Hotărârea nr. 389/2016

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 96/2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 96/2015

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 116985/18.11.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. A10837/14.09.2016 a Ministerului Apararii Nationale -Directia Domenii si Infrastructura;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 96/2015 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 383/04.10.2010;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 383/04.10.2010 privind aprobarea protocolului încheiat în data de 16.09.2010, între Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Primăria Municipiului Iași necesar proiectului “Construirea de locuințe prin programele Agenției Naționale Pentru Locuințe";

Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 1146/2010 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Iași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, județul Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

1/ 2 la H.C.L. nr. 389 din 29 noiembrie 2016

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba completarea art. 1 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 96/2015, in sensul ca se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:

„Se aproba transmiterea partii de imobil, in suprafata de 30.000 mp, ce a facut obiectul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 383/2010 si respectiv a Hotararii de Guvern nr. 1146/2010, din domeniul public al Municipiului Iasi si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, ca urmare a neindeplinirii obligatiilor prevazute la art. 2 din Hotararea de guvern”.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Ministerului Apararii Nationale-Directia Domenii si Infrastructura, Directiei Generale Tehnice si Investitii si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Generala Tehnica si Investitii si Ministerul Apararii Nationale-Directia Domenii si Infrastructura.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 389 din 29 noiembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 389 din 29 noiembrie 2016