Hotărârea nr. 392/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, T 61, zona Cimitirul Evreiesc identificat cu numere cadastrale 150830, 149948, 151752, 150831, 149947, 152646, 153387, 153388, 153389, 154627, 154624, 154625, 154626, 149952, 154628, 149950, 149951, 153659, 153660 si 153661, pentru investitia “Construire locuinţe individuale pe teren proprietate”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, T 61, zona Cimitirul Evreiesc

identificat cu numere cadastrale 150830, 149948, 151752, 150831, 149947, 152646, 153387, 153388, 153389, 154627, 154624, 154625, 154626, 149952, 154628, 149950, 149951, 153659, 153660 si 153661, pentru investiția “Construire locuințe individuale pe teren proprietate”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.117555/ 21.11.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3229/ 18.11.2014 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 5347/19.01.2016 prin care domnul Ioanid Grigorie și domnul loanid Ionel solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, T 61, zona Cimitirul Evreiesc, identificat cu numere cadastrale 150830, 149948, 151752, 150831, 149947, 152646, 153387, 153388, 153389, 154627, 154624, 154625, 154626, 149952, 154628, 149950, 149951, 153659, 153660 si 153661, întocmit pentru investiția “Construire locuințe individuale pe teren proprietate”;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.465/ 27.01.2016, proiectul faza P.U.Z. nr. 02/2015 intocmit de S.C. G.T. Arhitect S.R.L. Iași, arh Gelu Gopsa, precum și toate avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic si de stabilitate cu verificare Af, planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, Avizul Comisiei de urbanism din data de 15.07.2016, Avizul unic nr. 82/P.U.Z./2016 emis de Consiliul Judetean Iasi la data de 31.10.2016 si Avizul arhitectului-sef nr.51 din 21.11.2016, emis in urma sedintei C.T.A.T.U. din 21.11.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Ordinului M.D.R.A.P. nr. 233 din 17.02.2016;

Având în vedere dispozitiile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- lasi, T 61, zona Cimitirul Evreiesc, numere cadastrale 150830, 149948, 151752, 150831, 149947, 152646, 153387, 153388, 153389, 154627, 154624, 154625, 154626, 149952, 154628, 149950, 149951, 153659, 153660 si 153661, întocmit in vederea realizării investiției “Construire locuințe individuale pe teren proprietate”;

(2) Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 24.994mp identificat cu numere cadastrale 150830, 149948, 151752, 150831, 149947, 152646, 153387, 153388, 153389, 154627, 154624, 154625, 154626, 149952, 154628, 149950, 149951, 153659, 153660 si 153661 si este proprietatea urmatorilor: loanid Grigorie și loanid Ionel, in cote indivize, conform Titlului de Proprietate nr.186943/ 25.09.2009; Ochiros Andrei si Ochiros Alina, 685mp, nr.cad. /CF 153389 (cota indiviza nr.cadastral 149952, CF 149952 , cale de acces), conform Contractului de vanzare autentificat sub nr. 1398/16.05.2016, BNP Dascalu Alexandra; Ochiros Mara-Cleopatra, 685mp, nr.cad./CF 153388 (cota indiviza nr. cadastral 149952, CF 149952 cale de acces), conform Contractului de vanzare autentificat sub nr. 1397/16.05.2016; Andries Vasile si Andries Mihaela, 679mp, nr.cadastral /CF150831 (cota indiviza din cale de acces identificata cu nr.cadastral 149952, CF 149952), conform Contractului de vanzare autentificat sub nr. 2199 din 28.06.2016, Birou Individual Notarial Ochiros Alexandru; Curcudel Nicu-Dorel si Curcudel Alina, 860mp, nr.cadastral /CF 153387 (cota indiviza din cale de acces identificata cu nr.cadastral 149952, CF 149952), conform Contractului de vanzare autentificat sub nr. 1373/ 26.04.2016, BIN Ochiros Alexandru; Balaita Georgeta si Balaita Catalin, 700mp, nr.cadastral/CF 150830 (cota indiviza din cale de acces identificata cu nr.cadastral 149952, CF 149952), conform Contractului de vanzare autentificat sub nr. 1823/16.06.2016, BIN Ochiros Alexandru; Cavaleriu Liliana-Ionela, 790mp, nr.cadastral/CF 151752 (cota indiviza din cale de acces identificata cu nr.cadastral 149952, CF 149952), conform Contractului de vanzare autentificat sub nr. 3097/8.10.2015, Societatea Profesionala Raluca Razusi si Codrin Macovei; Blaj Cristian si Blaj Carmen Martiana, 969mp, nr.cadastral /CF 153660, conform Contractului de vanzare autentificat sub nr. 1613/19.05.2016, BIN Ochiros Alexandru (ipotecat in favoarea lui Ioanid Grigorie si loanid Ionel); Tibuleac-Bordei Carmen -Raluca, 1.182mp, nr.cadastral /CF 153659, conform conform Contractului de vanzare autentificat sub nr. 1612/19.05.2016, BIN Ochiros Alexandru; Serghiac Teodor-Emil si Serghiac Maricica, 911mp, nr. cadastral/CF 154626 (cota indiviza din terenul cu nr.cadastral 149952) conform Contractului de vanzare autentificat sub nr. 3373/15.09.2016, BIN Ochiros Alexandru; Busila Rozalia si Busila Andy-Mihăiță, 555mp, identificat sub nr.cadastral/ CF152646 (cota indiviza din cale de acces identificata cu nr.cadastral 149952, CF 149952) conform Promisiunii de vanzare-bilaterale de vanzare-cumparare autentificate sub nr.198/19.01.2016, BIN Ochiros Alexandru; Baltianu Tatiana, 813mp, identificat sub nr.cadastral/CF 154627 (cota indiviza din cale de acces identificata cu nr.cadastral 149952, CF 149952), conform Contractului de vanzare aut.sub nr. 3374/16.09.2016 BIN Ochiros Alexandru; Miron Andrei Alexandru si Simion

(Miron) Adriana, 551mp, număr cadastral/CF 149947 conform Contractului de vânzare

autentificat sub nr. 895/ 27.03.2015 NP Ochiroș Alexandru; Cavaleriu Liliana Ionela si Cavaleriu Bogdan Dumitrel, 790mp, nr.cadastral/CF 151752, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3097/ 8.10.2015, NP Codrin Macovei.

(3)    Zona se va constitui intr-o singura unitate teritorială de referință UTR LC - zona de locuinte individuale cu D+P+1E+M niveluri și dotări aferente.

(4)    Utilizări permise: locuințe individuale și functiuni conexe, regim de construire izolat. Indicatori urbanistici: POT= 25%, CUT=1,20mpADC/ mp teren, regim de înălțime maxim D+P+1E+M, inaltime maxima 8,00m la cornișă, 12,00m la coamă de la CTA.

(5)    Cladirile se vor dispune retras de la limita de proprietate propusa cu minim 5,00m, respectiv la 9,50m de axul strazii Iancu Flondor si a oricarui alt drum existent sau constituit din proprietatea studiata.

(6)    Fata de limitele laterale ale parcelelor, cladirile se vor retrage la minim 3,00m cu exceptia situatiilor in care pe latura laterala este drum de acces, caz in care distanta se va majora la 5,00m.

(7)    Fata de limita posterioara a parcelei, cladirile se vor amplasa la minim 5,00m.

(8)    Sistematizarea verticala a zonei studiate va fi riguroasa si se va studia in detaliu la etapa urmatoare, avandu-se in vedere pastrarea stabilitatii versantului si eliminarea posibilitatilor de infiltrare in teren a apelor de orice fel.

(9)    Colectarea si scurgerea apelor pluviale de pe zona studiata se va face riguros, prin sistematizare verticala si canalizare, numai catre strada, in vederea preluarii lor de sistemul de canalizare.

(10)    Se va asigura protejarea, nedeteriorarea, mentinerea in functiune a lucrarilor de consolidare si asanare adiacente, precum si intretinerea lor curenta .

(11)    Se vor amenaja cate doua locuri de parcare pe fiecare lot.

(12)    Anexa planșa „U2- reglementări urbanistice” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(13)    Imobilele vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice.

(14)    Infrastructura necesara realizarii obiectivului (reprofilare drum public, amenajare cai de acces private, extinderi retele/daca este cazul) vor fi suportate de persoanele interesate si se vor realiza anterior investitiei de baza.

Art.2 (1) Parcelarea se va realiza conform planșei de reglementari U2, avand ca cerinte asigurarea accesului auto la fiecare parcela si constructie, terenul fiind impartit in 23 de parcele cu forme poligonale.

(2) Se propune cedarea unei suprafete de teren de 1.371mp din propritatile private pentru redimensionarea circulatiilor (a profilului stradal si crearea trotuarelor).

Art.3 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, domnilor Ioanid Grigorie, Ioanid Ionel, Cavaleriu Bogdan Dumitrel, Miron Andrei Alexandru, Ochiros Andrei, Andries Vasile, Curcudel Nicu Dorel, Balaita Catalin, Cavaleriu Bogdan Dumitrel, Blaj Cristian, Serghiac Teodor-Emil si doamnelor Ochiros Mara Cleopatra, Tibuleac Bordei Carmen-Raluca, Busila Rozalia si Baltianu Tatiana, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Judetean Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 392 din 29 noiembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

HCL nr. 392/2016


>•„ LOT..5


GOPS*


=03


Județul IAȘI taaria Municipiului Iași


ANEXA

PUD/PUÎ


Arhitect,


CIMITIRUL 3’ EVREIESC


7S*- ■


Propr. PAULSELIG * Al. Cimitirul Evreiesc 22-22A


ÎS Punct gospodăresc


Hota: In zona de protecție fata de magistrala de gaz, la Intersecția cu drumurile de acces, conductele se vor proteja in tub metalic, cf. aviz nr. 10872/287 /17.03.2016

Masuri de protecție a mediului:

jrcarile / garajele se vor amplasa la minim 5.00 m fata de ferestrele camerelor de locuit.

* Punctul gospodăresc se va amplasa la minim 10.00 m fata de ferestrele locuințelor.


Zona de protecție fata de magistrata de gaz (cu Interdicție de construire)

) fata de parcari (R=5.00m) |

i fata de punctele LOOm)


Zona de


Zona de


Cartier I AMFITEATRU


35S5£


"1 ‘

Locuința propusa j Suprafața liber


(Locuința

Suprafața liber amenajata î propusa


drum de


NTATIE

SntN_


Bilanț terirorial:


VI ZAfSeR EWSCH1M BAR E


PAGINA.


Semnătura


Ul    i


Drum asfaltat    Trotuar Suprafața liber amenajata

Profil str. lancu Flondor (P1)


CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘi VIZAT SPRE NESCHIASARE

ANEXA • £UD/PUZ •

Nr. <6?-    d«n^/, Ahojft/


șiiULoj»


mutate


A ORt£,


<? Cj-J


SPECIFICAȚIE

EXISTENT

mfi%

PROPUS    < |

-TP%1

Suprafața teren

24994

100

24994

100

Suprafața construita

-

-

6248.50

25.00

Suprafața desfasurata

-

-

29992.80

-

Suprafața drumuri

iUfi

153

0.61

8182.13

32.73

Suprafața liber amenajata

24841

99.39

10563.37

42.27

Locuri de parcare

-

-

46 locuri

- ■


U.T.R. existent: CBS - Campus universitar si pol de cercetare ___U.T.R. propus: LC - Locuințe individuale si colective mici

REGIM DE ÎNĂLȚIME: D ♦ P + 1E * M

1    Inaitimea maxima la cornișa admisibila (m)

2    înălțime maxima admisibila (m)

3    P.O.T. maxim

4    C.U.T. maxim


B

12

25.00

1.20


: INDIVIDUALE PE


i Cimitirul Evreiesc


SC. GT. ARHITECT SRL. J22/2835/2004

lași, Aleea Păcurari nr. 10 bl G3 tel. 0743.012012


et 4


Beneficiar. lOANțpe

IOANID ION EL

Adresa: Tara ITALIA, Oraș NOVATE MEZOLA


Proiect nr. 02/2015


Semnificație


Sef. proiect

Proiectat


Nume si prenume


arii. Gopsa Gelu

arh. Gopsa Gelu

arh. Munteanu loan

arh, stg. Cenușa)


Scara

1:500

Data

09/2015


THIu planșei:

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE -ZONIFICARE


faza

P.U.Z.

planșa

U.2IVIUIMIGIFMUI-

institutsa

arhitectului SERVICIUL URBANI


i IVIB-dul Ștefan ce) Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primarta-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonal

Ca urmare a cererii adresate de Ioanid Grigorie, cu domiciliul în Italia Via Delta Riva 269 si Ioanid Ionel, cu domiciliul in Iași, str.6 Martie, înregistrată ia nr. 5347 din 19.01.2016, în conformitate cu tfhevederî 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu rnbcjifîbărjle și ulterioare, se emite următorul:

AVIZNr. 51 din 21.11.20

pentru Planul urbanistic zonal pentru „Construire generat de imobilul teren in suprafața de 24/9§4mp,' identificat cu nr. cadastrale 150830, 149948><5/K52, 15( 153388, 153389, 154627, 154624, 154625, 15 153659, 153660 si 153661

Inițiatori: Ioanid Grigorie si Ioanid Ionel Proiectant: S.C. GT ARHITECT S.R.L Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. G Amplasare, delimitare, suprafață zo cadastrale 150830, 149948, 1517 .154627, 154624, 154625, 154626 1.53659,153660,153661, teren situat in(Tuale pe teren proprietate« ona Cimitirul Evreiesc,

947, 152646, 153387, 4628, 149950, 149951,


strada lancu Flondor si cârti Dragan, Selig Paul, ia vest proprietăți private Reut L

Prevederi P.U.G. - R.

•    UTR CBS, camoUslunive*    regim de construire: confor'


in    24.994mp, identificat cu numere

49947, 152646, 153387, 153388, 153389,

8, 149950, 149951,

ha Cimitirul Evreiesc, învecinat la sud cu strada Ion Nistor si proprietăți private Bogdan Flondor si Cimitirul Evreiesc, la nord drum public si elu si Gheorghe Petruca.

bate anterior:

pol de cercetare UZ;


funcțiQnppredorrHpaftte: conform PUZ cu recomandări: spații pentru învățământ superior, bibliotecă/he^iatecS^hămine, restaurante, birouri și atelire de întreținere, spații sociale și medig^le^pentKu stuoențb spații acoperite și descoperite pentru sport și loisir, locuințe fesoîxșiVizitatori, club profesori, comerț, servicii personale, parcaje;-spații rcetare ifxppbfile legate de cele ale învățământului superior din campus; inaltime: conform PUZ cu recomandări: P+3 pe străzile cu două fire de se limitează înălțimea maximă admisibilă dar aceasta condiționează aliniament în cazul în care înălțimea clădirii depășește distanța dintre


pentr pe nț regi

ula
mente;

max : conform PUZ cu recomandări: în zona de versanți construîbiîî (stabili și Wsohdați) - POT maxim = 35% ;

CUTrtnax : conform PUZ cu recomandări: în zona de versanți - CUT maxim = 1,0 mp C/hw teren;

retragerea minimă față de aliniament / față de limitele laterale /față de limitele posterioare- conform PUZ.;


Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR LC, locuințe individuale cu D+P+1E+M niveluri;

•    regim de construire: izolat;

•    funcțiuni predominante: locuințe individuale și funcțiuni conexe;

•    H max :D+P+1E+M, înălțime maxima 8,Q0m la cornișă, 12,00m ia coar

•    POT max = 25 %;

•    CUT max = 1,20 mpADC/mp teren;

•    retragerea minimă față de aliniament : 5,00m de la limita de proprietate,

9,50m de axul străzii Iancu Flondor si a oricărui alt drum existent sau proprietatea studiata;

•    retrageri minime față de limitele laterale = 3,00m cu excepția situațiilor' laterala este drum de acces, caz în care distanta se va majora la

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 5,00m;

•    circulații și accese: accesul auto principal in zona studiată se val fi Păcurari, prin Aleea Cimitirul Evreiesc și strada Iancu F^oN^or îa Ion Nistor ia est si sud-est; accesele auto in incinta se vo< realiza deschiderea de 7,00m iar cele pietonale se vor face prin ir l,00m lățime, conform profîielor stradale prezentate in piansa

•    echipare tehnico-edilitară: zona echipata edilitar, extinderile se vor' persoanelor interesate
In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare/a 21,11.2010 se avizează favorabil fara condiții Pla de urbanism aferent pentru investiția propussc/Cor^struire proprietate* generat de imobilul teren în suprafața a«^24 Evreiesc.

și urbanism din data de

nai și Regulamentul iocal Individuale pe teren ituat in T 61, zona CimitirulPrezentul aviz este valabîi numai împreună neschimbare.litatea datelor și veridicitatea ,, vântului aviz, în conformitate cu art. 63 pnajarea teritoriului și urbanismul, cu


Documentația tehnica pentr^r întocmi numai după acestuia.


Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z, răsp înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care alin. (2j lit. q) din Legea nr. 350/2 modificările și completările ulterioară folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate^ obligativitatea respectării întocmai a prevederilor


miterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului 1.2014, emis de Primăria Municipiului Iași.

Arhitect-șef,

Arh. Cristiao^Wșfeintin Dutu


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

FA

I. DISPOZIȚII GENERALE1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

1.1    Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent PUZ estet de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de realizare si utilizare a construcțiilor pe intreg teritoriu studiat.

1.2    Prescripțiile cuprinse in prezentul Regulament (permisiuni si Teștfictii) sunt


obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

1.3    Prezentul Regulament Local de Urbanism es caracter de reglementare ale^taliaza prevederile cu LOCUINȚE mun. Iași, T61


zona


INDIVIDUALE PE TEREN PROPRȚțTATE

Cimitirul Evreiesc.

1.4    Regulamentul local de urbanism consîituieXrt de^autorîtafe al administrației publice locale si va fi aprobat pe baza avizelor pb^finute irN^onfprmitate cu prevederile Legii 350/2001.

1.5    Modificarea Regulamentului Lobai de Urbanism aprobat se va face numai in condițiile in care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modifican'&le Planului? Urbanisitic Zonal si implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se boateT^ce numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o si documentatm'initiala.

1.6    Daca prin prevederile unor dociamenlatii pentru parti componente ale teritoriului studiat se schimba conceptia^generala bare a stat ia baza Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de Urbanism apfobât, este necesara elaborarea din nou a acestei documentații, conform prevederilor lbsale.


2. Baza legală a el a hora f

La baza elaborării Regufctnier - Regulamentul General de


tlui aferent PUZ se află:

lanism aprobat prin H.G. 525 /1996 și revizuit în 2002;


Regulamentului General ele Urbanism, aprobat prin Ordin


de apheart U10.0^200T

itodologia de elaborare și conținutul -cadru al PUZ, indicativ GM-


rdul

MLPAT nf - Gl

010-2010C,

nr. 50/199L^,rivind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru alizârea îtxmintelor, cu modificările si completările ulterioare;

Legea qr?T§/l 991, republicata privind fondul funciar; egea 215/2001, privind administrația publica locala;

-egea 54/1998, privind circulația juridica a terenurilor;

Legea nr. 10/1995 (republicata), privind calitatea in construcții;

Legea nr. 213/1998 privind propritatea publica si regimul juridic al acesteia.
3. Domeniul de aplicare

Elementele de regulament ale PLANULUI URBANISTIC ZONAL, se la terenul situat in intravilanul municipiului Iași, jud. Iași, ce se co CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE PE TEREN P beneficiar IOANID GRIGORIE SI IOANID IONEL impreuna cu Busila Rozalia, Andries Vasile, Miron Andrei Alexandru, Curcudcl Nicu Georgeta, Ochiros Andrei, Ochiros Maria Cleopatra, Cavale Cristian, Tibuleac-Bordei Carmen Raluca, Serghiac Teodor Emil, B aplica unitatii teritoriale de referința delimitate pe planul de reglementariDupă aprobarea PUZ, prezentul Regulament devij al administrației publice locale.

Baza legala si actul de autoritate privesc stt speciale din viitoarele certificate de urbanism cat sUelib construire in cadrul zonei, in condițiile presizatcda art. 4.


Reglementări speciale

In cazul in care prevederile unor r adaptari ale prezentului Regulament urb< procedura de aprobare legala a PUZ

II. REGULI DE B TERENURILOR

4. Reguli cu privire la patrimoniului natural si construit.

Nu este necesara/impunferea protejarea patrimoniului natural si
legală și actul de autoritate

ic si recomandările relor autorizații de


ementari 'uRefioare vor face necesare unele este obligatoriu ca modificările sa urmeze


VIND^MODUL DE OCUPARE A

integrității mediului și protejarea


reguli cu privire la pastrarea integrității mediului și îsfe-uit.


Tipul admis dejaițup&cg/utilizare a terenului zonei:

- funcțiuni de[ locuire

Se interzice amplasarba^Jh zona a oricăror funcțiuni comerciale si servicii profesionhle care depasesc suprafața de 200 mp ADC, generează un trafic important de persoane s/îrtarfuri, ah program prelungit după orele 22.00, produc poluare. Se interzic activitati productive poluahte, cu rise tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse orTppm programul de activitate.

5. Reguli cu privire Ia siguranța construcțiilor si la apararea interesului public

Este dbfigatoriu sa se respecte condiționările din studiul geotehnic pentru orice de construire, reconstruire, extindere, modernizare sau relotizare, deoarece oentie incompatibila intr-un anumit punct prezintă riscul de a antrena destabilizarea i intreg sector de versant cu grupuri de alte clădiri precum si cu străzi si rețele edilitare provocând importante pagube si punând in pericol siguranța locuitorilor.Prin proiectare se va asigura o greutate cat mai redusă a construcțiilor.

Se vor respecta cu strictețe toate măsurile obligatorii specific; geotehnice privind eliminarea posibilităților de infiltrare in teren a apelo

Se va asigura un procent de acoperire a suprafeței terenului cu c,

Scurgerea apelor pluviale se va face, prin sistematizare verticala către strada, in vederea preluării lor de sistemul de canalizar

Lucrările de terasamente legate de sistematizarea verticala sixtc clădirilor vor respecta prevederile Codului Civil de a nu permite evaduare pe terenurile altor proprietăți.

Suprainaltarea terenului in interiorul lotului poate fi de maxim 20 dinspre strada față de cota finită a drumului.

Suprainaltarea terenului in interiorul lotului se din săpătura fundațiilor clădirii de pe lotul în cauză.

Poluanții eliminați în atmosferă nu<<vor depl standardele românești în vigoare.    \y

Se interzice deversarea apelor uzate rezum 5411 rigi

Deșeurile se vor depozita în pubele perfect obligatorie încheierea de contracte individuale cu ser


•telor elor pluviale


numai cu pământ rezultat

maxime admise de


'ului.

. Pentru evacuarea gunoiului este ecializate autorizate.


6. Reguli de amplasare și retragerinrînjme obligatorii

Autorizarea executării construcțiilor se face in condițiile respectării regimului de aliniere prevăzut in documentațiile urbaifiștice shștțroilit prin Certificatul de Urbanism, conform art.23-RGU si conform precederilor Legii nr. 43/1998.

Se vor respecta distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri.


Orientarea fata dc punct

Se vor respecta prevederi recomandărilor privifidunodul de via


linului pentru aprobarea Normelor de igiena si a d populației: Ordinul nr. 119/2014.


Amplasarea Ifata denunțurile publice

/fîxzona drumului public se pot autoriza, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publibe^cdnstructii si instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de Întreținere si exploatare^parcaje, rețele edilitare, atata timp cat lucrările mai sus menționate nu admPmci un prejudiciu aspectului urbanisitic, arhitectural si coerentei fluxului funcție

sarea construcțiilor fata de aliniament

Aliniament - linia de demarcație intre terenurile apartinind domeniului public si cele apaftinind domeniului privat (linia gardului, a lotului,etc.);

Regim de aliniere - linia construcțiilor care urmărește fronturile construite ale clădirilor:
Fata de aliniament construcțiile vor fi amplasate astfel:

• Retras de la aliniament

Distante minime obligatorii fata de limitele laterale a parcelei;

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare conform Co asigurarea distantelor minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, avizului unitatii teritoriale de pompieri ( vezi art. 24 din R.G.U. )

jvil, precum si ite pe baza


Distantele minime, propuse, fata de limita de pro

-    5,00 m, fata de limita posterioara a terenului;

-    3.00 m, fata de limita lateral dreapta a terenului, c laterala dreapta este drum de acces, caz in care se val

-    3.00 m, fata de limita lateral stanga a terenului, cu exc laterala stanga este drum de acces, caz in care se văx^spec

-    5.00 m, fata de limita de la drum.7. Reguli cu privire la asigurarea âcfeeselor obligatorii

Accesul auto si pietonal este asigurat aia partea de Vest a terenului, strada Iancu Flondor si se realizează prin intermediul unui drum cu deschiderea de 5.64 m.

Prin prezenta documentație șg_prcvede asi£ucmea unui acces auto cu latimea 7.00 m cu trotuar de 1.00 m.    f /

Construcțiile vor avea palțcpje îri interiorul lotului.

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulației publice.

Accese carosabilei

Autorizarea acces la locurile d

Drumul

securitate^ apara' intervenție Exe


ecuthrh construcțiilor va fi permisa numai in cazul asigurării unui rcaTc, ctKposibilitate de intoarcere sau ieșire pe parcela, ces va avea caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de a vpntra incendiilor si protecției civile. Vor fi respectate caile de tru masinrde pompieri prevăzute in Normativul P118/1999.

.trazilo'Ksi a lucrărilor de sistematizare se va face respectandu-se execuție din normative si standarde.
ese pietonafe

executării construcțiilor va fi permisa numai in cazul asigurării elor pi^tbfrale, din domeniul public pe proprietatea privata, pana la intarea in ctii si pkna la amenajările de orice fel.

In cazul in care accesele pietonale nu sunt realizate distict, acestea se vor marca pe afetele de platforme si drumuri, fiind indicate prin panouri sau signalistica.8. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării construcției va fi permisa numai fi posibilității de racord la rețelele existente de apa, rețele de canalizare si

Realizarea de rețele edilitare

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a retel se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau in intregime,

Lucrările de racordare si bransare la rețeaua edilitara publica se suportă de investitor sau beneficiar.

Se recomanda ca toate rețelele stradale: alimenfape^rT ja, energie electrica, gaze naturale, telecomunicații sa se realizeze subteran.

Uitare publiceProprietatea publica asupra rețelelor e

Rețelele de apa, canalizare, de drumuri public sunt proprietate publica a orașului.

Rețelele de alimentare cu gaze, (energie proprietatea publica a orașului.

Alimentare cu apa, canal

Asigurarea alimentarii cu realiza prin bransarea la rețeaua

Pentru asigurarea neces


pentru incendiu) se va obține de la det de apa, prevazandu-se de patre-^cestarealizabil str. Bucovinei si canalizarea se va republica existenta pe sos. Păcurari.

; de racord necesare.


Alimentare cu e

Pentru constj centrala termica pi de specialitate.
’bila (apa rece, apa calda de consum si utilitati avizul de principiu pentru racordul propune rezolvarea alimentarii cu energie termica prin tata cu gaz, conform proiectelor întocmite de proiectantii turale se va face de la statia de reglare măsurare existenta in De la aceste stafii se alimentează consumatorii prin intermediul unei presiune redusa.


tare cu energie electrica

Asigurarea alimentarii cu energie electrica se va realiza prin bransarea la rețeaua a existenta/conform unui proiect de specialitate.Telecomunicații

Pentru construcțiile propuse pe amplasamentul studiat se prevede di telefonice subterane, printr-un racord la rețelele existente în apropieri Flondor. Dotarea zonei se va realiza de S.C. ROMTELECOM S.A. elaborat de aceasta. Racordul se va asigura intr-un cămin subteran, de racorduri subterane în cabluri.

9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pen mstructii

Parcelarea

Parcelarea se va realiza conform planșei de reglementari U2, avahd7 ca cerințe asigurarea accesului auto la Fiecare parcela si constructie^Iptregul teren este impartit in 23 de parcele cu forme poligonale.

Suprafața minima a unei parcele, pe care se    *ste de 550 mp.


10. Reguli cu privire la


Spatii verzi si plantate

Este obligatorie amenajarea de spat destinata locuirii. Pe terenul studiat prii amenajata de 10563.37 mp ce se va plantkejmuinsi prantafea de copaci si arbuști in zona enta documbntatie ramane o suprafața liber rba.Imprejmuri

Având in vedere propui^br/ terenului sunt obligatorii.

Împrejmuirile se vor realiza fon materiale transparente, cu soclu opac de maxim 60cm. Este posibila realiz^rea-pe anunțiteportluni a unor panouri opace, pana la inaltimea maxima de l,80m, pentra—realizarea aereclame sau signalistica pentru ansamblul rezidențial, atata timp cat lungimea, a^eștor panouri nu depășește 2m.


banizare, împrejmuirile pe toate laturile


III. ZONIFICAREKJNCTIONALA

Unitati si subunități funcționale

/Zona studifoaxstc amplasata in intravilanul municipiului Iași, județul lași, in suprafațado-249

Prin PUZ se profomej realizarea de locuințe individuale, constituinde-se Unitatea TeritoriaTfode Referința LC - Locuințe individuale.

^glementăHle șpnei sunt cuprinse în planșele de reglementari urbanistice -zom re si cele de reglementari - echipare edilitara. Pe baza acestui regulament se vor fot Hjtoi spațiile de construire
S.C. GT ARHITECT S.R.L. proiectare și inginerie

J22/2835/2004

RO 17052462

lași, Str. Elena Doamna nr. 20-22, etaj 2, B4-B5, județul lași Tel:+4 0743 012 012 E-mail: gttarhitect@gmail.com


Telecomunicații

Pentru construcțiile propuse pe amplasamentul studiat se prev& telefonice subterane, printr-un racord la rețelele existente în apropi Flondor. Dotarea zonei se va realiza de S.C. ROMTELEC(^LȘ.A., în elaborat de aceasta. Racordul se va asigura intr-un cămin subtera,n/de. unde s\ racorduri subterane în cabluri.
9.    Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru

Parcelarea

Parcelarea se va realiza conform planșei de asigurarea accesului auto la fiecare parcela si constru/tij de parcele cu forme poligonale.

10.    Reguli cu privire la amplasarea dSpatii verzi si plantate

Este obligatorie amenajarea de sp destinata locuirii. Pe terenul studiat pri: amenajata de 10563.37 mp ce se va planta sf

Imprejmuri

Avand in vedere propuț terenului sunt obligatorii.

împrejmuirile se vor realiza dînSnat^nhle transparente, cu soclu opac de maxim 60cm. Este posibila realizarea pe anumite-peniuni a unor panouri opace, pana la inaltimea maxima de l,80m, pentru realizarea de reclame sau signalistica pentru ansamblul rezidențial, atata timp-eat lungimeaaceșior panouri nu depășește 2m.
III. Z()\II1( ARI I I V I I()\AI \

Unitati si subunități fimctlonale

(^pna studiata eăte^ amplasata in intravilanul municipiului Iași, județul Iași, in suprafața dc 24994 mp

Prin PUZ se propurtd" realizarea de locuințe individuale, constituinde-se Unitatea Teritoriala de Referința LC - Locuințe individuale.

lementările^zonei sunt cuprinse în planșele de reglementari urbanistice -zonitiCareXcele de reglementari - echipare edilitara. Pe baza acestui regulament se vor ra autorizațiile de construireIV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITA^

FUNCȚIONALE

I. Utilizare funcționala Utilizări admise

Sunt admise următoarele utilizări:

- locuințe individuale si funcțiuni conexe.
Utilizări admise cu condiționări

Se admite amplasarea in zona a funcțiunilor comerciale si servicirprofbsionale care nu depasesc suprafața de 200 mp ADC, nu generează un trafic important dfe'persoane si mărfuri, nu au program prelungit după orele 22.00, si nu producpoluare.


Utilizări interzise

Se interzic activitati productive poluante, c _ traficul generat (peste 5 autovehicule mici pi/zif prin util si producție, prin deseurile produse ori prin proferarhul desau incomode prin cintei pentru depozitare


II. Condiții de amplasare, echipare si conCaracteristici ale parcelelor (supîxfeffe^forme, dimensiuni)

Se propune parcelarea amplasamentului ^indispunerea clădirilor in regim de construire izolat.

Amplasarea clădirilor fata de/aHniar

Clădirile se vor dispune retras de(la limita de proprietate propusa cu minim 5 m

Amplasarea claț Se vor respecta poster! o ara a terenr Construcții! pot amplasa si de necdșt^atile ’e limitele laterale si posterioare ale parcelelor

ata de limitele laterale de 3 m si 5 m fata de limita retrage cu minim distantele menționate mai sus, insa se e celor menționate in funcție de amenajările propuse si tionale.

Staționarea autoHlyfculelor

/părcajck? se vor amenaja in interiorul parcelei, in afara domeniului public, iecare parcela va avea asigurate minim 2 locuri de parcare (conform pct. 13 din

H.CfLfa municipiuluiîași nr. 425/ 2007).


Inaltimehxmaxima admisibila a clădirilor

- inaltimba maxima a clădirilor nu va depăși 8,0 m la comisa si 12 m la coama; de inaltime D+P+1E+M .Aspectul exterior al clădirilor

-    clădirile se vor integra prin localizare, dimensionare si tratare caracterul general al orașului,

-    se vor utiliza materiale de buna calitate, cu texturi si culori ai

-    anexele gospodărești se vor armoniza ca finisaje^si arhit' principale.

Condiții de echipare edilitara

-    se interzice dispunerea vizibila a rețelelor (acolo unde este posit

-    se recomandă ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială sa fie trotuare pentru a se evita producerea ghetii,

-    se va asigura in mod special captarea si evacdapeara ida a apelor meteorice, pe cat posibil, in rețeaua de canalizare.

Spatii libere si spatii plantate

-    terenul liber ramas după realizarea cbns'tnjctiiloKsi a ^teilor auto si pietonale, trotuarelor, teraselor, etc, se va amenaja cu spatii inierbate si plantate / arbuști.
împrejmuiri

- limitele de proprietate vor fi prevăxute>cy Împrejmuire, dublata sau nu cu gard viu avand 1,70 m inaltime din care un soclu opac de 0/30 m si 1,40 m panouri transparente (pe latura spre drum) si 2,0 m inaltime din care un sbcHp opac de 0,30 m si 1,70 m panouri opace (pe celelalte laturi) pentru asigurarea intimității locuințelor si descurajarea intruziunilor.


Procentul maxim de ocupare

POT Procentul c

axim oeuntizare a terenului:

ficientulctc Utilizare a Terenului va fi 1.20

re a P.U.Z.- ului se face numai in cazuri bine justificate, prin hprin avizarea noii teme de proiectare in Comisia de Urbanism a unicipiului'lasi, si cu parcurgerea etapelor legale de avizare .IV. Recomandări

Se vor intocmi studii geotehnice pentru toate lucrările de construi, o atentie deosebita la realizarea sistematizării terenului .

Trasarea străzilor si a limitelor de parcele se va face pe^baza de i prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție proiectant^lubde specia^ verifica si confirma corectitudinea trasării.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde eleîn^ntb^Qbligatorii din regulamentul local de urbanism.


Pentru modificarea, completarea sau actualizarea prevederilo^prezentului Regulament urbanistic precum și în cazul extinderii zoneixunrinse în documentația de față cu terenuri ce vor constitui obiectul unor alte documentații urbanistice - PUD sau PUZ -se va solicita avizul scris al S.C. GT ARHITECT Si

V. Unitati teritoriale de referit

Se propune o singura Unitate Teritoriala^ LC - locuința individuala si funcțiuni 'Cono