Hotărârea nr. 383/2016

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Iasi în Adunarea Generală a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Iasi în Adunarea Generală a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 117.469 din 21.11.2016, întocmit de Direcția Generala Tehnica si de Investitii;

Având în vedere adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS nr.956/22.06.2016 cu privire la desemnarea reprezentantului si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul asociatului in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS, înregistrată sub numărul 109.883 din 31.10.2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se desemnează, ca reprezentant al Municipiului Iași in Adunarea Generala a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, domnul Mihai CHIRICA, in calitate de Primar al Municipiului Iasi.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, S.C. Apavital S.A. Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3:    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de ARSACIS si S.C. Apavital S.A. Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 383 din 29 noiembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 383 din 29 noiembrie 2016