Hotărârea nr. 380/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului „Turnul Manastirii Golia”, din strada Cuza Voda nr. 51

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a

iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului „Turnul Manastirii Golia”, din strada Cuza Voda nr. 51

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 117267 din 21.11.2016 întocmit de catre Directia Generala Tehnică si de Investitii;

Având în vedere Adresa nr. 57/14.11.2016 inaintata de „Manastirea Golia”, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 115170 / 15 .11.2016, prin care se solicita conectarea retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului „Turnul Manastirii Golia” , la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului „Turnul Manastirii Golia” din strada Cuza Voda nr. 51.

Art. 2. Executarea instalației de racordare la iluminatul public al Municipiului Iasi, cat si intretinerea/mentinerea retelei de alimentare cu energie electrica al iluminatului arhitectural, cat si a proiectoarelor, aferente acestei retele raman in sarcina „Manastirii Golia” Iasi.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei Generale Tehnice si Investitii; Manastirii Golia Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4:    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Directia Generala Tehnica si Investitii, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Manastirea Golia Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 380 din 29 noiembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 380 din 29 noiembrie 2016