Hotărârea nr. 384/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare, ca bunuri de retur, de către Municipiul Iasi, a căii de rulare, echipamentelor si dotărilor achizitionate în cadrul proiectului „Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere” către C.T.P. Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dării în administrare, ca bunuri de retur, de către Municipiul

Iasi, a căii de rulare, echipamentelor si dotărilor achizitionate în cadrul proiectului

„Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere” către C.T.P. Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 117695/21.11.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere contractul de finantare nr. 3591/28.12.2012 aferent proiectului „Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere” , în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 - Axa Prioritara 1 - "Sprijinirea dezvoltarii durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere cu numărul de înregistrare: NE/1//1.1/PC/11/10.02.2012, cod SMIS 40795;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilițăți publice cu modificările ulterioare;

Având în vedere contractul de executie "Lucrări de reabilitare linii de tramvai - constructii si instalatii" nr. 142000 din 15.02.2013 încheiat cu Asocierea SC MARI VILA COM SRL - SC CONEST SA Iasi - SC Grădinariu Import - Export SRL;

Având în vedere adresa nr. 88614/29.09.2015 înaintată de asocierea SC MARI VILA SRL, SC CONEST SA si SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL în

calitate de executant, prin care se comunica finalizarea lucrărilor;

Având în vedere Procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, nr.

101573 din 02.11.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă darea în administrare, ca bunuri de retur, către C.T.P. Iasi, a căii de rulare, echipamentelor si dotărilor achizitionate în cadrul proiectului „Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, precum si o suprafată de spatii verzi reabilitate de 13.024,55 mp.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; C.T.P. Iasi; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3:    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Direcția Dezvoltare si Proiecte Europene, Direcția Generala Tehnică si Investiții, Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 384 din 29 noiembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1 la H.C.L. nr. 384 din 29 noiembrie 2016

privind aprobarea dării în administrare de către Municipiului Iasi a căii de rulare,

echipamentelor si dotărilor achiziționate în cadrul proiectului „Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere” către C.T.P. Iasi

Centralizator

Linie de tramvai și aparate de cale

Nr.

crt.

Denumire

mijloc fix

Preț unitar (lei)/buc.

Valoare mijloc

fix

Cod

clasificare

Nr.

inventar

Durata

normală

de

funcțion

are

Valoarea totală a lucrării este de 52.467.500,26 lei din care:

1

Linie de tramvai: Bd. Nicolae lorga (Vamă) - bd. Primăverii - Calea Chisinăului - bd. Metalurgiei - str. Vasile Lupu (intersectie cu str. Ignat -Doi Băieti - str. Aurel Vlaicu

L = 9,9673 km. cale simplă

45.335.328,28

45.335.328,28

1.3.4.2.

25 ani

2

Macaz ieșire: Calea Chisinăului intersectie cu bd. Primăverii

168.333,1891

168.333,1891

1.3.6.

5 ani

3

Macaz ieșire: Calea Chisinăului bd. Tudor Vladimirescu

168.333,1891

168.333,1891

1.3.6.

5 ani

4

Macaz ieșire: bd. Tudor Vladimirescu

168.333,1891

168.333,1891

1.3.6.

5 ani

5

Macaz ieșire: Calea Chisinăului spre bd. Tudor Vladimirescu

168.333,1891

168.333,1891

1.3.6.

5 ani

6

Macaz ieșire: Baza 3

168.333,1891

168.333,1891

1.3.6.

5 ani

7

Macaz ieșire: Calea Chisinăului intersectie cu bd. Metalurgiei

168.333,1891

168.333,1891

1.3.6.

5 ani

8

Macaz ieșire: str. Vasile Lupu spre

Dancu

168.333,1891

168.333,1891

1.3.6.

5 ani

9

Macaz ieșire: str. Aurel Vlaicu spre Tătărasi

168.333,1891

168.333,1891

1.3.6.

5 ani

10

Macaz ieșire: str. Vasile Lupu

168.333,1891

168.333,1891

1.3.6.

5 ani

11

Macaz intrare: Calea Chisinăului intersectie cu bd. Primăverii

387.363,7136

387.363,7136

1.3.6.

5 ani

12

Macaz intrare: Calea Chisinăului spre bd. Tudor Vladimirescu

387.363,7136

387.363,7136

1.3.6.

5 ani

13

Macaz intrare: bd. Tudor Vladimirescu

387.363,7136

387.363,7136

1.3.6.

5 ani

14

Macaz intrare: Calea Chisinăului spre bd. Tudor Vladimirescui

387.363,7136

387.363,7136

1.3.6.

5 ani

15

Macaz intrare din Rond Baza 3

387.363,7136

387.363,7136

1.3.6.

5 ani

16

Macaz intrare: Calea Chisinăului spre bd. Metalurgiei

387.363,7136

387.363,7136

1.3.6.

5 ani

17

Macaz intrare: str. Vasile Lupu spre Dancu

387.363,7136

387.363,7136

1.3.6.

5 ani

18

Macaz intrare: str. Aurel Vlaicu spre Tătărasi

387.363,7136

387.363,7136

1.3.6.

5 ani

19

Macaz intrare: str. Vasile Lupu

387.363,7136

387.363,7136

1.3.6.

5 ani

20

Încrucișare T4TW-CF: bd. Metalurgiei

130.661,859

130.661,859

1.3.6.

5 ani

21

Încrucișare T4TW-CF: bd. Metalurgiei

130.661,859

130.661,859

1.3.6

5 ani

22

Încrucișare T4TW-TW: Calea Chisinăului intersectie cu bd. Primăverii

77.931,66

77.931,66

1.3.6

5 ani

23

Încrucișare T4TW-TW: Calea Chisinăului spre bd. Tudor Vladimirescu

77.931,66

77.931,66

1.3.6

5 ani

24

Încrucișare T4TW-TW: Calea Chisinăului spre bd. Tudor Vladimirescu

77.931,66

77.931,66

1.3.6

5 ani

25

Încrucișare T4TW-TW: bd. Tudor Vladimirescu

77.931,66

77.931,66

1.3.6

5 ani

26

Încrucișare T4TW-TW: Baza 3

77.931,66

77.931,66

1.3.6

5 ani

27

Încrucișare T4TW-TW: Calea Chisinăului spre bd. Metalurgiei

77.931,66

77.931,66

1.3.6

5 ani

28

Încrucișare T4TW-TW: str. Vasile Lupu spre Dancu

77.931,66

77.931,66

1.3.6

5 ani

29

Încrucișare T4TW-TW: str. Aurel Vlaicu spre Tătărasi

77.931,66

77.931,66

1.3.6

5 ani

30

Încrucișare T4TW-TW: str. Vasile Lupu

77.931,66

77.931,66

1.3.6

5 ani

31

Copertină: bd. Nicolae lorga (Vamă)

31.191,23

31.191,23

3.1.6.

6 ani

32

Copertină: bd. Nicolae lorga (Piata Nicolina)

31.191,23

31.191,23

3.1.6.

6 ani

33

Copertină: bd. Nicolae lorga (Piata Nicolina)

31.191,23

31.191,23

3.1.6.

6 ani

34

Copertină Calea Chisinăului intersectie cu bd. Primăverii

31.191,23

31.191,23

3.1.6.

6 ani

35

Copertină Calea Chisinăului intersectie cu bd. Primăverii

31.191,23

31.191,23

3.1.6.

6 ani

36

Copertină: Calea Chisinăului spre bd. Tudor Vladimirescu

31.191,23

31.191,23

3.1.6.

6 ani

37

Copertină: Calea Chisinăului spre Podu Ros

31.191,23

31.191,23

3.1.6.

6 ani

38

Copertină: Baza 3

31.191,23

31.191,23

3.1.6.

6 ani

39

Copertină: Baza 3

31.191,23

31.191,23

3.1.6.

6 ani

40

Copertină: Calea Chisinăului spre bd. Metalurgiei

31.191,23

31.191,23

3.1.6.

6 ani

41

Peron 1: bd. Nicolae lorga

85.627,89

85.627,89

1.3.3.

24 ani

42

Peron 2: bd. Nicolae lorga (Piata Nicolina)

85.627,89

85.627,89

1.3.3.

24 ani

43

Peron 3: bd. Nicolae lorga (Piata Nicolina)

85.627,89

85.627,89

1.3.3.

24 ani

44

Peron 4: Calea Chisinalui intersectie cu bd. Primăverii

85.627,89

85.627,89

1.3.3.

24 ani

45

Peron 5: Calea Chisinalui intersectie cu bd. Primăverii

85.627,89

85.627,89

1.3.3.

24 ani

46

Peron 6: Calea chisinăului spre bd. Tudor Vladimirescu

85.627,89

85.627,89

1.3.3.

24 ani

47

Peron 7: Calea chisinăului spre bd. Tudor Vladimirescu

85.627,89

85.627,89

1.3.3.

24 ani

48

Peron 8: Baza 3

85.627,89

85.627,89

1.3.3.

24 ani

49

Peron 9: Baza 3

85.627,89

85.627,89

1.3.3.

24 ani

50

Peron 10: Calea Chisinăului spre bd. Metalurgiei

85.627,89

85.627,89

1.3.3.

24 ani

Presedinte de Sedinta

Paul Corneliu Boisteanu

4 / 4 la H.C.L. nr. 384 din 29 noiembrie 2016