Hotărârea nr. 390/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea casarii unor bunuri, proprietate privata a Municipiului Iaşi, aflate în exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea casarii unor bunuri, proprietate privata a Municipiului Iași, aflate în exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 117219/18.11.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 108799/35650/08.11.2016 a Directiei Generale Tehnice si Investitii;

Avand in vedere adresa nr. 108799/28.10.2016 a Companiei de Transport Public Iasi; Avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr. 112/2000 privind

reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 2139/2004 cu privire la duratele

normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă casarea bunurilor de natura mijloacelor fixe, proprietate privata a Municipiului Iași aflate în exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA, cuprinse in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Dupa după scoaterea din funcțiune și dezafectarea mijloacelor fixe prevazute în Anexa 1 din prezenta hotarare, sumele rezultate din valorificarea bunurilor, după deducerea cheltuielilor aferente, se constituie venit la bugetul local.

Art.3 Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corepunzator inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016 si Contractul de delegare nr. 93289/16.09.2016, incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi SA.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Tehnice si Investitii, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Companiei de Transport Public Iasi SA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Generala Tehnica si

Investitii, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale si Compania de Transport Public Iasi SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 390 din 29 noiembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 390 din 29 noiembrie 2016