Hotărârea nr. 388/2016

HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei domnului Mindirigiu Mihai si a doamnei Abunei Cristina Brandusa, reprezentând extindere retea de alimentare cu apă si branşamente aferente, lucrari realizate pe teren proprietatea Municipiului Iasi (DE 4830 si DE 4827/1)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donației domnului Mindirigiu Mihai si a doamnei Abunei Cristina

Brandusa, reprezentând extindere retea de alimentare cu apă si branșamente aferente, lucrari realizate pe teren proprietatea Municipiului Iasi (DE 4830 si DE 4827/1)

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei Consiliului Local si consemnat in procesul verbal de sedinta, privind predarea in administrare a retelei de

alimentare cu apa si bransamente aferent catre Apavital, prin ARSACIS;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 117333/21.11.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 59537/03.06.2016 a domnului Mindirigiu Mihai si a doamnei Abunei Cristina Brandusa, prin care solicită includerea în domeniul public al Municipiului Iași a extinderii retelei de apa si bansamentului aferent;

Avand in vedere declaratia notariala nr. 129/02.06.2016 a domnului Mindirigiu Mihai si a doamnei Abunei Cristina Brandusa;

Avand in vedere avizul definitiv de bransare/racordare nr. 40967/14.10.2015 emis de SC Apavital SA ;

Avand in vedere adresa nr. 94495/21.09.2016 a SC Apavital SA privind acordul de preluare a retelei si bransamentelor aferente;

Avand in vedere planul privind extindere retelei de apa, vizat de SC Apavital SA;

Avand in vedere Autorizația de construire nr. 84/09.02.2016 emisă de Municipiul Iași;

Avand in vedere Proiectul nr. 68/2015 - Extindere retea pentru apa potabila si bransamente la retea pentru doua imobile situate in Iasi, sos. Bucium nr. 55, intocmit de proiectant SC Apavital SA;

Avand in vedere procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr. 162/14.04.2016;

Avand in vedere referatul incheiat in data de 05.04.2016 a SC Apavital SA, privind respectarea lucrarilor prevazute in proiect din punct de vedere legal si tehnic;

Avand in vedere Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu S.C. Apavital S.A. nr. 48//14.07.2009;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se acceptă donația domnului Mindirigiu Mihai si a doamnei Abunei Cristina Brandusa, reprezentând extindere retea de alimentare cu apă si branșamentele aferente, realizate pe teren proprietatea Municipiului Iasi (DE 4830 si DE 4827/1), conform planului avizat de SC Apavital SA.

(2) Elementele de identificare ale bunurilor prevazute la art. 1 din prezenta hotarare sunt cele prevazute in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 (1) Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze contractul de donatie in forma autentica.

(2) Cheltuielile privind incheierea in forma autentica vor fi suportate de catre donator.

Art.3 Se completează Anexa 16 a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 84/2016, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași cu bunurile menționate la art. 1.

Art.4 Bunurile cuprinse în Anexa 1, denumite “bunuri de retur”, completează Anexa la Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/14.07.2009, încheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si SC Apavital SA.

Art.5 Predarea bunurilor catre operator se va face pe bază de proces verbal, incheiat intre Municipiul Iasi, ARSACIS si SC Apavital SA.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Serviciului Juridic, SC Apavital SA, domnului Mindirigiu Mihai (comuna Valea Lupului, str. Lacramioarei nr. 14, sat Valea Lupului), doamnei Abunei Cristina Brandusa (Iasi, str. Sucidava nr. 4, bl. Z1, sc. A, et. 7, ap. 5) si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Serviciul Juridic, SC Apavital SA, Mindirigiu Mihai si Abunei Cristina Brandusa.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 388 din 29 noiembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

ANEXA NR. 1 la HCL nr. 388/2016

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea bunului

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

LEI

1.

1.8.6.

Extindere conducta alimentare apă potabila, PEHD 100, PN 10, De

110 mm, L=100 ml, ce traverseaza terenul proprietate publica a Municipiului Iasi aferent DE 4830 si DE 4827/1

15.04.2016

30.635

2.

1.8.6.

Camin branșament

PRESEDINTE DE SEDINTA, Paul Corneliu Boisteanu

4/ 4 la H.C.L. nr. 388 din 29 noiembrie 2016