Hotărârea nr. 387/2016

HOTĂRÂRE privind completarea domeniului public al Municipiului Iaşi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/31.03.2016, cu terenurile din anexele 1-5 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de catre Municipiul Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea domeniului public al Municipiului Iași, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/31.03.2016, cu terenurile din anexele 1-5 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deținute de catre Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 117610 / 21.11.2016 întocmită de Serviciul G.I.S. - Cadastru;

Avand in vedere prevederile Legii Cadastrului și a Publlicității Imobiliare nr. 7/1996, republicata;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea domeniului public al Municipiului Iași, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/31.03.2016, cu terenurile din anexele 1-5 dupa cum urmează:

Anexa 1 - Teren situat în Iași - str. Alistar, Tarlaua 37, Parcela AG 1914/1 în suprafața de 446 mp.

Anexa 2 - Teren situat in Iasi - str. Mitropolit Varlaam nr.55, Tarla 24 Parcela CAT 7685/2, in suprafata de 62,00mp.

Anexa 3 - Teren situat în Iași - sos. Arcu, Tarlaua 30, Parcela CAT 1196/20 în suprafața de 107mp.

Anexa 4 - Teren situat în Iași - str-la. Copou, Tarlaua 27, Parcela PDT 901/5 în suprafața de 308,20 mp.

Anexa 5 - Teren situat in Iasi - Str. Prof. A. Sesan nr.1C, Tarlaua 2, Parcelele CC101/1/2 si AG 100/1 in suprafata de 243mp.

Art.2 Anexele 1-5 fac parte din prezenta hotarare.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Institutiei Arhitectului Sef-Serviciul GIS Cadastru si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Institutia Arhitectului Sef-Serviciul GIS Cadastru

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 387 din 29 noiembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 387 din 29 noiembrie 2016