Hotărârea nr. 382/2016

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.117.314 din 21.11.2016, întocmit de Direcția Generala Tehnica si de Investitii;

Având în vedere adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS înregistrată sub numărul 109.886 din 31.10.2016;

Avand in vedere Nota de fundamentare intocmita de ARSACIS cu privire la Actul Aditional nr. 17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, nr. 48/2009, incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si S.C. APAVITAL S.A.

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ARSACIS, nr.12/22.09.2016, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Asociaților ARSACIS din data de 22.09.2016;

Având în vedere prevederile art. 58 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr.48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA;

Având în vedere prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea

actului constitutiv-cadru și a statutului - cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Actul Adițional nr. 17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA, fiind acordat mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași -ARSACIS să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației - dl. Victor Chirilă, în numele și pe seama Municipiului Iași, Actul Adițional nr. 17.

Art. 2. Actul Adițional nr. 17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, prin aparatul de specialitate, și SC APAVITAL SA, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; ARSACIS si S.C. APAVITAL S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5:    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de ARSACIS si S.C. Apavital S.A. Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 382 din 29 noiembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 382 din 29 noiembrie 2016