulație, etc.) ea se Teritoriale de Referința).

se pot studia si in planșa aferenta Regulamentului Urbanistic, it se va elibera autorizația de construire.


ncn

prciEcr


PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

LI. Utilizări admise

In zona PUZ — ului se permit următoarele funcțiuni: servicii către întreprinderi; spatii de expunere, prezentare si comercializare cu amanrfhttâlale lor produse si tehnologii; activitati productive de mica amploare, servicii conexe

monCrm


1.2. Utilizări admise cu condition-    Activitati industriale productive si de servicii, IMM cu pisoii! nepnluant desfășurate in construcții industriale mari si mijlocii, distribuția si depozitarea bunurilor si maîbrialelor produse;

-    Activitati productive desfășurate in construtth industriale mici si mijlocii, distribuției si depozitarii bunurilor si materialelor, cercetării industriale si anumitor activitati comerciale;


-    Activitati productive polua

-    Construcții provizorii de

-    Depozitari de materiale refolosiUtl

-    Activitati care utilizează pentru dept    si producție terenul vizibil din circulațiile publice

-    Platforme de precolectarfeva deseuril r urbane

-    Depozitarea pentruivanzare a unor c iritări mari de substanțe inflamabile sau toxice

-    Aurcobstze si statiis ttretmere auto

PLAN URBANISTIC ZONAL    26

ONSTRUCTIE EXISTENTA SI REAMENAJARE SPAȚIU EXISTENT_

ncn

proiEcr


TEL.+40 0232246204 ; +40 0744754304 dgoaga@yahoo.com ; www.neoproiect.afiz.ro


SECȚIUNEA II

CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CLADIRIL

2.    CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, F( DIMENSIUNI)

Pentru a putea fi construibila direct, in baza prezentului regulament; indeplineasca următoarele condiții:


- sa aiba asigurata echiparea tcîirnco-edilitara necesara ;

• forma si dimensiunile lotului sa permită amplasarea unor cori brii pe sL afară lor, cu respectarea regulillor de amplasare si conformare conf. PUZ.

3.    AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT


(1) Aliniamentul este definit in sensul prezentului n intre domeniul public si domeniul privat

(2) Retragerea clădirilor in raport cu^Bhiamen cuprinsul PUZ nu va depăși linia marcata in planșa xfesțegleme


Se pastreaza aliniamentul existent.

4.    AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DETTMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR SI IN INTERIORUL PARCELEI

(1)    Regimul de aliniere al clădirilor tete reprezentat in planșa de reglementari urbanistice. Se va respecta aliniamentul dat de clădirile existente pe amplasament;

(2)    Se vor respecta Normele de igiena privina)mediul de viata al populației, condițiile de protecție fata de incendiu si alte norme tehnice specifice.

5.    CIRCUfLATirsI ACCESE 5.1.

(1) Parcela este Airisirtiiliilă'suimai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3,0 m lățime dintr- o \ circulație \puhlica in mod direct, sau prin drept de trecere legal.

Caracteristici de sti ; a incef


sselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor


(2) Accesul caro3 aii de incinta va avea latimea min. 3,0 m, si va permite intervenția autospecialelo ie stingere a incendiilor, conf. Anexa 4 din RGU art.4.12 ;


nco


prniEqr


TEL.+40 0232246204 ; +40 0744754304 dgoaga@yahoo.com ; www.neoproiect.aaz.ro


5.2. Accese pietonale:

(3)    s-au prevăzut trotuare cu latimea de mir» 0,9 m pentru circulația curenta paralel cu carosabilul;

(4)    trotuarele pietonale vor fi racordate cu rampe pentru a perimite circulația pers handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

(5)    Se vor respecta prevederile din planșa de Regulament.


O)5.3. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELO

Staționarea autovehiculelor se admite numai in interio circulațiilor public, pe locurile de parcare la sol prevăzute in Iun: de acces.(2)


Locurile de parcare se dimensioneza conform normelor specifice in vigoare


O)


6. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBI

Inaltimea maxima a construcțiilor va fi ce; Hmax la cornișa = 6,0 m.
ARTICOLUL 7 - ASPECTUL EXTERIOR AUQLAUIRILOR

(1) Aspectul exterior al construcțiilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii. Aspectul exterior al extinderii propune. vaSLsimilar cu al clădiri care se extinde.


(1)

(2)


ARTICOLUL 8 - CONDI

Toate clădirile vor fi racorda Extinderele de rețele sau măririleIPARE TEHNICO-EDILITARA

o- edilitare.

citate a rețelelor edilitare publice se va realizacontractelor inchei; Lucrările de raj investitor sau. Realizarea


1 sau in intregime, după caz, in condițiile locale, conf. Art. 28 din RLU.

re la rețeaua publica se suporta in intregime de


lor edilitare Se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995


privind califât de lucrarLspccifici


onstructii, precum si a normativelor tehnice referitoare la categoriile


PLAN URBANISTIC ZONAL    28

ONSTRUCTIE EXISTENTA SI REAMENAJARE SPAȚIU EXISTENT_


nea


ARTICOLUL 9 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

(1)    Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate.

(2)    Spatiile exterioare, exclusiv cele pentru circulația pietonala, se vor amehaja^ca spatii verzi indiferent de suprafața acestuia.

(3)    Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatul impermeabilizarea terenului peste minimumul necesar pentru acceses, terase.

(4)    Sistematizarea verticala a terenului se va realiza astf pluviale si de pe terenul amenajat sa nu afecteze proprietățile invecinate.

ARTICOLUL 10 - ÎMPREJMUIRI

12.1    împrejmuirea spre strada de aces va fi transpari inaltimea maxima de l.,80 m.

12.2    împrejmuirea laterala si posterioara va fi opaca, c

SECTIU

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCU

ARTICOLUL 11 - PROCENT TERENULUI (POT)

Procentul de Ocupare!

ADMISIBIL DE UTILIZARE A


fi maxim 50%.ARTICOLUL/bTxMCLQIFICARI ALE PUZ

Orice modifisaie a PUZ^qlubse face numai in cazuri bine justificate, prin reactualizarea sa si numai)prin avi^ațea noii teme de proiectare si a sa in Consiliul Local al municipiului Iași si Consiliul Judeteân Iași.

întocmit.


EXTINDERE CONSTRUCȚIE EXISTENTVSPkEÂKieNAJARE SPAȚIU EXISTENT

29


MUN. IAȘI, SOS. Bt'C It'M, NR;551    '