Hotărârea nr. 381/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru imobilul situat in Iasi str. Codrescu nr. 6, nr.cadastral 142835 compus din constructie si teren construit si neconstruit, imprejmuit in vederea transformarii acestuia in spatiu de invatamint („Reabilitare Spatiu Primit de la Consiliul Judetean”)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru imobilul situat in Iasi str. Codrescu nr. 6, nr.cadastral 142835 compus din constructie si teren construit si neconstruit, imprejmuit in vederea transformarii acestuia in spatiu de invatamint („Reabilitare Spatiu Primit de la Consiliul Judetean”)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 116472/17.11.2016 întocmit de Serviciul Investiții

Având în vedere prevederile proiectului tehnic întocmit de SC PROMRAX

SRL;

Având în vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico - economici pentru imobilul situat in Iasi str. Codrescu nr. 6, nr. cadastral 142835 compus din constructie si teren construit si neconstruit, imprejmuit in vederea transformarii acestuia in spatiu de invatamint („Reabilitare Spatiu Primit de la Consiliul Judetean”), conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției GeneraleTehnice și Investiții Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3:    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 381 din 29 noiembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 381/29.11.2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMMICI

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru imobilul situat in Iasi str.Codrescu nr.6,nr.cadastral 142835 compus din constructie si teren construit si neconstruit, imprejmuit in vederea transformarii acestuia in spatiu de invatamint

si„Reabilitare Spatiu Primit de la Consiliul Judetean”

Indicatori fizici obtinuti in urma reabilitarii

Aria terenului    =    2228,00mp

Aria construita    =    498,65mp

Aria desf.construita P+M = 948,35 mp


Aria utila P+M Aria circulatii P+M Numar copii Numar personal


= 590,14 =141,50mp

= 8grupex15 copii = 22 de personae


INDICATORI VALORICI

Valoarea estimate a lucrarilor este de 3.816.099lei cu TVA Din care C+M=3.359.358 lei cu TVA

Elemente de identificare

Plan de situatie la scara 1:500

Plan de incadrare in zona la scara 1:1000

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu

3 / 3 la H.C.L. nr. 381 din 29 noiembrie 2016