Hotărârea nr. 38/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ particular si confesional acredítate/ autorizate din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2016-2017

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ particular si confesional acreditate/ autorizate din Municipiul Iași pentru anul școlar 2016-2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 februarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 17957 din 18.02.2016, întocmit de către Direcția Generala Tehnică și Investiții;

Având în vedere Adresa emisa de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi cu nr.615/01.02.2016, inregistrată la Primaria Municipiului Iași sub nr. 11926 din 03.02.2016 ;

Având în vedere adresa nr. 12282 din 04.02.2016, întocmită de către Direcția Tehnică și Investiții, prin care se solicită Inspectoratului Școlar Județean emiterea avizului conform;

Având în vedere Avizul conform, privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar particular si confesional acreditate/autorizate de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Iași, înregistrat sub nr. 16114 din 15.02.2016, înaintat de către Inspectoratul Școlar Județean Iași sub nr. 727/12.02.2016;

Având în vedere prevederile din Ordinul MECS nr. 5556/27.10.2015, privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ particular si confesional pentru anul școlar 2016-2017;

Având în vedere prevederile art. 19 și art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 236 și art. 241 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ particular si confesional din Municipiul Iași pentru anul școlar 2016 - 2017, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice si Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Inspectoratului Școlar Județean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Generală Tehnică si Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 38 din 29 februarie 2016

Anexa HCL nr. 38 din 29 02 2016

Prin prezenta, vă comunicăm lista unităților de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditate/autorizate, de pe raza municipiului Iași, care vor funcționa în anul școlar 20162017

MUNICIPIUL IAȘI

Nr.

crt.

Unitatea de învățământ

Niveluri de învățământ autorizate/ acreditate

1

COLEGIUL "RICHARD WURMBRAND", IAȘI

PRI, GIM, LIC

2

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET", IAȘI

LIC, PROF

3

ȘCOALA PRIMARĂ LORELAY, IAȘI

PRE, PRI

4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNATIONALĂ SPECTRUM, IAȘI

PRE, PRI, GIM

5

ȘCOALA PRIMARĂ ”HANSEL UND GRETEL”, IAȘI

PRE, PRI

6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PARADIS", IAȘI

PRE, PRI, GIM

7

ȘCOALA PRIMARĂ "EUROED", IAȘI

PRE, PRI

8

ȘCOALA PRIMARĂ "IOANA", IAȘI

PRE, PRI

9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VARLaAm MITROPOLITUL”, IAȘI

PRE, PRI, GIM

10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SEVEN HILLS INTERNATIONAL SCHOOL", IAȘI

PRE, PRI, GIM

11

GRĂDINIȚA "JUNIOR", IAȘI

PRE

12

ȘCOALA PRIMARĂ "JUNIOR", IAȘI

PRI

13

GRĂDINIȚA "ATELIER NR. 1", IAȘI

PRE

14

ȘCOALA PRIMARĂ "ATELIER NR. 1", IAȘI

PRI

15

GRĂDINIȚA „MAMA FILOMENA”, IAȘI

PRE

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SURORILE PROVIDENȚEI", IAȘI

PRE

17

GRĂDINIȚA FEG, IAȘI

PRE

18

ȘCOALA PRIMARĂ FEG, IAȘI

PRI

19

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG, IAȘI

POS

20

GRĂDINIȚA “PENILLA”, IAȘI

PRE

21

GRĂDINIȚA "IRIS", IASI

PRE

22

GRĂDINIȚA „VESELĂ”, IAȘI

PRE

23

GRĂDINIȚA „LONGAVIT”, IAȘI

PRE

24

GRĂDINIȚA "CASUȚA ZÂNELOR", IAȘI

PRE

25

GRĂDINIȚA "KITTY", IAȘI

PRE

26

GRADINITA "MICUL PRINȚ", IAȘI

PRE

27

GRĂDINIȚA EXCELLENCE, IAȘI

PRE

28

GRĂDINIȚA "EURO KID", IASI

PRE

29

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "KIDS GARDEN", IAȘI

PRE

30

GRĂDINIȚA "TESORI", IASI

PRE

31

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „APRENDIS”, IAȘI

POS

32

ȘCOALA POSTLICEALĂ "PROF. DR. P. BRANZEI", IAȘI

POS

33

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „DIMITRIE CANTEMIR”, IAȘI

POS

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia