Hotărârea nr. 379/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul ”Construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pentru specialistii din sanatate - Zona Gradinari A, Etapa I, Bd. Chimiei nr.75-77-79-81, Municipiul Iasi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul ”Construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pentru specialistii din sanatate - Zona

Gradinari A, Etapa I, Bd. Chimiei nr.75-77-79-81, Municipiul Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Referatul de specialitate nr.117157/18.11.2016, întocmită de Direcția Generala Tehnica si de Investitii;

Avand in vedere dispozItiile articolului 20 alineatul 2 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea A.N.L., republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 309/11.10.2016, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 325/31.10.2016;

Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Studiul de Prefezabilitate pentru obiectivul "Construire locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, pentru specialistii din sanatate - Zona Gradinari A, Etapa I, Bd. Chimiei nr.75-77-79-81, Municipiul Iași” - varianta 2, prin programul A.N.L., intocmit de catre S.C. Arhitectis Trust S.R.L., prevazut in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Tehnice si Investitii, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Institutiei Arhitectului Sef, Agentiei Nationale pentru Locuinte si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Generala Tehnica si Investitii, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Institutia Arhitectului Sef si Agentia Nationala pentru Locuinte.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 379 din 29 noiembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 379 din 29 noiembrie 2016